Rânduiala Orelor Împărătești care se cântă în ajunul Nașterii Domnului nostru Isus Hristos

vineri, 23 decembrie 2022

Conform Mineiului pe luna decembrie:

Dacă praznicul Nașterii Domnului Isus Hristos va fi duminica sau luni, se cântă Orele Împărătești vineri, iar dacă va fi marți, miercuri, joi, vineri sau sâmbăta, se cântă în ajunul praznicului. De asemenea, dacă se va întâmpla ca ajunul să cadă sâmbăta sau duminica, vineri nu se face liturghie, ci se cântă numai Orele Împărătești și se face Vecernia la vremea ei.

Dacă ajunul Nașterii Domnului cade sâmbăta sau duminica, se săvârșește în această zi Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur; iar Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se face chiar în ziua Praznicului. Când ajunul nu cade sâmbăta sau duminica se face Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, iar în ziua praznicului se face Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur.

Dacă Nașterea sau Arătarea Domnului vor cădea duminica, nu se cântă nimic din cele ale Învierii, ci toate ale praznicului.

ORA I

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Preotul: Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire Ție.

Impărate ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, visteria bunătăților și dătătorule de viață, vino și te așează întru noi și ne curățește de toată întinarea, și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Poporul: Sfinte Dumnezeule… (de 3 ori), Mărire…, Și acum…, Preasfântă Treime…, Doamne, îndură-Te spre noi (de 3 ori), Mărire…, Și acum…, Tatăl nostru…,

Preotul: Că a Ta este împărăția…

După ecfonis:

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi, (de 3 ori), Mărire…, Și acum…,

Veniți să ne închinăm, și să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm, și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm, și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru.

Psalmul 5

Graiurile mele ascultă-le, Doamne,
înțelege strigarea mea.
Ia aminte la glasul rugăciunii mele, împăratul meu și Dumnezeul meu;
căci către Tine mă voi ruga, Doamne.

Dis-de dimineața vei auzi glasul meu,
dimineața voi sta înaintea Ta, și voi vedea.
Că Dumnezeul, care nu voiește fărădelegea, Tu ești, nu va locui lângă Tine făcătorul de rele,

Nici vor petrece călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi.

Urât-ai, Doamne, pe toți, cei ce lucrează fărădelegea.

Pierde-vei pe toți, cei ce grăiesc minciuna;
pe ucigaș și pe viclean îl urăște Domnul.
Iar eu, întru mulțimea milei Tale, intra-voi în casa Ta,
mă voi închina spre sfânt lăcașul Tău, întru frica Ta.

Doamne, povățuiește-mă întru dreptatea Ta,
din pricina dușmanilor mei, îndreptează înaintea Ta, calea mea!
Căci nu este în gura lor adevăr,
inima lor este pustie;

Groapă deschisă gura lor,
cu limbile lor au grăit vicleșuguri.
Judecă-i, Dumnezeule;
cadă din uneltirile lor;

Pentru mulțimea nelegiuirilor lor, leapădă-i,
că împotriva Ta s-au sculat, Doamne.

Și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc întru Tine;
în veac se vor bucura, și vei locui într-înșii.

Și se vor lăuda întru Tine toți cei ce iubesc numele Tău,
că Tu vei binecuvânta pe cel drept.
Doamne, ca și cu o pavăză a bunei voiri,
ne-ai încununat pe noi.

Psalmul 44

Cuvânt bun răspuns-a inima mea;
grăi-voi cântarea mea Împăratului.
Limba mea este trestie de scriitor ce scrie iscusit.
Împodobit ești cu frumusețea mai mult decât fiii oamenilor;
revărsatu-s-a har pe buzele Tale.

Pentru aceasta Te-a binecuvântat pe Tine Dumnezeu, în veac.
Încinge-Te cu sabia Ta peste coapsa Ta, Puternice,
Cu frumusețea Ta și cu strălucirea Ta.
Încordează-Ți arcul, propășește și împărățește,
Pentru adevăr, blândețe și dreptate și Te va povățui minunat dreapta Ta.
Săgețile Tale ascuțite sunt, Puternice, în inima dușmanilor împăratului;
popoarele sub Tine vor cădea.
Scaunul Tău, Dumnezeule în veacul veacului, toiag de dreptate, toiagul împărăției Tale.

Iubit-ai dreptatea și ai urât fărădelegea;
pentru aceasta Te-a uns pe Tine, Dumnezeul Tău,
cu untdelemnul bucuriei, mai mult decât pe părtașii Tăi.
Smirna și aloea îmbălsămează veșmintele Tale;
din palate de fildeș cântări de alăută Te veselesc; fiice de împărați întru cinstea Ta;

Șezut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită și prea înfrumusețată.
Ascultă fiică și vezi și pleacă ureche ta
și uită de poporul tău și de casa părintelui tău,
Că a poftit Împăratul frumusețea ta, că El este Domnul tău.

Și se vor închina Lui fiicele Tirului cu daruri,
feței tale se vor ruga aleșii poporului.
Toată slava fiicei împăratului este înăuntru,
îmbrăcată cu țesătură de aur și prea înfrumusețată.
Aduce-se-vor Împăratului fecioare în urma ei,
prietenele ei se vor aduce Ție.

Aduce-se-vor întru veselie și bucurie,
Aduce-se vor în palatul Împăratului.
În locul părinților tăi s-au născut ție fii;
pune-i-vei pe ei căpetenii peste tot pământul.
Pomeni-vor numele Tău în tot neamul;
Pentru aceasta popoarele Te vor lăuda în veac și în veacul veacului.

Psalmul 45

Dumnezeu este scăparea și puterea noastră,
ajutor întru necazurile ce ne împresoară.
Pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul
și se vor muta munții în inima mărilor.
Venit-au și s-au tulburat apele lor,
cutremuratu-s-au munții de tăria Lui.
Apele râurilor veselesc cetatea lui Dumnezeu;
Cel Preaînalt a sfințit locașul Lui.
Dumnezeu e în mijlocul cetății, nu se va clătina;
o va ajuta Dumnezeu dis-de-dimineață.
Tulburatu-s-au neamurile, plecatu-s-au împărățiile;
dat-a Cel Preaînalt glasul Lui, cutremuratu-s-a pământul.
Domnul puterilor este cu noi,
sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob.
Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu,
minunile pe care le-a pus Domnul pe pământ.
Pune-va capăt războaielor până la marginile pământului;
arcul va sfărâma și va frânge arma, iar pavezele în foc le va arde.
Îndeletniciți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu,
înălța-mă-voi pe pământ.
Domnul puterilor cu noi,
sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob.

Mărire … Și acum …

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Doamne, îndură-te spre noi (de 3 ori)

Mărire Tatălui și Fiului și sfântului Spirit,

Se cântă acest tropar, glas 4
Scrisu-s-a oarecând cu bătrânul Iosif în Betleem, Maria, ca cea din sămânța lui David, purtând în pântece sarcina cea fără de sămânță. Dar a sosit vremea nașterii și nici un loc de sălășluire nu era. Și ca un palat frumos s-a arătat împărătesei peștera. Hristos se naște, ca să ridice chipul cel mai înainte căzut.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Al Născătoarei
Cum te vom numi, ceea ce ești plină de dar? Cer, că ai răsărit pe Soarele dreptății? Rai, că ai odrăslit floarea nestricăciunii. Fecioară? Că ai rămas nestricată. Maică curată? Că ai avut în sfintele tale brațe Fiu pe Dumnezeul tuturor. Pe Acela roagă-l să mântuiască sufletele noastre.

Apoi se cântă aceste stihiri cu stihurile lor, glas 8,

Betleeme gătește-te; bine te împodobește iesle; peșteră primește; că adevărul a venit, umbra a trecut și Dumnezeu oamenilor din Fecioară s-a arătat, închipuindu-Se ca și noi și îndumnezeind trupul. Pentru aceasta, Adam înnoindu-se împreună cu Eva strigă: pe pământ bunăvoirea s-a arătat, ca să mântuiască neamul nostru.

Stih: Dumnezeu din Teman va veni și Cel sfânt din muntele cel cu umbra deasă.

Acum vine să se împlinească prorocia prorocilor, care cu taină grăiește: Și tu, Betleeme, pământul Iudeii, care mai înainte gătești peștera, nicidecum nu vei mai fi mic între domni; că din tine va ieși Mie povățuitorul neamurilor după trup, din curata Fecioară, Hristos Dumnezeu, Care va paște pe poporul Său, noul Israel. Acestuia toți să-I dăm mărire.

Stih: Doamne auzit-am glasul Tău și m-am temut, înțeles-am lucrurile Tale și m-am înspăimântat.

Și se cântă iarăși stihira de mai sus.

Mărire … Și acum … glas 6
Acestea zice Iosif către Fecioara: Marie! ce lucru este acesta pe care îl văd întru tine? Nu mă pricep, și mă minunez. Și cu mintea mă înspăimânt. Ascunde-te deci de la mine, degrabă, Marie! Ce lucru este acesta, pe care-l văd întru tine? În loc de cinste, rușine; în loc de veselie, întristare; în loc de laudă, ocară mi-ai adus mie. Nu voi mai putea suferi defăimarea oamenilor, pentru că de la preoți, din templul Domnului, ca pe o nevinovată te-am luat, și ce este aceasta ce se vede?

Apoi,

Prochimenul, glas 4
Domnul a zis către Mine: Fiul Meu ești Tu, eu astăzi Te-am născut.

Stih: Cere de la Mine și-ți voi da Ție neamurile moștenirea Ta și marginile pământului stăpânirea Ta.

Domnul a zis către Mine: Fiul Meu ești Tu, eu astăzi Te-am născut.

Preotul: Înțelepciune!

Lectorul: Din Prorocia lui Miheia (5,1-3), citire:

Preotul: Să luăm aminte.

Lectorul: Acestea grăiește Domnul: Și tu Betleeme Efrata, deși ești mic între miile lui Iuda, din tine va ieși Stăpânitor peste Israel, iar obârșia Lui este dintru început, din zilele veșniciei. Pentru aceasta îl va lăsa până în vremea când aceea ce trebuie să nască va naște. Atunci rămășița fraților săi se va întoarce la fiii lui Israel. El va fi voinic și va paște poporul prin puterea Domnului, întru mărirea numelui Domnului Dumnezeului Său și toți vor fi fără de grijă, iar El va fi mare, până la marginile pământului.

Preotul: Înțelepciune!

Lectorul: Din Epistola către Evrei (1,1-12), citire:

Preotul: Să luăm aminte.

Lectorul: După ce Dumnezeu odinioară în multe rânduri și în multe chipuri, a vorbit părinților noștri prin proroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a dăruit nouă prin Fiul pe care L-a pus moștenitor a toate și prin Care a făcut și veacurile; Care, fiind strălucirea măririi și chipul ființei Lui, și care ține toate cu cuvântul puterii Sale, după ce a săvârșit, prin El însuși, curățirea păcatelor noastre, a șezut de-a dreapta măririi, întru cele preaînalte, făcându-Se cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mai deosebit decât ei. Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: „Fiul Meu ești Tu, eu astăzi Te-am născut”; și iarăși: „Eu Îi voi fi lui Tată și El îmi va fi mie Fiu?”. Și iarăși, când aduce în lume pe Cel întâi născut, El zice: „Și să se închine Lui, toți îngerii lui Dumnezeu”. Și despre îngeri zice: „Cel ce face pe îngerii Săi spirite și pe slujitorii Săi pară de foc”; iar către Fiul: „Tronul Tău, Dumnezeule, în veacul veacului; toiagul dreptății este toiagul Împărăției Tale. Iubit-ai dreptatea și ai urât fărădelegea; pentru aceea Te-a uns pe Tine, Dumnezeule, Dumnezeul Tău cu untul de lemn al bucuriei, mai mult decât pe părtașii Tăi”. Și apoi: „Întru început Tu, Doamne pământul l-ai întemeiat și cerurile sunt lucrul mâinilor Tale; ele vor pieri, dar Tu rămâi, și toate ca o haină se vor învechi; și ca pe un veș mânt le vei strânge și ca o haină vor fi schimbate. Dar Tu același ești și anii Tăi nu se vor sfârși”.

Preotul: Înțelepciune! Drepți! Să ascultăm sfânta Evanghelie.

Pace () tuturor.

Poporul: Și spiritului tău.

Preotul: Citire din sfânta Evanghelie după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei.

Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.

Preotul: Să luăm aminte.

Evanghelia după Matei (1,18-25)

Iar nașterea lui Isus Hristos așa a fost: Maria, Mama Sa, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Spiritul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind și nevrând s-o vădească, a voit s-o lase, în ascuns. Și, cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, căci Cel zămislit într-însa este de la Sfânt Sfânt. Ea va naște Fiu și vei chema numele Lui Isus, căci El va mântui pe poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a spus de Domnul prin prorocul, care zice: lată, Fecioara va avea în pântece și va naște Fiu și vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuiește: Cu noi este Dumnezeu. Și, deșteptându-se din somn, Iosif a făcut așa precum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe logodnica sa. Și, fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Isus.

Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.

Apoi,

Pașii mei îndreaptă-i după cuvântul Tău și să nu mă stăpânească toată fărădelegea.

Mântuiește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile Tale.

Fața Ta arat-o robului Tău și mă învață îndreptările Tale.

Să se umple gura mea de lauda Ta, Doamne, ca să laud gloria Ta, toată ziua mare cuviința Ta.

Condac, glas 3
Fecioara astăzi pe Cuvântul cel mai înainte de veci merge să-L nască în peșteră în chip de negrăit. Dănțuiește lumea auzind: preamărește cu îngerii și cu păstorii, pe Cel ce voiește a Se arăta Prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci.

Doamne, îndură-te spre noi (de 3 ori)

Cel ce în tot timpul și în toată ora, în cer și pe pământ ești închinat și preamărit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult îndurate; care pe cei drepți îi iubești și pe cei păcătoși îi miluiești, cel ce pe toți îi chemi la mântuire cu făgăduința bunătăților tale ce vor să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ora aceasta și îndreaptă viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile le curățește, judecățile le îndreaptă, gândurile le curățește și ne mântuiește de tot necazul, de rele și de durere. Ocolește-ne cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința măririi tale celei neapropiate. Că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Doamne, îndură-te spre noi (de 3 ori)

Mărire … Și acum …

Ceea ce ești mai onorată decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut: pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Întru numele Domnului, Părinte, binecuvântează.

Preotul: Dumnezeule, îndură-te spre noi și ne binecuvântează; luminează fața ta peste noi și ne miluiește.

Poporul: Amin.

Preotul: Hristoase, Lumina cea adevărată, care luminează și sfințește pe tot omul ce vine în lume; să se însemneze peste noi lumina feței Tale, ca într-însa să vedem lumina cea neapropiată. Și îndreaptă pașii noștri spre lucrarea poruncilor Tale. Pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi.

Poporul: Amin.

ORA A III A

Poporul: Sfinte Dumnezeule… (de 3 ori), Mărire…, Și acum…, Preasfântă Treime…, Doamne, îndură-Te spre noi (de 3 ori), Mărire…, Și acum…, Tatăl nostru…,

După ecfonis:

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi, (de 3 ori), Mărire…, Și acum…,

Veniți să ne închinăm, și să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm, și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm, și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru.

Psalmul 66

Dumnezeule, milostivește-Te spre noi și ne binecuvântează, luminează fața Ta peste noi și ne miluiește!

Ca să cunoaștem pe pământ cale Ta,
În toate neamurile mântuirea Ta.

Lăuda-Te-vor pe Tine, popoarele, Dumnezeule,
lăuda-Te-vor pe Tine, popoarele toate!

Veselească-se și să se bucure neamurile,
că vei judeca popoarele cu dreptate
și neamurile pe pământ le vei povățui.

Lăuda-Te-vor pe Tine popoarele, Dumnezeule,
lăuda-Te-vor pe Tine, popoarele toate.
Pământul și-a dat rodul său.

Binecuvântează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru,

Binecuvântează-ne pe noi, Dumnezeule
Și să se teamă de Tine toate marginile pământului.

Psalmul 86

Temelia Sionului pe munții cei sfinți.
Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât locașurile lui Iacob.

Lucruri slăvite s-au grăit despre tine, cetatea lui Dumnezeu.

Aduce-mi-voi aminte de Rahab și de Babilon între cei ce mă cunosc pe mine;

și iată cei de alt neam și Tirul și poporul etiopienilor, aceștia acolo s-au născut.

Mamă va zice Sionului omul
și om s-a născut în el și însuși Cel Preaînalt l-a întemeiat pe el.

Domnul va povesti în cartea popoarelor și a căpeteniilor acestora care s-au născut în el.

Că în tine este locașul
tuturor celor ce se veselesc.

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta
și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.

Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea
și de păcatul meu curățește-mă.

Că fărădelegea mea eu o cunosc
și păcatul meu înaintea mea este pururea.

Ție unui am greșit,
și ce este rău înaintea Ta am făcut,

Ca să Te arăți drept întru cuvintele Tale
și biruitor să ieși când Te vor judeca.

Că iată, întru fărădelegi am fost conceput
și în păcate m-a născut maica mea.

Că iată, adevărul ai iubit;
cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale le-ai arătat mie.

Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți;
spăla-mă-vei și mai mult decât zăpada mă voi albi.

Auzului meu vei da bucurie și veselie;
bucura-se-vor oasele cele umilite.

Întoarce fața Ta de către păcatele mele
și toate fărădelegile mele șterge-le.

Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule,
și spirit drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.

Nu mă lepăda de la fața Ta
și Spiritul Tău Cel Sfânt nu-L lua de la mine.

Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale,
și cu spirit stăpânitor întărește-mă.

Învăța-voi pe cei fărădelege căile Tale,
și cei păcătoși la Tine se vor întoarce.

Mântuiește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule,
Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

Doamne, buzele mele vei deschide
și gura mea va vesti lauda Ta.

Că de ai fi voit jertfă, aș fi adus;
arderile de tot nu vei binevoi.

Jertfă lui Dumnezeu: spirit umilit;
inimă înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi.

Bine fă, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
și să se zidească zidurile Ierusalimului.

Atunci bine plăcute-ți vor fi jertfa de dreptate,
prinosul și arderile de tot;
atunci vor aduce pe altarul Tău viței.

Mărire … Și acum …

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Doamne, îndură-te spre noi (de 3 ori)

Mărire Tatălui și Fiului și sfântului Spirit,

Scrisu-s-a oarecând cu bătrânul Iosif în Betleem, Maria, ca cea din sămânța lui David, purtând în pântece sarcina cea fără de sămânță. Dar a sosit vremea nașterii și nici un loc de sălășluire nu era. Și ca un palat frumos s-a arătat împărătesei peștera. Hristos se naște, ca să ridice chipul cel mai înainte căzut.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Al Născătoarei,
Născătoare de Dumnezeu, tu ești vița cea adevărată, care ai odrăslit nouă Rodul vieții. Ție ne rugăm: roagă-te, Stăpână, împreună cu apostolii și cu toți sfinții, să se miluiască sufletele noastre.

Apoi se cântă această stihiră, glas 6,
Acesta este Dumnezeul nostru și altul nu se va socoti la fel cu Dânsul, care S-a născut din Fecioara și cu oamenii împreună a viețuit; Fiul Unul-Născut, culcat în iesle sărăcăcioasă Se vede om; cu scutece este înfășat Domnul măririi și steaua vestește pe magi să se închine Lui; iar noi cântăm: Treime Sfântă, mântuiește sufletele noastre.

Stih: Dumnezeu din Teman va veni și Cel sfânt din muntele cel cu umbra deasă.

Glas 8,
Mai înainte de Nașterea Ta, văzând taina, Doamne, cu cutremur oștile îngerești s-au înspăimântat; căci ca un prunc mic ai binevoit a fi, Cel ce ai împodobit cerul cu stele. Și în ieslea vitelor ai fost culcat, Cel ce ții toate marginile pământului cu mâna. Căci dintr-o rânduială ca aceasta s-a cunoscut milostivirea Ta, Hristoase. Mare este mila Ta, mărire Ție!

Stih: Doamne auzit-am glasul Tău și m-am temut, înțeles-am lucrurile Tale și m-am înspăimântat.

Și se cântă iarăși stihira de mai sus.

Mărire…, Și acum…, glas 3

Iosif, spune-ne nouă, cum aduci în Betleem pe Fecioara, pe care ai luat-o din cele sfinte având în pântece? Eu, zice el, am cercetat prorocii și de la înger înștiințare luând m-am încredințat că Maria va naște pe Dumnezeu în chip de netâlcuit; la a Cărui închinăciune vor veni magii de la Răsărit, slujindu-I cu daruri cinstite. Cel ce Te-ai întrupat pentru noi, Doamne, mărire Ție.

Apoi,

Prochimenul, glas 4
Că Prunc S-a născut nouă Fiu, și S-a dat nouă.

Stih: A Cărui stăpânire S-a făcut peste umărul Lui.

Că Prunc S-a născut nouă Fiu, și S-a dat nouă.

Preotul: Înțelepciune!

Lectorul: Din Prorocia lui Baruh (3,36-4,4), citire:

Preotul: Să luăm aminte.

Lectorul: Acesta este Dumnezeul nostru și nimeni altul nu este asemenea Lui. Aflat-a toată calea științei și i-a dat-o lui Iacob, sluga sa și lui Israel, cel iubit de Dânsul. După aceasta, pe pământ S-a arătat și cu oamenii împreună a locuit. Aceasta este cartea poruncilor lui Dumnezeu și legea care dăinuiește în veac. Toți cei ce o vor ține vor trăi, iar cei ce au părăsit-o vor pieri. Întoarce-te Iacobe, și te teme de ea; umblă în strălucire în preajma luminii și nu da altuia mărirea ta și cele de folos ție celui de alt neam. Fericiți suntem, Israele, căci cele ce-i plac lui Dumnezeu ni s-au arătat.

Preotul: Înțelepciune!

Lectorul: Din Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel (3,23-29), citire:

Preotul: Să luăm aminte.

Lectorul: Fraților, înainte de venirea credinței noi eram păziți sub Lege, fiind închiși pentru credința ce avea să se descopere. Astfel că Legea ne-a fost călăuză spre Hristos, pentru ca să ne îndreptăm prin credință. Iar dacă a venit credința, nu mai suntem sub călăuză. Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Isus. Căci câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin, nu mai este nici rob, nici liber, nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Isus. Iar dacă voi sunteți ai lui Hristos, sunteți deci urmașii lui Avraam, moștenitori după făgăduință.

Preotul: Înțelepciune! Drepți! Să ascultăm sfânta Evanghelie.

Pace () tuturor.

Poporul: Și spiritului tău.

Preotul: Citire din sfânta Evanghelie după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca.

Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.

Preotul: Să luăm aminte.

Evanghelia după Luca (2,1-20)

În zilele acelea a ieșit poruncă de la Cezarul August să se înscrie toată lumea. Această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius ocârmuia Siria. Și se duceau toți să se înscrie, fiecare în cetatea sa. Și s-a suit și Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David, care se numește Betleem, pentru că el era din casa și din neamul lui David, Ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască, Și a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut și L-a înfășat și L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei. Și în ținutul acela erau păstori, stând pe câmp și făcând de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și, iată, îngerul Domnului a stătut lângă ei și mărirea Domnului a strălucit împrejurul lor, și ei s-au înfricoșat cu frică mare. Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeți. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. Și acesta va fi semnul: Veți găsi un prunc înfășat, culcat în iesle. Și deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire! Iar după ce îngerii au plecat de la ei la cer, păstorii vorbeau unii către alții: Să mergem dar până la Betleem, să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut și pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut. Și, grăbindu-se, au venit și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe Prunc, culcat în iesle. Și văzându-L, au vestit cuvântul grăit lor despre acest Copil. Și toți câți auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori.Iar Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-le în inima sa. Și s-au întors păstorii, slăvind și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate câte auziseră și văzuseră precum li se spusese.

Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.

Apoi,
Poporul: Domnul Dumnezeu fie binecuvântat, binecuvântat fie Domnul în toate zilele. Să sporească nouă Dumnezeul mântuirilor noastre, Dumnezeul nostru, Dumnezeul, care mântuiește.

Condacul, glas 3,
Fecioara astăzi pe Cuvântul cel mai înainte de veci merge să-L nască în peșteră în chip de negrăit. Dănțuiește lumea auzind: preamărește cu îngerii și cu păstorii, pe Cel ce voiește a Se arăta Prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci.

Doamne, îndură-te spre noi (de 3 ori)

Cel ce în tot timpul și în toată ora, în cer și pe pământ ești închinat și preamărit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult îndurate; care pe cei drepți îi iubești și pe cei păcătoși îi miluiești, cel ce pe toți îi chemi la mântuire cu făgăduința bunătăților tale ce vor să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ora aceasta și îndreaptă viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile le curățește, judecățile le îndreaptă, gândurile le curățește și ne mântuiește de tot necazul, de rele și de durere. Ocolește-ne cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința măririi tale celei neapropiate. Că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Doamne, îndură-te spre noi (de 3 ori)

Mărire … Și acum …

Ceea ce ești mai onorată decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut: pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Întru numele Domnului, Părinte, binecuvântează.

Preotul: Dumnezeule, îndură-te spre noi și ne binecuvântează; luminează fața ta peste noi și ne miluiește.

Poporul: Amin.

Preotul: Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne Fiule Unule-Născut, Isuse Hristoase și Spirite Sfinte, o Dumnezeire, o Putere, miluiește-mă pe mine, păcătosul, și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul Tău; că bine ești cuvântat în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

ORA A VI A

Veniți să ne închinăm, și să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm, și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm, și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru.

Psalmul 71

Dumnezeule, judecata Ta dă-o Împăratului
și dreptatea Ta fiului Împăratului,

Ca să judece pe poporul Tău cu dreptate
și pe săracii Tăi cu judecată.

Să aducă munții pace poporului Tău
și dealurile dreptate.
Judeca-va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor
și va umili pe clevetitor.

Și se vor teme de Tine cât va fi soarele
și cât va fi luna din neam în neam.

Coborî-se-va ca ploaia pe lână
și ca picăturile ce cad pe pământ.

Răsări-va în zilele lui dreptatea și mulțimea păcii,
cât va fi luna pe cer.

Și va domni de la o mare până la alta
și de la râu până la marginile lumii.

Înaintea Lui vor îngenunchea etiopienii
și vrăjmașii lui țărână vor linge.

Împărații Tarsisului și insulele daruri vor aduce,
împărații arabilor și ai Sabei prinosuri vor aduce.

Și se vor închina Lui toți împărații pământului,
toate neamurile vor sluji Lui.

Că ai izbăvit pe sărac, din mâna celui puternic
și pe sărmanul care nu avea ajutor;

Va avea milă de cel sărac și de sărman
și sufletele săracilor va mântui;

De camătă și de asuprire va izbăvi sufletele lor
și scump va fi numele lor înaintea Lui.

Și va fi viu și se va da Lui din aurul Arabiei
și se vor ruga Lui pururi; toată ziua îl vor binecuvânta pe El.

Fi-va belșug pe pământ până-n vârful munților;
Înălța-se-va mai presus decât Libanul rodul Său
și vor înflori cei din cetate ca iarba pământului.

Fi-va numele Lui binecuvântat în veci;
cât va fi soarele rămâne numele Lui.

Se vor binecuvânta întru El toate semințiile pământului;
toate neamurile Îl vor ferici pe El.

Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel,
singurul Care face minuni.

Binecuvântat este numele măririi Lui în veac
și în veacul veacului.
Se va umple de mărirea Lui tot pământul. Amin.

Psalmul 131

Adu-ți aminte Doamne, de David și de toate blândețele lui.

Cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacob:

Nu voi intra în locașul casei mele,
nu mă voi sui pe patul meu de odihnă,

Nu voi da somn ochilor mei
și genelor mele dormitare și odihnă tâmplelor mele,
Până ce nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului lui Iacob.

Iată am auzit de chivotul Legii;
în Efrata l-am găsit, în țarina lui Iaar.

Intra-vom în locașurile Lui,
închina-ne-vom la locul unde au stat picioarele Lui.

Scoală-te, Doamne, întru odihna Ta,
Tu și chivotul sfințirii Tale.

Preoții Tăi se vor îmbrăca cu dreptate
și cuvioșii Tăi se vor bucura.

Din pricina lui David, robul Tău,
să nu întorci fața unsului Tău.

Juratu-S-a Domnul lui David adevărul, și nu-L va lepăda: din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău.

De vor păzi fiii tăi legământul Meu, și mărturiile acestea ale Mele, în care îi voi învăța pe ei,
și fiii lor vor ședea până în veac pe scaunul tău.

Că a ales Domnul Sionul
și l-a ales ca locuință Lui.

Aceasta este odihna Mea în veacul veacului.
Aici voi locui căci l-am ales pe el.

Roadele Lui le voi binecuvânta foarte;
pe săracii lui îi vom sătura cu pâine.

Pe preoții lui îi voi îmbrăca cu mântuire
și cuvioșii lui cu bucurie se vor bucura.

Acolo voi face să răsară puterea lui David,
gătit-am făclie unsului Meu.

Pe vrăjmașii lui îi voi îmbrăca cu rușine,
iar peste dânsul va înflori sfințenia Mea.

Psalmul 90

Cel ce locuiește în ajutorul celui Preaînalt,
sub acoperământul Dumnezeului cerului va odihni.

Zice-va Domnului: Sprijinitorul meu ești, și scăparea mea, Dumnezeul meu,
și voi nădăjdui într-însul.

Că El te va mântui din cursa vânătorilor,
și de cuvântul tulburător.

Cu spatele Sale te va umbri, și sub aripile Lui vei spera;
cu pavăză Te va înconjura adevărul Lui.

Nu te vei teme de frica de noapte,
de săgeata ce zboară ziua,

De lucrul ce umblă întru întuneric,
de întâmplare, și de dracul cel de la amiază.

Cădea-vor dinspre latura ta o mie și zece mii de-a dreapta ta,
dar de tine nu se va apropia.

Însă cu ochii tăi vei privi
și vei vedea răsplata păcătoșilor.

Că Tu, Doamne, ești nădejdea mea,
pe Cel Preaînalt ai pus scăpare Ție.

Nu vor veni către tine rele
și nenorocire nu se va apropia de cortul tău.

Că îngerilor săi le va porunci pentru tine,
ca să te păzească în toate căile tale.

Pe mâini te vor ridica,
ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău.

Peste aspidă și vasilisc vei pune piciorul
și vei călca peste leu și peste balaur.

Că întru Mine a nădăjduit, și-l voi mântui,
ocroti-l-voi, că a cunoscut numele Meu.

Striga-va către Mine, și-l voi auzi pe el;
cu dânsul sunt în necaz
și-l voi scoate pe el și-l voi preamări.

Cu lungime de zile îl voi umple
și-i voi arăta lui mântuirea Mea.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Doamne, îndură-te spre noi (de 3 ori)

Mărire Tatălui și Fiului și sfântului Spirit,

Scrisu-s-a oarecând în Betleem cu bătrânul Iosif, Maria, ca cea din sămânța lui David, purtând în pântece sarcina cea fără de sămânță. Dar a sosit vremea nașterii și nici un loc de sălășluire ne era; ci ca un palat frumos s-a arătat împărătesei peștera. Hristos Se naște, ca să ridice chipul cel mai înainte căzut.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Al Născătoarei,
Neavând îndrăzneală pentru păcatele noastre cele multe, tu, pe Cel ce S-a născut din tine, roagă-L, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că mult poate rugăciunea Mamei spre îmblânzirea Stăpânului. Nu trece cu vederea rugăciunile păcătoșilor, Preacurată; că milostiv este și poate să mântuiască, Cel ce a binevoit și cu trupul a pătimi pentru noi.

Apoi,

Se cântă aceste stihiri, glas 1,
Veniți, credincioșilor, să ne înălțăm dumnezeiește și să vedem cu adevărat dumnezeiasca coborâre de sus în Betleem și curățindu-ne mintea prin viață să aducem în loc de mir, fapte bune; să pregătim prin credință intrarea sărbătorii Nașterii și din adâncurile sufletelor să cântăm: mărire întru cei de sus lui Dumnezeu, Celui în Treime, prin Care S-a arătat între oameni bunăvoirea, mântuind pe Adam din blestemul cel dintâi, ca un iubitor de oameni.

Stih: Dumnezeu din Teman va veni și Cel sfânt din muntele cel cu umbra deasă.

Glas 4,
Ascultă cerule și ia aminte pământule! Să se clatine temeliile și cele de dedesubt să fie cuprinse de cutremur! Că Dumnezeu și Ziditorul în chip trupesc S-a îmbrăcat și Cel ce cu mâna tare a zidit făptura, din pântecele plăsmuirii se vede. O, adâncul bogăției, al înțelepciunii și al științei de Dumnezeu! Cât sunt de neajunse judecățile Lui și neurmate căile Lui!

Stih: Doamne auzit-am glasul Tău și m-am temut, înțeles-am lucrurile Tale și m-am înspăimântat.

Și se cântă iarăși stihira de mai sus.

Mărire… Și acum…

Glas 5,
Veniți, popoarelor de Hristos purtătoare, să vedem minunea, care înspăimântă și cuprinde tot gândul și cu bună cu cucernicie închinându-ne, cu credință să cântăm: Astăzi Fecioara, având în pântece, vine în Betleem să nască pe Domnul și cetele îngerești înainte aleargă.

Apoi,

Prochimenul, glas 4,

Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut.

Stih: Zis-a Domnul Domnului meu: Șezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut picioarelor Tale.

Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut.

Preotul: Înțelepciune!

Lectorul: Din Prorocia lui Isaia
(7,10-15; 8,1-4,9-10), citire:

Preotul: Să luăm aminte.

Lectorul: Si Isaia grăi către Ahaz: „Cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău în adâncurile iadului sau în înălțimile cele de sus”. Și a spus Ahaz: „Nu voi cere și nu voi ispiti pe Domnul!”. Și a zis Isaia: „Ascultați voi cei din casa lui David! Nu vă ajunge să obosiți pe oameni, de veniți să obosiți și pe Dumnezeul meu? Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel. El se va hrăni cu lapte și cu miere până în vremea când va ști să arunce răul și să aleagă binele. Că înainte ca fiul acesta să știe să dea la o parte răul va alege binele. Și a zis Domnul către mine: „Ia o carte mare și scrie deasupra ei cu slove omenești: „Maher-Salal-Haș-Baz” (grabnic-pradă-apropiat-jaf). Adu-Mi martori credincioși pe Urie preotul și pe Zaharia, fiul lui Ierebechia”. Atunci m-am apropiat de prorociță și a luat în pântece și a născut fiu. Și a zis Domnul către mine: „Pune-i numele Maher-Salal-Haș-Baz”. Căci înainte ca băiatul să zică „tată și mamă!”, toată bogăția Damascului și prada Samariei vor fi duse înaintea regelui Asiriei. Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați. Auziți până la marginile pământului, cei puternici plecați-vă. De vă veți întări, iarăși veți fi biruiți. Și orice sfat veți sfătui, îl va risipi Domnul, și cuvântul pe care îl veți grăi nu va rămâne întru voi, căci cu noi este Dumnezeu!

Preotul: Înțelepciune!

Lectorul: Din Epistola către Evrei (1,10-2,3), citire:

Preotul: Să luăm aminte.

Lectorul: Intru început Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat și cerurile sunt lucrul mâinilor Tale; ele vor pieri, dar Tu rămâi, și toate ca o haină se vor învechi; ca pe un veșmânt le vei strânge și ca o haină vor fi schimbate. Dar Tu același ești și anii Tăi nu se vor sfârși. Și căruia dintre îngeri a zis Dumnezeu vreodată: „Șezi de-a dreapta Mea până voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut picioarelor Tale?”. Îngerii, oare nu sunt toți spirite slujitoare, trimiși ca să slujească, pentru cei ce vor fi moștenitorii mântuirii? Pentru aceea se cuvine ca noi să ascultăm cu atât mai mult de cele auzite, ca nu cumva să ne pierdem. Căci, dacă s-a adeverit cuvântul grăit prin îngeri și orice călcare de poruncă sau neascultare și-a primit dreapta răsplătire, cum vom scăpa noi, dacă vom fi nepăsători la astfel de mântuire care, luând obârșie din propovăduirea Domnului, ne-a fost adeverită de cei ce au ascultat-o.

Preotul: Înțelepciune! Drepți! Să ascultăm sfânta Evanghelie.

Pace () tuturor.

Poporul: Și spiritului tău.

Preotul: Citire din sfânta Evanghelie după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei.

Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.

Preotul: Să luăm aminte.

Evanghelia după Matei (2,1-12)

Iar dacă S-a născut Isus în Betleemul Iudeei, în zilele regelui Irod, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: Unde este împăratul Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui și am venit să ne închinăm Lui. Însă regele Irod, auzind, s-a tulburat, și tot Ierusalimul împreună cu el. Și, adunând pe toți arhiereii și cărturarii poporului, căuta să afle de la ei unde era să Se nască Hristos. Iar ei i-au zis: În Betleemul Iudeei, că așa este scris de prorocul: Și tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu ești nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși Conducătorul, Care va paște pe poporul Meu Israel. Atunci Irod, chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua. Și, trimițându-i la Betleem, le-a zis: Mergeți și cercetați cu de-amănuntul despre Prunc și, dacă Îl veți afla, vestiți-mi și mie, ca, venind și eu, să mă Închin Lui. Iar ei, ascultând pe rege, au plecat și iată, steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și a stat deasupra, unde era Pruncul. Și, văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie foarte mare. Și intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, Mama Sa, și căzând la pământ, s-au închinat Lui; apoi, deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie și smirnă. Dar, luând înștiințare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în țara lor.

Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.

Apoi,
Degrabă să ne întâmpine pe noi îndurările Tale, Doamne, că am sărăcit foarte.

Ajută-ne nouă, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, pentru gloria numelui Tău.

Doamne mântuiește-ne pe noi, și ne curăță de păcatele noastre, pentru numele Tău.

Condac, glas 3
Fecioara astăzi pe Cuvântul cel mai înainte de veci merge să-L nască în peșteră în chip de negrăit. Dănțuiește lumea auzind: preamărește cu îngerii și cu păstorii, pe Cel ce voiește a Se arăta Prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci.

Doamne, îndură-te spre noi (de 3 ori)

Cel ce în tot timpul și în toată ora, în cer și pe pământ ești închinat și preamărit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult îndurate; care pe cei drepți îi iubești și pe cei păcătoși îi miluiești, cel ce pe toți îi chemi la mântuire cu făgăduința bunătăților tale ce vor să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ora aceasta și îndreaptă viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile le curățește, judecățile le îndreaptă, gândurile le curățește și ne mântuiește de tot necazul, de rele și de durere. Ocolește-ne cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința măririi tale celei neapropiate. Că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Doamne, îndură-te spre noi (de 3 ori)

Mărire … Și acum …

Ceea ce ești mai onorată decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut: pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Întru numele Domnului, Părinte, binecuvântează.

Preotul: Dumnezeule, îndură-te spre noi și ne binecuvântează; luminează fața ta peste noi și ne miluiește.

Poporul: Amin.

Preotul: Dumnezeule și Doamne al Puterilor, și a toată făptura ziditorule, care pentru îndurarea milei Tale celei neasemănate pe Unul-Născut Fiul Tău, pe Domnul nostru Isus Hristos, L-ai trimis spre mântuirea neamului nostru, și prin cinstită Crucea Lui zapisul păcatelor noastre l-ai rupt, și ai biruit întru dânsa stăpâniile și puterile întunericului: Însuți, Stăpâne iubitorule de oameni, primește și rugăciunile acestea de mulțumită și de cerere, ale noastre ale păcătoșilor, și ne mântuiește pe noi de toată căderea în păcat cea de tot pierzătoare și întunecată, și de toți cei ce caută să ne facă nouă rău, văzuți și nevăzuți dușmani. Pătrunde cu frica ta trupurile noastre, și nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau cugete rele; ci cu iubirea ta rănește sufletele noastre: ca spre Tine totdeauna căutând, și cu lumina cea de la Tine povățuiți fiind, la Tine, lumina cea neapropiată și veșnică, privind neîncetată mărturisire și mulțumire Ție să înălțăm: Tatălui celui fără de început, împreună și Unuia-Născut Fiului Tău, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Spi-rit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

ORA A IX A

Poporul: Sfinte Dumnezeule… (de 3 ori), Mărire…, Și acum…, Preasfântă Treime…, Doamne, îndură-Te spre noi (de 3 ori), Mărire…, Și acum…, Tatăl nostru…,

După ecfonis:

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi, (de 3 ori), Mărire…, Și acum…,

Veniți să ne închinăm, și să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm, și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm, și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru.

Psalmul 109

Zis-a Domnul Domnului Meu:
Șezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut picioarelor Tale.

Toiagul puterii Tale Ți-l va trimite Domnul din Sion, zicând: Stăpânește în mijlocul vrăjmașilor Tăi.

Cu Tine este poporul Tău în ziua puterii Tale, întru strălucirile sfinților Tăi. Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut.

Juratu-S-a Domnul și nu-I va părea rău:
Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec.

Domnul este de-a dreapta Ta;
sfărâmat-a în ziua mâniei Sale împărați.

Judeca-va între neamuri; va umple de ruine;
va zdrobi capetele multora de pe pământ.

Din pârâu pe cale va bea;
pentru aceasta va înălța capul.

Psalmul 110
L
ăuda-te-voi, Domne, cu toată inima mea,
în sfatul celor drepți și în adunare.

Mari sunt lucrurile Domnului
și potrivite tuturor voilor Lui.

Laudă și măreție este Lucrul Lui
și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului.

Pomenire a făcut de minunile Sale.
Milostiv și îndurat este Domnul.

Hrană a dat celor ce se tem de Dânsul,
aduceți-vă aminte în veac de legământul Lui.

Tăria lucrurilor Sale a vestit-o poporului Său,
ca să le dea lor moștenirea neamurilor.

Lucrurile mâinilor Lui adevăr și judecată.
Adevărate sunt toate poruncile Lui,
Întărite în veacul veacului, făcute în adevăr și dreptate.

Izbăvire a trimis poporului Său, poruncit-a în veac legământul Său;
sfânt și înfricoșător este numele Lui.

Începutul înțelepciunii este frica de Domnul;
înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea.
Lauda Lui rămâne în veacul veacului.

Psalmul 85

Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi,
că sărac și lipsit sunt eu.

Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt;
mântuiește pe robul Tău, Dumnezeul meu,
pe cel ce speră întru Tine.

Ai milă de mine, Doamne,
către Tine voi striga ziua întreagă.

Înveselește sufletul robului Tău,
că la Tine am ridicat sufletul meu.

Că Tu, Doamne, ești bun și iertător, și mult milostiv
tuturor, celor ce Te cheamă pe Tine.

Ascultă, Doamne, rugăciunea mea,
și ia aminte la glasul cererii mele.

În ziua necazului meu am strigat către Tine,
că m-ai auzit.

Nu este asemenea Ție între dumnezei, Doamne,
și nu este, după faptele Tale.

Toate neamurile, câte le-ai făcut,
veni-vor și se vor închina înaintea Ta, Doamne,
și vor preamări numele Tău,
Că mare ești Tu și făcător de minuni,
Tu singur ești Dumnezeu.

Povățuiește-mă, Doamne, în calea Ta, și voi umbla întru adevărul Tău;
veselească-se inima mea, ca să se teamă de numele Tău.

Mărturisi-Te-voi pe Tine, Doamne Dumnezeul meu, cu toată inima mea
și voi preamări numele Tău în veac.

Că mila Ta mare este față de mine
și sufletul meu l-ai mântuit din iadul cel mai de jos.

Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea,
și adunarea celor puternici a căutat sufletul meu,
și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor.

Și Tu, Doamne, Dumnezeul meu, ești îndurător și milostiv,
îndelung răbdător, și mult milostiv, și adevărat.

Caută spre mine și mă miluiește,
dă tăria Ta robului Tău
și mântuiește pe fiul servitoarei Tale.

Fă cu mine semn spre bine;
și să vadă cei ce mă urăsc, și să se rușineze:
Că Tu, Doamne, mi-ai ajutat mie,
și m-ai mângâiat.

Și iarăși: Fă cu mine semn spre bine;
și să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze:

Că Tu, Doamne, mi-ai ajutat mie
și m-ai mângâiat.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Doamne, îndură-te spre noi (de 3 ori)

Mărire Tatălui și Fiului și sfântului Spirit,

Scrisu-s-a oarecând în Betleem cu bătrânul Iosif, Maria, ca cea din sămânța lui David, purtând în pântece sarcina cea fără de sămânță. Dar a sosit vremea nașterii și nici un loc de sălășluire nu era; ci ca un palat frumos s-a arătat împărătesei peștera. Hristos Se naște, ca să ridice chipul cel mai înainte căzut.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Al Născătoarei,
Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignire ai răbdat Bunule; Care cu moartea pe moarte ai călcat și înviere ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta; arată iubirea Ta de oameni, Milostive; primește pe Născătoarea de Dumnezeu, ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi și mântuiește, Mântuitorul nostru, pe poporul cel deznădăjduit.

Apoi se cântă această stihiră, glas7,
Spăimântatu-s-a Irod văzând bună credința magilor și de mânie fiind biruit, a cercetat cu de-amănuntul de la dânșii vremea în care s-a arătat steaua. Maicile au fost lipsite de fii și pruncii, cei de vârstă preafragedă, amarnic au fost secerați. Sânii secau și izvoarele laptelui se opreau. Mare era răutatea! Pentru aceasta, cu cucernicie adunându-ne, credincioșilor, să ne închinăm Nașterii lui Hristos.

Stih: Dumnezeu din Teman va veni și Cel sfânt din muntele cel cu umbra deasă.

Glas 2,
Când Iosif a fost rănit de întristare, Fecioară, plecând la Betleem, ai zis către dânsul: pentru ce te mâhnești și te tulburi văzându-mă având în pântece, necunoscând în întregime înfricoșătoarea mea taină? Leapădă, dar, toată frica și înțelege minunea; că Dumnezeu din milă S-a coborât pe pământ, în pântecele meu și trup a luat. Și Îl vei vedea născut precum a binevoit și, plin de bucu rie fiind, te vei închina Lui, ca Făcătorului tău. Pe Care îngerii Îl laudă neîncetat și-L preamăresc împreună cu Tatăl și cu Spiritul Sfânt.

Stih: Doamne auzit-am glasul Tău și m-am temut, înțeles-am lucrurile Tale și m-am înspăimântat.

Și se cântă iarăși stihira de mai sus.

Mărire Tatălui și Fiului și sfântului Spirit,
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Glas 6
Astăzi Se naște din Fecioara, Cel ce are în mână toată făptura cu scutece ca un prunc este înfășat, Cel ce din fire este nepipăit. (de trei ori)

În iesle este culcat Dumnezeu, Cel ce a întărit cerurile de demult, întru început. La sân cu lapte este hrănit Cel ce a plouat în pustiu mană poporului. Pe magi cheamă Mirele Bisericii. Darurile acestora le primește Fiul Fecioarei. Închinămu-ne Nașterii Tale, Hristoase Învrednicește-ne să vedem și dumnezeiască Arătarea Ta. (de trei ori).

Apoi,

Prochimenul, glas 4,
Maică, Sionului va zice omul, căci om S-a născut într-însul.

Stih: Temeliile lui sunt în munții cei sfinți; iubește Domnul porțile Sionului.

Maică, Sionului va zice omul, căci om S-a născut într-însul.

Preotul: Înțelepciune!

Lectorul: Din Proorocia lui Isaia (9,5-6), citire:

Preotul: Să luăm aminte.

Lectorul: Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui și se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie. Și mare va fi stăpânirea Lui și pacea Lui nu va avea hotar. Va împărăți pe tronul și peste împărăția lui David, ca s-o întărească și s-o întemeieze prin judecată și prin dreptate, de acum și până-n veac. Râvna Domnului Savaot va face aceasta.

Preotul: Înțelepciune!

Lectorul: Din Epistola către Evrei (2,11-18), citire:

Preotul: Să luăm aminte.

Lectorul: Fraților, Cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți, dintr-unul sunt toți; de aceea nu se rușinează să-i numească pe ei frați, zicând: Spune-voi fraților mei numele tău. În mijlocul Bisericii Te voi lăuda; și iarăși: Eu voi fi încrezător în El; și iarăși: Iată eu și pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu. Deci de vreme ce pruncii s-au făcut părtași sângelui și trupului, în același fel și El S-a împărtășit de acestea, ca să surpe prin moartea Sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe aceia pe care frica morții îi ținea în robie toată viața. Căci într-ade-văr, nu a luat firea îngerilor, ci sămânța lui Avraam a luat. Pentru aceea, dator era întru toate să se asemene fraților, ca să fie milostiv și credincios arhiereu în cele către Dumnezeu, pentru ispășirea păcatelor poporului. Căci prin ceea ce a pătimit, fiind El însuși ispitit, poate și celor ce se ispitesc să le ajute.

Preotul: Înțelepciune! Drepți! Să ascultăm sfânta Evanghelie.

Pace () tuturor.

Poporul: Și spiritului tău.

Preotul: Citire din sfânta Evanghelie după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei.

Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.

Preotul: Să luăm aminte.

Evanghelia după Matei (2,13-23)

După plecarea magilor, iată, îngerul Domnului se arătă în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul și pe Mama Sa, fugi în Egipt și stai acolo până ce-ți voi spune, fiindcă Irod va căuta Pruncul ca să-L omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea Pruncul și pe Mama Sa și au plecat în Egipt. Și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul: Din Egipt am chemat pe Fiul Meu. Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte tare și, trimițând, a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de doi ani și mai în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia Prorocul: Glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă; Rahela își plânge copiii și nu voiește să fie mângâiată, pentru că ei nu mai sunt. După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif, în Egipt, și i-a zis: Scoală-te, ia Pruncul și pe Mama Sa și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața Pruncului. Iosif, sculându-se, a luat Pruncul și pe Mama Sa și au venit în pământul lui Israel. Dar auzind că domnește Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, Iosif s-a temut să meargă acolo și, luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galileei. Și, venind, a locuit în orașul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinean Se va chema.

Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.

Apoi,

Nu ne părăsi pe noi până în sfârșit, pentru numele Tău, și nu strica legătura Ta, și nu îndepărta mila Ta de la noi, pentru Avraam cel iubit de Tine, și pentru Isaac robul Tău și Israel sfântul Tău.

Sfinte Dumnezeule… (de 3 ori), Mărire…, Și acum…, Preasfântă Treime…, Doamne, îndură-Te spre noi (de 3 ori), Mărire…, Și acum…, Tatăl nostru…

Apoi,

Condac, glas 3
Fecioara astăzi pe Cuvântul cel mai înainte de veci merge să-L nască în peșteră în chip de negrăit. Dănțuiește lumea auzind: preamărește cu îngerii și cu păstorii, pe Cel ce voiește a Se arăta Prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci.

Doamne, îndură-te spre noi (de 3 ori)

Cel ce în tot timpul și în toată ora, în cer și pe pământ ești închinat și preamărit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult îndurate; care pe cei drepți îi iubești și pe cei păcătoși îi miluiești, cel ce pe toți îi chemi la mântuire cu făgăduința bunătăților tale ce vor să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ora aceasta și îndreaptă viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile le curățește, judecățile le îndreaptă, gândurile le curățește și ne mântuiește de tot necazul, de rele și de durere. Ocolește-ne cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința măririi tale celei neapropiate. Că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Doamne, îndură-te spre noi (de 3 ori)

Mărire … Și acum …

Ceea ce ești mai onorată decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut: pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Întru numele Domnului, Părinte, binecuvântează.

Preotul: Dumnezeule, îndură-te spre noi și ne binecuvântează; luminează fața ta peste noi și ne miluiește.

Poporul: Amin.

Preotul:
S
tăpâne Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre, și până la această oră de acum ne-ai adus pe noi, întru care, pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, tâlharului celui binecunoscător intrare în rai i-ai gătit, și cu moartea pe moarte ai pierdut: curăță-ne și pe noi păcătoșii și nevrednicii robii Tăi; că am greșit și fărădelege am făcut, și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului; pentru că am părăsit calea dreptății Tale și am umblat în voile inimilor noastre. Ci ne rugăm nemărginitei bunătății Tale: Iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale, și ne mântuiește pe noi pentru numele Tău cel sfânt; că s-au petrecut întru deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne pe noi din mâna potrivnicului, și ne iartă nouă păcatele, și ucide gândul nostru cel trupesc; ca lepădând pe omul cel vechi, întru cel nou să ne îmbrăcăm, și Ție să viețuim, Stăpânului și Făcătorului nostru de bine; și așa urmând poruncilor Tale, la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești după adevăr veselia și bucuria cea adevărată a celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție preamărire înălțăm, împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și Preasfântului și de viață făcătorului Tău Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Psalmul 102

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul și toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui.

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui.

Pe Cel ce curățește toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale;

Pe Cel ce mântuiește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări;

Pe Cel ce umple de bunătăți pofta ta; înnoi-se-vor ca ale vulturului tinerețile tale.

Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate.

Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale.

Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung-răbdător și mult-milostiv.

Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia.

Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă,

Ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.

Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre.

În ce chip miluiește tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El;
Că El a cunoscut zidirea noastră, adusu-și-a aminte că țărână suntem.

Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; așa va înflori. Că vânt a trecut peste el și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște încă locul său.

Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul,
Și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui

Și își aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste toți stăpânește.

Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei tari la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui.

Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui.

Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Psalmul 145

Laudă, suflete al meu, pe Domnul.
Lăuda-voi pe Domnul în viața mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi trăi.

Nu vă încredeți în cei puternici, în fiii oamenilor, în care nu este mântuire.

Ieși-va spiritul lor și se vor întoarce în pământ. În ziua aceea vor pieri toate gândurile lor.

Cel ce a făcut cerul și pământul, marea și toate cele din ele; Cel ce păzește adevărul în veac;

Cel ce face judecată celor năpăstuiți, Cel ce dă hrană celor flămânzi. Domnul dezleagă pe cei ferecați în obezi;

Domnul îndreaptă pe cei gârboviți, Domnul înțelepțește orbii, Domnul iubește pe cei drepți;

Domnul păzește pe cei străini; pe orfani și pe văduvă va sprijini și calea păcătoșilor o va pierde.

Împărăți-va Domnul în veac, Dumnezeul tău, Sioane, în neam și în neam.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Unule-Născut, Fiule si Cuvânt al lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte și ai primit, pentru mântuirea noastră, a Te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria; Care neschimbat Te-ai întrupat și răstignindu-Te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Spiritul Sfânt, mântuiește-ne pe noi.

Fericirile

Întru împărăția Ta pomenește-ne pe noi, Doamne, când vei veni întru împărăția Ta.

Fericiți cei săraci cu spiritul, că a acelora este împărăția cerurilor.

Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.

Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul.

Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.

Fericiți cei milostivi, că aceia milă vor afla.

Fericiți cei curați cu inima, că aceia Îl vor vedea pe Dumnezeu.

Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.

Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor.

Fericiți veți fi când vă vor batjocori și vă vor prigoni și, mințind, vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, pentru Mine.

Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri.

Mărire…, Și acum…

Pomenește-ne pe noi, Doamne, când vei veni întru împărăția Ta.

Pomenește-ne pe noi, Stăpâne, când vei veni întru împărăția Ta.

Pomenește-ne pe noi, Sfinte, când vei veni întru împărăția Ta.

Ceata cerească Te laudă pe Tine și zice: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea Ta.

Stih: Apropiați-vă de Dânsul și vă veți lumina și fețele voastre nu se vor rușina.

Ceata cerească Te laudă pe Tine și zice: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea Ta.

Mărire…

Ceata sfinților îngeri și a arhanghelilor, cu toate cereștile puteri Te laudă pe Tine și zice: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea Ta.

Și acum…

CREZUL

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotținătorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și într-unul Domn, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-născut, care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toți vecii; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a coborât din ceruri, S-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și S-a îngropat. Și a înviat a treia zi, după Scripturi. Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va veni cu mărire să judece viii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Spiritul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin Profeți. Într-Una, Sfântă, Catolică și Apostolică Biserică. Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Apoi, această rugăciune

Slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, păcatele noastre cele de voie și cele fără de voie, cele cu lucrul și cu cuvântul, cele cu știință și cu neștiință, cele din noapte și din zi, cele cu mintea și cu gândul, toate ni le iartă nouă, ca un bun și de oameni iubitor.

Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

Preotul:
Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Condac, glas 3
Fecioara astăzi pe Cuvântul cel mai înainte de veci merge să-L nască în peșteră în chip de negrăit. Dănțuiește lumea auzind: preamărește cu îngerii și cu păstorii, pe Cel ce voiește a Se arăta Prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci.

Doamne, îndură-Te spre noi (de 3 ori).

Preasfântă Treime, Stăpânire de o ființă, Împărăție nedespărțită, Ceea ce ești pricina tuturor bunătăților, fii binevoitoare și mie, păcătosului: întărește și înțelepțește inima mea și șterge toată întinarea mea. Luminează gândul meu, ca totdeauna să Te măresc și să Te laud și să mă închin Ție și să zic: Unul Sfânt, Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl.

Poporul: Amin.

Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până-n veac (de 3 ori).

Mărire…, Și acum…

Psalmul 33

Voi binecuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea.

În Domnul se va lăuda sufletul meu; să audă cei blânzi și să se veselească.

Preamăriți pe Domnul împreună cu mine și să înălțăm numele Lui împreună.

Căutat-am pe Domnul și m-a auzit și din toate necazurile mele m-a mântuit.

Apropiați-vă de El și vă luminați; și fețele voastre să nu se rușineze.

Săracul acesta a strigat și Domnul l-a auzit pe el și din toate necazurile lui l-a mântuit.

Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El și-i va mântui pe ei.

Gustați și vedeți că bun este Domnul; fericit bărbatul care nădăjduiește în El.

Temeți-vă de Domnul toți sfinții Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El.

Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul, nu se vor lipsi de tot binele.

Veniți fiilor, ascultați-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăța pe voi;

Cine este omul cel ce voiește viața, care iubește să vadă zile bune? Oprește-ți limba de la rău și buzele tale să nu grăiască vicleșug.

Ferește-te de rău și fă bine, caută pacea și o urmează pe ea.

Ochii Domnului spre cei drepți și urechile Lui spre rugăciunea lor.

Iar fața Domnului spre cei ce fac rele, ca să piară de pe pământ pomenirea lor.

Strigat-au drepții și Domnul i-a auzit și din toate necazurile lor i-a mântuit.

Aproape este Domnul de cei umiliți la inimă și pe cei smeriți cu spiritul îi va mântui.

Multe sunt necazurile drepților și din toate acelea îi va mântui pe ei Domnul. Domnul păzește toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi.

Moartea păcătoșilor este cumplită și cei ce urăsc pe cel drept vor greși.

Mântui-va Domnul sufletele robilor Săi și nu vor greși toți cei ce nădăjduiesc în El.

Mărire… Și acum…

Dezlegarea mică

Preotul: Mărire ție, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire ție.

Poporul: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, îndură-te spre noi (de 3 ori).

Întru numele Domnului, Părinte binecuvântează.

Preotul: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, fiind bun și iubitor de oameni.

Poporul: Amin.

Preotul: Pentru rugăciunile sfinților Părinților noștri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

Poporul: Amin.