Utrenia Buneivestiri

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Poporul: Amin.
Preotul: Mărire ție, Dumnezeul nostru, mărire ție. Împărate ceresc…
Poporul: Sfinte Dumnezeule… Mărire Tatălui… Preasfântă Treime… Doamne, îndură-te spre noi… Mărire Tatălui… Tatăl nostru…
Preotul: Că a ta este împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.
Poporul: Amin. Întru numele Domnului binecuvântează Părinte.
Preotul: Mărire sfintei, celei de o ființă, și de viață făcătoarei, și ne¬despărțitei Treimi, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda ta.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda ta.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.

În timpul celor 6 psalmi, preotul zice în taină cele 12 rugăciuni ale utreniei.

Psalmul 3

Doamne, cât s-au înmulțit, cei ce mă necăjesc,
mulți împotriva mea se ridică!
Mulți zic sufletului meu:
nu este lui mântuire, întru Dumnezeul lui.
Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești,
gloria mea, și Cel ce înalți capul meu.
Cu glasul meu către Domnul am strigat,
și din muntele Lui cel sfânt m-a auzit.
Culcatu-m-am și am adormit;
deșteptatu-m-am iarăși, căci Domnul mă ocrotea.
Nu mă voi teme de miile mulțimii,
de cei ce din toate părțile mă împresoară.
Scoală, Doamne,
mântuiește-mă, Dumnezeul meu.
Că Tu ai bătut pe toți cei ce zadarnic mă dușmănesc;
dinții celor păcătoși i-ai zdrobit.
A Domnului este mântuirea;
și peste poporul Tău vină binecuvântarea Ta.
Și iarăși: Culcatu-m-am și am adormit;
deșteptatu-m-am iarăși, căci Domnul mă ocrotea.

Psalmul 37

Doamne, cu mânia Ta să nu mă mustri,
nici cu urgia Ta să mă cerți,
Că săgețile Tale m-au lovit,
și ai apăsat peste mine mâna Ta.
Nu este vindecare în trupul meu, din cauza mâniei Tale;
nu este pace întru oasele mele, din cauza păcatelor mele.
Că fărădelegile mele au covârșit capul meu,
ca o sarcină grea s-au îngreunat asupra mea.
Rănile mele miros urât și-s pline de puroi,
din cauza nebuniei mele.
Chinuit sunt, și m-am gârbovit de tot;
ziua întreagă, mâhnindu-mă umblam.
Că șalele mele s-au umplut de putreziciune,
și nu este sănătate în trupul meu.
Batjocorit am fost și m-am umilit foarte;
răcnit-am, de suspinarea inimii mele.
Doamne, înaintea Ta e toată dorința mea,
și suspinul meu dinaintea Ta nu s-a ascuns.
Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea
și lumina ochilor mei, nici aceasta, nu este cu mine.
Prietenii mei și vecinii mei spre mine s-au apropiat și s-au oprit;
și cei mai de aproape ai mei, departe au stat.
Și se sileau, cei ce căutau sufletul meu,
și, cei ce căutau cele rele mie, grăiau deșertăciuni,
și vicleșuguri ziua întreagă puneau la cale.
Iar eu, ca un surd, nu auzeam:
și ca un mut, ce nu-și deschide gura sa.
Și m-am făcut ca un om, ce nu aude,
și în gura sa nu are cuvinte de răspuns.
Că, întru Tine, Doamne, am nădăjduit;
Tu mă vei auzi, Doamne Dumnezeul meu.
Că am zis: Nu cumva să se bucure de mine dușmanii mei;
și când s-au clătinat picioarele mele, asupra mea cu îngâmfare au grăit.
Că eu la lovituri mă aștept,
și durerea mea înaintea mea este pururea.
Că fărădelegea mea o voi mărturisi,
și nemângâiat sunt pentru păcatul meu.
Iar dușmanii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine
și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept.
Cei ce-mi răsplătesc rele, în locul celor bune, de rău mă vorbeau,
pentru că eu căutam bunătatea.
Nu mă părăsi, Doamne Dumnezeul meu,
nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu,
Doamne al mântuirii mele.
Și iarăși: Nu mă părăsi, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

Psalmul 62

Dumnezeule, Dumnezeul meu,
pe Tine Te caut dis-de-dimineață.
Însetat-a de Tine sufletul meu, precum și trupul meu,
în pământ pustiu, și neumblat, și fără apă.
De aceea, în locașul Tău cel sfânt m-am arătat Ție,
ca să văd puterea Ta și gloria Ta.
Că mai bună e mila Ta, decât bucuriile vieții;
buzele mele Te vor lăuda.
Pentru aceea, bine Te voi cuvânta în viața mea,
și întru numele Tău voi înălța mâinile mele.
Întocmai ca de măduvă și de grăsime, sătura-se-va sufletul meu
și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea.
Adusu-mi-am aminte de Tine în așternutul meu,
în revărsatul zorilor m-am gândit la Tine.
Că ai fost ajutorul meu;
sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
și dreapta Ta m-a sprijinit.
Iar ei în zadar au căutat sufletul meu,
cufunda-se-vor în cele mai de jos ale pământului;
Da-se-vor în mâinile sabiei,
pradă vor fi șacalilor.
Iar regele se va veseli de Dumnezeu;
lăudat va fi tot cel ce jură întru Dânsul,
că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți.
Și iarăși: În revărsatul zorilor m-am gândit la Tine,
că ai fost ajutorul meu,
și sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
și dreapta Ta m-a sprijinit.

Psalmul 87

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele,
ziua am strigat, și noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea,
Că de rele s-a umplut sufletul meu,
și viața mea de iad s-a apropiat.
Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă;
făcutu-m-am ca un om neajutorat,
între morți voi fi liber.
Asemenea unor răniți ce dorm în mormânt,
de care nu Ți-ai mai adus aminte,
și care din mâna Ta au fost lepădați.
Așezatu-m-au în groapa cea mai dedesubt,
întru întuneric, și în umbra morții.
Asupra mea s-a coborât mânia Ta,
și toate valurile Tale le-ai revărsat peste mine.
Depărtat-ai de la mine pe cunoscuții mei;
pusu-m-au lor urâciune.
Închis sunt, și nu pot ieși;
ochii mei au slăbit de sărăcie.
Strigat-am către Tine, Doamne, ziua întreagă,
întins-am către Tine mâinile mele.
Oare pentru cei morți vei face minuni?
Sau doctorii vor scula din morți, și Te vor mărturisi pe Tine?
Oare va povesti cineva în mormânt mila Ta,
și adevărul Tău, în locul de pierzare?
Oare cunoaște-se-vor întru întuneric minunile Tale,
și dreptatea Ta, în pământ dat uitării?
Iar eu, către Tine, Doamne, am strigat,
și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina.
Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu,
întorci fața Ta de către mine?
Amărât sunt eu și întru necazuri, din tinerețele mele;
iar, când m-am ridicat, fui umilit și fără nădejde.
Peste mine au venit urgiile Tale,
înfricoșările Tale m-au tulburat.
Înconjuratu-m-au asemenea apei,
toată ziua m-au împresurat deodată.
Depărtat-ai de la mine prieten și vecin,
și pe cunoscuții mei, pentru ticăloșie.
Și iarăși: Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat, și noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea.

Psalmul 102

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
și toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui!
Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul,
și nu uita toate binefacerile Lui.
Pe Cel ce iartă toate fărădelegile tale,
pe Cel ce vindecă toate bolile tale.
Pe Cel ce răscumpără din stricăciune viața ta,
pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări.
Pe Cel ce umple de bunătăți pofta ta;
înnoi-se-vor ca ale vulturului tinerețele tale.
Cel ce face milostenie, Domnul,
și judecată dreaptă, tuturor celor ce li se face strâmbătate.
Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise,
fiilor lui Izrael, hotărârile Sale.
Îndurător și milostiv e Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv;
nu până în sfârșit se va mânia, nici până în veac va ține mânie.
Nu după fărădelegile noastre a făcut nouă,
nici după păcatele noastre ne-a răsplătit nouă.
Că, după cât e cerul de înalt de la pământ,
a sporit Domnul mila Sa, peste cei ce se tem de Dânsul.
Pe cât e de departe răsăritul de la apus,
a depărtat de la noi fărădelegile noastre.
Precum miluiește un tată pe fii;
așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul,
Că El a cunoscut făptura noastră,
adusu-și-a aminte, că țărână suntem.
Omul, ca iarba zilele lui,
ca floarea câmpului, așa va înflori;
Că vânt trece peste dânsa, și nu va mai fi,
și nu se va cunoaște nici locul ei.
Iar mila Domnului din veac și până în veac,
spre cei ce se tem de Dânsul,
Și dreptatea Lui spre fiii fiilor, cei ce păzesc legătura Lui,
și-și aduc aminte, ca să împlinească poruncile Lui.
Domnul în cer și-a gătit scaunul
și împărăția Lui toate le stăpânește.
Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei tari în virtute,
care împliniți cuvântul Lui,
ascultând de glasul poruncilor Lui.
Binecuvântați pe Domnul, toate puterile Lui,
slujitorii Lui, care faceți voia Lui.
Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui,
în tot locul stăpânirii Lui;
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.
Și iarăși: În tot locul stăpânirii Lui,
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea,
ascultă cererea mea, întru adevărul Tău,
auzi-mă, întru dreptatea Ta.
Și să nu intri la judecată cu robul Tău,
căci drept, înaintea Ta, nu se va găsi nimeni dintre cei vii.
Că a prigonit dușmanul sufletul meu,
smerit-a până la pământ viața mea.
Așezatu-m-a întru întuneric, ca pe morții veacului,
și s-a mâhnit întru mine spiritul meu,
întru mine s-a tulburat inima mea.
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult,
gânditu-m-am la toate lucrurile Tale,
la faptele mâinilor Tale am cugetat.
Întins-am spre Tine mâinile mele,
sufletul meu, spre Tine, ca un pământ fără de apă.
Degrabă auzi-mă, Doamne,
că a slăbit spiritul meu.
Să nu întorci fața Ta de către mine,
ca să nu mă aseamăn celor ce se coboară în groapă.
Fă-mă să aud dis-de-dimineață mila Ta,
că întru Tine am nădăjduit.
Arată-mi mie, Doamne, calea, pe care voi merge,
că la Tine am ridicat sufletul meu.
Scoate-mă de la dușmanii mei, Doamne,
că la Tine am găsit scăpare.
Învață-mă, să fac voia Ta,
că Tu ești Dumnezeul meu.
Spiritul Tău Cel bun mă va povățui la pământ drept,
pentru numele Tău, Doamne, îmi vei da viață.
Întru dreptatea Ta scoate-vei din necaz, sufletul meu,
și întru mila Ta vei zdrobi pe dușmanii mei.
Și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu,
căci robul Tău sunt eu.
Și iarăși: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta,
și să nu intri la judecată cu robul Tău. (De 3 ori.)
Apoi: Spiritul Tău cel bun mă va povățui la pământ drept.

Mărire…. Și acum….
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Rugăciunile Utreniei

Rugăciunea I
Mulțumim Ție, Doamne Dumnezeul nostru, celui ce ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și ai dat în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm, și să chemăm numele tău cel sfânt; și să ne rugăm îndurărilor tale, celor ce pururea le ai pentru viața noastră. Și acum trimite ajutorul tău peste cei ce stau înaintea feței măririi tale celei sfinte, și așteaptă de la tine bogată milă; și le dă lor, ca slujind ție totdeauna cu frică și cu dragoste, să laude bunătatea ta cea negrăită. — Că ție se cuvine toată mărirea, cinstea, și închinăciunea, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea II
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeul nostru, pentru că lumină sunt poruncile tale pe pământ. Înțelep¬țește-ne, să facem întru frica ta dreptate și sfințenie; că pe tine te mărim, cel cu adevărat Dumnezeul nostru; pleacă urechea ta, și ne auzi pe noi; și pomenește, Doamne, pe cei ce împreună cu noi sunt de față, și se roagă, pe toți pe nume, și-i mântuiește cu puterea ta; binecuvântează poporul tău și sfințește moștenirea ta; pace dăruiește lumii tale, bisericilor tale, preoților, și tot poporului tău. — Că bine s-a cuvântat, și s-a preamărit prea¬cinstitul, și de mare-cuviință numele tău, al Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea III
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt poruncile tale; învață-ne pe noi, Dumnezeule, dreptatea ta, poruncile tale, și îndreptările tale; luminează ochii minții noastre, ca să nu adormim vreodată în păcate spre moarte; risipește toată negura de pe inimile noastre; dăruiește-ne nouă soarele dreptății, și nevătămată păzește viața noastră, cu pecetea sfântului tău Spirit; îndreptează pașii noștri în calea păcii; dă-ne, să vedem zorile zilei și ziua întru bucurie, ca să-ți înălțăm rugă¬ciunile de dimineața. — Că a ta este stăpânirea, și a ta este împă¬răția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IV
Stăpâne Dumnezeule, cel ce ești sfânt și necuprins, care ai zis să strălucească lumina întru întuneric, cel ce ne-ai odihnit în somnul de noapte, și ne-ai ridicat spre lauda și ruga bunătății tale, fiind îmblânzit de singură milostivirea ta: primește-ne pe noi, cei ce și acum ne închinăm ție, și după putință îți mulțu¬mim; și ne dăruiește toate cererile cele spre mântuire; arată-ne pe noi fii ai luminii, și ai zilei, și moștenitori ai bunătăților tale cele veșnice. Pomenește, Doamne, întru mulțimea îndurărilor tale, și pe tot poporul tău, ce este de față, și se roagă împreună cu noi, și pe toți frații noștri, care sunt pe uscat, pe mare, și în tot locul stăpânirii tale, care așteaptă iubirea ta de oameni; și tutu¬ror le dăruiește mila ta cea mare. — Ca mântuiți fiind cu sufletul și cu trupul, pururea stăruind cu îndrăzneală, să preamărim numele tău cel minunat și binecuvântat, al Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea V
Vistierule al bunătăților, izvorule ce pururea izvorăști, Părinte sfinte, făcătorule de minuni, atotputernice și atotstăpâni-torule, toți ne închinăm, și ne rugăm ție, chemând milele tale și îndurările tale, spre ajutorul și paza smereniei noastre. Pomenește, Doamne, pe robii tăi, și primește rugăciunile cele de dimineața ale noastre ale tuturor, ca o tămâie înaintea ta, și nu socoti nici pe unul din noi netrebnic; ci pe toți ne păzește cu îndurările tale. Pomenește, Doamne, pe cei ce priveghează și cântă, spre mărirea ta, și a unuia născut Fiului tău și Dumnezeului nostru, și al sfân¬tului tău Spirit. Fii lor ajutor și păzitor; primește rugăciunile lor întru altarul tău cel mai presus de ceruri și înțelegător. — Că tu ești Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VI
Mulțumim ție, Doamne Dumnezeul mântuirilor noastre, că toate le faci spre facerea de bine a vieții noastre, ca totdeauna la tine să ne uităm, la Mântuitorul și Făcătorul de bine al suflete¬lor noastre; că ne-ai odihnit pe noi în măsura nopții ce a trecut, și ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și ne-ai pus la închina¬rea cinstitului tău nume. Pentru aceasta ne rugăm ție, Doamne: dă-ne har, și putere, ca să ne învrednicim a cânta ție cu înțele¬gere, și a te ruga neîncetat cu frică și cu cutremur, îngrijindu-ne de a noastră mântuire, cu ajutorul Hristosului tău. Pomenește, Doamne, și pe cei ce strigă către tine noaptea; auzi-i pe dânșii, și-i miluiește; și sfărâmă sub picioarele lor pe dușmanii cei ne¬văzuți și potrivnici luptători. — Că tu ești împăratul păcii, și Mântuitorul sufletelor noastre, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor.

Rugăciunea VII
Dumnezeule și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, cel ce ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și împreună ne-ai adunat la ceasul rugăciunii: dă-ne har întru deschiderea gurii noastre, și primește ale noastre mulțumiri cele după putință; și ne învață îndreptările tale; pentru că a ne ruga, precum se cuvine, nu știm, de nu ne vei povățui tu, Doamne, cu Spiritul tău cel sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție: orice am greșit până în ceasul de acum, cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, cu voia sau fără de voie, slăbește, lasă, iartă. Că de te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că la tine este mântuirea. Tu singur ești sfânt, ajutător puternic, păzitor al vieții noastre, și întru tine este cântarea noastră pururea. — Fie stăpânirea împărăției tale pururea binecuvântată și preamărită, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VIII
Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai alungat de la noi trândă-via somnului, și cu chemare sfântă împreună ne-ai chemat, ca și noaptea să înălțăm mâinile noastre, și să te mărturisim pe tine întru judecățile dreptății tale: primește rugăciunile noas-tre, cererile, mărturisirile, slujbele cele de noapte; și ne dăruiește, Dumnezeule, credință ne rușinată, nădejde tare, dragoste nefă-țarnică; binecuvântează intrările și ieșirile, faptele, lucrurile, cu-vintele, gândurile noastre; și ne dă nouă, să ajungem la înce-puturile zilei, lăudând, cântând, și binecuvântând bunătatea milei tale celei negrăite. — Că s-a binecuvântat preasfânt numele tău, și s-a preamărit împărăția ta, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IX
Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoștinței dumnezeirii tale, și deschide ochii minții noastre spre înțelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupului călcându-le, viață sufletească să petre¬cem, toate cele ce sunt spre bunăplăcerea ta gândind și făcând. — Că tu ești sfințirea și luminarea noastră, și ție mărire înăl¬țăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea X
Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin pocăință, iertare ai dăruit oamenilor, și pildă a cunoașterii de păcate, și a măr¬turisirii, ne-ai arătat pocăința proorocului David spre iertare: însuți, Stăpâne, pe noi cei căzuți în multe și mari greșeli, milu¬iește-ne după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale curățește fărădelegile noastre. Că ție ți-am greșit, Doamne, ce¬lui ce știi și cele nearătate și ascunse ale inimilor oamenilor, și celui ce singur ai putere, de a ierta păcatele; și inimă curată zi¬dind întru noi, și cu spirit stăpânitor întărindu-ne, și bucuria mântuirii tale arătându-ne-o, nu ne lepăda de la fața ta: ci bine¬voiește, ca un bun și iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă, să-ți aducem jertfă de dreptate, și prinos, întru sfintele tale altare.— Cu mila, și cu îndurările, și cu iubi¬rea de oameni a unuia-născut Fiului tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul, și bunul, și de viață făcătorul tău Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea XI
Dumnezeule Dumnezeul nostru, cel ce ai așezat puteri cuvân-tătoare și înțelegătoare cu vrerea ta, pe tine te rugăm, și ție ne cucerim: primește preamărirea noastră, cea după putință, împreună cu a tuturor făpturilor tale, și ne răsplătește cu daruri¬le cele bogate ale bunătății tale; că ție se pleacă tot genunchiul, al celor cerești, și al celor pământești, și al celor dedesubt, și toată suflarea și făptura laudă mărirea ta cea neajunsă; pentru că sin¬gur ești Dumnezeu adevărat și mult milostiv. — Că pe tine te lau¬dă toate puterile cerești, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea XII
Lăudămu-te, cântăm, bine te cuvântăm, și mulțumim ție, Dumnezeul părinților noștri, că ne-a trecut umbra nopții, și ne-ai arătat iarăși lumina zilei; ci ne rugăm bunătății tale: fii milostiv păcatelor noastre, și primește rugăciunea noastră, în¬tru mare mila ta; că la tine scăpăm, la Dumnezeul cel milostiv și atotputernic. Strălucește în inimile noastre soarele cel adevă¬rat al dreptății tale; luminează mintea noastră, și simțurile toate le păzește, ca umblând ca ziua cu bunăcuviință pe calea porun¬cilor tale, să ajungem la viața cea veșnică — pentru că la tine este izvorul vieții — și să ne învrednicim a fi întru desfătarea luminii tale celei neapropiate. — Că tu ești Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Ectenia mare
Cu pace Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne îndură-Te, spre noi.
Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
Pentru sfântă casa aceasta, și pentru cei ce cu credință, cu bună cucernicie, și cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.
Pentru Sfântul Părinte Papa (N), pentru Preafericitul Părinte Arhiepiscop (N), pentru (Înalt) Preasfințitul (Arhi) Episcopul nostru (N), și pentru cinstita Preoțime, întru Hristos Diaconime, pentru tot Clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.
Pentru autoritățile și oștirea țării noastre, Domnului să ne rugăm.
Pentru țara noastră, orașul (sau satul) acesta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.
Pentru bună liniștea aerului, și pentru înmulțirea roadelor pământului, și pentru timpuri de pace, Domnului să ne rugăm.
Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, și pentru cei robiți, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.
Apără, mântuiește, miluiește, și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Pe preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare, și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții pomenind-o, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Ție se cuvine toată mărirea, cinstirea, și închinarea, Ta¬tălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin

Se cântă Dumnezeu este Domnul, cu stihurile, pe glasul 4
Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvân¬tat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 1. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvân¬tat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 2. Toate neamurile m-au împresurat, și întru numele Domnului le-am înfrânt.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvân¬tat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 3. Nu voi muri, ci voi fi viu, și voi spune lucrurile Domnului.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvân¬tat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 4. Piatra, care nu au socotit-o ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut aceasta, și minunată este întru ochii noștri.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvân¬tat, cel ce vine întru numele Domnului.
Apoi:

Troparul Praznicului, glas 4
Astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu al Fecioarei se face și Gabriel binevestește harul. Pentru aceasta și noi, împreună cu el, Născătoarei de Dumnezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!

Sedealna zilei din Triod, glas 5
Prin lemnul mâncării fiind omorâți de demult noi oamenii, prin Crucea Ta iarăși am înviat, Îndurate; cu a cărei putere, Bunule, întărește-ne pe noi, sa trecem vremea postului cu umilință făcând voia Ta, și să vedem ziua cea luminoasă a învierii.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.

Prin lemnul mâncării fiind omorâți de demult noi oamenii, prin Crucea Ta iarăși am înviat, Îndurate; cu a cărei putere, Bunule, întărește-ne pe noi, sa trecem vremea postului cu umilință făcând voia Ta, și să vedem ziua cea luminoasă a învierii!

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pe Cruce văzându-Te, Hristoase, Maica Ta, răstignit de bunăvoie în mijlocul tâlharilor și, durându-o cele dinlăuntru, ca o Maică a zis: Fiule, Cel ce ești fără de păcat, cum Te-ai pironit pe Cruce pe nedrept ca un făcător de rele, vrând să înviezi neamul omenesc, ca un îndurat?

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Sedelnele Praznicului, glas 1
Marele voievod al cetelor celor fără de trup, venind în cetatea Nazaret, ți-a vestit ție, Curată, pe Împăratul veacurilor și Domnul: Bucură-te!, grăind ție, binecuvântată Marie, minune necuprinsă și netâlcuită, chemarea din nou a oamenilor!

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Marele voievod al cetelor celor fără de trup, venind în cetatea Nazaret, ți-a vestit ție, Curată, pe Împăratul veacurilor și Domnul: Bucură-te!, grăind ție, binecuvântată Marie, minune necuprinsă și netâlcuită, chemarea din nou a oamenilor!

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

PSALMUL 135

Mărturisiți-vă Domnului, că e bun, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Mărturisiți-vă Dumnezeului dumnezeilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Mărturisiți-vă Domnului domnilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce singur face minuni mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a făcut cerurile cu înțelegere, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a întărit pământul peste ape, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce însuși a făcut luminătorii cei mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Soarele spre stăpânirea zilei, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Luna și stelele spre stăpânirea nopții, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a bătut Egiptul cu cei întâi-născuți ai lor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a scos pe Israel din mijlocul lor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Cu mână tare și cu braț înalt, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a împărțit Marea Roșie întru despărțiri, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a aruncat pe Faraon și puterea Lui în Marea Roșie, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a trecut pe poporul Său în pustie, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a bătut împărați mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a ucis împărați tari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Pe Sion, împăratul Amoreilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și pe Og, împăratul Vasanului, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și pământul lor l-a dat moștenire, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Moștenire lui Israel robului Său, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Că întru necazul nostru și-a adus aminte de noi Domnul, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și ne-a scăpat de dușmanii noștri, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Cel ce dă nutremânt la tot trupul, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia,
Mărturisiți-vă Dumnezeului cerului, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.

Mărimurile Praznicului
Stih 1: Dumnezeule, judecata Ta dă-o împăratului și dreptatea Ta fiului împăratului. (Ps. 71, 1)

Pripeală: Veniți toți, cu glasul Arhanghelului să strigăm: „Bucură-te, Fecioară, ceea ce ești cu dar dăruită, Domnul este cu tine”.

Stih 2: Binevestiți din zi în zi mântuirea Dumnezeului nostru. (Ps. 95, 2)
Stih 3: Juratu-S-a Domnul lui David: Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău. (Ps.131, 11)
Stih 4: Și se vor închina Lui toți împărații pământului și toate popoarele vor sluji lui(Ps. 71, 11)
Stih 5: Fi-va numele Lui binecuvântat în veci. Mai înainte de soare rămâne numele Lui. (Ps. 71, 17)
Stih 6: Și se va umple de mărirea Lui tot Pământul. Amin. (Ps. 71, 22)

Mărire…

Mărire Ție, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte și Spirite Sfinte, zicând: mărire Ție, Dumnezeule.
Și acum…

Bucură-te, ceea ce ești cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine: și prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că S-a binecuvântat numele Tău și s-a preamărit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Sedealna după Polieleu, glas 4
Gabriel, din cer a strigat către cea cinstită: Bucură-te, că vei zămisli în pântece pe Dumnezeul cel mai înainte de veci, Care, prin cuvânt, a alcătuit marginile. Pentru care Maria a răspuns: Fără de bărbat sunt eu și cum voi naște Fiu? Naștere fără de sămânță cine a văzut? Și, tâlcuindu-i aceasta, Îngerul a zis către Născătoarea de Dumnezeu și Fecioara: Spiritul Sfânt va veni peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Trimis a fost Gabriel către Fecioara și curata și i-a tâlcuit ei bucuria cea de negrăit, că va zămisli fără de sămânță și va rămâne mai departe fecioară. Căci va naște Fiu pe Dumnezeu cel mai înainte de veci, Care va mântui pe popor de greșelile lui. Și mărturie este Cel ce m-a trimis pe mine, să-ți zic ție, binecuvântată: Bucură-te, Fecioară: vei naște și, după naștere, iarăși vei rămâne fecioară.

Antifonul I al glasului 4
Din tinerețile mele multe patimi se luptă cu mine; ci Însuți mă sprijinește și mă mântuiește, Mântuitorul meu.
Cei ce urâți Sionul, rușinați veți fi de Domnul; că precum iarba de foc, așa veți fi uscați.
Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.

Prin Spiritul Sfânt tot sufletul viază și prin curăție se înalță, se luminează întru Unimea Treimii, cu sfințenie de taină

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Prin Spiritul Sfânt izvorăsc râurile harului, care adapă toată făptura spre rodire de viață.

Prochimen, glas 4
Binevestiți din zi în zi mântuirea Dumnezeului nostru. (Ps. 95-2)
Stih: Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot Pământul. (Ps. 95-1)
Binevestiți din zi în zi mântuirea Dumnezeului nostru.

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.

Preotul: Că sfânt ești Dumnezeul nostru și întru Sfinți Te odihnești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Se cântă Toată suflarea… pe glasul 4
Toată suflarea să laude pe Domnul. — Toată suflarea și toată făptura să laude numele Domnului. — Lăudați pe Dumnezeu întru Sfinții lui.

Apoi:
Preotul: Și pentru ca să ne învrednicim a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu să-l rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-te spre noi, (de 3 ori.)
Preotul: Înțelepciune, drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor!
Poporul: Și spiritului tău.
Preotul: Din Sfânta Evanghelie după Sfântul apostol și evanghelist, Luca, citire:
Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.
Preotul: Să luăm aminte.

Evanghelia de la Luca (1, 39-49,56):
În zilele acelea , sculându-se Maria, s-a dus în grabă la munte , într-un oraș al lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei; și Elisabeta s-a umplut de Spirit Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis :binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui Tău. Și de unde cinstea aceasta pentru Mine, ca să vină Maica Domnului meu ? Căci iată, cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria : mărește sufletul meu pe Domnul și se bucură Spiritul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a căutat spre smerenia roabei sale. Iată, de acum, mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie lucruri mari Cel Puternic și sfânt este numele Lui. Și a rămas Maria împreună cu Elisabeta, ca la trei luni. Apoi s-a întors la casa sa.

Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta,
și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea
și de păcatul meu curățește-mă.
Că fărădelegea mea eu o cunosc
și păcatul meu înaintea mea este pururea.
Ție unuia am greșit
și ce este rău înaintea Ta am făcut,
Ca să te arăți drept întru cuvintele Tale
și biruitor să ieși când te vor judeca.
Că iată întru fărădelegi am fost conceput
și în păcate m-a născut maica mea.
Că iată adevărul ai iubit;
cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, le-ai arătat mie.
Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți;
spăla-mă-vei și mai mult decât zăpada mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie și veselie;
bucura-se-vor oasele mele cele umilite.
Întoarce fața Ta de la păcatele mele
și toate fărădelegile mele șterge-le.
Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule
și Spirit drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.
Nu mă lepăda de la fața Ta
și Spiritul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale
și cu Spirit stăpânitor mă întărește.
Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale
și cei păcătoși la Tine se vor întoarce.
Mântuiește-mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide
și gura mea va vesti lauda Ta.
Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi adus;
arderile de tot nu le vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu: spirit umilit;
inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
Bine fă, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
și să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci bineplăcute-Ți vor fi jertfa dreptății,
prinosul și arderile de tot;
atunci vor aduce pe altarul Tău viței.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre.

Stih, glas 6
Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește fărădelegile noastre.

Stihira, glas 6
Astăzi vestește Gabriel celei pline de har: bucură-te Fecioară care nu știi de mire și ești neispitită de nuntă! Nu te mira de chipul meu cel neobijnuit și nici nu te înspăimânta! Că sunt Arhanghel! Șarpele a amăgit oarecând pe Eva iar acum eu iți vestesc ție bucurie. Și vei rămâne neatinsă și vei naște pe Domnul, Preacurată.

Preotul: Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvântează moștenirea ta; cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări; înalță puterea creștinilor dreptcredincioși; și trimite peste noi milele tale cele bogate: pentru rugăciunile Preacuratei Doamnei noastre, Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu mijlocirile cinstitelor cerești Puteri ale celor fără de trupuri, ale cinstitului mărit profet Înaintemergător și Botezător Ioan; ale sfinților mă¬riți și întru tot lăudați Apostoli; ale celor dintru sfinți Părinții noștri și ai lumii mari Dascăli și Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul, și Ioan Gură-de-aur; și ale celui dintru sfinți părinte¬lui nostru Nicolae Arhiepiscopul de la Mira Liciei, făcătorul de minuni, ale celui dintru sfinți părintelui nostru Nichita al Remesianei, apostolul românilor; ale sfinților măriți și bine în¬vingători Martiri ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători Părinților noștri; ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, rugămu-te, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm ție, și te îndură spre noi.

Poporul: Doamne, îndură-te spre noi — (de 12 ori.)

Preotul, cu glas înalt:
Cu mila, și cu îndurările, și cu iubirea de oameni a unuia născut Fiului tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul, și bunul, și de viață făcătorul tău Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

CANONUL

Canonul Praznicului
Cântarea I, Irmos, glas 4

Deschide-voi gura mea, și se va umplea de Spirit, și cuvânt voi răspunde împărătesei Maici, și mă voi arăta luminat prăznuind, și voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Îngerul:
Strig către tine, bucurându-mă. Pleacă-ți urechea și ia aminte la mine, cel ce-ți vestesc zămislirea fără de sămânță. Că ai aflat har înaintea Domnului, pe care nici o alta nu l-a aflat vreodată, Preacurată.

Născătoarea de Dumnezeu: Fă-mi cunoscută, Îngere, puterea graiurilor tale! Cum va fi ceea ce ai zis? Spune-mi mai limpede, cum voi zămisli, fiind fecioară curată? Și cum voi fi Maica Ziditorului meu?

Îngerul:Precum se pare, tu socotești că-ți vorbesc cu amăgire; și mă bucur văzând încredințarea ta. Ci îndrăznește Stăpână, că unde Dumnezeu voiește, ușor se săvârșesc chiar și lucrurile cele mai minunate.

Cântarea I a a Catavasiilor Buneivestiri, glas 4
Deschide-voi gura mea și se va umplea de Spirit, și cuvânt voi răspunde împărătesei Maici; și mă voi arăta luminat prăznuind, și voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Canonul Praznicului
Cântarea III, Irmos, glas 4
Pe ai tăi cântăreți, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești izvor viu și îndestulat, care s-au împreunat ție ceată sufletească, întărește-i, în dumnezeiască mărirea ta, de cununile măririi învrednicindu-i.

Născătoarea de Dumnezeu: Lipsit-a Domn din Iuda și iată vremea a sosit, în care va să se arăte nădejdea neamurilor, Hristos; dar spune-mi mai lămurit, cum Îl voi naște eu pe Acesta, fecioară fiind?

Îngerul: Cauți să știi de la mine, Fecioară, chipul zămislirii tale. Dar acesta este de netâlcuit. Ci Spiritul Sfânt, cu putere lucrătoare, umbrindu-te pe tine, îl va săvârși.

Născătoarea de Dumnezeu: Strămoașa mea, primind povața șarpelui, a fost îndepărtată de la desfătarea dumnezeiască. Pentru aceasta, și eu mă tem de închinarea ta cea neobișnuită, fiindu-mi frică de alunecare.

Îngerul:Ca slujitor al lui Dumnezeu am fost trimis să-ți vestesc sfatul cel dumnezeiesc. Pentru ce te temi, Preacurată, de mine, care, la rându-mi, mai mult mă tem de tine? Pentru ce ți-e frică, Stăpână, de mine, căruia, la rându-mi, mai mult mi-e frică de tine?

Cântarea a 3-a a Catavasiilor Buneivestiri, glas 4
Pe ai tăi cântăreți, Născătoare de Dumnezeu, izvorul cel viu și îndestulat, care s-au împreunat ceată sufletească, întărește-i și, întru dumnezeiască mărirea ta, cununilor preamăririi învrednicește-i.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Sedealna, glas 8
Cuvântul lui Dumnezeu pe pământ acum s-a coborât. Îngerul a stat înaintea Fecioarei, strigând: Bucură-te, binecuvântată, ceea ce singură ți-ai păstrat pecetea, primind în pântece pe Cuvântul cel mai înainte de veci și Domnul, ca să mântuiască din înșelăciune, ca un Dumnezeu, neamul omenesc.


Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Fiind trimis din cer de la Dumnezeu, Arhanghelul Gabriel, degrabă a stat înaintea cetății celei însuflețite, grăind arătat către ea: Vei primi în pântece pe Ziditorul, Fecioară, și-L vei naște pe Acesta neschimbat cu trup. Pentru aceasta, sunt trimis ca să-ți vestesc ție nașterea cea străină, Curată, și stau strigând către tine: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară.

Canonul Praznicului
Cântarea IV, Irmos, glas 4

Cel ce șade întru mărire pe scaunul Dumnezeirii, pe nor ușor a venit Isus, Cel cu totul dumnezeiesc, din preacurata Fecioară, și a mântuit pe cei ce strigă: Mărire puterii Tale, Doamne!

Născătoarea de Dumnezeu: Că o Fecioară sfântă va naște pe Emmanuel, am auzit aceasta de la Profetul, care odinioară a prorocit. Și doresc să cunosc cum firea oamenilor va suferi amestecul cu Dumnezeirea.

Îngerul:Rugul, cel ce primind flacăra a rămas nears, a arătat adâncul tainei celei cu privire la tine, ceea ce ești plină de har și nu știi de nuntă. Căci, după naștere, vei rămâne curată, pururea Fecioară.

Născătoarea de Dumnezeu: Cel ce strălucești de lumina lui Dumnezeu Atotținătorul, vestitorule al adevărului, spune-mi Gabriele, prea cu adevărat: Cum, rămânând neatinsă curăția mea, voi naște cu trup pe Cuvântul cel fără de trup?

Îngerul:Cu teamă, ca o slugă, stau înaintea ta Doamnă, și cu frică, Fecioară, mă străduiesc să te fac să înțelegi. Ca ploaia pe lână se va coborî la tine Cuvântul Tatălui, precum a binevoit.

Cântarea a 4-a a Catavasiilor din Triod, glas 6
Auzit-a prorocul de venirea Ta, Doamne, și s-a temut; că aveai să Te naști din Fecioară și oamenilor să Te arăți, și a grăit: Auzit-am glasul Tău și m-am temut; mărire puterii Tale, Doamne!

Canonul Praznicului
Cântarea V, Irmos, glas 4

Spăimântatu-s-au toate de dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, nenuntită, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut pe Fiul Cel fără de ani, Cel Ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă.

Născătoarea de Dumnezeu: Nu pot să înțeleg noima adevărată a cuvintelor tale. Căci minuni au fost adesea, cu făcute cu dumnezeiască putere, semne și chipuri ale legii, dar niciodată vreo fecioară nu a născut fără să știe de bărbat.

Îngerul: Minunează-te, Preacurată, căci minunat lucru este și minunea care se face cu tine. Că tu singură vei primi în pântece pe Împăratul tuturor, întrupându-Se. Și pe tine te-au închipuit de mai înainte graiurile și vorbirile cele ascunse ale Prorocilor și preîchipuirile Legii.

Născătoarea de Dumnezeu: Cel ce de toate este necuprins, și de toate nevăzut, cum putea Acesta să Se sălășluiască în pântecele unei fecioare, pe care însuși l-a zidit? Și cum voi zămisli pe Dumnezeu Cuvântul, Cel împreună fără de început cu Tatăl și cu Spiritul.

Îngerul: Cel ce a făgăduit strămoșului tău David că va pune din rodul pântecelui pe scaunul împărăției Lui, Acela te-a ales pe tine singură, frumusețea lui Iacob, sălășluire cuvântătoare.

Canonul Triodului

Stih: Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire Ție!
Vindecă-mă, Doamne, și mă voi vindeca, cu rana Ta curățind rănile sufletului meu, Hristoase, Cel ce ai primit pătimiri cu trupul.

Stih: Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire Ție!
Pe Tine, Hristoase, dacă Te-a văzut soarele răstignit pe lemn cu trupul, și-a schimbat lumina în întuneric și pământul s-a clătinat și pietrele s-au despicat.

Stih: Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire Ție!
Sufletul meu cel roditor de spini și înțelenit cu tot felul de patimi, curățește-l, Doamne, Cel ce ai fost încununat cu spini, pentru bunătatea cea desăvârșită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Ca pe un prunc tânăr ai născut, Preacurată, pe Ziditorul meu; pe Care te rog, roagă-L să mă înnoiască pe mine, cel învechit în multă răutate.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.

Pe Soarele cel întreit al prealuminatei Treimi, să-L lăudăm credincioșii, lumină pe Tatăl cinstind, lumină pe Fiul mărind, lumină și pe Spiritul vestind.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cel ce S-a născut din tine, curată, te-a arătat mai presus decât îngerii; că pe Acela, de Care ei se cutremură a privi la Dânsul ca la Dumnezeu, tu L-ai purtat în brațe ca pe Fiul tău, Preacurată.

Cântarea a 5-a a Catavasiilor din Triod, glas 1
Dis-de-dimineață Te lăudăm pe Tine, Hristoase Dumnezeule, Care pentru noi ai sărăcit, și Crucea și moartea ai răbdat cu trupul Tău.

Canonul Praznicului
Cântarea VI, Irmos, glas 4

Strigat-a prorocul Iona, mai înainte închipuind îngroparea Ta cea de trei zile, în chit rugându-se: Din stricăciune mântuiește-mă, Isuse, Împărate al puterilor.

Născătoarea de Dumnezeu: Glasul cel de bucurie al cuvintelor tale primindu-l, Gabriele, de veselie dumnezeiască m-am umplut; căci vestești bucurie și bucurie nesfârșită de sus îmi aduci.

Îngerul:Ție ți s-a dat bucuria cea dumnezeiască Maica lui Dumnezeu; ție toată făptura îți strigă: Bucură-te dumnezeiască Mireasă, căci numai tu ai fost rânduită, Curată, a fi Maica Fiului lui Dumnezeu.

Născătoarea de Dumnezeu😛rin mine să se nimicească acum osândirea Evei. Să se dea înapoi, prin mine, datoria astăzi. Prin mine să se dea prea deplin plata cea de demult.

Îngerul: Făgăduit-a Dumnezeu strămoșului Avraam, să se binecuvinteze întru seminția lui toate neamurile, Curată; iar prin tine făgăduința ia astăzi sfârșit.

Cântarea a 6-a a Catavasiilor Buneivestiri, glas 4
Strigat-a mai înainte prorocul Iona închipuind îngroparea Ta cea de trei zile, în chit rugându-se: Din stricăciune mântuiește-mă, Iisuse, Împărate al puterilor.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Tu ești împăratul păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție mărire înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Condacul Praznicului, glas 8
Apărătoare Doamnă, pentru biruințe mulțumire, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ție: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară.

Icos
Îngerul cel mai de frunte a fost trimis să zică Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te! Și, împreună cu glasul cel netrupesc văzându-te, pe Tine, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și a stat strigând către dânsa unele ca acestea:
Bucură-te, prin care va răsăre bucuria! Bucură-te, prin care se pierde blestemul!
Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mântuirea lacrimilor Evei!
Bucură-te, Înălțime, la care cu anevoie ajung cugetele omenești! Bucură-te, Adâncime, care nu te poți lesne vedea nici prin ochii îngerilor!
Bucură-te, că ești scaun al Împăratului! Bucură-te, că porți pe Cel ce poartă toate! Bucură-te, stea care arăți Soarele! Bucură-te, pântece al dumnezeieștii întrupări! Bucură-te, prin care se înnoiește zidirea! Bucură-te, prin care ne închinăm Ziditorului! Bucură-te, Mireasă nenuntită!

Sinaxar
În această lună, în ziua a douăzeci și cincea, sărbătorim amintirea Bunavestiri.
Doamne îndură-te și ne mântuiește pe noi. Amin.

Canonul Praznicului
Cântarea VII, Irmos, glas 4

Înțelepții lui Dumnezeu făpturii nu s-au închinat, fără numai Făcătorului; iar groaza focului bărbătește călcând-o, s-au bucurat, cântând: Prealăudate Dumnezeul părinților noștri și Doamne, bine ești cuvântat.

Născătoarea de Dumnezeu: Vestindu-mi mie că lumina cea nematerialnică va să se unească cu materia trupului, din milostivirea cea multă, luminata buna vestire și propovăduirile cele dumnezeiești, strigi acum mie: Binecuvântat este, Preacurată, Rodul pântecelui tău.

Îngerul: Bucură-te, Stăpână Fecioară! Bucură-te, Preacurată! Bucură-te, vas al lui Dumnezeu! Bucură-te, sfeșnic al Luminii, chemarea din nou a lui Adam, mântuirea Evei, munte sfânt, sfințenie prealuminată și cămara de Mire a nemuririi!

Născătoarea de Dumnezeu: Venirea asupră-mi a Preasfântului Spirit mi-a curățit sufletul și mi-a sfințit trupul, m-a făcut Biserică de Dumnezeu încăpătoare, cort de Dumnezeu împodobit, templu însuflețit și curată Maică a Vieții.

Îngerul:Ca pe o făclie mult luminată și ca pe o cămară de Dumnezeu lucrată te văd pe tine. Primește acum, ca un chivot de aur, pe Dătătorul legii, Preacurată, Care a binevoit a mântui, prin tine, firea oamenilor cea stricată.

Cântarea a 7-a a Catavasiilor Buneivestiri, glas 4
Înțelepții lui Dumnezeu făpturii nu s-au închinat, fără numai Făcătorului; iar groaza focului bărbătește călcând-o, s-au bucurat, cântând: Prealăudate Dumnezeul părinților noștri și Doamne, bine ești cuvântat.

Canonul Praznicului
Cântarea VIII, Irmos, glas 4

Ascultă, fiică Fecioară curată! Să-ți spună Gabriel, sfatul de demult, cel adevărat, al Celui Preaînalt. Fii gata spre primirea lui Dumnezeu! Că, prin tine, Cel necuprins Se va sălășlui între oameni. Pentru aceasta și bucurându-mă strig: Binecuvântați, toate lucrurile Domnului pe Domnul!

Născătoarea de Dumnezeu: Toată mintea omenească se biruiește, a răspuns Fecioara, cercetând lucrurile cele neobișnuite pe care mi le grăiești. Am înțeles cuvintele tale, dar mă tem, înspăimântându-mă să nu mă amăgești și să nu mă îndepărtezi de Dumnezeu ca șarpele pe Eva. Și, totuși, tu strigi: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Îngerul:Iată s-a dezlegat ție îndoirea, zis-a spre aceasta Gabriel: Că bine ai zis, lucru cu anevoie de înțeles, care se pleacă cuvintelor buzelor tale, însă nu te îndoi ca de o amăgire, ci ca unui lucru crede. Că eu bucurându-mă strig: Binecuvântați, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Născătoarea de Dumnezeu: Lege de la Dumnezeu este dată oamenilor, a zis iarăși cea Preacurată, ca nașterea să iasă din dragostea trupească. Dar eu nu cunosc nicidecum plăcerea de soție. Cum zici, deci, că voi naște? Mă tem să nu-mi grăiești cu înșelăciune. Și, totuși, tu strigi: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul!

Îngerul:Cuvintele pe care mi le grăiești, Curată, a strigat iarăși îngerul, sunt obișnuite nașterii oamenilor muritori. Iar eu îți vestesc pe Dumnezeu cel adevărat, Care se va întrupa din tine, mai presus de cuvânt și de înțelegere, precum Însuși știe. Pentru aceasta și bucurându-mă, strig: Binecuvântați, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Născătoarea de Dumnezeu: Grăitor de adevăr mi te arăți, a zis Fecioara: căci ai venit ca vestitor de bucurie tuturor. Deci, pentru că sufletul mi-am curățit prin Spiritul, fie mie după cuvântul tău! Să se sălășluiască întru mine Dumnezeu, către Care strig împreună cu tine: Binecuvântați, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Canonul Triodului

Stih: Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire Ție!
Pe Cruce Ți-ai întins palmele Tale, Hristoase, ridicând neînfrânarea mâinii strămoșului; și cu lemnul ai tămăduit blestemul lemnului; pentru aceasta Te lăudăm întru toți vecii.

Stih: Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire Ție!
Înaintea Ta, a Voitorului mântuirii, cad Cuvinte; potolește degrab voirile cele preaviclene din inima mea, Tu, Cel ce ai răbdat de bunăvoie Cruce și Pătimiri.

Stih: Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire Ție!
Viață desmierdată și trai spurcat iubind eu, păcătosul, m-am întunecat; strălucește-mi raza întoarcerii, Cuvinte, Cel ce ai întunecat lumina soarelui când ai pătimit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Potolește toată răutatea inimii mele cea cu multă durere, Maica lui Hristos Dumnezeu; sfărâmă săgețile și arcurile demonilor, celor ce se luptă cu smeritul meu suflet.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Spirit, Dumnezeu.

Trei Fețe cinstesc ale Dumnezeirii celei mai presus de ființă: pe Tatăl cel fără început și pe Fiul și pe Spiritul Sfânt. O Ființă nedespărțită după fire măresc în veci.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pe cea mai înaltă decât cerurile și mai presus decât heruvimii, pe Fecioara cea mai întâi cu sfințenia, și neîntinata Maică a Dumnezeului tuturor, o lăudăm și o preaînălțăm în toți vecii.

Cântarea a 8-a a Catavasiilor Buneivestiri, glas 4
Stih: Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-I și preaînălțăndu-L întru toți vecii.

Pe tinerii cei binecredincioși, în cuptor, nașterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum, fiind împlinită, pe toată lumea ridică să cânte: Pe Domnul, lucrurile, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica luminii în cântări cinstind-o, să o mărim!

Canonul Praznicului
Cântarea IX, Irmos, glas 4

Stih: Binevestește, pământule, bucurie mare! Lăudați, ceruri, mărirea lui Dumnezeu.
Ca de un chivot însuflețit al lui Dumnezeu, nicicum să nu se atingă mâna necredincioșilor; iar buzele credincioșilor, fără tăcere, glasul îngerului cântând, să strige cu bucurie Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine!

Stih: Binevestește, pământule, bucurie mare!
Mai presus de înțelegere zămislind pe Dumnezeu, nu ai știut de legile firii, Fecioară; căci întru naștere ai ocolit cele ce sunt ale maicilor, ajungând mai presus de firea cea stricăcioasă. Pentru aceasta, dupa vrednicie, auzi: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine!

Stih: Binevestește, pământule, bucurie mare!
Cum izvorăști lapte, Fecioară curată? Limba pământească nu poate să spună. Căci te arăți un lucru neobișnuit firii, depășind hotarele cele după fire ale nașterii. Pentru aceasta, după vrednicie auzi: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine!

Stih: Binevestește, pământule, bucurie mare!
În chip tainic se vorbește despre tine în sfintele Scripturi, Maica Celui Preaînalt. Căci Iacob, văzând scara de demult, care de mai înainte te închipuia pe tine, a zis: Cale de merger a lui Dumnezeu este aceasta. Pentru aceasta, după vrednicie auzi: Bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine!

Stih: Binevestește, pământule, bucurie mare!
Minunat semn a arătat lui Moise, grăitorului de cele sfinte, rugul și focul. Și căutând sfârșitul, după curgerea vremii, a zis: La o Fecioară curată îl întrezăresc, căreia, ca unei Născătoare de Dumnezeu se va zice: Bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine!

Stih: Binevestește, pământule, bucurie mare!
Daniel te-a numit munte înțelegător și Isaia, Născătoare de Dumnezeu, Ghedeon te-a văzut ca pe o lână, iar David sfințenie îți zice, iar într-alt loc, ușă. Și Gabriel îți strigă: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine!

Cântarea a 9-a a Catavasiilor Buneivestiri
Tot neamul pământesc să salte cu Spiritul, fiind luminat; și să prăznuiască firea minților celor fără de trup, lăudând mărita sărbătoare a Maicii lui Dumnezeu, și să strige: Bucură-te, preafericită Născătoare de Dumnezeu, curată, pururea Fecioară!

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că pe Tine Te laudă toate Puterile cerești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Luminătoarea Praznicului, glas 2
Marele voievod al puterilor îngerești a fost trimis de Dumnezeu Atotținătorul către Curata și Fecioara, să-i binevestească minunea cea neobișnuită și negrăită: că Dumnezeu se va face din ea prunc, ca om, fără de sămânță, ca sa zidească din nou neamul omenesc. Popoarelor, vestiți înnoirea lumii!

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, mântuirea blestemului lui Adam! Bucură-te, cinstită Maică a lui Dumnezeu! Bucură-te, rug însuflețit; bucură-te, făclie; bucură-te, scaun! Bucură-te, scară și ușă; bucură-te, carul cel dumnezeiesc! Bucură-te, nor ușor; bucură-te, biserică; bucură-te, năstrapă cu totul de aur! Bucură-te, munte; bucură-te, cort și masă! Bucură-te, dezlegarea Evei!

La Laude

Stihirile Laudelor Praznicului, din Minei, glas 1
Toată suflarea să laude pe Domnul! Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați pe El întru cele înalte; Ție se cuvine cântare, Dumnezeule. (Psalm 148, 1)

Lăudați-L pe El între puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea măririi Lui.
Din bolțile cerești, Gabriel zburând în jos, a venit în Nazaret, la Fecioara Maria, strigându-i: Bucură-te! Că vei zămisli Fiu pe cel mai de demult decât Adam, pe Făcătorul și Mântuitorul celor ce-ți strigă ție: Bucură-te, Curată!

Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută.
Gabriel aducând Fecioarei buna vestire din cer, i-a strigat: Bucură-te! Vei zămisli în pântecele tău pe Cel ce, încăpând întru tine, este neîncăput de lume și te vei arăta purtând în pântece pe Cel ce a răsărit din Tatăl, mai înainte de Luceafăr.

Lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L în strune și organe.
Cuvântul, cel împreună-veșnic cu Tatăl cel fără de început, nedespărțindu-se de cele de sus, a venit acum la cele de jos, din milostivirea cea nesfârșită îndurare arătând față de alunecarea noastră. Și, luând asupră-Și sărăcia lui Adam, S-a arătat în chip străin.

Lăudați-L pe El în chimvale bine-răsunătoare; lăudați-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.
Cel ce este din veci din Tatăl, din Maică aratându-se sub timpuri lumii, Cuvântul cel mai presus de ființă, chipul robului primește și se face trup, nedespărțindu-se de dumnezeire, și pe Adam îl zidește din nou în pântecele aceleia ce L-a zămislit pe El fără sămânță.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

A Praznicului, glas 2
Taina cea din veac se descoperă astăzi și Fiul lui Dumnezeu fiu al omului Se face, ca părtaș fiind la ceea ce este mai rău, să mă împărtășească pe mine din ceea ce este mai bun. Amăgit a fost odinioară Adam și, dorind să fie Dumnezeu, nu a fost. Iar Dumnezeu se face om, ca pe Adam să-l facă Dumnezeu. Să se se veselească făptura și să salte firea, că Arhanghelul stă cu frică înaintea Fecioarei și-i aduce veste de bucurie, împotriva întristării. Cel ce Te-ai întrupat din milostivirea milei, Dumnezeul nostru, mărire Ție.

Preotul: Mărire ție, celui ce ne-ai arătat nouă lumina!

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, ne închinăm Ție, Te rugăm pe Tine:
Îți mulțumim Ție, pentru mare mărirea Ta.
Doamne, Împărate, Dumnezeule ceresc, Părinte Atotținătorule; Doamne Fiule Unule-Născut, Isuse Hristoase, și Spirite Sfinte.
Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Părintelui, Cel ce ridici păcatele lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii.
Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui: și ne miluiește
Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești Unul Domn, Isus Hristos: întru mărirea lui Dumnezeu-Tatăl. Amin.
În toate zilele bine Te voi cuvânta, și voi lăuda numele Tău în veac, și în veacul veacului.
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă, în neam și în neam:
Eu am zis: Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că Ți-am greșit Ție.
Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă, să fac voia Ta: că Tu ești Dumnezeul meu.
Că la Tine este izvorul vieții, întru lumina Ta vom vedea lumină.
Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine.
Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat a ne păzi.
Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul Părinților noștri, și lăudat și preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine.
Bine ești cuvântat, Doamne, învață-mă îndreptările Tale.
Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale.
Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale.
Doamne mila Ta e în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea.
Ție Ți se cuvine laudă, Ție Ți se cuvine cântare, Ție mărire Ți se cuvine:
Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Ectenia cererilor
Să plinim rugăciunile noastre cele de dimineață, Domnului.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Apără, mântuiește, miluiește, și ne păzește, Dumnezeule, cu darul Tău.
Ziua toată desăvârșit sfântă, cu pace și fără de păcate, de la Domnul să cerem.
Poporul: Dă-ne, Doamne.
Înger de pace, credincios călăuzitor, păzitor sufletelor și trupu¬rilor noastre, de la Domnul să cerem.
Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem.
Cele bune și de folos sufletelor noastre, și pace lumii, de la Domnul să cerem.
Cealaltă vreme a vieții noastre în pace, și întru pocăință a o săvârși, de la Domnul să cerem.
Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără de patimă, ne rușinat, cu pace, și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, de la Domnul să cerem.
Pe preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare, și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:

Că Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni ești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin

Preotul: Pace tuturor.
Poporul: Și spiritului tău.
Preotul: Capetele noastre Domnului să le plecăm.
Poporul: Ție, Doamne.

Rugăciunea plecării capetelor
Doamne Sfinte, Care întru cele de sus locuiești și spre cei smeriți privești și, cu ochiul Tău cel a toate văzător, privești peste toată făptura, Ție am plecat cerbicea sufletului și trupului nostru și ne rugăm Ție, Sfinte al sfinților: Întinde mâna Ta cea nevăzută, din sfântul Tău locaș, și ne binecuvintează pe toți; și orice am greșit, cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile Tale cele din lume și cele mai presus de lume.

Preotul, cu glas înalt:

Că al Ție ți se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin

Stihoavna din Triod, glas 8
Risipind bogăția darului părintesc, în desfrânări mi-am cheltuit viața, dându-mă după gândurile cele rele ale păcatului; și cu dulceața poftei îndulcindu-mă, m-am asemănat animalelor celor neînțelegătoare, prin călcarea mântuitoarelor porunci. Dar Tu, Cel ce ai binevoit a Te răstigni pentru mine pe Cruce, Hristoase Dumnezeule, nu mă lepăda de la înfierea cea de către Tine, ci mă primește pe mine cel ce mă întorc, ca pe fiul cel pierdut și mă mântuiește.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Doamne, întru pomenirea Martirilor Tăi toată făptura prăznuiește. Cerurile se bucură cu îngerii, și pământul se veselește cu oamenii. Pentru rugăciunile lor, miluiește-ne pe noi.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei, glas 8
Să se veselească cerurile și să se bucure pământul! Că Cel împreună veșnic cu Tatăl și împreună fără de început, și împreună pe scaun șezător, îndurare și milă plină de iubire de oameni arătând, după bunăvoința și sfatul părintesc S-a coborât spre deșertare și S-a sălășluit în pântece fecioresc, mai înainte curățit de Spiritul. O, minune! Dumnezeu printre oameni, Cel neîncăput, în pântece; Cel fără de ani, sub ani! Și lucrul minunat este că și zămislirea a fost fără de sămânță, și deșertarea de negrăit, și Taina cât de mare! Că Dumnezeu Se deșartă, Se întrupează și Se zidește, iar îngerul grăiește zămislirea Fecioarei: Bucură-te, ceea ce ești plină de har! Domnul este cu tine, Cel ce are mare milă.

Apoi:

Bine este a mărturisi pe Domnul și a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău toată noaptea.

Sfinte Dumnezeule… Mărire Tatălui… Preasfântă Treime… Doamne, îndură-te spre noi… Mărire Tatălui… Tatăl nostru…
Preotul: Că a ta este împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Troparul Praznicului
Astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu al Fecioarei se face și Gabriel binevestește harul. Pentru aceasta și noi, împreună cu dânsul, Născătoarei de Dumnezeu să-i strigăm: Bucură-te cea plină de har, Domnul este cu tine!

Apoi, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur unită cu Vecernia zilei de 26 martie