Utrenia cu Acatistul Maicii Domnului

descărcare în format PDF
alegeți o altă zi

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Poporul: Amin.
Preotul: Mărire ție, Dumnezeul nostru, mărire ție. Împărate ceresc…
Poporul: Sfinte Dumnezeule… Mărire Tatălui… Preasfântă Treime… Doamne, îndură-te spre noi… Mărire Tatălui… Tatăl nostru…
Preotul: Că a ta este împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.
Poporul:Amin.
Poporul:Întru numele Domnului binecuvântează Părinte.

Preotul: Mărire sfintei, celei de o fiinţă, şi de viaţă făcătoarei, şi ne¬despărţitei Treimi, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.

Poporul: Amin.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire.

În timpul celor 6 psalmi, preotul zice în taină cele 12 rugăciuni ale utreniei.
Psalmul 3

Doamne, cât s-au înmulţit, cei ce mă necăjesc,
mulţi împotriva mea se ridică!
Mulţi zic sufletului meu:
nu este lui mântuire, întru Dumnezeul lui.
Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti,
gloria mea, şi Cel ce înalţi capul meu.
Cu glasul meu către Domnul am strigat,
şi din muntele Lui cel sfânt m-a auzit.
Culcatu-m-am şi am adormit;
deşteptatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.
Nu mă voi teme de miile mulţimii,
de cei ce din toate părţile mă împresoară.
Scoală, Doamne,
mântuieşte-mă, Dumnezeul meu.
Că Tu ai bătut pe toţi cei ce zadarnic mă duşmănesc;
dinţii celor păcătoşi i-ai zdrobit.
A Domnului este mântuirea;
şi peste poporul Tău vină binecuvântarea Ta.
Şi iarăşi: Culcatu-m-am şi am adormit;
deşteptatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.

Psalmul 37

Doamne, cu mânia Ta să nu mă mustri,
nici cu urgia Ta să mă cerţi,
Că săgeţile Tale m-au lovit,
şi ai apăsat peste mine mâna Ta.
Nu este vindecare în trupul meu, din cauza mâniei Tale;
nu este pace întru oasele mele, din cauza păcatelor mele.
Că fărădelegile mele au covârşit capul meu,
ca o sarcină grea s-au îngreunat asupra mea.
Rănile mele miros urât şi-s pline de puroi,
din cauza nebuniei mele.
Chinuit sunt, şi m-am gârbovit de tot;
ziua întreagă, mâhnindu-mă umblam.
Că şalele mele s-au umplut de putreziciune,
şi nu este sănătate în trupul meu.
Batjocorit am fost şi m-am umilit foarte;
răcnit-am, de suspinarea inimii mele.
Doamne, înaintea Ta e toată dorinţa mea,
şi suspinul meu dinaintea Ta nu s-a ascuns.
Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea
şi lumina ochilor mei, nici aceasta, nu este cu mine.
Prietenii mei şi vecinii mei spre mine s-au apropiat şi s-au oprit;
şi cei mai de aproape ai mei, departe au stat.
Şi se sileau, cei ce căutau sufletul meu,
şi, cei ce căutau cele rele mie, grăiau deşertăciuni,
şi vicleşuguri ziua întreagă puneau la cale.
Iar eu, ca un surd, nu auzeam:
şi ca un mut, ce nu-şi deschide gura sa.
Şi m-am făcut ca un om, ce nu aude,
şi în gura sa nu are cuvinte de răspuns.
Că, întru Tine, Doamne, am nădăjduit;
Tu mă vei auzi, Doamne Dumnezeul meu.
Că am zis: Nu cumva să se bucure de mine duşmanii mei;
şi când s-au clătinat picioarele mele, asupra mea cu îngâmfare au grăit.
Că eu la lovituri mă aştept,
şi durerea mea înaintea mea este pururea.
Că fărădelegea mea o voi mărturisi,
şi nemângâiat sunt pentru păcatul meu.
Iar duşmanii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult decât mine
şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept.
Cei ce-mi răsplătesc rele, în locul celor bune, de rău mă vorbeau,
pentru că eu căutam bunătatea.
Nu mă părăsi, Doamne Dumnezeul meu,
nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu,
Doamne al mântuirii mele.
Şi iarăşi: Nu mă părăsi, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

Psalmul 62
Dumnezeule, Dumnezeul meu,
pe Tine Te caut dis-de-dimineață.
Însetat-a de Tine sufletul meu, precum şi trupul meu,
în pământ pustiu, şi neumblat, şi fără apă.
De aceea, în locașul Tău cel sfânt m-am arătat Ție,
ca să văd puterea Ta şi gloria Ta.
Că mai bună e mila Ta, decât bucuriile vieţii;
buzele mele Te vor lăuda.
Pentru aceea, bine Te voi cuvânta în viaţa mea,
şi întru numele Tău voi înălţa mâinile mele.
Întocmai ca de măduvă şi de grăsime, sătura-se-va sufletul meu
şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea.
Adusu-mi-am aminte de Tine în aşternutul meu,
în revărsatul zorilor m-am gândit la Tine.
Că ai fost ajutorul meu;
sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
şi dreapta Ta m-a sprijinit.
Iar ei în zadar au căutat sufletul meu,
cufunda-se-vor în cele mai de jos ale pământului;
Da-se-vor în mâinile sabiei,
pradă vor fi şacalilor.
Iar regele se va veseli de Dumnezeu;
lăudat va fi tot cel ce jură întru Dânsul,
că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăţi.
Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la Tine,
că ai fost ajutorul meu,
şi sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
şi dreapta Ta m-a sprijinit.

Psalmul 87

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele,
ziua am strigat, şi noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea,
Că de rele s-a umplut sufletul meu,
şi viaţa mea de iad s-a apropiat.
Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă;
făcutu-m-am ca un om neajutorat,
între morţi voi fi liber.
Asemenea unor răniţi ce dorm în mormânt,
de care nu Ți-ai mai adus aminte,
şi care din mâna Ta au fost lepădaţi.
Aşezatu-m-au în groapa cea mai dedesubt,
întru întuneric, şi în umbra morţii.
Asupra mea s-a coborât mânia Ta,
şi toate valurile Tale le-ai revărsat peste mine.
Depărtat-ai de la mine pe cunoscuţii mei;
pusu-m-au lor urâciune.
Închis sunt, şi nu pot ieşi;
ochii mei au slăbit de sărăcie.
Strigat-am către Tine, Doamne, ziua întreagă,
întins-am către Tine mâinile mele.
Oare pentru cei morţi vei face minuni?
Sau doctorii vor scula din morţi, şi Te vor mărturisi pe Tine?
Oare va povesti cineva în mormânt mila Ta,
şi adevărul Tău, în locul de pierzare?
Oare cunoaşte-se-vor întru întuneric minunile Tale,
şi dreptatea Ta, în pământ dat uitării?
Iar eu, către Tine, Doamne, am strigat,
şi dimineaţa rugăciunea mea Te va întâmpina.
Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu,
întorci faţa Ta de către mine?
Amărât sunt eu şi întru necazuri, din tinereţele mele;
iar, când m-am ridicat, fui umilit şi fără nădejde.
Peste mine au venit urgiile Tale,
înfricoşările Tale m-au tulburat.
Înconjuratu-m-au asemenea apei,
toată ziua m-au împresurat deodată.
Depărtat-ai de la mine prieten şi vecin,
şi pe cunoscuţii mei, pentru ticăloşie.
Şi iarăşi: Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat, şi noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea.
Psalmul 102

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui!
Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul,
şi nu uita toate binefacerile Lui.
Pe Cel ce iartă toate fărădelegile tale,
pe Cel ce vindecă toate bolile tale.
Pe Cel ce răscumpără din stricăciune viaţa ta,
pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări.
Pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta;
înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţele tale.
Cel ce face milostenie, Domnul,
şi judecată dreaptă, tuturor celor ce li se face strâmbătate.
Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise,
fiilor lui Izrael, hotărârile Sale.
Îndurător şi milostiv e Domnul, îndelung răbdător şi mult milostiv;
nu până în sfârşit se va mânia, nici până în veac va ţine mânie.
Nu după fărădelegile noastre a făcut nouă,
nici după păcatele noastre ne-a răsplătit nouă.
Că, după cât e cerul de înalt de la pământ,
a sporit Domnul mila Sa, peste cei ce se tem de Dânsul.
Pe cât e de departe răsăritul de la apus,
a depărtat de la noi fărădelegile noastre.
Precum miluieşte un tată pe fii;
aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul,
Că El a cunoscut făptura noastră,
adusu-şi-a aminte, că ţărână suntem.
Omul, ca iarba zilele lui,
ca floarea câmpului, aşa va înflori;
Că vânt trece peste dânsa, şi nu va mai fi,
şi nu se va cunoaşte nici locul ei.
Iar mila Domnului din veac şi până în veac,
spre cei ce se tem de Dânsul,
Şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, cei ce păzesc legătura Lui,
şi-şi aduc aminte, ca să împlinească poruncile Lui.
Domnul în cer şi-a gătit scaunul
şi împărăţia Lui toate le stăpâneşte.
Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari în virtute,
care împliniţi cuvântul Lui,
ascultând de glasul poruncilor Lui.
Binecuvântaţi pe Domnul, toate puterile Lui,
slujitorii Lui, care faceţi voia Lui.
Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui,
în tot locul stăpânirii Lui;
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.
Şi iarăși: În tot locul stăpânirii Lui,
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea,
ascultă cererea mea, întru adevărul Tău,
auzi-mă, întru dreptatea Ta.
Şi să nu intri la judecată cu robul Tău,
căci drept, înaintea Ta, nu se va găsi nimeni dintre cei vii.
Că a prigonit duşmanul sufletul meu,
smerit-a până la pământ viaţa mea.
Aşezatu-m-a întru întuneric, ca pe morţii veacului,
și s-a mâhnit întru mine spiritul meu,
întru mine s-a tulburat inima mea.
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult,
gânditu-m-am la toate lucrurile Tale,
la faptele mâinilor Tale am cugetat.
Întins-am spre Tine mâinile mele,
sufletul meu, spre Tine, ca un pământ fără de apă.
Degrabă auzi-mă, Doamne,
că a slăbit spiritul meu.
Să nu întorci faţa Ta de către mine,
ca să nu mă aseamăn celor ce se coboară în groapă.
Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă mila Ta,
că întru Tine am nădăjduit.
Arată-mi mie, Doamne, calea, pe care voi merge,
că la Tine am ridicat sufletul meu.
Scoate-mă de la duşmanii mei, Doamne,
că la Tine am găsit scăpare.
Învaţă-mă, să fac voia Ta,
că Tu eşti Dumnezeul meu.
Spiritul Tău Cel bun mă va povăţui la pământ drept,
pentru numele Tău, Doamne, îmi vei da viaţă.
Întru dreptatea Ta scoate-vei din necaz, sufletul meu,
şi întru mila Ta vei zdrobi pe duşmanii mei.
Şi vei pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu,
căci robul Tău sunt eu.
Şi iarăşi: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta,
şi să nu intri la judecată cu robul Tău. (De 3 ori.)
Apoi: Spiritul Tău cel bun mă va povăţui la pământ drept.

Mărire…. Și acum….
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Rugăciunile Utreniei

Rugăciunea I
Mulţumim Ție, Doamne Dumnezeul nostru, celui ce ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi ai dat în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm, şi să chemăm numele tău cel sfânt; şi să ne rugăm îndurărilor tale, celor ce pururea le ai pentru viaţa noastră. Şi acum trimite ajutorul tău peste cei ce stau înaintea feţei măririi tale celei sfinte, şi aşteaptă de la tine bogată milă; şi le dă lor, ca slujind ţie totdeauna cu frică şi cu dragoste, să laude bunătatea ta cea negrăită. — Că ţie se cuvine toată mărirea, cinstea, şi închinăciunea, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea II
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeul nostru, pentru că lumină sunt poruncile tale pe pământ. Înţelep¬ţeşte-ne, să facem întru frica ta dreptate şi sfinţenie; că pe tine te mărim, cel cu adevărat Dumnezeul nostru; pleacă urechea ta, şi ne auzi pe noi; şi pomeneşte, Doamne, pe cei ce împreună cu noi sunt de faţă, şi se roagă, pe toţi pe nume, şi-i mântuieşte cu puterea ta; binecuvântează poporul tău şi sfinţeşte moştenirea ta; pace dăruieşte lumii tale, bisericilor tale, preoţilor, şi tot poporului tău. — Că bine s-a cuvântat, și s-a preamărit prea¬cinstitul, şi de mare-cuviinţă numele tău, al Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea III
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt poruncile tale; învaţă-ne pe noi, Dumnezeule, dreptatea ta, poruncile tale, şi îndreptările tale; luminează ochii minţii noastre, ca să nu adormim vreodată în păcate spre moarte; risipeşte toată negura de pe inimile noastre; dăruieşte-ne nouă soarele dreptăţii, şi nevătămată păzeşte viaţa noastră, cu pecetea sfântului tău Spirit; îndreptează paşii noştri în calea păcii; dă-ne, să vedem zorile zilei şi ziua întru bucurie, ca să-ţi înălţăm rugă¬ciunile de dimineaţa. — Că a ta este stăpânirea, şi a ta este împă¬răţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IV
Stăpâne Dumnezeule, cel ce eşti sfânt şi necuprins, care ai zis să strălucească lumina întru întuneric, cel ce ne-ai odihnit în somnul de noapte, şi ne-ai ridicat spre lauda şi ruga bunătăţii tale, fiind îmblânzit de singură milostivirea ta: primeşte-ne pe noi, cei ce şi acum ne închinăm ţie, şi după putinţă îţi mulţu¬mim; şi ne dăruieşte toate cererile cele spre mântuire; arată-ne pe noi fii ai luminii, şi ai zilei, şi moştenitori ai bunătăţilor tale cele veşnice. Pomeneşte, Doamne, întru mulţimea îndurărilor tale, şi pe tot poporul tău, ce este de faţă, şi se roagă împreună cu noi, şi pe toţi fraţii noştri, care sunt pe uscat, pe mare, şi în tot locul stăpânirii tale, care aşteaptă iubirea ta de oameni; şi tutu¬ror le dăruieşte mila ta cea mare. — Ca mântuiţi fiind cu sufletul şi cu trupul, pururea stăruind cu îndrăzneală, să preamărim numele tău cel minunat şi binecuvântat, al Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea V
Vistierule al bunătăţilor, izvorule ce pururea izvorăşti, Părinte sfinte, făcătorule de minuni, atotputernice şi atotstăpâni-torule, toţi ne închinăm, şi ne rugăm ţie, chemând milele tale şi îndurările tale, spre ajutorul şi paza smereniei noastre. Pomeneşte, Doamne, pe robii tăi, şi primeşte rugăciunile cele de dimineaţa ale noastre ale tuturor, ca o tămâie înaintea ta, şi nu socoti nici pe unul din noi netrebnic; ci pe toţi ne păzeşte cu îndurările tale. Pomeneşte, Doamne, pe cei ce priveghează şi cântă, spre mărirea ta, şi a unuia născut Fiului tău şi Dumnezeului nostru, şi al sfân¬tului tău Spirit. Fii lor ajutor şi păzitor; primeşte rugăciunile lor întru altarul tău cel mai presus de ceruri şi înţelegător. — Că tu eşti Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VI
Mulţumim ţie, Doamne Dumnezeul mântuirilor noastre, că toate le faci spre facerea de bine a vieţii noastre, ca totdeauna la tine să ne uităm, la Mântuitorul şi Făcătorul de bine al suflete¬lor noastre; că ne-ai odihnit pe noi în măsura nopţii ce a trecut, şi ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi ne-ai pus la închina¬rea cinstitului tău nume. Pentru aceasta ne rugăm ţie, Doamne: dă-ne har, şi putere, ca să ne învrednicim a cânta ţie cu înţele¬gere, şi a te ruga neîncetat cu frică şi cu cutremur, îngrijindu-ne de a noastră mântuire, cu ajutorul Hristosului tău. Pomeneşte, Doamne, şi pe cei ce strigă către tine noaptea; auzi-i pe dânşii, şi-i miluieşte; şi sfărâmă sub picioarele lor pe duşmanii cei ne¬văzuţi şi potrivnici luptători. — Că tu eşti împăratul păcii, şi Mântuitorul sufletelor noastre, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor.

Rugăciunea VII
Dumnezeule şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, cel ce ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi împreună ne-ai adunat la ceasul rugăciunii: dă-ne har întru deschiderea gurii noastre, şi primeşte ale noastre mulţumiri cele după putinţă; şi ne învaţă îndreptările tale; pentru că a ne ruga, precum se cuvine, nu ştim, de nu ne vei povăţui tu, Doamne, cu Spiritul tău cel sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ţie: orice am greşit până în ceasul de acum, cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, cu voia sau fără de voie, slăbeşte, lasă, iartă. Că de te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că la tine este mântuirea. Tu singur eşti sfânt, ajutător puternic, păzitor al vieţii noastre, şi întru tine este cântarea noastră pururea. — Fie stăpânirea împărăţiei tale pururea binecuvântată şi preamărită, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VIII
Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai alungat de la noi trândă-via somnului, şi cu chemare sfântă împreună ne-ai chemat, ca şi noaptea să înălţăm mâinile noastre, şi să te mărturisim pe tine întru judecăţile dreptăţii tale: primeşte rugăciunile noas-tre, cererile, mărturisirile, slujbele cele de noapte; şi ne dăruieşte, Dumnezeule, credinţă ne ruşinată, nădejde tare, dragoste nefă-ţarnică; binecuvântează intrările şi ieşirile, faptele, lucrurile, cu-vintele, gândurile noastre; şi ne dă nouă, să ajungem la înce-puturile zilei, lăudând, cântând, şi binecuvântând bunătatea milei tale celei negrăite. — Că s-a binecuvântat preasfânt numele tău, şi s-a preamărit împărăţia ta, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IX
Străluceşte în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoştinţei dumnezeirii tale, şi deschide ochii minţii noastre spre înţelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi şi frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupului călcându-le, viaţă sufletească să petre¬cem, toate cele ce sunt spre bunăplăcerea ta gândind şi făcând. — Că tu eşti sfinţirea şi luminarea noastră, şi ţie mărire înăl¬ţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea X
Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin pocăinţă, iertare ai dăruit oamenilor, şi pildă a cunoaşterii de păcate, şi a măr¬turisirii, ne-ai arătat pocăinţa proorocului David spre iertare: însuţi, Stăpâne, pe noi cei căzuţi în multe şi mari greşeli, milu¬ieşte-ne după mare mila ta, şi după mulţimea îndurărilor tale curăţeşte fărădelegile noastre. Că ţie ţi-am greşit, Doamne, ce¬lui ce ştii şi cele nearătate şi ascunse ale inimilor oamenilor, şi celui ce singur ai putere, de a ierta păcatele; şi inimă curată zi¬dind întru noi, şi cu spirit stăpânitor întărindu-ne, şi bucuria mântuirii tale arătându-ne-o, nu ne lepăda de la faţa ta: ci bine¬voieşte, ca un bun şi iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă, să-ţi aducem jertfă de dreptate, şi prinos, întru sfintele tale altare.— Cu mila, şi cu îndurările, şi cu iubi¬rea de oameni a unuia-născut Fiului tău, cu care împreună bine eşti cuvântat, cu preasfântul, şi bunul, şi de viaţă făcătorul tău Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea XI
Dumnezeule Dumnezeul nostru, cel ce ai aşezat puteri cuvân-tătoare şi înţelegătoare cu vrerea ta, pe tine te rugăm, şi ţie ne cucerim: primeşte preamărirea noastră, cea după putinţă, împreună cu a tuturor făpturilor tale, şi ne răsplăteşte cu daruri¬le cele bogate ale bunătăţii tale; că ţie se pleacă tot genunchiul, al celor cereşti, şi al celor pământeşti, şi al celor dedesubt, şi toată suflarea şi făptura laudă mărirea ta cea neajunsă; pentru că sin¬gur eşti Dumnezeu adevărat şi mult milostiv. — Că pe tine te lau¬dă toate puterile cereşti, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea XII
Lăudămu-te, cântăm, bine te cuvântăm, şi mulţumim ţie, Dumnezeul părinţilor noştri, că ne-a trecut umbra nopţii, şi ne-ai arătat iarăşi lumina zilei; ci ne rugăm bunătăţii tale: fii milostiv păcatelor noastre, şi primeşte rugăciunea noastră, în¬tru mare mila ta; că la tine scăpăm, la Dumnezeul cel milostiv şi atotputernic. Străluceşte în inimile noastre soarele cel adevă¬rat al dreptăţii tale; luminează mintea noastră, şi simţurile toate le păzeşte, ca umblând ca ziua cu bunăcuviinţă pe calea porun¬cilor tale, să ajungem la viaţa cea veşnică — pentru că la tine este izvorul vieţii — şi să ne învrednicim a fi întru desfătarea luminii tale celei neapropiate. — Că tu eşti Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Ectenia mare
Cu pace Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne îndură-Te, spre noi.
Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
Pentru sfântă casa aceasta, și pentru cei ce cu credință, cu bună cucernicie, și cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.
Pentru Sfântul Părinte Papa (N), pentru Preafericitul Părinte Arhiepiscop (N), pentru (Înalt) Preasfințitul (Arhi) Episcopul nostru (N), și pentru cinstita Preoțime, întru Hristos Diaconime, pentru tot Clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.
Pentru autoritățile și oștirea țării noastre, Domnului să ne rugăm.
Pentru țara noastră, orașul (sau satul) acesta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.
Pentru bună liniștea aerului, și pentru înmulțirea roadelor pământului, și pentru timpuri de pace, Domnului să ne rugăm.
Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, și pentru cei robiți, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.
Apără, mântuiește, miluiește, și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Pe preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare, și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții pomenind-o, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Ție se cuvine toată mărirea, cinstirea, și închinarea, Ta¬tălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor.
Poporul: Amin

Se cântă Dumnezeu este Domnul, cu stihurile, pe glasul 8
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; bine este cuvân¬tat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 1. Mărturisiţi-vă Domnului că este bun că în veac este mila Lui.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; bine este cuvân¬tat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 2. Toate neamurile m-au împresurat, şi întru numele Domnului le-am înfrânt.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; bine este cuvân¬tat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 3. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; bine este cuvân¬tat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 4. Piatra, care nu au socotit-o ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut aceasta, şi minunată este întru ochii noştri.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; bine este cuvân¬tat, cel ce vine întru numele Domnului.
Apoi:

Tropar Glas 8
Porunca cea cu taină, luând-o întru cunoştinţă cel fără trup, în casa lui Iosif degrab s-a înfățișat, zicând celei ce nu ştia de nuntă: Cel ce a plecat, cu coborârea, cerurile, încape fără schimbare întreg întru tine. Pe Care şi văzându-L în pântecele tău luând chip de rob, mă înspăimântez strigând către tine: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară.

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit.

Porunca cea cu taină, luând-o întru cunoştinţă cel fără trup, în casa lui Iosif degrab s-a înfățișat, zicând celei ce nu ştia de nuntă: Cel ce a plecat, cu coborârea, cerurile, încape fără schimbare întreg întru tine. Pe Care şi văzându-L în pântecele tău luând chip de rob, mă înspăimântez strigând către tine: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Porunca cea cu taină, luând-o întru cunoştinţă cel fără trup, în casa lui Iosif degrab s-a înfățișat, zicând celei ce nu ştia de nuntă: Cel ce a plecat, cu coborârea, cerurile, încape fără schimbare întreg întru tine. Pe Care şi văzându-L în pântecele tău luând chip de rob, mă înspăimântez strigând către tine: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară.

Preotul: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ţie, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Condac, glas 8
Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă, mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară.

Prima parte a Acatistului Maicii Domnului

Icos I
Ingerul cel mai de frunte din cer a fost trimis, să zică Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te; şi împreună cu glasul cel netrupesc, văzându-Te pe Tine, Doamne, întrupat, s-a înspăimântat şi a stat, strigând către dânsa unele ca acestea:

Bucură-te, cea pentru care răsare bucuria;
Bucură-te, pentru care piere blestemul;
Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut,
bucură-te, mântuirea lacrimilor Evei;
Bucură-te, înălţime la care cu anevoie ajung cugetele omeneşti;
Bucură-te, adâncime care nu te poţi lesne vedea, nici cu ochii îngerilor;
Bucură-te, că eşti scaun al Împăratului;
Bucură-te, că porţi pe Cel ce poartă toate;
Bucură-te, stea care arăţi Soarele;
Bucură-te, pântecele dumnezeieştii întrupări;
Bucură-te, pentru care se înnoieşte zidirea;
Bucură-te, prin care ne închinăm Ziditorului;
Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară.

Icos II
Stiindu-se pe sine Sfânta întru curăţie, zise lui Gabriel, cu îndrăznire: Minunea glasului tău cu anevoie se arată a fi primită sufletului meu; că naşterea zămislirii fără de sămânţă mi-o vesteşti, strigând:
Aliluia!

Icos III
Inţelegere neînţeleasă dorind Fecioara să înţeleagă, strigat-a către cel ce slujea: Din pântecele meu cel curat, cum este cu putinţă să se nască Fiu, spune-mi? Către care acela, cu frică însă, strigând aşa a zis:

Bucură-te, cunoscătoarea tainei sfatului celui negrăit;
Bucură-te, credinţa celor ce se roagă în tăcere;
Bucură-te, începutul minunilor lui Hristos;
Bucură-te, căpetenia poruncilor Lui;
Bucură-te, scară cerească, pe care a coborât Dumnezeu;
Bucură-te, punte care treci la cer pe cei de pe pământ;
Bucură-te, minunea mult lăudată a îngerilor;
Bucură-te, rana de multă tânguire a diavolilor;
Bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă;
Bucură-te, ceea ce n-ai învăţat pe nimeni în ce chip a fost;
Bucură-te, ceea ce întreci cunoştinţa înţelepţilor;
Bucură-te, ceea ce luminezi minţile celor credincioşi;
Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară.

Icos IV
Puterea celui Preaînalt a umbrit atunci spre zămislire pe cea Ne-nuntită; şi pântecele ei cel cu bun rod, ca o ţarină dulce, s-a ară-tat tuturor, celor ce voiesc să secere mântuire, când cântă aşa:
Aliluia!

Icos V
Având Fecioara în pântece pe Dumnezeu, a alergat la Elisabeta; iar pruncul aceleia, îndată cunoscând închinarea ei, s-a bucurat, şi, cu sărituri, ca şi cu nişte cântări, a strigat către Născătoarea de Dumnezeu:

Bucură-te, viţa mlădiţei celei neveştejite;
Bucură-te, câştigarea rodului celui fără de moarte;
Bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul Cel iubitor de oameni;
Bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieţii noastre;
Bucură-te, brazdă, care ai încolţit înmulţirea îndurărilor;
Bucură-te, masă, care porţi curăţire de prisosit;
Bucură-te, ceea ce înfloreşti livada desfătării,
Bucură-te, ceea ce găteşti adăpostire sufletelor;
Bucură-te, tămâie primită a rugăciunii,
Bucură-te, curăţire a toată lumea;
Bucură-te, ceea ce eşti bunăvoinţa lui Dumnezeu către cei muritori;
Bucură-te, ceea ce eşti îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu;
Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară.

Icos VI
Vifor de gânduri de îndoială având înlăuntrul său înţeleptul Iosif, tulburatu-s-a, privind la tine cea nenuntită, şi socotind că eşti furată de nuntă, ceea ce eşti nepătată; iar, dacă a cunoscut că, conceperea Ta este de la Spiritul Sfânt, zis-a:
Aliluia!

Condac, glas 8
Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă, mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară.

Preotul: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ţie, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție mărire înălțăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Condac, glas 8
Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă, mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară.

Icos VII
Auzit-au păstorii pe îngeri lăudând venirea lui Hristos în trup, şi ca la un păstor alergând, văzutu-l-au, ca pe un miel fără prihană în pântecele Mariei păscându-se, pe care lăudând-o, au zis:

Bucură-te, Maica mielului şi a păstorului;
Bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare;
Bucură-te, apărătoarea de duşmanii cei nevăzuţi;
Bucură-te, deschiderea uşilor Raiului;
Bucură-te, că cele cereşti împreună se bucură cu pământul;
Bucură-te, că cele pământeşti împreună saltă cu cerurile;
Bucură-te, gura Apostolilor cea fără tăcere;
Bucură-te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de lupte;
Bucură-te, temeiul cel tare al credinţei;
Bucură-te, strălucită cunoştinţă a harului;
Bucură-te, pentru care s-a golit iadul;
Bucură-te pentru care ne-am îmbrăcat cu preamărire;
Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară.

Icos VIII
Steaua cea cu dumnezeiesc drum văzând-o Magii, au mers pe urma luminii ei, şi ţinând-o ca o făclie, cu dânsa căutau pe puternicul Împărat; şi, ajungând pe Cel neajuns, s-au bucurat, strigându-i:

Aliluia!

Icos IX
Văzut-au pruncii Caldeilor în mâinile Fecioarei pe Cel ce cu mâna a zidit pe oameni; şi Stăpân cunoscându-L, deşi a luat chip de rob, s-au nevoit cu daruri a-i sluji, şi a striga celei Binecuvântate:

Bucură-te, Maica stelei celei neapuse;
Bucură-te, raza zilei celei de taină;
Bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înşelăciunii;
bucură-te, ceea ce luminezi pe cunoscătorii Treimii;
Bucură-te, ceea ce ai scos din domnie pe tiranul cel neomenos;
Bucură-te, ceea ce ai arătat pe Hristos, Domn iubitor de oameni,
Bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din robia străinului,
Bucură-te, ceea ce curăţeşti lucrurile spurcăciunii;
Bucură-te, ceea ce ai şters închinăciunea focului;
Bucură-te, ceea ce ai schimbat văpaia patimilor,
Bucură-te, povăţuitoarea înţelepciunii celor credincioşi;
Bucură-te, veselia tuturor neamurilor;
Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară.

Icos X
Vestitori purtători de Dumnezeu fiind Magii, întorsu-s-au în Ba-bilon, împlinind profeţia Ta, şi vestindu-Te pe Tine, Hristoase, tu-turor, lăsat-au pe Irod ca pe un mincinos, că nu ştia să cânte:
Aliluia!

Icos XI
Strălucind în Egipt lumina adevărului, alungat-ai întunericul minciunii; că idolii aceluia, Mântuitorule, nerăbdând tăria Ta, s-au răsturnat; iar cei ce au scăpat de dânşii, strigat-au către Născătoarea de Dumnezeu:
Bucură-te, îndreptare a oamenilor;
Bucură-te, cădere a dracilor;
Bucură-te, ceea ce ai călcat rătăcirea înşelăciunii;
Bucură-te, ceea ce ai vădit înşelăciunea idolească;
Bucură-te, mare, care ai înecat pe Faraon cel netrupesc;
Bu¬cură-te stâncă, care ai adăpat pe cei însetaţi de viaţă;
Bucură-te, stâlp de foc, care povăţuieşti pe cei din întuneric;
Bucură-te, acoperământul lumii, cel mai întins decât norul;
Bucură-te, nutremânt, care înlocuieşti mana;
Bucură-te, slujitoare a sfintei desfătări;
Bucură-te pământul făgăduinţei;
Bucură-te, cea din care curge lapte şi miere:
Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară.

Icos XII
Vrând Simeon să se mute din acest veac de acum înşelător, Te-ai lăsat Lui, ca un prunc, dar ai fost cunoscut de el, ca Dumnezeu deplin; pentru aceea, s-a mirat de înţelepciunea Ta cea negrăită, strigând: Aliluia!

Condac, glas 8
Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă, mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară.

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta,
și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea
și de păcatul meu curățește-mă.
Că fărădelegea mea eu o cunosc
și păcatul meu înaintea mea este pururea.
Ție unuia am greșit
și ce este rău înaintea Ta am făcut,
Ca să te arăți drept întru cuvintele Tale
și biruitor să ieși când te vor judeca.
Că iată întru fărădelegi am fost conceput
și în păcate m-a născut maica mea.
Că iată adevărul ai iubit;
cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, le-ai arătat mie.
Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți;
spăla-mă-vei și mai mult decât zăpada mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie și veselie;
bucura-se-vor oasele mele cele umilite.
Întoarce fața Ta de la păcatele mele
și toate fărădelegile mele șterge-le.
Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule
și Spirit drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.
Nu mă lepăda de la fața Ta
și Spiritul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale
și cu Spirit stăpânitor mă întărește.
Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale
și cei păcătoși la Tine se vor întoarce.
Mântuiește-mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide
și gura mea va vesti lauda Ta.
Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi adus;
arderile de tot nu le vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu: spirit umilit;
inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
Bine fă, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
și să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci bineplăcute-Ți vor fi jertfa dreptății,
prinosul și arderile de tot;
atunci vor aduce pe altarul Tău viței.

CANONUL

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

Cântarea I, glas 4
Irmos
Deschide-voi gura mea şi se va umple de Spirit, şi cuvânt voi răspunde împărătesei Maici, şi mă voi arăta luminat prăznuind, şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Pe tine, cartea lui Hristos cea însufleţită, pecetluită cu Spiritul, văzându-te marele arhanghel, curată, a strigat către tine: Bu¬cură-te, ceea ce eşti locaş bucuriei, prin care se strică blestemul strămoaşei.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Bucură-te Fecioară, mireasă dumnezeiască, îndreptarea lui Adam şi omorârea iadului; bucură-te palatul împăratului tu¬turor, cea cu totul fără prihană; bucu- ră-te scaunul cel de foc al Acelui ce este atotţiitor.

Mărire…

Bucură-te floarea cea neveştejită, singura care ai crescut Mărul cel cu miros bun! Bucură-te ceea ce ai născut mirosul cel bun al împăra¬tului tuturor! Bucură-te mântuirea lumii, ceea ce nu ştii de nuntă!

Şi acum…

Bucură-te comoara curăţiei, prin care ne-am ridicat din căde¬rea noastră! Bucură-te stăpână, ceea ce eşti crin cu dulce mi¬ros, care umpli de bună mireasmă pe credincioşi; tămâia cea cu miros bun şi mirul cel de mult preţ!

Catavasie, glas 4
Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Spirit, şi cuvânt voi răspunde împărătesei Maici; şi mă voi arăta luminat prăznuind, şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Cântarea III, glas 4
Irmos

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti izvor viu şi îmbelșugat, care s-au împreunat ție ceată sufletească. Întăreşte-i întru dumnezeiască mărirea ta, cununilor preamăririi învrednicește-i.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Ceea ce ai răsărit Spicul cel dumnezeiesc cu adevărat, ca o ţari¬nă nearată, bucură-te; bucură-te masa cea însufleţită, întru care a încăput pâinea vieţii! Bucură-te stăpână, care eşti izvorul apei vieţii cel nedeşertat!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Bucură-te, ceea ce ai născut credincioşilor pe Cel fără de prihană; bucură-te mieluşeaua, care ai născut pe Mieluşelul lui Dumnezeu, Carele a ridicat păcatele a toată lumea! Bucură-te cură¬ţitoare caldă!

Mărire…

Bucură-te luceafârul dimineţii cel prealuminat, care singur ai purtat pe Soarele Hristos; bucură-te ceea ce eşti locaşul Lumi¬nii, care ai stricat întunericul şi ai izgonit de pretutindeni pe demo¬nii cei întunecaţi!

Şi acum…

Bucură-te ceea ce eşti singura uşă prin care a trecut singur Cuvântul, stăpână, care ai sfărâmat cu naşterea ta încuietorile şi uşile iadului! Bucură-te dumnezeiască intrare a celor ce se mântu¬iesc, ceea ce eşti cu totul lăudată.

Catavasie, glas 4
Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești izvor viu şi îmbelșugat, care s-au împreunat ție sufletească, întăreşte-i și, întru dumnezeiască mărirea ta, cununilor preamăririi învrednicește-i.

Preotul: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ţie, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție mărire înălțăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Condac, glas 8
Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă, mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară.

A doua parte a Acatistului Maicii Domnului

Icos XIII
Arătatu-ne-a zidire nouă, Ziditorul Cel ce S-a arătat, celor ce suntem făcuţi de Dânsul: că din pântece fără sămânţă a răsărit, şi fără stricăciune, precum a fost, pe acela l-a păzit; ca văzând noi minunea, să lăudăm, strigând:

Bucură-te, floarea nestricăciunii;
Bucură-te, cununa înfrânării;
Bucură-te, ceea ce ai strălucit chipul Învierii;
bucură-te, ceea ce ai arătat viaţa Îngerilor;
Bucură-te, pom cu rod luminos, din care se hrănesc credincioşii;
Bucură-te, copac înfrunzit cu umbră bună, sub care mulţi se adăpostesc;
Bucură-te, ceea ce ai născut povăţuitor celor rătăciţi;
Bucură-te, ceea ce ai născut răscumpărător celor robiţi,
Bucură-te, îmblânzirea Judecătorului celui drept;
Bucură-te, iertarea multor greşiţi.
Bucură-te, veşmântul celor lipsiţi de încredere;
Bucură-te, iubire care întrece toată dorirea.
Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară.

Icos XIV
Străină naştere văzând, să ne înstrăinăm de lume, strămutându-ne mintea la ceruri: că, pentru aceasta, Cel Preaînalt pe pământ om umilit S-a arătat, vrând să tragă la înălţime pe cei ce-I strigă Lui:
Aliluia!

Icos XV
Intreg a fost întru cele de jos, şi de cele de sus cu totul nu s-a depărtat, Cuvântul Cel Necuprins: că dumnezeiască coborâre, și nu mutare din loc, a fost naşterea din Fecioara cea chemată de Dumnezeu, care aude acestea:
Bucură-te, încăperea lui Dumnezeu Celui necuprins;
Bucură-te, uşa tainei celei alese;
Bucură-te, vestea îndoioasă a celor necredincioşi;
Bucură-te, laudă sigură a credincioşilor;
Bucură-te, căruţă preasfântă a celui ce este peste Heruvimi;
Bucură-te, lăcaş preamărit al celui ce este peste Serafimi;
Bucură-te, ceea ce ai adunat într-una lucrurile cele potrivnice;
Bucură-te, ceea ce ai împreunat fecioria şi naşterea;
Bucură-te, prin care s-a dezlegat păcatul;
Bucură-te, prin care s-a deschis Raiul;
Bucură-te, cheia împărăţiei lui Hristos;
Bucură-te, nădejdea bunătăţilor celor veşnice:
Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară.

Icos XVI
Toată firea îngerească s-a mirat de lucrul cel mare al întrupării tale: că pe Cel ce ca un Dumnezeu este neapropiat, L-a văzut om, tuturor apropiat, petrecând împreună cu noi, şi auzind de la toţi:
Aliluia!

Icos XVII
Pe retorii cei mult vorbitori, ca pe nişte peşti fără de glas, îi vedem, Născătoare de Dumnezeu, faţă în faţă, cu tine: că nu se pricep să spună, în ce chip ai rămas Fecioară, şi ai putut să naşti; iar noi, de taina aceasta minunându-ne, cu credinţă strigăm:

Bucură-te, lăcaşul înţelepciunii, lui Dumnezeu;
Bucură-te, cămara purtării lui de grijă;
Bucură-te, ceea ce pe filozofi arăţi neînţelepţi;
Bucură-te, ceea ce pe cei maeştri la cuvânt, necuvântători i-ai vădit;
Bucură-te, că au înnebunit întrebătorii cei cumpliţi;
Bucură-te, că s-au veştejit făcătorii de fabule;
Bucură-te, ceea ce ai rupt vorbele cele încurcate ale Atenienilor;
Bucură-te, ceea ce ai umplut mrejele Pescarilor;
Bucură-te, ceea ce ne-ai scos din adâncul necunoştinţei;
Bucură-te, ceea ce pe mulţi întru cunoştinţă i-ai luminat;
Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască;
Bucură-te, limanul celor ce călătoresc pe marea vieţii:
Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară.

Icos XVIII
Vrând să mântuiască lumea, Cel ce toate le-a rânduit, pe Sine însuşi vestindu-se, în lume a venit, şi păstor fiind, ca un Dumnezeu, pentru noi om S-a arătat, ca şi noi: şi, chemând cu asemănarea pe cel asemenea, ca un Dumnezeu aude:

Aliluia!

Condac, glas 8
Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă, mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară.

Sedealna, din Triod, glas 1
Principele cel mare al îngerilor celor fară de trupuri, venind în cetatea Nazaret şi stând înaintea ta, ţi-a vestit, curată, pe îm¬păratul şi Domnul veacurilor, zicând către tine: Bucură-te binecu¬vântată Mărie, adâncimea cea necuprinsă şi netălmăcită, chema¬rea oamenilor.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.

Principele cel mare al îngerilor celor fară de trupuri, venind în cetatea Nazaret şi stând înaintea ta, ţi-a vestit, curată, pe îm¬păratul şi Domnul veacurilor, zicând către tine: Bucură-te binecu¬vântată Mărie, adâncimea cea necuprinsă şi netălmăcită, chema¬rea oamenilor.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Principele cel mare al îngerilor celor fară de trupuri, venind în cetatea Nazaret şi stând înaintea ta, ţi-a vestit, curată, pe îm¬păratul şi Domnul veacurilor, zicând către tine: Bucură-te binecu¬vântată Mărie, adâncimea cea necuprinsă şi netălmăcită, chema¬rea oamenilor.

Cântarea IV, glas 4
Irmos

Cel ce şade întru mărire, pe tronul Dumnezeirii, pe nor uşor a venit Isus. Dumnezeul cel Preaînalt, şi a mântuit pe cei ce strigă: Mărire, Hristoase, puterii Tale!
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
In glasuri de cântări, cu credinţă strigăm către tine, ceea ce eşti cu totul lăudată: Bucură-te munte gras şi închegat cu Spiritul! Bucură-te, sfeşnic şi năstrapă care îndulceşte simţurile tuturor credincioşilor!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Bucură-te Preacurată stăpână, care eşti curăţirea lumii; bucură-te, scară care a înălţat cu harul pe toţi de pe pământ; bucură-te pod, care cu adevărat treci din moarte la viaţă pe toţi cei ce te laudă pe tine!
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Bucură-te Preacurată, ceea ce eşti mai înaltă decât cerurile, care fără de oboseală ai purtat în pântecele tău temelia pământului; bucură-te, roşeală, care ai vopsit din sângele tău veşmântul cel dumnezeiesc al împăratului puterilor!

Mărire…

Bucură-te stăpână, care ai născut cu adevărat pe Dătătorul de lege. Care curăţeşte în dar fărădelegile tuturor; adâncimea cea necuprinsă cu mintea, înălţimea cea nespusă, ceea ce nu ştii de nuntă, prin care noi toţi ne-am îndumnezeit!

Şi acum…
Pe tine, ceea ce ai împletit lumii cununa cea neîmpletită de mână, te lăudăm, strigând către tine: Bucură-te, Fecioară, pă¬zitoarea tuturor, îngrădirea, întărirea şi scăparea cea sfinţită.

Catavasie, glas 4
Cel ce șade întru mărire pe scaunul dumnezeirii, pe nor ușor a venit, Isus Dumnezeu cel preaînalt, cu putere neștirbită, și a mântuit pe cei ce striga: Mărire, Hristoase, puterii tale.

Cântarea V, glas 4
Irmos

Spăimântatu-s-au toate de dumnezeiască mărirea ta; că tu. Fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu, Cel ce este peste toate, şi ai născut Fiu pe Cel fără de ani, Cel ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Bucură-te, preanevinovată, care ai născut Calea vieţii şi ai mân¬tuit lumea din potopul păcatului; bucură-te, mireasă dumne¬zeiască, ceea ce eşti auzire şi grai înfricoşător; bucură-te, locaşul Stăpânului făpturii!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Bucură-te, Preacurată, ceea ce eşti tăria şi întărirea oamenilor, loc de sfinţire a măririi, omorâre a iadului, cămară de mire cu totul luminoasă. Bucură-te, bucuria îngerilor! Bucură-te, ajutătoa¬rea celor ce se roagă ţie cu credinţă!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Bucură-te stăpână, căruţa Cuvântului cea în chipul focului, ra¬iule însufleţit, care ai în mijloc pomul vieţii, pe Domnul, a Că¬rui dulceaţă înviază pe cei ce se împărtăşesc cu credinţă, şi au fost supuşi stricăciunii.

Mărire…

Intăriţi fiind cu puterea ta, cu credinţă grăim ţie: Bucură-te, cetatea împăratului tuturor, de care s-au grăit lămurit cele preamărite şi vrednice de auzire, muntele cel netăiat! Bucură-te, adâncul cel nemăsurat!

Şi acum…

Ceea ce eşti sălaş desfătat al Cuvântului, bucură-te; bucură-te. Preacurată, vasul care ai scos mărgăritarul cel dumnezeiesc! Bucură-te, împăcarea cea către Dumnezeu, cu totul minunată, a tuturor celor ce pururea te fericesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu!

Catavasie, glas 4
Spăimântatu-s-au toate de dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară nenuntită, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut pe Fiul Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte mântuire tuturor celor ce te laudă.

Cântarea VI, glas 4
Irmos

Inţelepţii lui Dumnezeu, care faceţi acest praznic dumnezeiesc şi cu totul lăudat al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem în mâini, mărind pe Dumnezeu, Cel ce S-a născut din ea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Ceea ce eşti cămară neîntinată a Cuvântului şi pricină îndum¬nezeirii tuturor, bucură-te Preacurată, chemarea profeţilor; bucură-te, podoaba apostolilor!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Din tine a picat roua care a stins văpaia mulţimii zeilor; pentru aceea grăim ţie: Bucură-te lână plină de rouă, pe care, Fecioa¬ră, Ghedeon mai înainte a văzut-o!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Iată, Fecioară: bucură-te grăim ţie; fii nouă adăpostire şi linişte celor ce ne învăluim întru adâncul necazurilor şi al tuturor smintelilor protivnicului!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Ceea ce eşti pricina bucuriei, umple de har gândul nostru, ca să grăim ţie: Bucură-te, rugul cel nears şi norul cel cu totul lumi¬nos, care neîncetat umbreşti pe cei credincioşi!

Canonul Triodului, glas 6
Irmos
Marea vieții văzând-o înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău cel lin alergând, strig către Tine: scoate din stricăciune viața mea, mult Milostive.

Stih: Sfinţilor Martiri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Luptând Martirii, şi ca nişte pietre alese aruncați fiind pe pământ, toată zidirea vrăjmaşului de tot au surpat-o, şi s-au făcut biserici ale lui Dumnezeu celui viu.

Stih: Sfinţilor Martiri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Rugămu-vă pe voi, Martirilor, care aţi săvârşit călătoria cea bună, întăriţi-ne să alergăm bine călătoria postului, strălucind cu săvârşirea virtuţilor.

Stih: Doamne odihneşte cu drepţii pe adormiţii robii Tăi.
Pe robii Tăi, Stăpâne, care s-au mutat de pe pământ la Tine, Cel Preabun, fă-i părtaşi împărăţiei Tale, cu sfintele mijlociri ale dumnezeieştilor Martiri, mult-Îndurate!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Ceea ce eşti Una întru tot lăudată, roagă pe Cuvântul cel preasfânt, să dea iertare de păcate şi împărţirea dumnezeieştilor daruri, celor ce te lăudăm cu credinţă, Maică Fecioară!

Stih: Sfinţilor Martirii, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Săvârşind pomenirea Martirilor, să înălţăm cântări Domnului, astăzi dumnezeieşte veselindu-ne.

Stih: Sfinţilor Martiri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
De săbii şi de foc netemându-vă, şi îndrăznind întru credinţă, Martirilor, cu ea aţi spăimântat pe tirani.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.

Treime după feţe, Te laud; Unimii celei după fiinţă, mă închin; Ţie, Părinte şi Fiule şi Spirite Sfinte.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Lauda îngerilor şi a oamenilor eşti, Fecioară, că ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.

Stih: Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel.
Luând viaţă în locul morţii, săltaţi locuind în locaşurile cele cereşti prealăudaţilor Martiri ai lui Hristos Dumnezeu.

Stih: Sufletele lor întru bunătăţi se vor sălăşlui, şi seminţia lor va moşteni pământul.
Cel ce stăpâneşti moartea şi viaţa, odihneşte cu sfinţii Tăi, Hristoase, pe cei ce s-au mutat din viaţă cu credinţă.

Irmos, glas 6
Din chit pe prorocul l-ai mântuit, şi pe mine din adâncul păcatelor mă scoate, Doamne, şi mă mântuieşte.

Preotul: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ţie, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Tu eşti împăratul păcii şi Mântuitorul sufletelor noastre şi Ţie mărire înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Condac, glas 8
Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă, mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară.

Se cântă ultimele 6 icoase ale Acatistul Maicii Domnului

Icos XIX
Zid eşti al fecioarelor, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, şi al tuturor celor ce aleargă la tine: că Făcătorul cerului şi al pământului te-a gătit pe tine, Curată, aşezându-Se în pântecele tău, şi învăţând pe toţi, să-ţi strige ţie:

Bucură-te, stâlpul Fecioriei;
Bucură-te, poarta mântuirii;
Bucură-te, Doamna făpturii celei înţelegătoare;
Bucură-te, dătătoarea bunătăţii celei dumnezeieşti;
Bucură-te, că tu ai înnoit pe cei zămisliţi cu ruşine;
Bucură-te, că tu ai învăţat pe cei lipsiţi de înțelegere;
Bucură-te, ceea ce ai stricat pe stricătorul minţilor;
Bucură-te, ceea ce ai născut pe semănătorul curăţiei;
Bucură-te, cămara nunţii celei fără de sămânţă;
Bucură-te, ceea ce ai unit cu Domnul pe credincioşi;
Bucură-te, ceea ce dintre fecioare ai fost bună nutritoare de prunc;
Bucură-te, haină de nuntă a sufletelor Sfinţilor:
Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară.

Icos XX
Nu ajunge toată cântarea, care se va înălţa către mulţimea îndurărilor Tale celor multe; că de Ți-am aduce Ție, Împărate sfinte, cântări la număr întocmai cu nisipul, nimic nu împlinim cum se cade, din cele ce ai dat celor ce strigă Ție:
Aliluia!
Icos XXI
Făclie primitoare de lumină, arătată celor ce sunt întru întuneric, vedem pe Sfânta Fecioară: că, aprinzând lumina cea netrupească, călăuzeşti spre dumnezeiască cunoştinţă pe toţi, cu strălucire luminând mintea, şi cu strigare, ca aceasta, se cinsteşte:

Bucură-te, raza soarelui celui înţelegător;
Bucură-te, raza luminii celei neapuse;
Bucură-te, fulger, care luminezi sufletele;
Bucură-te, ceea ce îngrozeşti pe duşmani, ca un tunet;
Bucură-te, că din tine a răsărit strălucirea cea mult luminoasă;
Bucură-te, că ai izvorât izvorul cel ce curge cu ape multe;
Bucură-te, ceea ce ai zugrăvit chipul spălării;
Bucură-te, ceea ce curăţeşti întinarea păcatului;
Bucură-te, baia care speli conştiinţa;
Bucură-te, pahar care amesteci bucuria;
Bucură-te, mirosul bunei miresme a lui Hristos;
Bucură-te, viaţa veseliei celei de taină.
Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară.

Icos XXII
Vrând să dea iertare greşelilor celor de demult, dezlegătorul tuturor greşelilor omeneşti, venit-a Însuşi la cei ce se depărtaseră de harul Lui, şi rupând înscrisul, aude de la toţi aşa:

Aliluia!
Icos XXIII

Mărind naşterea ta, ca pe o biserică însufleţită toţi te lăudăm, Născătoare de Dumnezeu; că în pântecele tău aşezându-Se Domnul, Cel ce ţine cu mâna toate, a sfinţit şi a preamărit, şi pe toţi i-a învăţat să strige către tine:
Bucură-te, locuinţa lui Dumnezeu şi a Cuvântului;
Bucură-te, Sfântă, ceea ce eşti mai mare decât sfinţii;
Bucură-te, chivot poleit cu Spiritul;
Bucură-te, visteria vieţii cea nesecată;
Bucură-te, diademă scumpă a împăraţilor celor credincioşi;
Bucură-te, lauda cea aleasă a preoţilor celor evlavioşi;
Bucură-te, turnul cel neclintit al bisericii;
Bucură-te, zidul cel nemişcat al împărăţiei;
Bucură-te, cu care se ridică biruinţele;
Bucură-te, prin care se surpă duşmanii;
Bucură-te, vindecarea trupului meu;
Bucură-te, mântuirea sufletului meu:
Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară.

Icos XXIV
O, Maică prealăudată, care ai născut pe Cuvântul cel mai sfânt decât toţi sfinţii, primind acest dar de acum, scapă de toată nevoia, şi scoate din munca ce va să fie, pe toţi cei ce împreună îţi cântă ţie:
Aliluia!

Apoi, din nou primul Icos

Icos I
Ingerul cel mai de frunte din cer a fost trimis, să zică Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te; şi împreună cu glasul cel netrupesc, văzându-Te pe Tine, Doamne, întrupat, s-a înspăi-mântat şi a stat, strigând către dânsa unele ca acestea:

Bucură-te, cea pentru care răsare bucuria;
Bucură-te, pentru care piere blestemul;
Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut,
Bucură-te, mântuirea lacrimilor Evei;
Bucură-te, înălţime la care cu anevoie ajung cugetele omeneşti; bucură-te, adâncime care nu te poţi lesne vedea, nici cu ochii îngerilor;
Bucură-te, că eşti scaun al Împăratului;
Bucură-te, că porţi pe Cel ce poartă toate;
Bucură-te, stea care arăţi Soarele;
Bucură-te, pântecele dumnezeieştii întrupări;
Bucură-te, pentru care se înnoieşte zidirea;
bucură-te, prin care ne închinăm Ziditorului;
Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară.

Condac, glas 8
Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă, mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară.

Sinaxar
În sâmbăta din săptămâna a cincea a Postului Mare, se sărbătoreşte imnul Acatist al Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria.

Pentru rugăciunile Apărătoarei şi neînvinsei Maicii Tale, Hris¬toase Dumnezeule, scapă-ne şi pe noi de nenorocirile ce ne înconjoară, şi te îndură de noi, ca un singur Iubitor de oameni.

Cântarea VII, glas 4
Irmos
Înțelepții lui Dumnezeu, făpturii nu s-au închinat, fără numai Făcătorului; iar groaza focului bărbăteşte călcând-o, s-au bucurat, cântând: Prealăudate Doamne și Dumnezeul părinţilor noștri, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Pe tine te lăudăm grăind: Bucură-te căruţa Soarelui celui înţele¬gător şi viţa cea adevărată, care ai crescut Strugurele cel copt, din Care curge vinul ce veseleşte sufletele celor ce te măresc pe tine cu credinţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Ceea ce ai născut pe Vindecătorul tuturor oamenilor, bucură-te mireasă dumnezeiască, toiagul cel de taină, care ai înflorit floarea cea neveştejită! Bucură-te stăpână, prin care ne umplem de bucurie şi moştenim viaţa!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Poate, stăpână, limba cea cu podoabă vorbitoare, să te laude pe tine; că te-ai înălţat mai presus de serafimi, născând pe împă¬ratul Hristos; pe Care roagă-L să ne scape din toată nevoia pe noi, cei ce ne închinăm ţie cu credinţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Marginile lumii te laudă pe tine şi te fericesc, şi cu dragoste cân¬tă ţie: Bucură-te, carte în care a fost scris Cuvântul cu puterea Tatălui, ceea ce eşti curată; pe Care roagă-L, Născătoare de Dumne¬zeu, ca să scrie în cartea vieţii pe robii tăi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Plecăm genunchii inimii noastre, noi robii tăi, şi ne rugăm ţie: pleacă urechea ta, ceea ce eşti curată, şi ne miluieşte pe noi, cei ce suntem cufundaţi pururi în necazuri; şi apără de toată robia duşmanului cetatea ta, Născătoare de Dumnezeu.

Catavasie, glas 4
Înțelepții lui Dumnezeu, făpturii nu s-au închinat, fără numai Făcătorului; iar groaza focului bărbăteşte călcând-o, s-au bucurat, cântând: Prealăudate Doamne și Dumnezeul părinţilor noștri, bine eşti cuvântat.

Canonul Triodului, glas 6
Irmos

Dătător de rouă cuptorul l-a făcut îngerul cuvioşilor tineri; iar pe haldei arzându-i porunca lui Dumnezeu, pe chinuitorul l-a plecat a striga: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinţilor Martiri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!
Prealuminata adunare a dumnezeieştilor Tăi Martirii, mult-Milostive, întru lumina Ta cea neapusă acum vieţuiesc; cu rugăciunile lor dăruieşte tuturor luminare şi iertarea păcatelor, Hristoase.

Stih: Sfinţilor Martiri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!
Cât este de frumoasă vremea postului pe care ne-ai dat nouă, Doamne! Întru care milostiveşte-Te spre sufletele noastre ca un bun; pentru rugăciunile sfinţilor Martiri, care au iubit Patimile Tale cele frumoase şi cinstite.

Stih: Doamne, odihneşte cu Drepţii pe adormiţii robii Tăi.
Pe robii Tăi, care au trecut viforul vieţii cel cu multă durere, îndreptează-i la limanul vieţii, Stăpâne, ca să strige cu toţi aleşii Tăi: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Ceea ce ai născut pe Dătătorul Legii, roagă-L, pururea Fecioară, să ridice acum toate fărădelegile celor ce binevoiesc a săvârşi nevoinţa dumnezeiescului post.

Patrucântare
Irmos, glas 5
Binecuvântat eşti Dumnezeule, Cel ce vezi adâncurile şi şezi pe scaunul măririi, Cel prealăudat şi preamărit.

Stih: Sfinţilor Martiri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!
Binecuvântat eşti Dumnezeule, Cel ce ai arătat viteji pe Martirii cei ce au pătimit pentru Tine, Care eşti prealăudat şi preamărit.

Stih: Sfinţilor Martiri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!
Bine eşti cuvântat Dumnezeule, Cel ce ai dat nouă rugători către Tine pe purtătorii de lupte, Care eşti prealăudat şi preamărit.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.

Binecuvântat eşti Dumnezeule, Cel ce eşti cunoscut Unul după fire şi în trei Persoane, Cel prealăudat şi preamărit.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Binecuvântat eşti Dumnezeule, Cel ce Te-ai născut fără sămânţă şi pe ceea ce Te-a născut ai arătat-o curată, Cel prealăudat şi premărit.

Stih: Sfinţilor care sunt pe pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale întru dânşii.
Binecuvântat eşti Dumnezeule, Cel ce ai astupat gurile fiarelor şi ai stins focul, spre lauda Sfinţilor Tăi, Cel prealăudat şi preamărit.

Stih: Fericiţi sunt cei pe care i-ai ales şi i-ai primit, Doamne.
Binecuvântat eşti Dumnezeule, Cel ce ai mutat de la moarte la viaţa cea fără sfârşit pe cei ce Ţi-au slujit Ţie cu credinţă în viaţă.

Irmos, glas 5
Binecuvântat ești Dumnezeule, Cel ce vezi adâncurile şi şezi pe scaunul măririi, Cel prealăudat şi preamărit.

Cântarea VIII, glas 4
Irmos

Pe tinerii cei binecredincioşi în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit; atunci fiind închipuită, iar acum împlinită, pe toată lumea ridică să-Ţi cânte Ţie: pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
In pântece ai primit pe Cuvântul, şi ai purtat pe Cel ce poartă toate, şi ai hrănit cu lapte, ceea ce eşti curată, pe Cel ce hrăneş¬te toată lumea cu bunăvoire. Căruia cântăm. Curată: pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Moise a cunoscut în rug taina cea mare a naşterii tale. Preasfântă Curată Fecioară, iar tinerii mai înainte au închipuit aceasta mai luminat, în mijlocul focului stând şi fiind nearşi; pen¬tru aceea te lăudăm pe tine întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Noi cei care mai înainte, pentru înşelăciune, eram dezbrăcaţi, acum ne-am îmbrăcat în haina nestricăciunii prin naşterea ta; iar cei ce şedeam întru întunericul păcatelor am văzut lumină. Fecioară, ceea ce eşti locaş luminii; pentru aceea te lăudăm întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Cei morţi prin tine viază, că ai născut viaţa cea într-un Ipostas. Cei ce m-ai înainte erau muţi acum grăiesc bine; leproşii se curăţesc, bolile se alungă şi mulţimea spiritelor celor din cer se bi¬ruieşte, Fecioară, ceea ce eşti mântuirea oamenilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Ceea ce ai născut mântuirea lumii, prin care ne-am ridicat de pe pământ la înălţime, bucură-te, cea cu totul binecuvântată, care eşti acoperământ şi putere, zid şi tărie celor ce cântă, curată: pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Canonul Triodului, glas 6
Irmos

Din văpaie rouă ai izvorât cuvioşilor şi jertfa dreptului cu apă ai ars-o; că toate le faci, Hristoase, cu singură voirea Ta; pe Tine Te preaînălţăm întru toţi vecii.

Stih: Sfinţilor Martiri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!
Minţile cele cereşti s-au preaminunat de isprăvile sfinţilor Martiri; pentru rugăciunile lor, minunează din destul întru noi, Stăpâne îndurate, milele Tale.

Stih: Sfinţilor Martiri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!
Cei ce aţi călcat focul cu roua cea dumnezeiască, luptătorii Domnului cei vrednici de minune, mântuiți-ne pe noi de focul cel de pedeapsă, cu rugăciunile voastre cele fierbinţi către Stăpânul.

Stih: Doamne, odihneşte cu Drepţii pe adormiţii robii Tăi.
Preabunule Cuvinte, pe cei ce s-au mutat de la noi cu dreapta credinţă, învredniceşte-i vieţii cereşti, şi strălucirii celei sfinte, prin rugăciunile mucenicilor celor bine biruitori.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Cu rugăcunile celei ce Te-a născut pe Tine, îndurate, ale Sfinţilor Martiri şi ale Apostolilor Tăi, luminează sufletele noastre, ca să Te mărim pe Tine întru bucuria sufletului, în toţi vecii.

Altă Patrucântare, glas 5
Irmos
Pe Făcătorul a toată făptura, de Care se înspăimântează îngerii, cântaţi-L popoare şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinţilor Martiri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!
Sfinte cete ale Martirilor, aduceţi-vă aminte de cei ce vă laudă pe voi cu dragoste, şi preaînalţă pe Hristos în veci.

Stih: Sfinţilor Martiri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!
Cu sabia fiind tăiaţi martirii, se bucurau lăudând pe Hristos şi preaînălţându-L întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Spirit, Dumnezeu.
În chip neînţeles se împarte Treimea, şi rămâne neîmpărţită ca un Dumnezeu. Pe Aceasta o preaînălţăm întru toţi vecii.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Fecioara a născut prunc; căci Dumnezeu S-a făcut om dintr-însa. Tot trupul să-L laude întru toţi vecii!

Stih: Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel.
Stâlpi ai vitejiei s-au arătat martirii, veselindu-se pentru căderea diavolului, lăudând pe Hristos şi preaînălţându-L întru toţi vecii.

Stih: Sufletele lor întru bunătăţi se vor sălăşlui şi seminţia lor va moşteni pământul.
Învredniceşte, Doamne, în sânul lui Avraam pe robii Tăi, care cu credinţă şi cu nădejde s-au mutat la Tine.

Irmos, glas 6
Stih: Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.
Pe Făcătorul a toată făptura, de Care se înspăimântă îngerii, cântaţi-L popoare şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu şi Maica luminii în cântări cinstind-o, să o mărim!

Şi îndată începem Cântarea Născătoarei de Dumnezeu, în Stihuri, zicând la fiecare stih:

Stih 1: Mărește, sufletul meu pe Domnul şi s-a bucurat spiritul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu.

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih 2: Că a căutat spre smerenia servei Sale, că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile.

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih 3: Că mi-a făcut mie lucruri mari Cel puternic, și sfânt este numele Lui şi mila Lui în neam și în neam, spre cei ce se tem de El.

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih 4: Făcut-a tărie cu braţul Său Domnul, risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor.

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih 5: Coborât-a pe cei puternici de pe scaune şi a înălţat pe cei smeriţi, pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăţi şi pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi.

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih 6: Primit-a pe Israel, robul său, că și-a adus aminte de îndurare precum a grăit către părinţii noştri, lui Avraam şi seminţiei lui până în veac.

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Cântarea IX, glas 4
Irmos

Tot neamul pământesc să salte cu Spiritul fiind luminat, şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să cânte: Bucură-te preafericită, Născătoare de Dumnezeu, curată, pururea Fecioară.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Scapă-ne pe noi. Fecioară, de ispitele păcatelor şi de orice pe¬deapsă, care vine asupra oamenilor pentru mulţimea greşeale¬lor lor, ca să cântăm ţie noi credincioşii: Bucură-te prin care noi ne facem părtaşi bucuriei celei de-a pururea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Te-ai arătat luminarea şi întărirea noastră; pentru aceasta cântăm ţie: Bucură-te steaua cea neapusă, care ai adus în lume pe Soarele cel mare; bucură-te curată, care ai deschis raiul cel încuiat; bucură-te stâlpul cel de foc, care povăţuieşti firea omenească la via¬ţa cea de sus.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Să stăm cu evlavie în casa Dumnezeului nostru şi să cântăm: Bucură-te stăpâna lumii; bucură-te Mărie, Doamna noastră a tuturor; bucură-te ceea ce singura între femei eşti fără prihană şi bună; bucură-te vasul care a primit mirul cel nedeşertat, ce s-a văr¬sat asupra ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Porumbiţă, care ai născut pe Cel milostiv, bucură-te pururea Fecioară! Bucură-te lauda tuturor cuvioşilor; bucură-te cunu¬na martirilor; bucură-te frumuseţea cea dumnezeiască a tuturor drepţilor şi mântuirea noastră a credincioşilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Fie-ţi milă. Doamne, de moştenirea Ta, şi treci cu vederea acum toate păcatele noastre, având rugătoare spre aceasta către Tine, pe ceea ce Te-a născut pe pământ fără de sămânţă, pe Tine, Hristoase, Care ai binevoit a lua firea omenească, pen¬tru mare mila Ta.

Canonul Triodului, glas 6
Irmos

Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinţă oamenilor, spre Care nu cutează a căuta cetele îngereşti; iar prin tine, Preacurată, S-a arătat oamenilor Cuvântul Întrupat. Pe Care mărindu-L cu Oştile cereşti, pe tine te fericim.

Stih: Sfinţilor Martiri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!
Ca lumina, ca soarele răsărind, Martirii au luminat tot pământul cu razele dreptei credinţe, şi cu strălucirile minunilor; şi au făcut să piară întunericul mulţimii zeilor. Cu ale căror rugăciuni, Dumnezeule, mântuiește-ne pe noi.

Stih: Sfinţilor Martiri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!
Oaste nebiruită a Martirilor, întăreşte-ne pe noi pe toţi, ca bine să ne nevoim şi să săvârşim curgerea postului; ca, săvârşind lucrul dumnezeieştii vieţi, să ne facem părtaşi vieţii, bucurându-ne.

Stih: Doamne, odihneşte cu Drepţii pe adormiţii robii Tăi.
Să ajungă bunătatea Ta, Doamne, pe cei ce s-au mutat de la noi cu înfricoşătoarea Ta poruncă; să-i înconjure pe ei mila Ta şi să-i îndrepteze la locaşurile cele luminate de lumina feţei Tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Prin glasul îngerului ai născut, Născătoare de Dumnezeu, în chip de negrăit, pe Vestitorul voii Tatălui. Deci, primeşte glasurile robilor tăi, pe Care le aducem în vremea postului, şi le du lui Dumnezeu ca pe o tămâie.

Altă Patrucântare, glas 5
Irmos
Isaie, dănţuieşte! Fecioara a avut în pântece, şi a născut Fiu pe Emmanuel, pe Dumnezeu şi om; Răsăritul este numele Lui, pe Care mărindu-L, pe Fecioara o fericim.

Celebrând această sărbătoare a martirilor, să săltăm astăzi cu cântări, popoare, cântând lui Hristos, Dătătorul de răsplată, Care le-a dăruit lor învingere asupra duşmanilor; pe Acesta cu cân¬tări să-L mărim.

Cu unghii de fier zgâriaţi fiind, şi cu săbii fiindu-vă tăiate mădularele, v-aţi unit cu Hristos prin dragoste, prealăudaţilor Martiri. Pentru aceasta, bucurându-vă acum în ceruri, rugaţi-vă pentru noi toţi.

Mărire…, a Treimii

Te laud Treime de o fiinţă. Ceea ce eşti fară de început, cinstită, de viaţă începătoare, nedespărţită Unime. Părinte, Cel ce eşti nenăscut, Cuvinte şi Fiule cel născut şi Spirite Sfinte; mântuieşte-ne pe noi, cei ce Te lăudăm pe Tine.

Şi acum…, a Născătoarei

Mai presus de minte este naşterea ta. Maica lui Dumnezeu; că întru tine zămislirea s-a făcut fără de bărbat, şi naşterea întru feciorie. Dumnezeu este Cel ce S-a născut, pe Care mărindu-L, pe tine. Fecioară, te fericim.

Stih: Sfinţilor care sunt pe pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale în ei.
Oastea martirilor cea vitează a împăratului şi Dumnezeului tuturor, cu cântări să o încununăm, popoare, că aceia au biru¬it lămurit taberele demonice. Pe aceştia lăudându-i, mărim pe Stă¬pânul.

Stih: Fericiţi sunt cei pe care i-ai ales şi i-ai primit, Doamne.
Când vei învia toată făptura pentru a fi judecată, Hristoase, mântuiește pe credincioşii robii Tăi, pe care i-ai luat acum; iartă păcatele lor cele din viaţă, şi cu sfinţii Tăi odihneşte-i în veci.

Irmos, glas 5
Isaie, dănţuieşte! Fecioara a avut în pântece, şi a născut Fiu pe Emmanuel, pe Dumnezeu şi om; Răsăritul este numele Lui, pe Care mărindu-L, pe Fecioara o fericim.

Preotul: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ţie, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că pe Tine Te laudă toate Puterile cereşti şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Luminătoarea din Triod, glas 2
Taina cea din veci se cunoaşte astăzi; că Dumnezeu-Cuvântul Se face Fiu al Fecioarei Maria pentru îndurare, şi Gabriel ves¬teşte bucuria vestirii celei bune, cu care împreună să cântăm toţi: Bucură-te Maica Domnului!

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Taina cea din veci se cunoaşte astăzi; că Dumnezeu-Cuvântul Se face Fiu al Fecioarei Maria pentru îndurare, şi Gabriel ves¬teşte bucuria vestirii celei bune, cu care împreună să cântăm toţi: Bucură-te Maica Domnului!

Şi acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.

Taina cea din veci se cunoaşte astăzi; că Dumnezeu-Cuvântul Se face Fiu al Fecioarei Maria pentru îndurare, şi Gabriel ves¬teşte bucuria vestirii celei bune, cu care împreună să cântăm toţi: Bucură-te Maica Domnului!


La Laude

Stihirile Laudelor din Triod, glas 4

Toată suflarea să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi pe El întru cele înalte; Ţie se cuvine cântare, Dumnezeule. (Psalm 148, 1)

Lăudaţi pe El toţi îngerii Lui, Lăudaţi pe El toate puterile Lui; Ţie se cuvine cântare, Dumnezeule. (Psalm 148, 2)

Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui, lăudaţi-L pe El după mulţimea măririi Lui. (Psalm 150, 2)
Taina cea ascunsă şi neştiută de îngeri. Arhanghelului Gabriel i se încredinţează, şi către tine acum vine, ceea ce eşti una bună şi porumbiţă curată şi chemarea neamului nostru şi strigă către tine. Preasfântă: Bucură-te şi te găteşte prin cuvântul acesta să pri¬meşti pe Dumnezeu-Cuvântul în pântecele tău.

Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă, lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută. (Psalm 150, 3)
Taina cea ascunsă şi neştiută de îngeri. Arhanghelului Gabriel i se încredinţează, şi către tine acum vine, ceea ce eşti una bună şi porumbiţă curată şi chemarea neamului nostru şi strigă către tine. Preasfântă: Bucură-te şi te găteşte prin cuvântul acesta să pri¬meşti pe Dumnezeu-Cuvântul în pântecele tău.

Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă, lăudaţi-L pe El în strune şi în organe. (Psalm 150, 4)
Palat purtător de lumină Ţi s-a gătit Ţie, Stăpâne, pântecele cel neprihănit al dumnezeieştii fiice. Coboară-Te şi vino la ea, şi miluieşte făptura Ta, împotriva căreia a dus război pizmaşul, care a fost ţinută în robie de cel viclean şi a pierdut frumuseţea cea dintâi şi aşteaptă coborârea Ta cea mântuitoare.

Lăudaţi-L pe El în chimvale bine-răsunătoare; lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul. (Psalm 150, 5-6)
Gabriel, Arhanghelul, de faţă vine către tine şi zice ţie, ceea ce eşti cu totul nevinovată: Bucură-te, dezlegarea blestemului şi scularea celor căzuţi; bucură-te, ceea ce singură ai fost aleasă lui Dumnezeu; bucură-te, norul cel însufleţit al Soarelui, care primeşti în pântece pe Cel neîncăput, Care Se va sălăşlui în pântecele tău.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei, glas 4
A auzit Născătoarea de Dumnezeu limba pe care nu o ştia, că grăia către ea arhanghelul cuvintele vestirii celei bune. Deci primind vestirea cu credinţă, Te-a zămislit pe Tine, Dumnezeule cel mai înainte de veci. Pentru aceea şi noi, bucurându-ne, grăim Ţie: Dumnezeule, Cel ce Te-ai întrupat din ea fără schimbare, dăruieşte lumii pace şi sufletelor noastre mare milă.

Preotul:
Mărire ţie, celui ce ne-ai arătat nouă lumina!

Doxologia mare
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bună voire.
Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, ne închinăm Ție,
Te mărim pe Tine: Îţi mulţumim Ție, pentru mare mărirea Ta.
Doamne Împărate, Dumnezeule ceresc, Părinte atotţinătorule: Doamne Fiule unule născut, Isuse Hristoase, şi Spirite Sfinte.
Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Părintelui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici pă¬catele lumii.
Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui,
şi te îndură spre noi.
Că Tu eşti unul Sfânt, Tu eşti unul Domn Isus Hristos:
întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele bine Te voi cuvânta,
şi voi lăuda numele Tău în veac, şi în veacul veacului,
Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta,
fără de păcat a ne păzi.
Bine eşti cuvântat, Doamne, Dumnezeul Părinţilor noştri,
şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi,
precum am nădăjduit şi noi întru Tine.
Bine eşti cuvântat, Doamne:
învaţă-mă îndreptările Tale. De 3 ori.
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam. Eu am zis: Doamne, miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că am greşit Ție.
Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă, să fac voia Ta,
că Tu eşti Dumnezeul meu.
Că la Tine este izvorul vieţii,
întru lumina Ta vom vedea lumină.
Tinde mila Ta, celor ce Te cunosc pe Tine.
Sfinte Dumnezeule… De 3 ori, cu 3 închinăciuni.
Mărire… Şi acum… Sfinte fără de moarte, îndură-Te spre noi.

Tropar glas 8
Porunca cea cu taină, luând-o întru cunoştinţă cel fără trup, în casa lui Iosif degrab s-a arătat, zicând celei ce nu ştia de nuntă: Cel ce a plecat, cu coborârea, cerurile, încape fără schimbare întreg întru tine. Pe Care şi văzându-L în pântecele tău luând chip de rob, mă înspăimântez strigând către tine: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară.

Ectenia Întreită (a cererii stăruitoare)
Preotul: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
Poporul: Doamne, îndură-te spre noi. (de 3 ori)

Încă ne rugăm pentru Sfântul Părinte Papa (N), pentru Preaferi¬citul Părinte Arhiepiscop (N), pentru (Înalt) Preasfințitul (Arhi) Episcopul nostru (N), și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
Poporul: Doamne, îndură-te spre noi. (de 3 ori)

Preotul:Încă ne rugăm pentru autoritățile și oștirea țării, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lor.
Poporul: Doamne, îndură-te spre noi. (de 3 ori)

Încă ne rugăm pentru fericiții, și pururea pomeniții Ctitorii sfintei Bisericii acesteia, și pentru toți cei mai înainte adormiți părinții și frații noștri dreptcredincioși, care întru cucernicie odihnesc aici și pretutindeni.
Poporul: Doamne, îndură-te spre noi. (de 3 ori)

Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea de păcate a robilor lui Dumnezeu, fraților sfintei bisericii acesteia.
Poporul: Doamne, îndură-te spre noi. (de 3 ori)

Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri, și fac bine în sfânta și întru tot cinstită biserica aceasta; pentru cei ce se ostenesc și cântă; și pentru poporul ce e de față, și așteaptă de la Tine mare și multă milă.

Încă ne rugăm pentru Frații noștri și pentru toți drept credincioșii creștini .
Poporul: Doamne, îndură-te spre noi. (de 3 ori)

Cu glas înalt:
Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și Ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Ectenia cererilor

Să plinim rugăciunile noastre cele de dimineață, Domnului.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Apără, mântuieşte, miluieşte, şi ne păzeşte, Dumnezeule, cu darul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Ziua toată desăvârşit sfântă, cu pace şi fără de păcate, de la Domnul să cerem.
Poporul: Dă-ne, Doamne.

Înger de pace, credincios călăuzitor, păzitor sufletelor şi trupu¬rilor noastre, de la Domnul să cerem.
Poporul: Dă-ne, Doamne.

Milă şi iertare de păcatele şi de greşelile noastre, de la Domnul să cerem.
Poporul: Dă-ne, Doamne.

Cele bune şi de folos sufletelor noastre, şi pace lumii, de la Domnul să cerem.
Poporul: Dă-ne, Doamne.

Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace, şi întru pocăinţă a o săvârşi, de la Domnul să cerem.
Poporul: Dă-ne, Doamne.

Sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără de patimă, ne ruşinat, cu pace, şi răspuns bun la înfricoşătoarea judecată a lui Hristos, de la Domnul să cerem.
Poporul: Dă-ne, Doamne.

Pe preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare, şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenind-o, pe noi înşine, şi unul pe altul, şi toată viaţa noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ţie, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:

Că Dumnezeul milei şi al îndurărilor şi al iubirii de oameni eşti şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Poporul: Amin

Preotul: Pace tuturor.
Poporul: Şi spiritului tău.
Preotul: Capetele noastre Domnului să le plecăm.
Poporul: Ţie, Doamne.

Rugăciunea plecării capetelor
Doamne Sfinte, Care întru cele de sus locuieşti şi spre cei smeriţi priveşti şi, cu ochiul Tău cel a toate văzător, priveşti peste toată făptura, Ţie am plecat cerbicea sufletului şi trupului nostru şi ne rugăm Ţie, Sfinte al sfinţilor: Întinde mâna Ta cea nevăzută, din sfântul Tău locaş, şi ne binecuvintează pe toţi; şi orice am greşit, cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun şi iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătăţile Tale cele din lume şi cele mai presus de lume.

Preotul, cu glas înalt:

Că Ție ți se cuvine a ne milui şi a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Poporul: Amin
Apolisul
Preotul: Înţelepciune.
Poporul: Binecuvântează, Părinte.
Preotul: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Poporul: Amin. Întăreşte, Dumnezeule, sfânta şi dreapta credinţă a cucernicilor şi dreptcredincioşilor creştini, împreună cu sfântă biserica aceasta, în vecii vecilor.
Preotul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Poporul: Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii, şi mai mă¬rită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut: pe tine, cea întru adevăr Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Preotul: Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire Ție.
Poporul: Mărire… Şi acum… Doamne, îndură-Te spre noi, de 3 ori. — Părinte, binecuvântează.

Preotul:Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale sfinţilor, măriților şi întru tot lăudaţilor Apostoli, ale sfinților și bine biruitorilor Martiri, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători Părinți ai noștri, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți, Ioachim și Ana, ale sfântului martir Eupsihie a cărui pomenire o facem, și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, fiind bun și iubitor de oameni.

Poporul: Amin.

Preotul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

Poporul: Amin.