Utrenia Sfinților Mari Împărați Constantin și Elena

descărcare în format PDF
înapoi la secțiunea liturgică

Preotul: [1] Mărire sfintei, celei de o ființă, și de viață făcătoarei, și nedespărțitei Treimi, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.
Preotul: Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le.

Poporul: Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le.

Preotul: Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând,
Poporul: și celor din morminte viață dăruindu-le.

Apoi:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda ta.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda ta.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.

Psalmul 3

Doamne, cât s-au înmulțit, cei ce mă necăjesc,
mulți împotriva mea se ridică!
Mulți zic sufletului meu:
nu este lui mântuire, întru Dumnezeul lui.
Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești,
gloria mea, și Cel ce înalți capul meu.
Cu glasul meu către Domnul am strigat,
și din muntele Lui cel sfânt m-a auzit.
Culcatu-m-am și am adormit;
deșteptatu-m-am iarăși, căci Domnul mă ocrotea.
Nu mă voi teme de miile mulțimii,
de cei ce din toate părțile mă împresoară.
Scoală, Doamne,
mântuiește-mă, Dumnezeul meu.
Că Tu ai bătut pe toți cei ce zadarnic mă dușmănesc;
dinții celor păcătoși i-ai zdrobit.
A Domnului este mântuirea;
și peste poporul Tău vină binecuvântarea Ta.
Și iarăși: Culcatu-m-am și am adormit;
deșteptatu-m-am iarăși, căci Domnul mă ocrotea.

Psalmul 37

Doamne, cu mânia Ta să nu mă mustri,
nici cu urgia Ta să mă cerți,
Că săgețile Tale m-au lovit,
și ai apăsat peste mine mâna Ta.
Nu este vindecare în trupul meu, din cauza mâniei Tale;
nu este pace întru oasele mele, din cauza păcatelor mele.
Că fărădelegile mele au covârșit capul meu,
ca o sarcină grea s-au îngreunat asupra mea.
Rănile mele miros urât și-s pline de puroi,
din cauza nebuniei mele.
Chinuit sunt, și m-am gârbovit de tot;
ziua întreagă, mâhnindu-mă umblam.
Că șalele mele s-au umplut de putreziciune,
și nu este sănătate în trupul meu.
Batjocorit am fost și m-am umilit foarte;
răcnit-am, de suspinarea inimii mele.
Doamne, înaintea Ta e toată dorința mea,
și suspinul meu dinaintea Ta nu s-a ascuns.
Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea
și lumina ochilor mei, nici aceasta, nu este cu mine.
Prietenii mei și vecinii mei spre mine s-au apropiat și s-au oprit;
și cei mai de aproape ai mei, departe au stat.
Și se sileau, cei ce căutau sufletul meu,
și, cei ce căutau cele rele mie, grăiau deșertăciuni,
și vicleșuguri ziua întreagă puneau la cale.
Iar eu, ca un surd, nu auzeam:
și ca un mut, ce nu-și deschide gura sa.
Și m-am făcut ca un om, ce nu aude,
și în gura sa nu are cuvinte de răspuns.
Că, întru Tine, Doamne, am nădăjduit;
Tu mă vei auzi, Doamne Dumnezeul meu.
Că am zis: Nu cumva să se bucure de mine dușmanii mei;
și când s-au clătinat picioarele mele, asupra mea cu îngâmfare au grăit.
Că eu la lovituri mă aștept,
și durerea mea înaintea mea este pururea.
Că fărădelegea mea o voi mărturisi,
și nemângâiat sunt pentru păcatul meu.
Iar dușmanii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine
și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept.
Cei ce-mi răsplătesc rele, în locul celor bune, de rău mă vorbeau,
pentru că eu căutam bunătatea.
Nu mă părăsi, Doamne Dumnezeul meu,
nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu,
Doamne al mântuirii mele.
Și iarăși: Nu mă părăsi, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

Psalmul 62

Dumnezeule, Dumnezeul meu,
pe Tine Te caut dis-de-dimineață.
Însetat-a de Tine sufletul meu, precum și trupul meu,
în pământ pustiu, și neumblat, și fără apă.
De aceea, în locașul Tău cel sfânt m-am arătat Ție,
ca să văd puterea Ta și gloria Ta.
Că mai bună e mila Ta, decât bucuriile vieții;
buzele mele Te vor lăuda.
Pentru aceea, bine Te voi cuvânta în viața mea,
și întru numele Tău voi înălța mâinile mele.
Întocmai ca de măduvă și de grăsime, sătura-se-va sufletul meu
și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea.
Adusu-mi-am aminte de Tine în așternutul meu,
în revărsatul zorilor m-am gândit la Tine.
Că ai fost ajutorul meu;
sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
și dreapta Ta m-a sprijinit.
Iar ei în zadar au căutat sufletul meu,
cufunda-se-vor în cele mai de jos ale pământului;
Da-se-vor în mâinile sabiei,
pradă vor fi șacalilor.
Iar regele se va veseli de Dumnezeu;
lăudat va fi tot cel ce jură întru Dânsul,
că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți.
Și iarăși: În revărsatul zorilor m-am gândit la Tine,
că ai fost ajutorul meu,
și sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
și dreapta Ta m-a sprijinit.

Psalmul 87

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele,
ziua am strigat, și noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea,
Că de rele s-a umplut sufletul meu,
și viața mea de iad s-a apropiat.
Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă;
făcutu-m-am ca un om neajutorat,
între morți voi fi liber.
Asemenea unor răniți ce dorm în mormânt,
de care nu Ți-ai mai adus aminte,
și care din mâna Ta au fost lepădați.
Așezatu-m-au în groapa cea mai dedesubt,
întru întuneric, și în umbra morții.
Asupra mea s-a coborât mânia Ta,
și toate valurile Tale le-ai revărsat peste mine.
Depărtat-ai de la mine pe cunoscuții mei;
pusu-m-au lor urâciune.
Închis sunt, și nu pot ieși;
ochii mei au slăbit de sărăcie.
Strigat-am către Tine, Doamne, ziua întreagă,
întins-am către Tine mâinile mele.
Oare pentru cei morți vei face minuni?
Sau doctorii vor scula din morți, și Te vor mărturisi pe Tine?
Oare va povesti cineva în mormânt mila Ta,
și adevărul Tău, în locul de pierzare?
Oare cunoaște-se-vor întru întuneric minunile Tale,
și dreptatea Ta, în pământ dat uitării?
Iar eu, către Tine, Doamne, am strigat,
și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina.
Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu,
întorci fața Ta de către mine?
Amărât sunt eu și întru necazuri, din tinerețele mele;
iar, când m-am ridicat, fui umilit și fără nădejde.
Peste mine au venit urgiile Tale,
înfricoșările Tale m-au tulburat.
Înconjuratu-m-au asemenea apei,
toată ziua m-au împresurat deodată.
Depărtat-ai de la mine prieten și vecin,
și pe cunoscuții mei, pentru ticăloșie.
Și iarăși: Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat, și noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea.

Psalmul 102

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
și toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui!
Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul,
și nu uita toate binefacerile Lui.
Pe Cel ce iartă toate fărădelegile tale,
pe Cel ce vindecă toate bolile tale.
Pe Cel ce răscumpără din stricăciune viața ta,
pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări.
Pe Cel ce umple de bunătăți pofta ta;
înnoi-se-vor ca ale vulturului tinerețele tale.
Cel ce face milostenie, Domnul,
și judecată dreaptă, tuturor celor ce li se face strâmbătate.
Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise,
fiilor lui Izrael, hotărârile Sale.
Îndurător și milostiv e Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv;
nu până în sfârșit se va mânia, nici până în veac va ține mânie.
Nu după fărădelegile noastre a făcut nouă,
nici după păcatele noastre ne-a răsplătit nouă.
Că, după cât e cerul de înalt de la pământ,
a sporit Domnul mila Sa, peste cei ce se tem de Dânsul.
Pe cât e de departe răsăritul de la apus,
a depărtat de la noi fărădelegile noastre.
Precum miluiește un tată pe fii;
așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul,
Că El a cunoscut făptura noastră,
adusu-și-a aminte, că țărână suntem.
Omul, ca iarba zilele lui,
ca floarea câmpului, așa va înflori;
Că vânt trece peste dânsa, și nu va mai fi,
și nu se va cunoaște nici locul ei.
Iar mila Domnului din veac și până în veac,
spre cei ce se tem de Dânsul,
Și dreptatea Lui spre fiii fiilor, cei ce păzesc legătura Lui,
și-și aduc aminte, ca să împlinească poruncile Lui.
Domnul în cer și-a gătit scaunul
și împărăția Lui toate le stăpânește.
Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei tari în virtute,
care împliniți cuvântul Lui,
ascultând de glasul poruncilor Lui.
Binecuvântați pe Domnul, toate puterile Lui,
slujitorii Lui, care faceți voia Lui.
Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui,
în tot locul stăpânirii Lui;
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.
Și iarăși: În tot locul stăpânirii Lui,
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea,
ascultă cererea mea, întru adevărul Tău,
auzi-mă, întru dreptatea Ta.
Și să nu intri la judecată cu robul Tău,
căci drept, înaintea Ta, nu se va găsi nimeni dintre cei vii.
Că a prigonit dușmanul sufletul meu,
smerit-a până la pământ viața mea.
Așezatu-m-a întru întuneric, ca pe morții veacului,
și s-a mâhnit întru mine spiritul meu,
întru mine s-a tulburat inima mea.
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult,
gânditu-m-am la toate lucrurile Tale,
la faptele mâinilor Tale am cugetat.
Întins-am spre Tine mâinile mele,
sufletul meu, spre Tine, ca un pământ fără de apă.
Degrabă auzi-mă, Doamne,
că a slăbit spiritul meu.
Să nu întorci fața Ta de către mine,
ca să nu mă aseamăn celor ce se coboară în groapă.
Fă-mă să aud dis-de-dimineață mila Ta,
că întru Tine am nădăjduit.
Arată-mi mie, Doamne, calea, pe care voi merge,
că la Tine am ridicat sufletul meu.
Scoate-mă de la dușmanii mei, Doamne,
că la Tine am găsit scăpare.
Învață-mă, să fac voia Ta,
că Tu ești Dumnezeul meu.
Spiritul Tău Cel bun mă va povățui la pământ drept,
pentru numele Tău, Doamne, îmi vei da viață.
Întru dreptatea Ta scoate-vei din necaz, sufletul meu,
și întru mila Ta vei zdrobi pe dușmanii mei.
Și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu,
căci robul Tău sunt eu.
Și iarăși: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta,
și să nu intri la judecată cu robul Tău. (De 3 ori.)
Apoi: Spiritul Tău cel bun mă va povățui la pământ drept.

Mărire…. Și acum….
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Rugăciunile Utreniei

Rugăciunea I
Mulțumim Ție, Doamne Dumnezeul nostru, celui ce ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și ai dat în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm, și să chemăm numele tău cel sfânt; și să ne rugăm îndurărilor tale, celor ce pururea le ai pentru viața noastră. Și acum trimite ajutorul tău peste cei ce stau înaintea feței măririi tale celei sfinte, și așteaptă de la tine bogată milă; și le dă lor, ca slujind ție totdeauna cu frică și cu dragoste, să laude bunătatea ta cea negrăită. — Că ție se cuvine toată mărirea, cinstea, și închinăciunea, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea II
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeul nostru, pentru că lumină sunt poruncile tale pe pământ. Înțelep¬țește-ne, să facem întru frica ta dreptate și sfințenie; că pe tine te mărim, cel cu adevărat Dumnezeul nostru; pleacă urechea ta, și ne auzi pe noi; și pomenește, Doamne, pe cei ce împreună cu noi sunt de față, și se roagă, pe toți pe nume, și-i mântuiește cu puterea ta; binecuvântează poporul tău și sfințește moștenirea ta; pace dăruiește lumii tale, bisericilor tale, preoților, și tot poporului tău. — Că bine s-a cuvântat, și s-a preamărit prea¬cinstitul, și de mare-cuviință numele tău, al Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea III
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt poruncile tale; învață-ne pe noi, Dumnezeule, dreptatea ta, poruncile tale, și îndreptările tale; luminează ochii minții noastre, ca să nu adormim vreodată în păcate spre moarte; risipește toată negura de pe inimile noastre; dăruiește-ne nouă soarele dreptății, și nevătămată păzește viața noastră, cu pecetea sfântului tău Spirit; îndreptează pașii noștri în calea păcii; dă-ne, să vedem zorile zilei și ziua întru bucurie, ca să-ți înălțăm rugă¬ciunile de dimineața. — Că a ta este stăpânirea, și a ta este împă¬răția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IV
Stăpâne Dumnezeule, cel ce ești sfânt și necuprins, care ai zis să strălucească lumina întru întuneric, cel ce ne-ai odihnit în somnul de noapte, și ne-ai ridicat spre lauda și ruga bunătății tale, fiind îmblânzit de singură milostivirea ta: primește-ne pe noi, cei ce și acum ne închinăm ție, și după putință îți mulțu¬mim; și ne dăruiește toate cererile cele spre mântuire; arată-ne pe noi fii ai luminii, și ai zilei, și moștenitori ai bunătăților tale cele veșnice. Pomenește, Doamne, întru mulțimea îndurărilor tale, și pe tot poporul tău, ce este de față, și se roagă împreună cu noi, și pe toți frații noștri, care sunt pe uscat, pe mare, și în tot locul stăpânirii tale, care așteaptă iubirea ta de oameni; și tutu¬ror le dăruiește mila ta cea mare. — Ca mântuiți fiind cu sufletul și cu trupul, pururea stăruind cu îndrăzneală, să preamărim numele tău cel minunat și binecuvântat, al Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea V
Vistierule al bunătăților, izvorule ce pururea izvorăști, Părinte sfinte, făcătorule de minuni, atotputernice și atotstăpâni-torule, toți ne închinăm, și ne rugăm ție, chemând milele tale și îndurările tale, spre ajutorul și paza smereniei noastre. Pomenește, Doamne, pe robii tăi, și primește rugăciunile cele de dimineața ale noastre ale tuturor, ca o tămâie înaintea ta, și nu socoti nici pe unul din noi netrebnic; ci pe toți ne păzește cu îndurările tale. Pomenește, Doamne, pe cei ce priveghează și cântă, spre mărirea ta, și a unuia născut Fiului tău și Dumnezeului nostru, și al sfân¬tului tău Spirit. Fii lor ajutor și păzitor; primește rugăciunile lor întru altarul tău cel mai presus de ceruri și înțelegător. — Că tu ești Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VI
Mulțumim ție, Doamne Dumnezeul mântuirilor noastre, că toate le faci spre facerea de bine a vieții noastre, ca totdeauna la tine să ne uităm, la Mântuitorul și Făcătorul de bine al suflete¬lor noastre; că ne-ai odihnit pe noi în măsura nopții ce a trecut, și ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și ne-ai pus la închina¬rea cinstitului tău nume. Pentru aceasta ne rugăm ție, Doamne: dă-ne har, și putere, ca să ne învrednicim a cânta ție cu înțele¬gere, și a te ruga neîncetat cu frică și cu cutremur, îngrijindu-ne de a noastră mântuire, cu ajutorul Hristosului tău. Pomenește, Doamne, și pe cei ce strigă către tine noaptea; auzi-i pe dânșii, și-i miluiește; și sfărâmă sub picioarele lor pe dușmanii cei ne¬văzuți și potrivnici luptători. — Că tu ești împăratul păcii, și Mântuitorul sufletelor noastre, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor.

Rugăciunea VII
Dumnezeule și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, cel ce ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și împreună ne-ai adunat la ceasul rugăciunii: dă-ne har întru deschiderea gurii noastre, și primește ale noastre mulțumiri cele după putință; și ne învață îndreptările tale; pentru că a ne ruga, precum se cuvine, nu știm, de nu ne vei povățui tu, Doamne, cu Spiritul tău cel sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție: orice am greșit până în ceasul de acum, cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, cu voia sau fără de voie, slăbește, lasă, iartă. Că de te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că la tine este mântuirea. Tu singur ești sfânt, ajutător puternic, păzitor al vieții noastre, și întru tine este cântarea noastră pururea. — Fie stăpânirea împărăției tale pururea binecuvântată și preamărită, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VIII
Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai alungat de la noi trândă-via somnului, și cu chemare sfântă împreună ne-ai chemat, ca și noaptea să înălțăm mâinile noastre, și să te mărturisim pe tine întru judecățile dreptății tale: primește rugăciunile noas-tre, cererile, mărturisirile, slujbele cele de noapte; și ne dăruiește, Dumnezeule, credință ne rușinată, nădejde tare, dragoste nefă-țarnică; binecuvântează intrările și ieșirile, faptele, lucrurile, cu-vintele, gândurile noastre; și ne dă nouă, să ajungem la înce-puturile zilei, lăudând, cântând, și binecuvântând bunătatea milei tale celei negrăite. — Că s-a binecuvântat preasfânt numele tău, și s-a preamărit împărăția ta, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IX
Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoștinței dumnezeirii tale, și deschide ochii minții noastre spre înțelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupului călcându-le, viață sufletească să petre¬cem, toate cele ce sunt spre bunăplăcerea ta gândind și făcând. — Că tu ești sfințirea și luminarea noastră, și ție mărire înăl¬țăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea X
Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin pocăință, iertare ai dăruit oamenilor, și pildă a cunoașterii de păcate, și a măr-turisirii, ne-ai arătat pocăința proorocului David spre iertare: însuți, Stăpâne, pe noi cei căzuți în multe și mari greșeli, milu-iește-ne după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale curățește fărădelegile noastre. Că ție ți-am greșit, Doamne, ce¬lui ce știi și cele nearătate și ascunse ale inimilor oamenilor, și celui ce singur ai putere, de a ierta păcatele; și inimă curată zi¬dind întru noi, și cu spirit stăpânitor întărindu-ne, și bucuria mântuirii tale arătându-ne-o, nu ne lepăda de la fața ta: ci bine¬voiește, ca un bun și iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă, să-ți aducem jertfă de dreptate, și prinos, întru sfintele tale altare.— Cu mila, și cu îndurările, și cu iubi¬rea de oameni a unuia-născut Fiului tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul, și bunul, și de viață făcătorul tău Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea XI
Dumnezeule Dumnezeul nostru, cel ce ai așezat puteri cuvân-tătoare și înțelegătoare cu vrerea ta, pe tine te rugăm, și ție ne cucerim: primește preamărirea noastră, cea după putință, împreună cu a tuturor făpturilor tale, și ne răsplătește cu daruri¬le cele bogate ale bunătății tale; că ție se pleacă tot genunchiul, al celor cerești, și al celor pământești, și al celor dedesubt, și toată suflarea și făptura laudă mărirea ta cea neajunsă; pentru că sin¬gur ești Dumnezeu adevărat și mult milostiv. — Că pe tine te lau¬dă toate puterile cerești, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea XII
Lăudămu-te, cântăm, bine te cuvântăm, și mulțumim ție, Dumnezeul părinților noștri, că ne-a trecut umbra nopții, și ne-ai arătat iarăși lumina zilei; ci ne rugăm bunătății tale: fii milostiv păcatelor noastre, și primește rugăciunea noastră, în¬tru mare mila ta; că la tine scăpăm, la Dumnezeul cel milostiv și atotputernic. Strălucește în inimile noastre soarele cel adevă-rat al dreptății tale; luminează mintea noastră, și simțurile toate le păzește, ca umblând ca ziua cu bunăcuviință pe calea porun¬cilor tale, să ajungem la viața cea veșnică — pentru că la tine este izvorul vieții — și să ne învrednicim a fi întru desfătarea luminii tale celei neapropiate. — Că tu ești Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Ectenia mare
Cu pace Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne îndură-Te, spre noi.
Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
Pentru sfântă casa aceasta, și pentru cei ce cu credință, cu bună cucernicie, și cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.
Pentru Sfântul Părinte Papa (N), pentru Preafericitul Părinte Arhiepiscop (N), pentru (Înalt) Preasfințitul (Arhi) Episcopul nostru (N), și pentru cinstita Preoțime, întru Hristos Diaconime, pentru tot Clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.
Pentru autoritățile și oștirea țării noastre, Domnului să ne rugăm.
Pentru țara noastră, orașul (sau satul) acesta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.
Pentru bună liniștea aerului, și pentru înmulțirea roadelor pământului, și pentru timpuri de pace, Domnului să ne rugăm.
Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, și pentru cei robiți, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.
Apără, mântuiește, miluiește, și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Pe preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare, și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții pomenind-o, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Ție se cuvine toată mărirea, cinstirea, și închinarea, Ta¬tălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor.
Poporul: Amin

Se cântă Dumnezeu este Domnul, cu stihurile, glas 8
Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvân¬tat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 1. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvân¬tat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 2. Toate neamurile m-au împresurat, și întru numele Domnului le-am înfrânt.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvân¬tat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 3. Nu voi muri, ci voi fi viu, și voi spune lucrurile Domnului.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvân¬tat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 4. Piatra, care nu au socotit-o ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut aceasta, și minunată este întru ochii noștri.
Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvân¬tat, cel ce vine întru numele Domnului.

Apoi:

Troparul Înjumătățirii Praznicului Cincizecimii, glas 8
Înjumătățindu-se Praznicul, sufletul meu cel însetat adapă-l cu apele dreptei cinstiri de Dumnezeu, Mântuitorule; că tuturor ai zis: Cel însetat, să vină la Mine și să bea! Izvorule al vieții, Hristoase Dumnezeule, mărire Ție!

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Tropar, glas 8
Chipul Crucii Tale pe Cer văzându-l, și ca Pavel chemarea nu de la oameni luând, cel între împărați Apostolul Tău Doamne, împărăteasca cetate în mâinile Tale a pus-o. Pe care păzește-o totdeauna în pace, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Primul rând de Sedelne

Sedealna Învierii din Penticostar, glas 3
Hristos din morți S-a sculat, începătura celor adormiți, Cel întâi-născut mai înainte decât zidirea și Făcătorul tuturor celor făcute; firea cea stricată a neamului omenesc în Sine a înnoit-o; nu vei mai stăpâni de acum, moarte. Că Stăpânul tuturor puterea ta o a stricat.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Cu trupul moarte gustând, Doamne, amărăciunea morții ai tăiat cu Învierea Ta; și pe om împotriva ei l-ai întărit, nimicirea blestemului celui de demult aducând; Apărătorule al vieții noastre, Doamne, mărire Ție!

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Sedealna Născătoarei de Dumnezeu, din Penticostar, glas 3

Pe tine, ceea ce ai mijlocit mântuirea neamului nostru, te lăudăm, Născătoare de Dumnezeu-Fecioară. Căci cu trupul cel luat din tine, Fiul tău și Dumnezeul nostru, prin Cruce răbdând Pătimire, ne-a mântuit pe noi din stricăciune, ca un iubitor de oameni.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Al doilea rând de Sedelne

Sedealna Înjumătățirii Cincizecimii din Penticostar – glas 8

La înjumătățirea Praznicului legii, fost-ai învățând, Mântuitorul meu, în templu, mustrând nebunia necredincioșilor farisei, și grăind mulțimilor cu glas dumnezeiesc, ca un iubitor de oameni: Cel însetat să vină la Mine și să bea. Astfel, ai făgăduit să dai, celor ce cred, râuri de înțelepciune din izvorul Tău cel nestricăcios. Pentru aceasta grăim Ție: Trimite Spiritul Tău cel Sfânt, Hristoase Dumnezeule, și ne mântuiește pe noi, că singur ești mult-Milostiv.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

La înjumătățirea Praznicului legii, fost-ai învățând, Mântuitorul meu, în templu, mustrând nebunia necredincioșilor farisei, și grăind mulțimilor cu glas dumnezeiesc, ca un iubitor de oameni: Cel însetat să vină la Mine și să bea. Astfel, ai făgăduit să dai, celor ce cred, râuri de înțelepciune din izvorul Tău cel nestricăcios. Pentru aceasta grăim Ție: Trimite Spiritul Tău cel Sfânt, Hristoase Dumnezeule, și ne mântuiește pe noi, că singur ești mult-Milostiv.

Polieleul

Robii, robii Domnului

Robii, robii Domnului! Aliluia.
Lăudați numele Domnului, lăudați, robi, pe Domnul! Aliluia.
Cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru.
Lăudați pe Domnul că este bun Domnul, cântați numelui Lui că este bun.
Că pe Iacob și-a ales sieși Domnl,
Pe Israel spre moștenire Lui.
Că eu am cunoscut că mare este Domnul,
Și Dumnezeul nostru peste toți dumnezeii.
Toate, câte a voit Domnul, a făcut,
În cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile.
Ridicând nori de la marginea pănântului,
Fulgerele spre ploaie le-a făcut, cel ce scoate vânturile din visteriile sale.
Cel ce a bătut cele întâi născute ale Egiptului, de la om până la dobitoc,
Trmis-a semne și minuni în mijlocul tău, Egipte,
Lui Faraon și tuturor slujitorilor lui.
Cel ce a bătut neamuri multe și a ucis împărați tari.
Pe Sion împăratul Amoreilor și pe Og împăratul Basanului, și toate împărățiile lui Hanaan.
Și pământul lor l-a dat moștenire, moștenire lui Israel poporului său.
Doamne, numele tău e în veac și pomenirea Ta în neam și neam.
Că va judeca Domnul pe poporul Său și de robii săi se va îndura.
Idolii neamurilor, argint sunt și aur, lucruri de mâini omenești.
Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea.
Urechi au și nu vor auzi, că nu este suflare în gura lor.
Asemenea lor să fie cei ce fac acestea, și toți cei ce nădăjduiesc într-înșii.
Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul,
Casa lui Aron, binecuvântați pe Domnul,
Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul,
Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul,
Binecuvântat este Domnul din Sion,
Cel ce locuiește în Ierusalim.

Mărimurile după Polieleu
Stih 1: Cerurile spun mărirea lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tăria. (Ps. 18,1)

Stihiră: Mărimu-vă pe voi, binecredincioșilor și întocmai cu Apostolii împărați, Constantin și Elena; și cinstim sfântă pomenirea voastră, cei ce toată lumea ați luminat.

Stih 2: Fulgerele Lui au luminat lumea (Ps. 76,17)

Pripeală: Veniți toți, pe încoronații de Dumnezeu împărați să-i lăudăm, pe Constantin și Elena: pe lauda creștinilor.

Stih 3: Că a întărit lumea care nu se va clinti. (Ps. 92,2)
Stih 4: În tot pământul a ieșit vestirea lor, și la marginile lumii cuvintele lor. (Ps. 18,4)
Stih 5: Vestiți între neamuri mărirea Lui, între toate popoarele minunile Lui. (Ps. 95,3)
Stih 6: Supus-a popoarele nouă și neamurile sunt sub picioarele noastre. (Ps.46,3)

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Mărire Ție, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte și Spirite Sfinte: mărire Ție, Dumnezeule.

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Marie, ceea ce ești cu har dăruită, Domnul este cu tine: și prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că S-a binecuvântat numele Tău și s-a preamărit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Sedealna Împăratului Constantin, glas 3
Nou David te-ai făcut cu obiceiurile, dar al Împărăției primind de sus pe creștetul tău, căci cu untdelemn prin Spirit te-a uns pe tine, mărite, Cuvântul, cel ce este mai presus de ființă și Domnul. De unde ai luat și sceptrul împărătesc, înțelepte, cerându-ne nouă mare milă.

Sedealna după Polieleu, glas 4
Pomenirea ta cea binevestită arătându-se nouă, luminează marginile lumii cu lumina cunoștinței de Dumnezeu, Constantine, de Dumnezeu insuflate. Că tu între împărați, cu dreaptă credință te-ai arătat, legea Împăratului ceresc păzind. Pentru aceasta, cu rugăciunile tale, mântuiește-ne pe noi de ispite.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Sedealna Înjumătățirii Praznicului Cincizecimii, glas 8
Stând în mijlocul templului, la înjumătățirea Praznicului, ca un Dumnezeu ai grăit: Cel însetat să vină la Mine și să bea; că cel ce va bea din această dumnezeiască apă a Mea, va izvorî din pântece râuri ale învățăturilor Mele; iar cel ce crede în Mine, Care sunt trimis de la dumnezeiescul Părinte, împreună cu Mine va fi preamărit. Pentru aceasta grăim Ție: Mărire Ție, Hristoase Dumnezeule, că ai revărsat din belșug apele iubirii Tale de oameni, peste robii Tăi.

Antifonul I al glasului 4
Din tinerețile mele multe patimi se luptă cu mine; ci Însuți mă sprijinește și mă mântuiește, Mântuitorul meu.

Cei ce urâți Sionul, rușinați veți fi de Domnul; că precum iarba de foc, așa veți fi uscați.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.

Prin Spiritul Sfânt tot sufletul viază și prin curăție se înalță, luminează-se prin Unimea Treimii, cu sfințenie de taină

Și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin.

Prin Spiritul Sfânt izvorăsc râurile harului, care adapă toată făptura spre rodire de viață.

Preotul: Înțelepciune! Să luăm aminte.

Prochimen glas 4
Înălțat-am pe cel ales din poporul Meu; aflat-am pe David, sluga Mea, cu untdelemnul cel sfânt al Meu l-am uns pe el. (Ps.88, 19-20)

Stih: Pentru aceasta Te-a uns pe Tine Dumnezeule, Dumnezeul Tău, cu untdelemnul bucuriei mai mult decât pe părtașii Tăi. (Ps.44, 9)

Înălțat-am pe cel ales din poporul Meu; aflat-am pe David, sluga Mea, cu untdelemnul cel sfânt al Meu l-am uns pe el.

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.

Preotul: Că sfânt ești Dumnezeul nostru și întru Sfinți Te odihnești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Se cântă Toată suflarea… pe glasul 3
Toată suflarea să laude pe Domnul. — Toată suflarea și toată făptura să laude numele Domnului. — Lăudați pe Dumnezeu întru Sfinții lui.

Apoi:
Preotul: Și pentru ca să ne învrednicim a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu să-l rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-te spre noi, (de 3 ori.)
Preotul: Înțelepciune, drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor!
Poporul: Și spiritului tău.
Preotul: Din Sfânta Evanghelie după Sfântul apostol și evanghelist Ioan, citire:
Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.
Preotul: Să luăm aminte.

Evanghelia după Ioan (10, 9-16)

Zis-a Domnul: Eu sunt ușa: De va intra cineva prin Mine, se va mântui; și va intra și va ieși și pășune va afla. Furul nu vine decât ca să fure, să înjunghie și să piardă. Eu am venit ca oile Mele viață să aibă și din belșug să aibă. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile Sale. Iar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge; iar lupul le răpește și le risipește. Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu are grijă de oi. Eu sunt Păstorul cel bun și cunosc oile Mele și ale Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaște Tatăl și Eu cunosc pe Tatăl. Și sufletul îmi pun pentru oi. Am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc; ele vor asculta de glasul Meu și va fi o turmă și un păstor.

Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.

Invierea lui Hristos văzând, să ne închinăm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o preamărim. Că tu ești Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii, să ne închinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm Învierea lui: că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat. (o dată)

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta,
și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea
și de păcatul meu curățește-mă.
Că fărădelegea mea eu o cunosc
și păcatul meu înaintea mea este pururea.
Ție unuia am greșit
și ce este rău înaintea Ta am făcut,
Ca să te arăți drept întru cuvintele Tale
și biruitor să ieși când te vor judeca.
Că iată întru fărădelegi am fost conceput
și în păcate m-a născut maica mea.
Că iată adevărul ai iubit;
cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, le-ai arătat mie.
Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți;
spăla-mă-vei și mai mult decât zăpada mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie și veselie;
bucura-se-vor oasele mele cele umilite.
Întoarce fața Ta de la păcatele mele
și toate fărădelegile mele șterge-le.
Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule
și Spirit drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.
Nu mă lepăda de la fața Ta
și Spiritul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale
și cu Spirit stăpânitor mă întărește.
Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale
și cei păcătoși la Tine se vor întoarce.
Mântuiește-mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide
și gura mea va vesti lauda Ta.
Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi adus;
arderile de tot nu le vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu: spirit umilit;
inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
Bine fă, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
și să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci bineplăcute-Ți vor fi jertfa dreptății,
prinosul și arderile de tot;
atunci vor aduce pe altarul Tău viței.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,
Glas 2
Pentru rugăciunile de Dumnezeu, încoronaților Împărați, Constantin și mama sa, Elena, Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre.

Stih, glas 6
Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale șterge fărădelegea mea.

Stihiră, glas 6
Pomenirea bine-credinciosului Constantin, ca niște mir deșertat astăzi a răsărit, căci dorind pe Hristos, pe idoli i-a defăimat, și Biserică a ridicat pe pământ Celui ce S-a răstignit pentru noi, și în ceruri a luat cununa nădejdii.

Preotul: Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvântează moștenirea ta; cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări; înalță puterea creștinilor dreptcredincioși; și trimite peste noi milele tale cele bogate: pentru rugăciunile Preacuratei Doamnei noastre, Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu mijlocirile cinstitelor cerești Puteri ale celor fără de trupuri, ale cinstitului mărit profet Înaintemergător și Botezător Ioan; ale sfinților mă¬riți și întru tot lăudați Apostoli; ale celor dintru sfinți Părinții noștri și ai lumii mari Dascăli și Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul, și Ioan Gură-de-aur; și ale celui dintru sfinți părinte¬lui nostru Nicolae Arhiepiscopul de la Mira Liciei, făcătorul de minuni, ale celui dintru sfinți părintelui nostru Nichita al Remesianei, apostolul românilor; ale sfinților măriți și bine în¬vingători Martiri ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători Părinților noștri; ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, ale Sfinților Mari Împărați și întocmai cu apostolii Constantin și Elena și ale tuturor Sfinților, rugămu-te, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm ție, și te îndură spre noi.

Poporul: Doamne, îndură-te spre noi — (de 12 ori.)

Preotul, cu glas înalt:
Cu mila, și cu îndurările, și cu iubirea de oameni a unuia născut Fiului tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul, și bunul, și de viață făcătorul tău Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

CANOANELE

Canonul Înjumătățirii Praznicului Cincizecimii. Canonul Sfinților Mari Împărați Constantin și Elena

Canonul Înjumătățirii Praznicului Cincizecimii, glas 4

Cântarea I
Irmos:
Israel cel de demult trecând pedestru noianul Mării Roșii, cu tălpile neudate, a biruit, în pustie, puterea lui Amalec, prin mâinile lui Moise ridicate în chipul crucii.

Stih: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!
Mari binefaceri strălucesc nouă, Stăpâne, din dumnezeiasca Ta întrupare, cea mai presus de minte: daruri și haruri și dumnezeiești străluciri, cu dărnicie, izvorăsc.

Stih: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!
Venit-ai, Hristoase, la mijlocul Praznicului, revărsând în chip lămurit strălucirile Dumnezeirii; că Praznic de bucurie ești celor ce se mântuiesc și Solitor al mântuirii noastre.

Stih: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!
Înțelepciune, dreptate și mântuire de la Dumnezeu Te-ai făcut nouă, Doamne, trecându-ne de pe pământ la cereasca înălțime, și dăruindu-ne nouă dumnezeiescul Spirit.

Stih: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!
Trupul Tău în mormânt n-a văzut stricăciune, Stăpâne; ci precum s-a zămislit fără sămânță, așa n-a fost atins de stricăciune, mai presus de ființă, nesupunându-se rânduielii firii.

Canonul Sfinților Mari Împărați Constantin și Elena, glas 8

Cântarea I
Irmos:
Apa trecând-o ca pe uscat și de răutatea egiptenilor scăpând, israeliteanul striga: Răscumpărătorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm.

Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Unule Împărate ceresc, din păcatul cel ce împărățește acum întru mine, pentru rugăciunile robilor Tăi, mântuiește-mi smeritul meu suflet.

Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Râvnitor fiind de împărăția cea de sus, fericite Constantine, Împăratului și Stăpânului tuturor, cu minte curată crezând ai slujit.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Cu lumina cea dumnezeiește stăpânitoare luminându-te, întunericul necunoștinței l-ai lăsat cu adevărat, de Dumnezeu înțelepțită Elena, și după adevăr Împăratului veacurilor ai slujit.

Și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin.

Ceea ce ești ușă a dumnezeiescului Răsărit, deschide-mi ușile pocăinței, și din ușile păcatului celui de moarte purtător, cu mijlocirea ta, mântuiește-mă Stăpână.

Cântarea I a a Catavasiilor Învierii glas 1
Ziua învierii, să ne luminăm popoare! Paștile Domnului, Paștile! Că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de biruință.

Canonul Înjumătățirii Praznicului Cincizecimii, glas 4

Cântarea III
Irmos:
De Tine se veselește Biserica Ta, Hristoase, grăind: Tu, Doamne, ești puterea și scăparea și întărirea mea.

Stih: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!
Deschis-ai Bisericii izvoarele apelor celor de viață făcătoare, Bunule, grăind: De însetează cineva, să vină la Mine degrab și să bea.

Stih: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!
Lămurit ai spus că Te vei înălța de pe pământ la cer, și ai făgăduit că vei trimite din cer pe Spiritul Sfânt.

Stih: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!
Domnul, Cel ce din fire este Făcător de viață și din Fecioară S-a născut, a dăruit tuturor credincioșilor nemurire, ca un milostiv.

Canonul Sfinților Mari Împărați Constantin și Elena, glas 8

Cântarea III
Irmos:
Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întărește întru dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, Unule Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Răsplătirile cele cerești a dobândi te-ai nevoit; pentru aceasta, Celui ce te-a chemat, de Dumnezeu înțelepțite, ai urmat, și întunericul și înșelăciunea dată ție de la părinți o ai lăsat, și luminător, întru Dumnezeiescul Spirit, te-ai făcut.

Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
De Hristos lipindu-te și întru El toată nădejdea punându-ți, preacinstită, la sfințitele Lui locuri ai ajuns; în care preacinstitele Pătimiri, întrupându-Se, le-a răbdat Cel bun.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Arma cea de mântuire, biruința cea nestricată, nădejdea creștinilor, cinstita Cruce cea ascunsă prin pizmă, tu o ai arătat, cu dumnezeiască dragoste fiind aprinsă, de Dumnezeu fericită.

Și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin.

Din sfințita petrecere căzând eu, Preacurată, m-am alipit lângă animale și m-am făcut de tot osândit. Ceea ce ai născut pe Judecătorul, de toată judecata scapă-mă și mă mântuiește.

Cântarea a 3-a a Catavasiilor Învierii, glas 1:
Veniți să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii, cel izvorât din mormântul lui Hristos, întru care ne întărim.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Condacul Înjumătățirii Praznicului Cincizecimii, glas 4

Înjumătățindu-se Praznicul Legii, Făcătorule a toate și Stăpâne, ziceai către cei ce erau de față, Hristoase Dumnezeule: Veniți și scoateți apa nemuririi! Pentru aceasta la Tine cădem și cu credință grăim: Dăruiește nouă îndurările Tale, că Tu ești Izvorul vieții noastre!

Icos
Sufletul meu cel înțelenit în fărădelegile păcatelor, adapă-l cu șuvoaiele sângiurilor Tale, și-l arată roditor de fapte bune. Că Tu ai zis tuturor să vină la Tine, Cuvinte al lui Dumnezeu Preasfinte, și să scoată apa cea vie a nestricăciunii, care spală păcatele celor ce laudă și dumnezeiasca Ta Înviere; dând, Bunule, celor ce Te cunosc pe Tine Dumnezeu, puterea Spiritului, care cu adevărat S-a coborât de sus peste ucenicii Tăi; că Tu ești Izvorul vieții noastre.

Sedealna Sfinților Mari Împărați Constantin și Elena, glas 8
Simțirile întinzându-ți spre Cer și asemănând podoaba stelelor, și dintr-însele cunoscând pe Domnul tuturor, arma Crucii în mijloc a strălucit, scriind: Întru aceasta vei birui și puternic vei fi. De unde deschizându-ți ochiul sufletului, Scriptura ai citit, și acea închipuire ai cunoscut, Constantine preacinstite. Roagă pe Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin.

Sedealna Înjumătățirii Praznicului Cincizecimii, glas 8
Cel ce izvorăști lumii apa înțelepciunii și a vieții, Mântuitorule, pe toți îi chemi să scoată apele mântuirii. Că omul care primește dumnezeiasca Ta lege, stinge cu dânsa cărbunii înșelăciunii; de aceea în veci nu va mai înseta, și nici nu va mai flămânzi de Tine, Stăpâne, împărate ceresc. Pentru aceasta preamărim puterea Ta, Hristoase Dumnezeule, cerând să trimiți robilor Tăi din belșug, iertare de păcate.

Canonul Înjumătățirii Praznicului Cincizecimii, glas 4

Cântarea IV
Irmos:
Văzându-Te Biserica ridicat pe Cruce, pe Tine, Soarele dreptății, a stat în a sa rânduială, grăind precum se cuvine: Mărire puterii Tale, Doamne!

Stih: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!
Sfărâmând porțile morții cu puterea Ta, ai făcut cunoscute căile vieții și ai deschis porțile nemuririi, celor ce grăiesc Ție cu credință: Mărire puterii Tale, Doamne!

Stih: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!
Cel ce ții în mână mijlocul și sfârșitul și începutul tuturor, ca Cel ce ești fără început, ai stat în mijloc, grăind: Veniți, cei plini de înțelepciune dumnezeiască, de vă îndulciți din darurile cele dumnezeiești.

Stih: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!
Ca un Dumnezeu având putere peste toate, și ca un Puternic surpând tăria morții, Hristoase, ai făgăduit că vei trimite pe Spiritul Sfânt, Care din Tatăl purcede.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuiește-ne pe noi.
Dai har din belșug, cerându-le iertare de greșeli, Preacurată, celor ce te laudă pe tine și pe Cuvântul Cel mai înainte de veci, Care S-a născut din tine, Maică neispitită de nuntă.

Canonul Sfinților Mari Împărați Constantin și Elena, glas 8

Cântarea IV
Irmos:
Auzit-am Doamne taina rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preamărit dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Din Cer ca și pe Pavel de demult te-a vânat Hristos Domnul, Constantine, învățându-te să-L cinstești ca pe singur Împăratul.

Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Cu prealuminat semn din stele, fericite, Hristos, Soarele, te-a luminat, și luminător pe tine celor întunecați te-a arătat.

Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Și după deprinderi și după dumnezeieștile fapte ai fost iubitoare de Dumnezeu și vrednică de minune, fericită. Pentru aceasta cu credință pe tine te mărim.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Arătat-ai acum dumnezeiasca biruință a Crucii cea ascunsă de mulți ani; prin care ne-am mântuit, și din înșelăciunea demonilor ne-am izbăvit.

Și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin.

Luminează sufletul meu cel întunecat cu greșelile, ceea ce ai născut pe Soarele dreptății, pururea Fecioară.

Cântarea a 4-a a Catavasiilor Învierii, glas 1:
La dumnezeiasca strajă, de Dumnezeu grăitorul Avacum să stea împreună cu noi și să arate pe îngerul cel purtător de lumină, care a grăit cu mare glas: Astăzi este mântuirea lumii, că a înviat Hristos, ca Cel atotputernic.

Canonul Înjumătățirii Praznicului Cincizecimii, glas 4

Cântarea V
Irmos:
Venit-ai în lume, Tu, Doamne, lumina mea, Lumină sfântă, Care întorci din întunericul necunoștinței, pe cei ce Te laudă pe Tine cu credință.

Stih: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!
Ajungând la înjumătățirea vremii dintre dumnezeieștile Praznice, să ne sârguim, gânditorilor de Dumnezeu, spre nevoința săvârșirii dumnezeieștilor virtuți.

Stih: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!
Cât de sfințită cu adevărat este sărbătoarea aceasta! Că pune hotar de mijloc între Praznicele cele mai mari și strălucește dintr-amândouă părțile.

Stih: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!
Nici mintea de arhanghel nu poate pricepe negrăita și preacurata Ta naștere din Fecioară, Mântuitorul meu, mult-Milostive!

Canonul Sfinților Mari Împărați Constantin și Elena, glas 8

Cântarea V
Irmos:
Alergând strigăm Ție, Doamne, mântuiește-ne pe noi; că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm.

Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Alergând la Soarele cel neapus și Stăpânul, împărate de Dumnezeu înțelepțite, te-ai umplut de lumină.

Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Unitu-te-ai, Elena, cu cetele celor fără de trupuri, lui Dumnezeu slujind cu faptele tale cele îmbunătățite.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Dragostea și milostivirea cea desăvârșită, ca o porfiră purtând, te-ai sălășluit acum în Împărăția cea de sus.

Și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin.

Sufletul meu cel prin îndemnarea șarpelui întinat cu desfătări trupești, curățește-l, Fecioară Preacurată.

Cântarea a 5-a a Catavasiilor Învierii, glasul 1:
Să mergem dis-de-dimineață și, în loc de mir, cântare să aducem Stăpânului; și să vedem pe Hristos, Soarele dreptății, tuturor viață răsărind.

Canonul Înjumătățirii Praznicului Cincizecimii, glas 4

Cântarea VI
Irmos:
Jertfi-voi Ție cu glas de laudă, Doamne, strigă Ție Biserica, curățindu-se de sângele cel necurat al demonilor, cu sângele curs prin milostivire din coasta Ta.

Stih: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!
Sosit-a, astăzi, înjumătățirea Cincizecimii, luminată dintr-o parte de dumnezeiasca lumină a dumnezeieștilor Paști, iar din partea cealaltă strălucind de harul Mângâietorului.

Stih: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!
În templu venind, Hristoase, ai grăit mulțimilor iudeilor, descoperindu-le mărirea Ta, și mai înainte arătându-le unitatea Ta de fire cu Tatăl.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuiește-ne pe noi.
Fii mie apărătoare și zid nezdruncinat, mântuindu-mă de smintelile mele cele din lume, ceea ce ești una de Dumnezeu Născătoare, și cu dumnezeiești revărsări de strălucire luminându-mă.

Canonul Sfinților Mari Împărați Constantin și Elena, glas 8

Cântarea VI
Irmos:
Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune necazurile mele; că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de iad s-a apropiat și ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Adunat-ai, fericite, cu preamărire adunare de Părinți, de Dumnezeu purtători, și printr-înșii, Constantine, inimile tuturor, cele înviforate, le-ai întărit să preamărească pe Cuvântul întocmai cinstit cu Cel ce L-a născut, și pe un scaun șezător.

Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Crezând întru Domnul cel viu, care a dat tuturor ființa, de slujbele cele de moarte făcătoare, ale idolilor celor urâți și deșerți te-ai lepădat, și ai luat cu bucurie, Elena, Împărăția Cerului.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Cu palma Ta fiind îndreptați, Cuvinte, întunericul necunoștinței cel preaadânc și viforul cumplitei nedumnezeiri au părăsit, cei ce au împărățit prin Tine, și au ajuns la limanurile cele line ale dreptei credințe, bucurându-se.

Și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin.

Vindecă inima mea cea bolnavă și fără de vindecare, și rănită cumplit cu mușcarea celui viclean, Fecioară, și mă învrednicește de vindecarea cea de la tine, și mă mântuiește pe mine, cel ce nădăjduiesc întru tine, cu rugăciunile tale, Preacurată.

Cântarea a 6-a a Catavasiilor Învierii, glas 1:
Coborâtu-Te-ai în cele mai de jos ale pământului și ai sfărâmat încuietorile cele veșnice, care țineau pe cei legați, Hristoase; iar a treia zi, precum Iona din chit, ai înviat din mormânt.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Tu ești împăratul păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție mărire înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Condacul Sfinților Mari Împărați Constantin și Elena, glas 3
Constantin astăzi, cu mama sa Elena, Crucea a arătat, lemnul cel preacinstit, care este rușinarea tuturor iudeilor și armă credincioșilor împărați asupra celor potrivnici. Că pentru noi s-a arătat semn mare, și în războaie înfricoșător.

Icos
Pe Constantin, credincioșii, împreună cu maica sa Elena să-l cinstim, căci aceștia auzind cuvintele prorocului Isaia care zice: Pe Crucea cea întreit alcătuită, din cedru și din pin și din chiparos au cunoscut-o; prin care mântuitoarea ei Pătimire au urmat, și pe toți iudeii i-au adus înainte, ca să se gătească să arate popoarelor îndreptarea cea mare, cea ascunsă prin pizma și vrajba lor; și pe aceasta aflând-o, au arătat-o. Pentru aceasta, tuturor s-au arătat purtători de biruință, arma cea nebiruită purtând, semnul cel mare și în războaie înfricoșător.

Sinaxar
În această lună, în ziua a douăzeci și una, amintirea Sfinților Mari Împărați, întocmai cu apostolii, Constantin și Elena.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, îndură-Te și ne mântuiește pe noi. Amin.

Canonul Înjumătățirii Praznicului Cincizecimii, glas 4

Cântarea VII
Irmos:
În cuptorul persan, tinerii lui Avraam, fiind aprinși mai mult de dragostea dreptei cinstiri de Dumnezeu decât de văpaia focului, strigau: Bine ești cuvântat în locașul măririi Tale, Doamne!

Stih: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!
Zdrobind cu tărie puterea morții, Mântuitorule, ai arătat oamenilor Cărarea vieții, celor ce cântă Ție cu mulțumire: Bine ești cuvântat în locașul măririi Tale, Doamne!

Stih: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!
Văzându-Te pe Tine, Cuvinte al lui Dumnezeu, adunările iudeilor, purtând trup, nu Te-au cunoscut; dar noi cântăm Ție: Bine ești cuvântat în locașul măririi Tale, Doamne!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuiește-ne pe noi.
Bucură-te, dumnezeiesc sălaș sfințit al Celui Preaînalt! Că prin tine s-a dat bucuria, Născătoare de Dumnezeu, celor ce cântă: Binecuvântată ești tu între femei, Stăpână cu totul fără prihană!

Canonul Sfinților Mari Împărați Constantin și Elena, glas 8

Cântarea VII
Irmos:
Tinerii evrei în cuptor au călcat văpaia cu îndrăzneală și focul în rouă l-au schimbat, strigând: Binecu¬vântat ești Doamne, Dumnezeule, în veci!

Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Ale Tale porunci păzind, s-a supus legii Tale Constantin. Pentru aceasta a surpat taberele celor fără de lege strigând către Tine: Doamne Dumnezeule, bine ești cuvântat.

Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Lemnul care pe toți i-a tras din groapa pierzării, cel îngropat din pizmă, nouă l-ai descoperit, vrednicule de minuni, pe demonii cei prea stricători îngropându-i în veci.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Cu fapte dumnezeiești ți-ai zidit inima ta Biserică lui Dumnezeu, Elena, și ai zidit Biserici sfințite Lui, unde a primit cu trupul pentru noi preacinstitele Pătimiri.

Și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin.

De bunăvoia mea greșind și robindu-mă cu netrebnice obiceiuri, la milostivirea ta cea obișnuită alerg acum; mântuiește-mă pe mine cel deznădăjduit, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu.

Cântarea a 7-a a Catavasiilor Învierii, glas 1:
Cel ce a izbăvit pe tineri din cuptor, făcându-Se om, pătimește ca un muritor; și prin patimă pe cel muritor îl îmbracă în podoaba nestricăciunii, Cel unul binecuvântat, Dumnezeul părinților noștri și preamărit.

Canonul Înjumătățirii Praznicului Cincizecimii, glas 4

Cântarea VIII
Irmos:
Mâinile întinzându-și Daniel, a încleștat, în groapă, gurile cele deschise ale leilor; și tinerii cei iubitori de dreaptă cinstire de Dumnezeu, puterea focului au stins, încingându-se cu fapta bună și grăind: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul!

Stih: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!
Sculându-Te din mormânt, frumos împodobit cu mărirea Dumnezeirii, Te-ai arătat, Doamne, Apostolilor Tăi, făgăduind a Ie trimite lor lucrarea Spiritului Sfânt, celor ce cântă: Toate lucrurile lăudați pe Domnul!

Stih: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!
Omorând iadul ca un Dumnezeu, începătorule al vieții, ai izvorât tuturor viață veșnică, pe care o închipuiesc acum prea lămurit darurile acestor zile purtătoare de lumină, celor ce cântă: Toate lucrurile lăudați pe Domnul!

Stih: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!
Strălucind ca un Soare al dreptății, Hristoase, ai trimis în lume pe Apostolii Tăi ca pe niște raze, purtându-Te pe Tine, Lumina cea necuprinsă cu mintea, alungând negura necunoștinței și cântând: Toate lucrurile lăudați pe Domnul!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuiește-ne pe noi.
Iată acum a lipsit, în chip lămurit, domn povățuitor din seminția lui Iuda; că tu, ceea ce ești cu totul fără prihană, ai născut cele ce i-au fost mai înainte făgăduite, așteptarea neamurilor, pe Hristos, Căruia-I cântăm: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul!

Canonul Sfinților Mari Împărați Constantin și Elena, glas 8

Cântarea VIII
Irmos:
De șapte ori cuptorul, chinuitorul hal¬¬deilor, l-a ars nebunește, pentru cin¬s¬ti¬torii de Dumnezeu; dar văzându-i pe aceștia mântuiți de o putere mai mare, Făcătorului și Mântuitorului a strigat: Ti¬neri binecuvântați-L, preoți lău¬dați-L, popoare preaînălțați-L întru toți vecii.

Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Ca și cu o porfiră îmbrăcându-te, mărite, cu milostivirea, și ca și cu o hlamidă, cu bunele blândeți, cu coroană pentru virtuți te-ai împodobit, fiind desăvârșit cu mintea. Și, mutându-te de pe pământ la Împărățiile cele de sus, strigi: Preoți binecuvântați, popoare preaînălțați pe Hristos în veci.

Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Văzându-te pe tine veselindu-te cu fiul tău, cel de Dumnezeu înțelepțit, lăudată Elena, în Împărăția lui Dumnezeu, Îl preamărim pe Hristos, Cel ce ne-a arătat nouă cinstita voastră prăznuire, care ne luminează mai mult decât razele soarelui, pe noi cei ce cântăm cu credință: Popoare preaînălțați pe Hristos în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Spiritul Sfânt, Dumnezeu.

Cât este de luminat dorul tău și obiceiul cel dumnezeiesc, preamărită Elena, lauda femeilor; că ajungând la locurile unde a primit cinstitele Patimi Stăpânul tuturor, cu Biserici preafrumoase le-ai împodobit, strigând: Popoare preaînălțați pe Hristos în veci.

Și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin.

Ochii sufletului meu cei orbiți cu multe călcări de poruncă, luminează-I, de Dumnezeu Născătoare; împacă mintea mea, rogu-mă, și inima mea cea tulburată cu desfătări de multe feluri, și mă mântuiește pe mine cel ce strig: Preoți binecuvântați, popoare preaînălțați pe Hristos în veci.

Cântarea a 8-a a Catavasiilor Învierii, glas 1:
Stih: Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțăndu-L întru toți vecii
Această aleasă și sfântă zi, cea dintâi a săptămânii, împărăteasă și doamnă, praznic al praznicelor este și sărbătoare a sărbătorilor, în care binecuvântăm pe Hristos în veci.

Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica luminii în cântări cinstind-o, să o mărim!

Stih 1: Mărește, sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Spiritul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih 2: Că a căutat spre smerenia roabei Sale, că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih 3: Că mi-a făcut mie lucruri mari Cel puternic, și sfânt este numele Lui și mila Lui în neam și în neam, spre cei ce se tem de El.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih 4: Făcut-a tărie cu brațul Său Domnul, risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih 5: Coborât-a pe cei puternici de pe scaune și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară deșerți.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih 6: Primit-a pe Israel, robul său, că și-a adus aminte de îndurare, precum a grăit către părinții noștri, lui Avraam și seminției lui până în veac.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Canonul Înjumătățirii Praznicului Cincizecimii, glas 4

Cântarea IX
Irmos:
Hristos, piatra cea netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine, Fecioară, muntele cel netăiat, s-a tăiat, împreunând firile cele deosebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!
Învățându-ne de la Hristos viață nouă și curată, să ne nevoim cu toții a o păzi după cuviință până la sfârșit; ca să ne bucurăm de venirea Spiritului Sfânt.

Stih: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!
Dătătorule de viață, firea mea cea muritoare îmbrăcând-o Tu cu îmbrăcămintea nemuririi și cu harul nestricăciunii, ai înviat-o împreună cu Tine, Mântuitorule, și la Tatăl ai adus-o, curmând războiul cel de demult împotriva mea.

Stih: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!
Fiind chemați iarăși la viața cerească, cu puterea mijlocirii Celui ce S-a micșorat pe Sine, până a lua chip de rob, și ne-a înălțat pe noi, pe Acesta, după vrednicie, să-L preamărim!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuiește-ne pe noi.
Ca pe o rădăcină și ca pe un izvor și pricină a nestricăciunii știindu-te pe tine, Fecioară, toți credincioșii cu laude te cinstim; că tu ne-ai izvorât nouă Nemurirea.

Canonul Sfinților Mari Împărați Constantin și Elena, glas 8

Cântarea a IX a
Irmos:
Spăimântatu-s-a de aceasta cerul și marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor trupește și pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile. Pentru aceea pe tine, Născătoare de Dumnezeu, începătoriile Cetelor îngerești și omenești te mărim.

Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Mormântul unde șade sfințitul și cinstitul tău trup, Constantine, raze de dumnezeiești vindecări curate celor ce se apropie le izvorăște, gonind întunericul a tot felul de patimi, și cu lumină neînserată luminând pe cei ce te laudă pe tine.

Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Cu sfințenie a ta viață sfârșindu-ți, cu Sfinții acum te-ai sălășluit, plină fiind de sfințenie și de luminare. Pentru aceasta, totdeauna izvorăști râuri de tămăduiri și patimile le îneci, fericită Elena, și adapi sufletele noastre.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Împărate cel fără de început și fără de moarte, Împărăției celei de sus i-ai învrednicit pe cei ce i-ai îndreptat de demult pe pământ, cu dreaptă credință să împărățească, Doamne, pe Sfânta Elena și pe marele Constantin, care curat Te-au iubit. Pentru ale căror rugăciuni milostivește-Te spre noi.

Și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin.

Pe Împăratul și Ziditorul tuturor zămislindu-L, L-ai născut, Fecioară, și iată acum ca o Împărăteasă stai înaintea Lui de-a dreapta, Curată. Pentru aceasta, te rog să mă mântuiești din partea cea de-a stânga în ceasul judecății, și să mă numeri cu oile cele de-a dreapta.

Cântarea a 9-a a Catavasiilor Învierii, glas 1
Stih: Îngerul a strigat celei pline de har: Curată Fecioară, bucură-te! Și iarăși zic, bucură-te, că Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt și pe morți i-a ridicat. Veseliți-vă popoare.

Irmos: Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că mărirea Domnului peste tine a strălucit. Saltă acum și te bucură, Sioane! Iar tu, curată Născătoare de Dumnezeu, veselește-te întru învierea Fiului tău.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că pe Tine Te laudă toate Puterile cerești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Luminătoarea Sfinților Mari Împărați Constantin și Elena
Nu de la oameni a luat stăpânia împărătească, ci din Dumnezeiescul har din Cer, marele Constantin împreună cu mama sa, și fiind strălucit a văzut dumnezeiască biruință a Crucii, care cu aceasta a pierdut pe vrăjmași și a stricat înșelăciunea idolească, și în lume a întărit dreapta credință.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Luminători ce ați luminat lumea cu dreapta credință, voi cu adevărat v-ați arătat, de Dumnezeu încununați, Constantine și mărită Elena. Pe Cel minunat întru sfinți, pe Hristos, cu cântări și cu laude Îl cântăm ca pe Unul care v-a încununat pe voi.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Luminătoarea Înjumătățirii Praznicului Cincizecimii
Cel ce ții paharul darurilor celor nedeșertate, dă-mi să scot apă spre iertarea păcatelor; că sunt cuprins de sete, Milostive, Unule, îndurate.

La Laude

Stihirile Laudelor Învierii, din Penticostar, glas 3

Toată suflarea să laude pe Domnul! Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați pe El întru cele înalte; Ție se cuvine cântare, Dumnezeule. (Psalm 148, 1)

Lăudați pe El toți îngerii Lui, Lăudați pe El toate puterile Lui; Ție se cuvine cântare, Dumnezeule. (Psalmul 148, 2)

Ca să facă între ei judecată cea scrisă; mărirea aceasta este dată tuturor cuvioșilor lui. (Psalm 149, 9)

Veniți toate neamurile, cunoașteți puterea tainei celei înfricoșătoare, că Hristos, Mântuitorul nostru, Cuvântul cel din început, S-a răstignit pentru noi și de voie S-a îngropat; și a înviat din morți, ca să mântuiască toate. Acestuia să ne închinăm.

Lăudați pe Domnul întru Sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui. (Psalmul 150, 1)

Spus-au toate minunile străjerii Tăi, Doamne; dar adunarea deșertăciunii, umplând de daruri dreapta lor, socoteau că vor ascunde învierea Ta, pe care lumea o preamărește; miluiește-ne pe noi.

Lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea măririi Lui. (Psalm 150, 2)

Toate s-au umplut de bucurie, luând dovedirea învierii. Că Maria Magdalena la groapă a venit și a aflat un înger pe piatră șezând, cu veșmintele strălucind și zicând: Ce căutați pe Cel viu printre cei morți? Nu este aici, ci S-a sculat, precum a zis, mergând mai-nainte în Galileea.

Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută. (Psalm 150, 3)

Stihirile laudelor Sfinților Mari Împărați Constantin și Elena, glas 8

Bucură-te, Constantine preaînțelepte, izvorule al dreptei credințe, care adapi totdeauna cu apele cele dulci, toată partea cea de sub soare; bucură-te, rădăcină din care a odrăslit rodul care hrănește Biserica lui Hristos. Bucură-te, lauda marginilor lumii, preamărite, cel ce ești mai întâi între împărații creștini; bucură-te bucuria credincioșilor.

Lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe. (Psalm 150, 4)

Cel ce împărățește peste făptură, mai înainte văzând bună plecăciunea inimii tale, preaînțelepte, prin cuvânt te-a vânat pe tine, cel ce erai mai înainte cuprins de necuvântare, și luminând gândul tău cu cunoștința dreptei credințe, lumii te-a arătat luminos ca soarele, aruncând raze de dumnezeiești fapte, preamărite.

Lăudați-L pe El în chimvale bine-răsunătoare; lăudați-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul. (Psalm 150, 5-6)

Învățăturile Domnului, ca un pământ bun primindu-le, prealăudată, bună rodire de fapte îmbunătățite ai odrăslit, care hrănește gândurile noastre, prin urmarea vieții tale, Elena prea-înțeleaptă. Pentru aceasta, prăznuim cu bucurie astăzi, mărind pomenirea ta.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

A Sfinților Mari Împărați Constantin și Elena, glas 8
Împăratul împăraților și Dumnezeu, Cel ce cu bogate daruri împodobește pe cei vrednici, Însuși din Cer, ca și pe Pavel, pururea preamăritul, prin semnul Crucii pe tine, Constantine, te-a vânat, zicând: Întru aceasta biruiește pe vrăjmașii tăi; pe care căutându-o împreună cu maica ta cea de Dumnezeu înțelepțită, și aflând-o precum ai dorit, pe aceia cu putere i-ai biruit. Deci, împreună cu dânsa, roagă-te pentru drept credincioșii împărați și iubitoarea de Hristos oaste, și pentru toți cei ce săvârșesc cu credință pomenirea ta, Unuia, Iubitorului de oameni, să ne mântuiască de toată mânia.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Înjumătățirii Praznicului Cincizecimii, glas 8
Luminându-ne, fraților, cu Învierea Mântuitorului Hristos și ajungând la înjumătățirea Praznicului, să păzim cu adevărat poruncile lui Dumnezeu; ca să ne învrednicim să prăznuim și înălțarea și să ajungem și la venirea Spiritului Sfânt.

Preotul: Mărire ție, celui ce ne-ai arătat nouă lumina!

Doxologia mare
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bună voire.
Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, ne închinăm Ție,
Te mărim pe Tine: Îți mulțumim Ție, pentru mare mărirea Ta.
Doamne Împărate, Dumnezeule ceresc, Părinte atotținătorule: Doamne Fiule unule născut, Isuse Hristoase, și Spirite Sfinte.
Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Părintelui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici pă¬catele lumii.
Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui,
și te îndură spre noi.
Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn Isus Hristos:
întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele bine Te voi cuvânta,
și voi lăuda numele Tău în veac, și în veacul veacului,
Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta,
fără de păcat a ne păzi.
Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul Părinților noștri,
și lăudat și preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi,
precum am nădăjduit și noi întru Tine.
Bine ești cuvântat, Doamne:
învață-mă îndreptările Tale. De 3 ori.
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis: Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție.
Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă, să fac voia Ta,
că Tu ești Dumnezeul meu.
Că la Tine este izvorul vieții,
întru lumina Ta vom vedea lumină.
Tinde mila Ta, celor ce Te cunosc pe Tine.
Sfinte Dumnezeule… De 3 ori, cu 3 închinăciuni.
Mărire… Și acum… Sfinte fără de moarte, îndură-Te spre noi.

Tropar, glas 8
Chipul Crucii Tale pe Cer văzându-l, și ca Pavel chemarea nu de la oameni luând, cel între împărați Apostolul Tău Doamne, împărăteasca cetate în mâinile Tale a pus-o. Pe care mântuiește-o totdeauna cu pace pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.

Și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin.

Troparul Înjumătățirii Praznicului Cincizecimii, glas 8
Înjumătățindu-se Praznicul, sufletul meu cel însetat adapă-l cu apele dreptei cinstiri de Dumnezeu, Mântuitorule; că tuturor ai zis: Cel însetat, să vină la Mine și să bea! Izvorule al vieții, Hristoase Dumnezeule, mărire Ție!

Apoi, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.

[1] La Utrenie, de la duminica Tomii până la Înălțarea Domnului, partea introductivă se omite începându-se direct cu binecuvântarea Utreniei: Mărire sfintei… și Hristos a înviat…(Cf. Anuar liturgic și tipiconal, p. 280.) Se face începutul cu Mărire sfintei… și Hristos a înviat (de 3 ori). În timp ce preotul face obișnuita cădire mare de la începutul utreniei… Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu…  se citește hexapsalmul și se spune ectenia mare. (Cf. Penticostar mare, p. 59.)