Utrenia Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Poporul: Amin.
Preotul: Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire Ție. Impărate ceresc…

Poporul: Sfinte Dumnezeule… Mărire… Și acum… Preasfântă Treime… Doamne, îndură-te spre noi… Mărire… Și acum… Tatăl nostru…
Preotul: Că a ta este împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.
Poporul: Amin. Întru numele Domnului, binecuvântează, Părinte!

Preotul: Mărire sfintei, celei de o ființă, și de viață făcătoarei, și nedespărțitei Treimi, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Apoi:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda ta.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda ta.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.

Psalmul 3

Doamne, cât s-au înmulțit, cei ce mă necăjesc,
mulți împotriva mea se ridică!
Mulți zic sufletului meu:
nu este lui mântuire, întru Dumnezeul lui.
Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești,
gloria mea, și Cel ce înalți capul meu.
Cu glasul meu către Domnul am strigat,
și din muntele Lui cel sfânt m-a auzit.
Culcatu-m-am și am adormit;
deșteptatu-m-am iarăși, căci Domnul mă ocrotea.
Nu mă voi teme de miile mulțimii,
de cei ce din toate părțile mă împresoară.
Scoală, Doamne,
mântuiește-mă, Dumnezeul meu.
Că Tu ai bătut pe toți cei ce zadarnic mă dușmănesc;
dinții celor păcătoși i-ai zdrobit.
A Domnului este mântuirea;
și peste poporul Tău vină binecuvântarea Ta.
Și iarăși: Culcatu-m-am și am adormit;
deșteptatu-m-am iarăși, căci Domnul mă ocrotea.

Psalmul 37

Doamne, cu mânia Ta să nu mă mustri,
nici cu urgia Ta să mă cerți,
Că săgețile Tale m-au lovit,
și ai apăsat peste mine mâna Ta.
Nu este vindecare în trupul meu, din cauza mâniei Tale;
nu este pace întru oasele mele, din cauza păcatelor mele.
Că fărădelegile mele au covârșit capul meu,
ca o sarcină grea s-au îngreunat asupra mea.
Rănile mele miros urât și-s pline de puroi,
din cauza nebuniei mele.
Chinuit sunt, și m-am gârbovit de tot;
ziua întreagă, mâhnindu-mă umblam.
Că șalele mele s-au umplut de putreziciune,
și nu este sănătate în trupul meu.
Batjocorit am fost și m-am umilit foarte;
răcnit-am, de suspinarea inimii mele.
Doamne, înaintea Ta e toată dorința mea,
și suspinul meu dinaintea Ta nu s-a ascuns.
Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea
și lumina ochilor mei, nici aceasta, nu este cu mine.
Prietenii mei și vecinii mei spre mine s-au apropiat și s-au oprit;
și cei mai de aproape ai mei, departe au stat.
Și se sileau, cei ce căutau sufletul meu,
și, cei ce căutau cele rele mie, grăiau deșertăciuni,
și vicleșuguri ziua întreagă puneau la cale.
Iar eu, ca un surd, nu auzeam:
și ca un mut, ce nu-și deschide gura sa.
Și m-am făcut ca un om, ce nu aude,
și în gura sa nu are cuvinte de răspuns.
Că, întru Tine, Doamne, am nădăjduit;
Tu mă vei auzi, Doamne Dumnezeul meu.
Că am zis: Nu cumva să se bucure de mine dușmanii mei;
și când s-au clătinat picioarele mele, asupra mea cu îngâmfare au grăit.
Că eu la lovituri mă aștept,
și durerea mea înaintea mea este pururea.
Că fărădelegea mea o voi mărturisi,
și nemângâiat sunt pentru păcatul meu.
Iar dușmanii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine
și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept.
Cei ce-mi răsplătesc rele, în locul celor bune, de rău mă vorbeau,
pentru că eu căutam bunătatea.
Nu mă părăsi, Doamne Dumnezeul meu,
nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu,
Doamne al mântuirii mele.
Și iarăși: Nu mă părăsi, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

Psalmul 62

Dumnezeule, Dumnezeul meu,
pe Tine Te caut dis-de-dimineață.
Însetat-a de Tine sufletul meu, precum și trupul meu,
în pământ pustiu, și neumblat, și fără apă.
De aceea, în locașul Tău cel sfânt m-am arătat Ție,
ca să văd puterea Ta și gloria Ta.
Că mai bună e mila Ta, decât bucuriile vieții;
buzele mele Te vor lăuda.
Pentru aceea, bine Te voi cuvânta în viața mea,
și întru numele Tău voi înălța mâinile mele.
Întocmai ca de măduvă și de grăsime, sătura-se-va sufletul meu
și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea.
Adusu-mi-am aminte de Tine în așternutul meu,
în revărsatul zorilor m-am gândit la Tine.
Că ai fost ajutorul meu;
sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
și dreapta Ta m-a sprijinit.
Iar ei în zadar au căutat sufletul meu,
cufunda-se-vor în cele mai de jos ale pământului;
Da-se-vor în mâinile sabiei,
pradă vor fi șacalilor.
Iar regele se va veseli de Dumnezeu;
lăudat va fi tot cel ce jură întru Dânsul,
că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți.
Și iarăși: În revărsatul zorilor m-am gândit la Tine,
că ai fost ajutorul meu,
și sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
și dreapta Ta m-a sprijinit.

Psalmul 87

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele,
ziua am strigat, și noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea,
Că de rele s-a umplut sufletul meu,
și viața mea de iad s-a apropiat.
Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă;
făcutu-m-am ca un om neajutorat,
între morți voi fi liber.
Asemenea unor răniți ce dorm în mormânt,
de care nu Ți-ai mai adus aminte,
și care din mâna Ta au fost lepădați.
Așezatu-m-au în groapa cea mai dedesubt,
întru întuneric, și în umbra morții.
Asupra mea s-a coborât mânia Ta,
și toate valurile Tale le-ai revărsat peste mine.
Depărtat-ai de la mine pe cunoscuții mei;
pusu-m-au lor urâciune.
Închis sunt, și nu pot ieși;
ochii mei au slăbit de sărăcie.
Strigat-am către Tine, Doamne, ziua întreagă,
întins-am către Tine mâinile mele.
Oare pentru cei morți vei face minuni?
Sau doctorii vor scula din morți, și Te vor mărturisi pe Tine?
Oare va povesti cineva în mormânt mila Ta,
și adevărul Tău, în locul de pierzare?
Oare cunoaște-se-vor întru întuneric minunile Tale,
și dreptatea Ta, în pământ dat uitării?
Iar eu, către Tine, Doamne, am strigat,
și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina.
Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu,
întorci fața Ta de către mine?
Amărât sunt eu și întru necazuri, din tinerețele mele;
iar, când m-am ridicat, fui umilit și fără nădejde.
Peste mine au venit urgiile Tale,
înfricoșările Tale m-au tulburat.
Înconjuratu-m-au asemenea apei,
toată ziua m-au împresurat deodată.
Depărtat-ai de la mine prieten și vecin,
și pe cunoscuții mei, pentru ticăloșie.
Și iarăși: Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat, și noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea.

Psalmul 102

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
și toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui!
Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul,
și nu uita toate binefacerile Lui.
Pe Cel ce iartă toate fărădelegile tale,
pe Cel ce vindecă toate bolile tale.
Pe Cel ce răscumpără din stricăciune viața ta,
pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări.
Pe Cel ce umple de bunătăți pofta ta;
înnoi-se-vor ca ale vulturului tinerețele tale.
Cel ce face milostenie, Domnul,
și judecată dreaptă, tuturor celor ce li se face strâmbătate.
Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise,
fiilor lui Izrael, hotărârile Sale.
Îndurător și milostiv e Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv;
nu până în sfârșit se va mânia, nici până în veac va ține mânie.
Nu după fărădelegile noastre a făcut nouă,
nici după păcatele noastre ne-a răsplătit nouă.
Că, după cât e cerul de înalt de la pământ,
a sporit Domnul mila Sa, peste cei ce se tem de Dânsul.
Pe cât e de departe răsăritul de la apus,
a depărtat de la noi fărădelegile noastre.
Precum miluiește un tată pe fii;
așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul,
Că El a cunoscut făptura noastră,
adusu-și-a aminte, că țărână suntem.
Omul, ca iarba zilele lui,
ca floarea câmpului, așa va înflori;
Că vânt trece peste dânsa, și nu va mai fi,
și nu se va cunoaște nici locul ei.
Iar mila Domnului din veac și până în veac,
spre cei ce se tem de Dânsul,
Și dreptatea Lui spre fiii fiilor, cei ce păzesc legătura Lui,
și-și aduc aminte, ca să împlinească poruncile Lui.
Domnul în cer și-a gătit scaunul
și împărăția Lui toate le stăpânește.
Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei tari în virtute,
care împliniți cuvântul Lui,
ascultând de glasul poruncilor Lui.
Binecuvântați pe Domnul, toate puterile Lui,
slujitorii Lui, care faceți voia Lui.
Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui,
în tot locul stăpânirii Lui;
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.
Și iarăși: În tot locul stăpânirii Lui,
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea,
ascultă cererea mea, întru adevărul Tău,
auzi-mă, întru dreptatea Ta.
Și să nu intri la judecată cu robul Tău,
căci drept, înaintea Ta, nu se va găsi nimeni dintre cei vii.
Că a prigonit dușmanul sufletul meu,
smerit-a până la pământ viața mea.
Așezatu-m-a întru întuneric, ca pe morții veacului,
și s-a mâhnit întru mine spiritul meu,
întru mine s-a tulburat inima mea.
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult,
gânditu-m-am la toate lucrurile Tale,
la faptele mâinilor Tale am cugetat.
Întins-am spre Tine mâinile mele,
sufletul meu, spre Tine, ca un pământ fără de apă.
Degrabă auzi-mă, Doamne,
că a slăbit spiritul meu.
Să nu întorci fața Ta de către mine,
ca să nu mă aseamăn celor ce se coboară în groapă.
Fă-mă să aud dis-de-dimineață mila Ta,
că întru Tine am nădăjduit.
Arată-mi mie, Doamne, calea, pe care voi merge,
că la Tine am ridicat sufletul meu.
Scoate-mă de la dușmanii mei, Doamne,
că la Tine am găsit scăpare.
Învață-mă, să fac voia Ta,
că Tu ești Dumnezeul meu.
Spiritul Tău Cel bun mă va povățui la pământ drept,
pentru numele Tău, Doamne, îmi vei da viață.
Întru dreptatea Ta scoate-vei din necaz, sufletul meu,
și întru mila Ta vei zdrobi pe dușmanii mei.
Și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu,
căci robul Tău sunt eu.
Și iarăși: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta,
și să nu intri la judecată cu robul Tău. (De 3 ori.)
Apoi: Spiritul Tău cel bun mă va povățui la pământ drept.

Mărire…. Și acum….
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Rugăciunile Utreniei

Rugăciunea I
Mulțumim Ție, Doamne Dumnezeul nostru, celui ce ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și ai dat în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm, și să chemăm numele tău cel sfânt; și să ne rugăm îndurărilor tale, celor ce pururea le ai pentru viața noastră. Și acum trimite ajutorul tău peste cei ce stau înaintea feței măririi tale celei sfinte, și așteaptă de la tine bogată milă; și le dă lor, ca slujind ție totdeauna cu frică și cu dragoste, să laude bunătatea ta cea negrăită. — Că ție se cuvine toată mărirea, cinstea, și închinăciunea, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea II
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeul nostru, pentru că lumină sunt poruncile tale pe pământ. Înțelepțește-ne, să facem întru frica ta dreptate și sfințenie; că pe tine te mărim, cel cu adevărat Dumnezeul nostru; pleacă urechea ta, și ne auzi pe noi; și pomenește, Doamne, pe cei ce împreună cu noi sunt de față, și se roagă, pe toți pe nume, și-i mântuiește cu puterea ta; binecuvântează poporul tău și sfințește moștenirea ta; pace dăruiește lumii tale, bisericilor tale, preoților, și tot poporului tău. — Că bine s-a cuvântat, și s-a preamărit preacinstitul, și de mare-cuviință numele tău, al Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea III
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt poruncile tale; învață-ne pe noi, Dumnezeule, dreptatea ta, poruncile tale, și îndreptările tale; luminează ochii minții noastre, ca să nu adormim vreodată în păcate spre moarte; risipește toată negura de pe inimile noastre; dăruiește-ne nouă soarele dreptății, și nevătămată păzește viața noastră, cu pecetea sfântului tău Spirit; îndreptează pașii noștri în calea păcii; dă-ne, să vedem zorile zilei și ziua întru bucurie, ca să-ți înălțăm rugăciunile de dimineața. — Că a ta este stăpânirea, și a ta este împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IV
Stăpâne Dumnezeule, cel ce ești sfânt și necuprins, care ai zis să strălucească lumina întru întuneric, cel ce ne-ai odihnit în somnul de noapte, și ne-ai ridicat spre lauda și ruga bunătății tale, fiind îmblânzit de singură milostivirea ta: primește-ne pe noi, cei ce și acum ne închinăm ție, și după putință îți mulțumim; și ne dăruiește toate cererile cele spre mântuire; arată-ne pe noi fii ai luminii, și ai zilei, și moștenitori ai bunătăților tale cele veșnice. Pomenește, Doamne, întru mulțimea îndurărilor tale, și pe tot poporul tău, ce este de față, și se roagă împreună cu noi, și pe toți frații noștri, care sunt pe uscat, pe mare, și în tot locul stăpânirii tale, care așteaptă iubirea ta de oameni; și tuturor le dăruiește mila ta cea mare. — Ca mântuiți fiind cu sufletul și cu trupul, pururea stăruind cu îndrăzneală, să preamărim numele tău cel minunat și binecuvântat, al Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea V
Vistierule al bunătăților, izvorule ce pururea izvorăști, Părinte sfinte, făcătorule de minuni, atotputernice și atotstăpâni-torule, toți ne închinăm, și ne rugăm ție, chemând milele tale și îndurările tale, spre ajutorul și paza smereniei noastre. Pomenește, Doamne, pe robii tăi, și primește rugăciunile cele de dimineața ale noastre ale tuturor, ca o tămâie înaintea ta, și nu socoti nici pe unul din noi netrebnic; ci pe toți ne păzește cu îndurările tale. Pomenește, Doamne, pe cei ce priveghează și cântă, spre mărirea ta, și a unuia născut Fiului tău și Dumnezeului nostru, și al sfântului tău Spirit. Fii lor ajutor și păzitor; primește rugăciunile lor întru altarul tău cel mai presus de ceruri și înțelegător. — Că tu ești Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VI
Mulțumim ție, Doamne Dumnezeul mântuirilor noastre, că toate le faci spre facerea de bine a vieții noastre, ca totdeauna la tine să ne uităm, la Mântuitorul și Făcătorul de bine al sufletelor noastre; că ne-ai odihnit pe noi în măsura nopții ce a trecut, și ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și ne-ai pus la închinarea cinstitului tău nume. Pentru aceasta ne rugăm ție, Doamne: dă-ne har, și putere, ca să ne învrednicim a cânta ție cu înțelegere, și a te ruga neîncetat cu frică și cu cutremur, îngrijindu-ne de a noastră mântuire, cu ajutorul Hristosului tău. Pomenește, Doamne, și pe cei ce strigă către tine noaptea; auzi-i pe dânșii, și-i miluiește; și sfărâmă sub picioarele lor pe dușmanii cei nevăzuți și potrivnici luptători. — Că tu ești împăratul păcii, și Mântuitorul sufletelor noastre, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor.

Rugăciunea VII
Dumnezeule și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, cel ce ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și împreună ne-ai adunat la ceasul rugăciunii: dă-ne har întru deschiderea gurii noastre, și primește ale noastre mulțumiri cele după putință; și ne învață îndreptările tale; pentru că a ne ruga, precum se cuvine, nu știm, de nu ne vei povățui tu, Doamne, cu Spiritul tău cel sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție: orice am greșit până în ceasul de acum, cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, cu voia sau fără de voie, slăbește, lasă, iartă. Că de te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că la tine este mântuirea. Tu singur ești sfânt, ajutător puternic, păzitor al vieții noastre, și întru tine este cântarea noastră pururea. — Fie stăpânirea împărăției tale pururea binecuvântată și preamărită, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VIII
Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai alungat de la noi trândă-via somnului, și cu chemare sfântă împreună ne-ai chemat, ca și noaptea să înălțăm mâinile noastre, și să te mărturisim pe tine întru judecățile dreptății tale: primește rugăciunile noas-tre, cererile, mărturisirile, slujbele cele de noapte; și ne dăruiește, Dumnezeule, credință ne rușinată, nădejde tare, dragoste nefă-țarnică; binecuvântează intrările și ieșirile, faptele, lucrurile, cu-vintele, gândurile noastre; și ne dă nouă, să ajungem la înce-puturile zilei, lăudând, cântând, și binecuvântând bunătatea milei tale celei negrăite. — Că s-a binecuvântat preasfânt numele tău, și s-a preamărit împărăția ta, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IX
Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoștinței dumnezeirii tale, și deschide ochii minții noastre spre înțelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupului călcându-le, viață sufletească să petrecem, toate cele ce sunt spre bunăplăcerea ta gândind și făcând. — Că tu ești sfințirea și luminarea noastră, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea X
Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin pocăință, iertare ai dăruit oamenilor, și pildă a cunoașterii de păcate, și a măr-turisirii, ne-ai arătat pocăința proorocului David spre iertare: însuți, Stăpâne, pe noi cei căzuți în multe și mari greșeli, milu-iește-ne după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale curățește fărădelegile noastre. Că ție ți-am greșit, Doamne, celui ce știi și cele nearătate și ascunse ale inimilor oamenilor, și celui ce singur ai putere, de a ierta păcatele; și inimă curată zidind întru noi, și cu spirit stăpânitor întărindu-ne, și bucuria mântuirii tale arătându-ne-o, nu ne lepăda de la fața ta: ci binevoiește, ca un bun și iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă, să-ți aducem jertfă de dreptate, și prinos, întru sfintele tale altare.— Cu mila, și cu îndurările, și cu iubirea de oameni a unuia-născut Fiului tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul, și bunul, și de viață făcătorul tău Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea XI
Dumnezeule Dumnezeul nostru, cel ce ai așezat puteri cuvân-tătoare și înțelegătoare cu vrerea ta, pe tine te rugăm, și ție ne cucerim: primește preamărirea noastră, cea după putință, împreună cu a tuturor făpturilor tale, și ne răsplătește cu darurile cele bogate ale bunătății tale; că ție se pleacă tot genunchiul, al celor cerești, și al celor pământești, și al celor dedesubt, și toată suflarea și făptura laudă mărirea ta cea neajunsă; pentru că singur ești Dumnezeu adevărat și mult milostiv. — Că pe tine te laudă toate puterile cerești, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea XII
Lăudămu-te, cântăm, bine te cuvântăm, și mulțumim ție, Dumnezeul părinților noștri, că ne-a trecut umbra nopții, și ne-ai arătat iarăși lumina zilei; ci ne rugăm bunătății tale: fii milostiv păcatelor noastre, și primește rugăciunea noastră, întru mare mila ta; că la tine scăpăm, la Dumnezeul cel milostiv și atotputernic. Strălucește în inimile noastre soarele cel adevă-rat al dreptății tale; luminează mintea noastră, și simțurile toate le păzește, ca umblând ca ziua cu bunăcuviință pe calea poruncilor tale, să ajungem la viața cea veșnică — pentru că la tine este izvorul vieții — și să ne învrednicim a fi întru desfătarea luminii tale celei neapropiate. — Că tu ești Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Ectenia mare

Cu pace Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
Pentru sfântă casa aceasta, și pentru cei ce cu credință, cu bună cucernicie, și cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.
Pentru Sfântul Părinte Papa (N), pentru Preafericitul Părinte Arhiepiscop (N), pentru (Înalt) Preasfințitul (Arhi) Episcopul nostru (N), și pentru cinstita Preoțime, întru Hristos Diaconime, pentru tot Clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.
Pentru autoritățile și oștirea țării noastre, Domnului să ne rugăm.
Pentru țara noastră, orașul (sau satul) acesta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.
Pentru bună liniștea aerului, și pentru înmulțirea roadelor pământului, și pentru timpuri de pace, Domnului să ne rugăm.
Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, și pentru cei robiți, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.
Apără, mântuiește, miluiește, și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Pe preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu Născătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții pomenind-o, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Ție se cuvine toată mărirea, cinstirea, și închinarea, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin

Se cântă Dumnezeu este Domnul, cu stihurile, glas 4
Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 1. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 2. Toate neamurile m-au împresurat, și întru numele Domnului le-am înfrânt.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 3. Nu voi muri, ci voi fi viu, și voi spune lucrurile Domnului.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 4. Piatra, care nu au socotit-o ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut aceasta, și minunată este întru ochii noștri.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Apoi:

Troparul Sfinților Apostoli, glas 4
Cei ce sunteți între Apostoli mai întâi pe scaun șezători, și lumii Învățători, Stăpânului tuturor rugați-vă pace lumii să dăruiască, și sufletelor noastre mare milă.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Troparul Născătoarei, glas 4
Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întru unire neamestecată întrupându-Se și Crucea de bunăvoie pentru noi răbdând; prin care, înviind pe cel întâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Primul rând de Sedelne, glas 8
Adâncul vânării de pește lăsând, din cer ai luat de la Tatăl, dumnezeiasca descoperire a întrupării Cuvântului, și cu toată îndrăzneala ai strigat către Făcătorul tău: Fiu al lui Dumnezeu de o ființă Te cunosc pe Tine. Pentru aceasta, după vrednicie cu adevărat, te-ai arătat piatră credinței și purtător al cheilor darului, Petre, Apostole. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Adâncul vânării de pește lăsând, din cer ai luat de la Tatăl, dumnezeiasca descoperire a întrupării Cuvântului, și cu toată îndrăzneala ai strigat către Făcătorul tău: Fiu al lui Dumnezeu de o ființă Te cunosc pe Tine. Pentru aceasta, după vrednicie cu adevărat, te-ai arătat piatră credinței și purtător al cheilor darului, Petre, Apostole. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Gândesc la judecată și mă tem, de întrebarea cea înfricoșătoare mă cutremur. Mă înspăimântez de răspunsul judecătorului și mă îngrozesc de chin, de durerea focului, de întunericul tartarului, de scrâșnirea dinților, de viermele cel neadormit. Vai mie! Ce voi face în ceasul acela, când se vor pune scaunele la judecată și cărțile se vor deschide și faptele se vor vădi? Atunci, Stăpână, să-mi fii mie ajutătoare, și folositoare prea fierbinte, că pe tine te am nădejde, eu, netrebnicul robul tău.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Al doilea rând de Sedelne, glas 8
Din cer chemarea de la Hristos luând, te-ai arătat propovăduitor lumii, tuturor strălucind cu învățăturile harului, că ai șters slujirea scripturii Legii, și credincioșilor ai strălucit cunoștința Spiritului. Pentru aceasta, și până la al treilea cer după vrednicie te-ai înălțat, și la Rai ai ajuns, Pavele Apostole. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Din cer chemarea de la Hristos luând, te-ai arătat propovăduitor lumii, tuturor strălucind cu învățăturile harului, că ai șters slujirea scripturii Legii, și credincioșilor ai strălucit cunoștința Spiritului. Pentru aceasta, și până la al treilea cer după vrednicie te-ai înălțat, și la Rai ai ajuns, Pavele Apostole. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Laudă de mulțumire după datorie, precum și văduva aceea doi bănuți, aduc ție, Stăpână, pentru toate darurile tale. Că tu te-ai arătat acoperământ împreună și ajutătoare, din ispite și din necazuri pururea pe mine scoțându-mă. Pentru aceasta, ca din mijlocul cuptorului celui cu văpaie mântuiește-mă de cei ce mă necăjesc pe mine, din inimă strig către tine: Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi, rugându-te Fiului tău și Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască, celor ce se închină cu credință nașterii tale.

Polieleul

Psalmul 134

Robii, robii Domnului! Aliluia.
Lăudați numele Domnului, lăudați, robi, pe Domnul! Aliluia.
Cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru.
Lăudați pe Domnul că este bun Domnul, cântați numelui Lui că este bun.
Că pe Iacob și-a ales sieși Domnl,
Pe Israel spre moștenire Lui.
Că eu am cunoscut că mare este Domnul,
Și Dumnezeul nostru peste toți dumnezeii.
Toate, câte a voit Domnul, a făcut,
În cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile.
Ridicând nori de la marginea pănântului,
Fulgerele spre ploaie le-a făcut, cel ce scoate vânturile din visteriile sale.
Cel ce a bătut cele întâi născute ale Egiptului, de la om până la dobitoc,
Trmis-a semne și minuni în mijlocul tău, Egipte,
Lui Faraon și tuturor slujitorilor lui.
Cel ce a bătut neamuri multe și a ucis împărați tari.
Pe Sion împăratul Amoreilor și pe Og împăratul Basanului, și toate împărățiile lui Hanaan.
Și pământul lor l-a dat moștenire, moștenire lui Israel poporului său.
Doamne, numele tău e în veac și pomenirea Ta în neam și neam.
Că va judeca Domnul pe poporul Său și de robii săi se va îndura.
Idolii neamurilor, argint sunt și aur, lucruri de mâini omenești.
Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea.
Urechi au și nu vor auzi, că nu este suflare în gura lor.
Asemenea lor să fie cei ce fac acestea, și toți cei ce nădăjduiesc într-înșii.
Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul,
Casa lui Aron, binecuvântați pe Domnul,
Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul,
Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul,
Binecuvântat este Domnul din Sion,
Cel ce locuiește în Ierusalim.

Psalmul 135

Mărturisiți-vă Domnului, că e bun, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Mărturisiți-vă Dumnezeului dumnezeilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Mărturisiți-vă Domnului domnilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce singur face minuni mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a făcut cerurile cu înțelegere, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a așezat pământul deasupra apelor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce însuși a făcut luminătorii cei mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Soarele spre stăpânirea zilei, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Luna și stelele spre stăpânirea nopții, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a bătut Egiptul cu cei întâi-născuți ai lor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a scos pe Israel din mijlocul lor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Cu mână tare și cu braț înalt, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a împărțit Marea Roșie întru despărțiri, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a aruncat pe Faraon și puterea Lui în Marea Roșie, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a trecut pe poporul Său în pustie, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a bătut împărați mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a ucis împărați tari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Pe Sion, împăratul Amoreilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și pe Og, împăratul Vasanului, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și pământul lor l-a dat moștenire, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Moștenire lui Israel robului Său, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Că întru necazul nostru și-a adus aminte de noi Domnul, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și ne-a scăpat de dușmanii noștri, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Cel ce dă nutremânt la tot trupul, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia,
Mărturisiți-vă Dumnezeului cerului, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.

Mărimurile Sfinților Apostoli
Stih 1: Cerurile spun mărirea lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tăria. (Ps. 18, 1)

Mărimu-vă pe voi, Sfinților Apostoli ai lui Hristos, Petru și Pavel, cei ce toată lumea cu învățăturile voastre ați luminat-o, și toate marginile lumii la Hristos le-ați adus.

Stih 2: Fulgerele Lui au luminat lumea. (Ps. 76, 17)

Pe cetățenii Ierusalimului celui de sus să-i lăudăm, pe Petru și pe Pavel, pe ucenicii lui Hristos.

Stih 3: Că a întărit lumea, care nu se va clinti. (Ps. 92, 2)

Stih 4: În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. (Ps. 18, 4)

Stih 5: Vestiți între neamuri mărirea Lui, între toate popoarele minunile Lui. (Ps. 95, 3)

Stih 6: Supus-a popoarele nouă și neamurile sunt sub picioarele noastre. (Ps. 46, 3)

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Mărire Ție, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte și Spirite Sfinte: mărire Ție, Dumnezeule.

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Marie, ceea ce ești cu har dăruită, Domnul este cu tine: și prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că S-a binecuvântat numele Tău și s-a preamărit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Sedealna după Polieleu, glas 8
Pe cei ce s-au arătat căpetenii Ucenicilor, pe luminătorii cei mari și străluciți să-i lăudăm, pe Petru și pe Pavel preaînțeleptul; căci cu focul dumnezeiescului Spirit luminându-se, toată negura înșelăciunii au ars. Pentru aceasta și întrarmați ostași după vrednicie s-au arătat, ai Împărăției celei de sus și împreună-șezători pe scaunul harului. Pentru aceasta strigăm: Apostoli ai lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli cereți, pentru cei ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea voastră.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Pe cei ce s-au arătat căpetenii Ucenicilor, pe luminătorii cei mari și străluciți să-i lăudăm, pe Petru și pe Pavel preaînțeleptul; căci cu focul dumnezeiescului Spirit luminându-se, toată negura înșelăciunii au ars. Pentru aceasta și întrarmați ostași după vrednicie s-au arătat, ai Împărăției celei de sus și împreună-șezători pe scaunul harului. Pentru aceasta strigăm: Apostoli ai lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli cereți, pentru cei ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea voastră.

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Ca ceea ce ești Mireasă cu totul fără de prihană a Făcătorului, ca o Maică a Mântuitorului, care nu știi de bărbat, ca ceea ce ești locaș Mângâietorului cu totul fără de prihană, pe mine cel ce sunt locaș întinat al fărădelegii, și batjocură demonilor întru cunoștință m-am făcut, grăbește de mă mântuiește de lucrarea lor cea rea, locaș luminat prin fapta bună făcându-mă, ceea ce ești de lumină pricinuitoare, Curată. Gonește-mi negura patimilor și împărtășirii celei de sus mă învrednicește, și luminii celei neînserate, cu rugăciunile tale.

Antifonul I al glasului 4
Din tinerețile mele multe patimi se luptă cu mine; ci Însuți mă sprijinește și mă mântuiește, Mântuitorul meu.

Cei ce urâți Sionul, rușinați veți fi de Domnul; că precum iarba de foc, așa veți fi uscați.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Prin Spiritul Sfânt tot sufletul viază și prin curăție se înalță, luminează-se prin Unimea Treimii, cu sfințenie de taină

Și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin.

Prin Spiritul Sfânt izvorăsc râurile harului, care adapă toată făptura spre rodire de viață.

Preotul: Înțelepciune! Să luăm aminte.

Prochimen, glas 4
În tot pământul a ieșit vestirea lor, și la marginile lumii cuvintele lor. (Ps. 18, 4)

Stih: Cerurile spun mărirea lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tăria. (Ps.18, 1)

În tot pământul a ieșit vestirea lor, și la marginile lumii cuvintele lor. (Ps. 18, 4)

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.

Preotul: Că sfânt ești Dumnezeul nostru și întru Sfinți Te odihnești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Se cântă Toată suflarea… pe glasul 4
Toată suflarea să laude pe Domnul. — Toată suflarea și toată făptura să laude numele Domnului. — Lăudați pe Dumnezeu întru Sfinții lui.

Apoi:
Preotul: Și pentru ca să ne învrednicim a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu să-l rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-te spre noi, (de 3 ori.)
Preotul: Înțelepciune, drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor!
Poporul: Și spiritului tău.
Preotul: Din Sfânta Evanghelie după Sfântul apostol și evanghelist Ioan, citire:
Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.
Preotul: Să luăm aminte.

Evanghelia după Ioan (21, 1-14)

În vremea aceea, sculându-Se din morți, Isus S-a arătat iarăși ucenicilor la Marea Tiberiadei, și S-a arătat așa: Erau împreună Simon-Petru și Toma, cel numit Geamănul, și Natanael, cel din Cana Galileii, și fiii lui Zevedeu și alți doi din ucenicii Lui. Simon-Petru le-a zis: Mă duc să pescuiesc. Și i-au zis ei: Mergem și noi cu tine. Și au ieșit și s-au suit în corabie, și în noaptea aceea n-au prins nimic. Iar făcându-se dimineață, Isus a stat la țărm; dar ucenicii n-au știut că este Isus. Deci le-a zis Isus: Fiilor, nu cumva aveți ceva de mâncare? Ei I-au răspuns: Nu. Iar El le-a zis: Aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți afla. Deci au aruncat-o și nu mai puteau s-o tragă de mulțimea peștilor. Și a zis lui Petru ucenicul acela pe care-l iubea Isus: Domnul este! Deci Simon-Petru, auzind că este Domnul, și-a încins haina, căci era dezbrăcat, și s-a aruncat în apă. Și ceilalți ucenici au venit cu corabia, căci nu erau departe de țărm, ci la două sute de coți, trăgând mreaja cu pești. Deci, când au ieșit la țărm, au văzut jar pus jos și pește pus deasupra, și pâine. Isus le-a zis: Aduceți din peștele pe care l-ați prins acum. Simon-Petru s-a suit în corabie și a tras mreaja la țărm, plină de pești mari: o sută cincizeci și trei, și, deși erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Isus le-a zis: Veniți de prânziți. Și niciunul din ucenici nu îndrăznea să-L întrebe: Cine ești Tu? știind că este Domnul. Deci a venit Isus și a luat pâinea și le-a dat lor, și de asemenea și peștele. Aceasta este, acum, a treia oară când Isus S-a arătat ucenicilor, după ce S-a sculat din morți.

Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta,
și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea
și de păcatul meu curățește-mă.
Că fărădelegea mea eu o cunosc
și păcatul meu înaintea mea este pururea.
Ție unuia am greșit
și ce este rău înaintea Ta am făcut,
Ca să te arăți drept întru cuvintele Tale
și biruitor să ieși când te vor judeca.
Că iată întru fărădelegi am fost conceput
și în păcate m-a născut maica mea.
Că iată adevărul ai iubit;
cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, le-ai arătat mie.
Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți;
spăla-mă-vei și mai mult decât zăpada mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie și veselie;
bucura-se-vor oasele mele cele umilite.
Întoarce fața Ta de la păcatele mele
și toate fărădelegile mele șterge-le.
Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule
și Spirit drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.
Nu mă lepăda de la fața Ta
și Spiritul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale
și cu Spirit stăpânitor mă întărește.
Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale
și cei păcătoși la Tine se vor întoarce.
Mântuiește-mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide
și gura mea va vesti lauda Ta.
Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi adus;
arderile de tot nu le vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu: spirit umilit;
inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
Bine fă, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
și să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci bineplăcute-Ți vor fi jertfa dreptății,
prinosul și arderile de tot;
atunci vor aduce pe altarul Tău viței.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Glas 2
Pentru rugăciunile Sfinților Apostoli, milostive, șterge mulțimea păcatelor noastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, milostive, șterge mulțimea păcatelor noastre.

Stih, glas 6
Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale șterge fărădelegile noastre.

Stihiră, glas 6
Petre, mai-marele între Măriții Apostoli, piatra credinței, și Pavele minunate, retorule al sfintelor Biserici și luminătorule, stând înaintea dumnezeiescului scaun, rugați-vă lui Hristos pentru noi.

Preotul: Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvântează moștenirea ta; cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări; înalță puterea creștinilor dreptcredincioși; și trimite peste noi milele tale cele bogate: pentru rugăciunile Preacuratei Doamnei noastre, Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu mijlocirile cinstitelor cerești Puteri ale celor fără de trupuri, ale cinstitului mărit profet Înaintemergător și Botezător Ioan; ale sfinților măriți și întru tot lăudați Apostoli; ale celor dintru sfinți Părinții noștri și ai lumii mari Dascăli și Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul, și Ioan Gură-de-aur; și ale celui dintru sfinți părintelui nostru Nicolae Arhiepiscopul de la Mira Liciei, făcătorul de minuni, ale celui dintru sfinți părintelui nostru Nichita al Remesianei, apostolul românilor; ale sfinților măriți și bine învingători Martiri ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători Părinților noștri; ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, ale Sfinților, Măriților și Întru tot lăudaților Apostoli Petru și Pavel și ale tuturor Sfinților, rugămu-te, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm ție, și te îndură spre noi.

Poporul: Doamne, îndură-te spre noi — (de 12 ori.)

Preotul, cu glas înalt:
Cu mila, și cu îndurările, și cu iubirea de oameni a unuia născut Fiului tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul, și bunul, și de viață făcătorul tău Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

CANONUL

Canonul Sfântului Apostol Petru. Canonul Sfântului Apostol Pavel.

Canonul Sfântului Apostol Petru
Cântarea I, glas 4
Irmos:
Nu este nimeni asemenea Ție, Preamărite Doamne, căci cu mână tare ai mântuit pe poporul pe care l-ai câștigat, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Pe mai-marele între Apostoli astăzi, ca pe cel întâi-chemat al lui Hristos, cu cântări de Dumnezeu insuflate după vrednicie să-l lăudăm.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cel Ce este mai înainte de veci, mai înainte de tine cunoscându-te, te-a rânduit, Preafericite Apostole Petru, ca pe un mai mare al Bisericii și întâi pe scaun șezător.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Dumnezeu a zis că nu trup, nici sânge, ci Tatăl ție ți-a insuflat să numești pe Hristos Fiul Cel Adevărat al Dumnezeului Celui Preaînalt, Apostole.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Muntele cel Sfânt, Carul cel mai presus de gând, pe Maica lui Dumnezeu și Fecioară cu adevărat după naștere, să o lăudăm.

Canonul Sfântului Apostol Pavel
Cântarea I, glas 8
Irmos:
Cel tăiat pe cea netăiată a tăiat-o și a văzut soarele pământul pe care nu-l văzuse. Pe pierzătorul vrăjmaș apa l-a înecat și pe cea neumblată a trecut-o Israel și cântare a cântat: Domnului să-I cântăm, căci cu mărire S-a preamărit.

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Ca cele ce sunt, numind Hristos cu dumnezeiasca cunoștință cele ce nu sunt, Preafericite Apostole Pavel, Acela din pântecele maicii tale te-a ales ca să porți înaintea păgânilor dumnezeiesc numele Lui, care este mai presus decât tot numele, căci cu mărire S-a preamărit.

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Tăiere împrejur a opta zi săvârșind și râvnitor părinteștilor așezăminte, Sfinte Pavel, fiind și din sămânța iudaică și din neamul lui Veniamin și după Lege fariseu arătându-te, toate le-ai socotit ca niște gunoaie și pe Hristos ai dobândit, căci cu mărire S-a preamărit.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Vestindu-ți ție strălucirea dreptei credințe, ceea ce avea să fie, Apostole Pavel și stricarea înșelăciunii, Hristos arătându-Se în munte în chipul fulgerului, ochii cei trupești ți-a întunecat, iar sufletul ți-a înțelepțit cu cunoștința Treimii, căci cu mărire S-a preamărit.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preacurată, Maica lui Dumnezeu Celui Atotputernic, Ceea ce ai răsărit din seminție împărătească, Stăpână și care numai tu ai născut cu trup mai presus de fire pe Dumnezeu, Cel Ce împărătește peste toate, mântuiește-mă de primejdii pe mine, cel ce cânt Fiului tău, căci cu mărire S-a preamărit.

Cântarea I a a Catavasiilor Născătoarei, glas 4
Deschide-voi gura mea și se va umple de Spirit, și cuvânt voi răspunde Împărătesei Maici, și mă voi arăta luminat prăznuind, și voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Canonul Sfântului Apostol Petru
Cântarea III, glas 4
Irmos:
Nu întru înțelepciune și în putere și în bogăție ne lăudăm, ci întru Tine, Înțelepciunea Tatălui Cea Ipostatică, Hristoase. Că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Pe tine, fericite și vistierie prea tare a Împărăției, gura lui Hristos Dumnezeu Cea Preadulce te-a arătat. Pentru aceasta te lăudăm, Sfinte Apostole Petru.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Pe piatra credinței tale a întărit Stăpânul Isus Biserica neclintită, întru care, Sfinte Apostole Petru, pe tine te mărim.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cât este mai presus decât îngerii, Sfântul Apostol Petru în trup, că acestuia Hristos Dumnezeu i-a zis că va fi, întru luminată venirea Lui, judecător și împreună șezător.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Ceea ce nu știi de nuntă, care pe Dumnezeu Întrupat L-ai născut, întărește-mă pe mine, cel ce mă clatin din pricina asuprelilor patimilor, că nu este Ajutătoare afară de tine, Preacurată.

Canonul Sfântului Apostol Pavel
Cântarea III, glas 8
Irmos:
Tu ești Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu ești Lumina celor din întuneric și pe Tine Te laudă spiritul meu.

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Tu, sufletelor credincioșilor te-ai pus piatră de temelie de mult preț, în capul unghiului, a Mântuitorului și Domnului.

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Totdeauna omorârea lui Isus în trupul tău după adevăr, Sfinte Apostole Pavel, purtând-o, te-ai învrednicit vieții cu adevărat.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Preafericite Apostole Pavel, roagă-te să se zidească pe temelia ta strălucirea virtuților celor lăudate.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pe tine acum te fericesc, precum mai înainte ai zis, Preacurată, toate neamurile omenești, cele ce se mântuiesc prin tine acum.

Cântarea a 3-a a Catavasiilor Născătoarei, glas 4
Pe ai tăi cântăreți, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești izvor viu și îmbelșugat, care s-au împreunat ție ceată sufletească, întărește-i întru dumnezeiască mărirea ta, cununilor preamăririi învrednicește-i.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Ipacoiul, glas 8
Care temniță nu te-a avut pe tine legat? Care Biserică nu te are pe tine retor? Damascul s-a înțelepțit foarte prin tine, Pavele, că te-a văzut pe tine cuprins de lumină. Roma sângele tău primind, și aceea se laudă. Încă și Tarsul mai mult se bucură și cu dragoste cinstește hainele tale. Petre, piatra credinței, și Pavele, lauda lumii, de la Roma adunându-vă, întăriți-ne pe noi.

Canonul Sfântului Apostol Petru
Cântarea IV, glas 4
Irmos:
Acesta este Dumnezeul nostru, Care din Fecioară, S-a întrupat și firea omenească a îndumnezeit-o, pe Care lăudându-L strigăm: Mărire, puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
De oameni vânător dumnezeiesc, precum s-a făgăduit, Hristos pe tine te-a făcut, ție întâi încredintâdu-ți turmele Bisericii Sale.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Dătătorul de viață Isus, Cel Ce este rugat de tine, Care ți-a dat ție puterile Sale a lega și a dezlega, Apostole Petru, să-mi fie Milostiv.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Roagă-te cu dinadinsul, Sfinte Apostole Petru, ca să se deschidă Împărăția lui Hristos, celor ce cinstesc dumnezeiască pomenirea ta, cu credință neîndoită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Doamnă cu totul Lăudată, de Dumnezeu Născătoare, gândurile mele cu rugăciunile tale curățindu-le, arată-mă bine roditor, Maica Dumnezeului tuturor.

Canonul Sfântului Apostol Pavel
Cântarea IV, glas 8
Irmos:
Încălecat-a ca un leu sălbatic pierzând Biserica lui Hristos Saul oarecând; dar a fost îmblânzit cu glasul dumnezeiesc al Mielului lui Dumnezeu și turma, pe care o gonea, a fost încredințată lui ca unui păstor.

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cel ce era să lumineze lumea s-a întunecat, și dânsul la Anania a fost trimis, dându-i luminare sufletului și trupului, de dumnezeiască arătare vasul alegerii învățându-se de la dânsul.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Prin Sfântul Apostol Pavel după vrednicie Damascul s-a adăpat, că dintru acela ca din Rai oarecând, acesta a ieșit izvor mare de ape dumnezeiești și a adăpat din destul tot pământul cu cunoștința de Dumnezeu.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Surpat-a pe cei puternici de pe scaune Domnul, precum Fecioara și Maica a zis și pe cei flămânzi i-a umplut de dumnezeiești bunătăți, pe cei ce strigă cu credință: Mărire puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 4-a a Catavasiilor Născătoarei, glas 4
Sfatul cel neînțeles și dumnezeiesc, al întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, Profetul Avacum socotindu-l, a strigat: Mărire puterii Tale, Doamne!

Canonul Sfântului Apostol Petru
Cântarea V, glas 4
Irmos:
Cel Ce ne-ai câștigat pe noi popor ales, cu sângele Tău, Doamne, pacea Ta dă-ne-o nouă, păzind într-un gând turma Ta.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cel ce din dragoste a luat îndrăznire către Dumnezeu, după vrednicie este minunat, vânătorul și cel neînvățat, făcând minuni preamărite cu harul.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Nu aur, nici argint pentru Tine, Hristoase, dumnezeiescul Tău Apostol, ci virtutea câștigând, s-a îmbogățit cu puterea minunilor.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Îndreptatu-s-au gleznele și pașii șchiopilor, cu cuvântul tău cel lucrător, că prin dumnezeiescul Spirit, s-au săvârșit preamărite lucruri.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Întrupatu-S-a Dumnezeu după Ipostas, Curată, din tine cu trupul unindu-Se, rămânând nemicșorat Cel fără de trup, după dumnezeiasca ființă.

Canonul Sfântului Apostol Pavel
Cântarea V, glas 8
Irmos:
Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău cel înalt; pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Tu adevărată laudă ți-ai ales, Sfinte Apostole Pavel, Crucea Împăratului Hristos, pururea purtând-o ca o biruință.

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Ție a viețui este Hristos, iar a muri dobândă aleasă; căci cu dragoste împreună te-ai răstignit pentru noi, Apostole Pavel, Mărite.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,
Bucuratu-te-ai după adevăr întru Domnul, Sfinte Pavel Cinstite, când ai ieșit din trup și ai mers la Dătătorul de Viață, Hristos Domnul.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te după adevăr Cămara fecioriei, Chemarea strămoașei și Dezlegarea blestemului strămoșului.

Cântarea a 5-a a Catavasiilor Născătoarei, glas 4
Spăimântatu-s-au toate de dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară nenuntită, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut pe Fiul cel fără de ani, Cel ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

Canonul Sfântului Apostol Petru
Cântarea VI, glas 4
Irmos:
În chit trei zile fiind Ioná Hristoase, mai înainte Te-a însemnat pe Tine Cel fără de moarte, cum că aveai să fii mort de bunăvoie trei zile în pântecele pământului.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Precum de demult, Hristoase, pe Apostolul Petru, cel ce a umblat cu picioarele pe apă, cu dreapta Ta l-ai mântuit și pe mine cel cufundat în viforul ispitelor celor cumplite, mă mântuiește ca un Îndurat.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Lăsat-ai, Sfinte Apostole Petru, cele ce nu sunt și la cele ce sunt ai ajuns, ca un neguțător oarecare! Și cu adevărat ai dobândit pe Hristos, Mărgăritarul cel de mult preț.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Pe cei ce se nevoiau fără pricepere a ispiti pe Spiritul cel Preasfânt, Apostole Petru, i-ai omorât; pe Care tu întâi Dumnezeu L-ai numit, lămurit arătându-L a fi Dumnezeu, preafericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Pe Cuvântul lui Dumnezeu, Cel Ce este mai presus decât toată ființa, întrupat L-ai născut nouă. Pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Născătoare, cu buzele și cu sufletul te vestim.

Canonul Sfântului Apostol Pavel
Cântarea VI, glas 8
Irmos:
Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune necazurile mele; că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad, și ca Ioná mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă!

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Toate cele stricăcioase ale lumii defăimându-le, rănindu-te cu dragostea Stăpânului și cu dorul mântuirii celei de obște, ai voit a mărturisi pe Dânsul, Sfinte Apostole Pavel, Fericite! Și acum, pentru lume roagă-te!

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
După vrednicie ți-a dăruit ție Hristos viață în ceruri, Apostole Pavel; că aici cetate stătătoare n-ai poftit, fericite, credincioasă slugă fiind și săvârșitor al tainelor Lui.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Ca un ales următor al Stăpânului și ca cel ce s-a îmbrăcat într-Însul, Apostolul Pavel cu adevărat tuturor toate a fost, ca pe toți să-i dobândească și să mântuiască pe popoare; și le-a mântuit cu adevărat, lui Hristos vânând marginile.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Căutat-a spre tine Domnul, înnoind ființa mea ca un puternic, lucruri mari făcând, de Dumnezeu Născătoare, precum ai zis, Ceea ce ești cu totul fără prihană. Și m-a mântuit prin tine din stricăciune Dumnezeul meu, ca un Milostiv.

Cântarea a 6-a a Catavasiilor Născătoarei, glas 4
Înțelepții de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit, al Maicii lui Dumnezeu, veniți să batem din palme, mărind pe Dumnezeu, Cel ce s-a născut dintr-însa.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Tu ești împăratul păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție mărire înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Condac, glas 2
Pe propovăduitorii cei tari și de Dumnezeu vestitori, căpetenia ucenicilor Tăi, Doamne, i-ai primit întru desfătarea bunătăților și a odihnei Tale. Că chinurile acelora și moartea ai primit mai vârtos decât toată roada, Însuți Cel ce cunoști cele din inimă.

Icos
Limpezește-mi graiul, Mântuitorul meu, lărgește-mi gura și o umple pe ea, umilește-mi inima, ca cele ce grăiesc să le și urmez, și cele ce învăț să le și fac întâi; că tot cel ce face și învață, zice, acesta mare este; că de zic și nu fac, ca niște aramă răsunătoare mă voi socoti. Pentru aceasta, ca să grăiesc eu cele cuvioase și să fac cele de folos, învață-mă, Însuți, Cel ce cunoști cele din inimă.

Sinaxar
În această lună, în ziua a douăzeci și noua, amintirea Sfinților Măriților și întru tot lăudaților și mai-marilor Apostoli Petru și Pavel.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, îndură-Te și ne mântuiește pe noi. Amin.

Canonul Sfântului Apostol Petru
Cântarea VII, glas 4
Irmos:
Cuvinte Cel fără de început, Care ai fost întru început împreună cu Tatăl și cu Spiritul, Fiule Unule-Născut, bine ești Cuvântat și Preaînălțat, Dumnezeul părinților noștri.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
După dumnezeiasca rânduială a milostivirii lui Hristos învățându-te a urma, te-ai eliberat mai înainte de patimă, Apostole Petru, a cădea în viforul lepădării.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Ție, celui întâi chemat și foarte iubit, ca celui între Apostoli cu bună mărire întâi pe scaun șezător, Hristos S-a arătat întâi după ce a înviat din mormânt.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Lepădarea ta cea de trei ori, cea mai înainte de patimă vindecând-o Stăpânul, cu întrebarea de trei ori cea de Dumnezeu grăită, Sfinte Apostole Petru, a întărit dragostea ta.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Mai întâi pe tine te-a pus, Apostole Petru, mărturisitor iubirii celei spre Hristos, Cuvântul Cel Ce știe toate ca un Dumnezeu. Pentru aceasta și turma Sa cea iubită ție ți-a încredințat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Preasfântă Fecioară, Maica Mântuitorului Hristos, Mărirea tuturor cetelor cerești și Bucuria Sfinților Apostoli, împreună cu ei, roagă-te Fiului tău, ca să ne mântuiască pe noi, robii tăi.

Canonul Sfântului Apostol Pavel
Cântarea VII, glas 8
Irmos:
Chipul cel de aur în câmpul Deira cinstindu-se, cei trei tineri au călcat porunca cea fără de Dumnezeu și fiind aruncați în mijlocul focului, răcorindu-se au cântat: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri!

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Fost-a, Hristoase, pecete și cunună Apostolilor Tăi, cel ce a fost chemat în vremile cele mai de pe urmă și cu osârdie pe toți i-a întrecut, cu care credincioșii Bisericii cântă Ție: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Măcar că mai întâi a prigonit Biserica Ta Apostolul Pavel legatul, dar îndrăzneala cea dintâi a întrecut-o cu râvna cea mai de pe urmă, că a adunat, Hristoase, neamurile cele ce strigă: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Tu din Ierusalim ai propovăduit tuturor Evanghelia și înconjurând împrejur tot pământul până la hotarele Iliricului, Sfinte Apostole Pavel, învățând, ai strigat: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Întru uimire ridicându-te, la al treilea cer ai ajuns, preafericite și auzind graiuri negrăite, ai strigat: Mărire Tatălui Celui Preaînalt și Fiului strălucirii celei de pe un Scaun și Spiritului Celui Ce încearcă arătat adâncurile lui Dumnezeu.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ca rouă pe lână întru tine, Fecioară, S-a pogorât Hristos și Purtător de trup din tine a ieșit, împreunând cele risipite mai întâi și pace pe pământ și în cer dăruind; Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Cântarea a 7-a a Catavasiilor Născătoarei, glas 4
Înțelepții lui Dumnezeu făpturii nu s-au închinat, ci numai Făcătorului, iar groaza focului bărbătește călcând-o, s-au bucurat, cântând: Prealăudate Doamne și Dumnezeul părinților noștri binecuvântat ești.

Canonul Sfântului Apostol Petru
Cântarea VIII, glas 4
Irmos:
Cel Ce toate le porți cu puterea Ta cea negrăită, Hristoase, pe cuvioșii Tăi tineri, în văpaie i-ai rourat, pe cei ce strigau: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Mâinile îți vor întinde și pe Cruce te vor încinge, Stăpânul mai înainte zicând, Sfinte Apostole Petru, ți-a poruncit ție, să-I urmezi Lui, strigând: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu cuvântul harului, pe Enea cel slăbănog cumplit și pe Tabita cea moartă, minuni făcând, ai înviat-o, pe cei ce strigau: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Hristoase, Cel ce ai arătat Apostolului Petru a fi păgânii curățiți cu raza Spiritului, curățește-mi și mie gândurile, celui ce strig: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Preasfântă Fecioară care ai născut cu trup pe Dumnezeu Cuvântul, întunericul sufletului meu, cu rugăciunile tale alungându-l, luminează-mă pe mine cel ce strig: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Canonul Sfântului Apostol Pavel
Cântarea VIII, glas 8
Irmos:
Pe Domnul, Cel ce S-a preamărit în muntele cel sfânt, și prin rug a arătat lui Moise taina Fecioarei, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Stăpânit a fost de dragostea Ta, Apostolul Pavel și cu bună schimbare s-a prefăcut, că n-a viețuit lui și pururea pomenitul, ci Te-a avut pe Tine Îndurate, viețuind întru sine, întru toți vecii.

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Logodit-ai ca pe o mireasă Biserica a o pune înaintea Mirelui Hristos, că logoditor acesteia te-ai arătat, Sfinte Apostole Pavel, de Dumnezeu purtătorule. Pentru aceasta te mărim întru toți vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Spiritul Sfânt, Dumnezeu.

Nevoitu-te-ai cu bună nevoință și sfârșindu-ți alergarea ta, după lege, vistieria credinței ai păzit-o; pentru aceasta te-ai învrednicit, Sfinte Apostole Pavel, cununilor dreptății.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Scaunul Domnului cel în chipul focului; Bucură-te Mireasă, care nu știi de mire, Fecioară. Bucură-te, Norule, care ai răsărit pe Soarele Dreptății, pe care Îl preaînălțăm întru toți vecii.

Cântarea a 8-a a Catavasiilor Născătoarei, gals 4
Stih: Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-I și preaînălțăndu-L întru toți vecii
Pe tinerii cei binecredincioși, în cuptor, nașterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum, fiind împlinită, pe toată lumea ridică să cânte: Pe Domnul, lucrurile lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii!

Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica luminii în cântări cinstind-o, să o mărim!

Stih 1: Mărește, sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat spiritul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih 2: Că a căutat spre smerenia servei Sale, că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih 3: Că mi-a făcut mie lucruri mari Cel puternic, și sfânt este numele Lui și mila Lui în neam și în neam, spre cei ce se tem de El.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih 4: Făcut-a tărie cu brațul Său Domnul, risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih 5: Coborât-a pe cei puternici de pe scaune și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih 6: Primit-a pe Israel, robul Său, că și-a adus aminte de îndurare, precum a grăit către părinții noștri, lui Avraam și seminției lui până în veac.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Canonul Sfântului Apostol Petru
Cântarea IX, glas 4
Irmos:
Pe tine Mireasa cea Preamărită și Născătoarea de Dumnezeu cea Preasfântă, care ai născut pe Făcătorul tuturor celor văzute și celor nevăzute, cu cântări te mărim.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Harul tău cel preaînalt se mărește după vrednicie, că umbra ta, Sfinte Apostole Petru, alungă patimile neputincioșilor. Pentru aceasta pe tine te mărim.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Pe Simon vrăjitorul, luptătorul împotriva lui Dumnezeu, cel ce s-a ridicat cu năluciri spre înălțimea cerului, surpându-l cu dumnezeiască putere, negrăit Apostolul Petru se fericește.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Dezlegare de greșeli cu rugăciunile tale și luminare inimii și veselia spiritului dă celor ce laudă pomenirea ta, Apostole.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Pe Dumnezeu zămislind Fecioară, de Dumnezeu Născătoare te numești după vrednicie. Pentru aceasta credincioșii cu un glas mărindu-te, cu cântări te mărim.

Canonul Sfântului Apostol Pavel
Cântarea IX, glas 8
Irmos:
Închinămu-ne lanțului tău pe care pentru Hristos ca un făcător de rele l-ai purtat și sărutăm rănile, Sfinte Apostole Pavel, cele ce le-ai purtat pe trupul tău cel lăudat și de biruință purtător.

Stih: Sfinte Apostole Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Acum te-ai dezlegat, Apostole, la Cel de tine dorit neîncetat și cu Acela împreună sălășluindu-te ca o slugă, cu rugăciunile tale cele neîncetate, pe slugile tale la tine le trage.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Acum nici în chip întunecat și nici în oglindă nu este văzut Domnul Hristos de tine, ci mai vârtos față către față îl vezi, în chip desăvârșit descoperindu-ți ție cunoștința Dumnezeirii.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pe Cuvântul cel fără de trup, Cel Ce a voit a înnoi firea mea, L-ai primit și pe Dânsul Întrupat L-ai născut, Fecioară. Pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Născătoare, neîncetat te mărim.

Cântarea a 9-a a Catavsiilor Născătoarei, glas 4
Tot neamul pământesc să salte cu spiritul, fiind luminat; și să prăznuiască firea minților celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu, și să strige: Bucură-te, preafericită Născătoare de Dumnezeu, curată, pururea Fecioară!

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că pe Tine Te laudă toate Puterile cerești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Luminătoarea Sfinților Apostoli, glas 2
Pe mai-marii Apostolilor toți să-i lăudăm, pe dumnezeiescul Petru și pe Pavel, pe luminătorii lumii și propovăduitorii credinței, trâmbițele dreptei credințe, pe tâlcuitorii învățăturilor și stâlpii Bisericii și stricătorii înșelăciunii.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei, glas 2
Mare și preamărită este taina nașterii tale, de Dumnezeu dăruită Doamnă și Maica lui Dumnezeu, Fecioară, Profeții au propovăduit-o, apostolii au învățat-o, martirii au mărturisit-o și îngerii o laudă, iar oamenii se închină ei.

La Laude

Stihirile Laudelor Sfinților Apostoli, glas 4

Toată suflarea să laude pe Domnul! Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați pe El întru cele înalte; Ție se cuvine cântare, Dumnezeule. (Psalm 148, 1)

Lăudați pe El toți îngerii Lui, Lăudați pe El toate puterile Lui; Ție se cuvine cântare, Dumnezeule. (Psalmul 148, 2)

Lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea măririi Lui. (Psalm 150, 2)

Din cer har luând, când cu întrebare Apostolilor, ucenicilor celor doisprezece cu numărul, Mântuitorul le-a zis: Cine zic oamenii că sunt Eu? Atunci Petru, cel mai ales între Apostoli, luând cuvântul a propovăduit, luminat strigând: Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Pentru aceasta după vrednicie se fericește, ca cel ce a luat descoperire de sus, și a lega și a dezlega greșelile.

Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută. (Psalm 150, 3)

Cel ce de sus ai fost chemat, iar nu de la oameni, când întunericul cel pământesc ți-a întunecat ochii cei trupești, vădindu-ți mâhnirea necredinței, atunci cereasca lumină ți-a luminat ochii minții, descoperindu-ți frumusețea dreptei credințe. De unde ai cunoscut pe Cel ce a adus lumina din întuneric, pe Hristos Dumnezeul nostru, pe Care roagă-L să mântuiască și să lumineze sufletele noastre.

Lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe. (Psalm 150, 4)

Tu după vrednicie piatră te-ai numit, când credința Bisericii neclintită Domnul a întărit-o, și pe tine mai mare păstor oilor celor cuvântătoare te-a pus; de unde și descuietor porților cerești pe tine ca pe un bun te-a încredințat, ca să descui tuturor celor ce vin cu credință. Pentru aceasta, după vrednicie te-ai învrednicit a te răstigni ca și Stăpânul tău; pe Care roagă-L să mântuiască și să lumineze sufletele noastre.

Lăudați-L pe El în chimvale bine-răsunătoare; lăudați-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul. (Psalm 150, 5-6)

Al lui Hristos propovăduitor fiind și lauda Crucii purtând, cu dumnezeiasca dragoste cea mult dorită, ca pe ceea ce leagă pe cei ce privesc spre Cel dorit, ai ales-o mai presus decât toate, de unde și legat al lui Hristos ai fost numit, ca cel ce supărarea ispitelor mai dulce decât toată desfătarea ai ales-o, și de cinstita dezlegare te-ai învrednicit, fiind împreună cu Stăpânul tău; pe Care roagă-L să mântuiască și să lumineze sufletele noastre.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

A Sfinților Apostoli, glas 6
Preacinstita prăznuire a Apostolilor a sosit Bisericii lui Hristos, care solește nouă mântuire. Deci, cu taină veselindu-ne să zicem către dânșii: Bucurați-vă luminătorii celor din întuneric, cei ce sunteți ca niște raze ale Soarelui celui înțelegător; bucurați-vă Petre și Pavele, cei ce sunteți temeiuri neclintite ale dumnezeieștilor învățături, prietenii lui Hristos, vase cinstite; veniți în mijlocul nostru în chip nevăzut, învrednicind de darurile celor fără de trup, pe cei ce laudă prăznuirea voastră cu cântări.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Născătoare de Dumnezeu, tu ești vița cea adevărată, care ai odrăslit nouă Rodul vieții; ție ne rugăm: Roagă-te, stăpână, cu Sfinții Apostoli, să se miluiască sufletele noastre.

Preotul: Mărire ție, celui ce ne-ai arătat nouă lumina!

Doxologia mare
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bună voire.
Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, ne închinăm Ție,
Te mărim pe Tine: Îți mulțumim Ție, pentru mare mărirea Ta.
Doamne Împărate, Dumnezeule ceresc, Părinte atotținătorule: Doamne Fiule unule născut, Isuse Hristoase, și Spirite Sfinte.
Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Părintelui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii.
Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui,
și te îndură spre noi.
Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn Isus Hristos:
întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele bine Te voi cuvânta,
și voi lăuda numele Tău în veac, și în veacul veacului,
Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta,
fără de păcat a ne păzi.
Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul Părinților noștri,
și lăudat și preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi,
precum am nădăjduit și noi întru Tine.
Bine ești cuvântat, Doamne:
învață-mă îndreptările Tale. De 3 ori.
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis: Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție.
Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă, să fac voia Ta,
că Tu ești Dumnezeul meu.
Că la Tine este izvorul vieții,
întru lumina Ta vom vedea lumină.
Tinde mila Ta, celor ce Te cunosc pe Tine.
Sfinte Dumnezeule… De 3 ori, cu 3 închinăciuni.
Mărire… Și acum… Sfinte fără de moarte, îndură-Te spre noi.

Troparul Sfinților Apostoli, glas 4
Cei ce sunteți între Apostoli mai întâi pe scaun șezători, și lumii Învățători, Stăpânului tuturor rugați-vă pace lumii să dăruiască, și sufletelor noastre mare milă.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Troparul Născătoarei, glas 4
Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întru unire neamestecată întrupându-Se și Crucea de bunăvoie pentru noi răbdând; prin care, înviind pe cel întâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.

Apoi, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.