Utrenia Sfinților Trei Ierarhi

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Poporul: Amin.
Preotul: Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire Ție. Impărate ceresc…

Poporul: Sfinte Dumnezeule… Mărire… Și acum… Preasfântă Treime… Doamne, îndură-te spre noi… Mărire… Și acum… Tatăl nostru…
Preotul: Că a ta este împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.
Poporul: Amin. Întru numele Domnului, binecuvântează, Părinte!

Preotul: Mărire sfintei, celei de o ființă, și de viață făcătoarei, și nedespărțitei Treimi, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Apoi:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda ta.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda ta.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.

Psalmul 3

Doamne, cât s-au înmulțit, cei ce mă necăjesc,
mulți împotriva mea se ridică!
Mulți zic sufletului meu:
nu este lui mântuire, întru Dumnezeul lui.
Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești,
gloria mea, și Cel ce înalți capul meu.
Cu glasul meu către Domnul am strigat,
și din muntele Lui cel sfânt m-a auzit.
Culcatu-m-am și am adormit;
deșteptatu-m-am iarăși, căci Domnul mă ocrotea.
Nu mă voi teme de miile mulțimii,
de cei ce din toate părțile mă împresoară.
Scoală, Doamne,
mântuiește-mă, Dumnezeul meu.
Că Tu ai bătut pe toți cei ce zadarnic mă dușmănesc;
dinții celor păcătoși i-ai zdrobit.
A Domnului este mântuirea;
și peste poporul Tău vină binecuvântarea Ta.
Și iarăși: Culcatu-m-am și am adormit;
deșteptatu-m-am iarăși, căci Domnul mă ocrotea.

Psalmul 37

Doamne, cu mânia Ta să nu mă mustri,
nici cu urgia Ta să mă cerți,
Că săgețile Tale m-au lovit,
și ai apăsat peste mine mâna Ta.
Nu este vindecare în trupul meu, din cauza mâniei Tale;
nu este pace întru oasele mele, din cauza păcatelor mele.
Că fărădelegile mele au covârșit capul meu,
ca o sarcină grea s-au îngreunat asupra mea.
Rănile mele miros urât și-s pline de puroi,
din cauza nebuniei mele.
Chinuit sunt, și m-am gârbovit de tot;
ziua întreagă, mâhnindu-mă umblam.
Că șalele mele s-au umplut de putreziciune,
și nu este sănătate în trupul meu.
Batjocorit am fost și m-am umilit foarte;
răcnit-am, de suspinarea inimii mele.
Doamne, înaintea Ta e toată dorința mea,
și suspinul meu dinaintea Ta nu s-a ascuns.
Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea
și lumina ochilor mei, nici aceasta, nu este cu mine.
Prietenii mei și vecinii mei spre mine s-au apropiat și s-au oprit;
și cei mai de aproape ai mei, departe au stat.
Și se sileau, cei ce căutau sufletul meu,
și, cei ce căutau cele rele mie, grăiau deșertăciuni,
și vicleșuguri ziua întreagă puneau la cale.
Iar eu, ca un surd, nu auzeam:
și ca un mut, ce nu-și deschide gura sa.
Și m-am făcut ca un om, ce nu aude,
și în gura sa nu are cuvinte de răspuns.
Că, întru Tine, Doamne, am nădăjduit;
Tu mă vei auzi, Doamne Dumnezeul meu.
Că am zis: Nu cumva să se bucure de mine dușmanii mei;
și când s-au clătinat picioarele mele, asupra mea cu îngâmfare au grăit.
Că eu la lovituri mă aștept,
și durerea mea înaintea mea este pururea.
Că fărădelegea mea o voi mărturisi,
și nemângâiat sunt pentru păcatul meu.
Iar dușmanii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine
și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept.
Cei ce-mi răsplătesc rele, în locul celor bune, de rău mă vorbeau,
pentru că eu căutam bunătatea.
Nu mă părăsi, Doamne Dumnezeul meu,
nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu,
Doamne al mântuirii mele.
Și iarăși: Nu mă părăsi, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

Psalmul 62

Dumnezeule, Dumnezeul meu,
pe Tine Te caut dis-de-dimineață.
Însetat-a de Tine sufletul meu, precum și trupul meu,
în pământ pustiu, și neumblat, și fără apă.
De aceea, în locașul Tău cel sfânt m-am arătat Ție,
ca să văd puterea Ta și gloria Ta.
Că mai bună e mila Ta, decât bucuriile vieții;
buzele mele Te vor lăuda.
Pentru aceea, bine Te voi cuvânta în viața mea,
și întru numele Tău voi înălța mâinile mele.
Întocmai ca de măduvă și de grăsime, sătura-se-va sufletul meu
și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea.
Adusu-mi-am aminte de Tine în așternutul meu,
în revărsatul zorilor m-am gândit la Tine.
Că ai fost ajutorul meu;
sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
și dreapta Ta m-a sprijinit.
Iar ei în zadar au căutat sufletul meu,
cufunda-se-vor în cele mai de jos ale pământului;
Da-se-vor în mâinile sabiei,
pradă vor fi șacalilor.
Iar regele se va veseli de Dumnezeu;
lăudat va fi tot cel ce jură întru Dânsul,
că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți.
Și iarăși: În revărsatul zorilor m-am gândit la Tine,
că ai fost ajutorul meu,
și sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
și dreapta Ta m-a sprijinit.

Psalmul 87

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele,
ziua am strigat, și noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea,
Că de rele s-a umplut sufletul meu,
și viața mea de iad s-a apropiat.
Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă;
făcutu-m-am ca un om neajutorat,
între morți voi fi liber.
Asemenea unor răniți ce dorm în mormânt,
de care nu Ți-ai mai adus aminte,
și care din mâna Ta au fost lepădați.
Așezatu-m-au în groapa cea mai dedesubt,
întru întuneric, și în umbra morții.
Asupra mea s-a coborât mânia Ta,
și toate valurile Tale le-ai revărsat peste mine.
Depărtat-ai de la mine pe cunoscuții mei;
pusu-m-au lor urâciune.
Închis sunt, și nu pot ieși;
ochii mei au slăbit de sărăcie.
Strigat-am către Tine, Doamne, ziua întreagă,
întins-am către Tine mâinile mele.
Oare pentru cei morți vei face minuni?
Sau doctorii vor scula din morți, și Te vor mărturisi pe Tine?
Oare va povesti cineva în mormânt mila Ta,
și adevărul Tău, în locul de pierzare?
Oare cunoaște-se-vor întru întuneric minunile Tale,
și dreptatea Ta, în pământ dat uitării?
Iar eu, către Tine, Doamne, am strigat,
și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina.
Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu,
întorci fața Ta de către mine?
Amărât sunt eu și întru necazuri, din tinerețele mele;
iar, când m-am ridicat, fui umilit și fără nădejde.
Peste mine au venit urgiile Tale,
înfricoșările Tale m-au tulburat.
Înconjuratu-m-au asemenea apei,
toată ziua m-au împresurat deodată.
Depărtat-ai de la mine prieten și vecin,
și pe cunoscuții mei, pentru ticăloșie.
Și iarăși: Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat, și noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea.

Psalmul 102

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
și toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui!
Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul,
și nu uita toate binefacerile Lui.
Pe Cel ce iartă toate fărădelegile tale,
pe Cel ce vindecă toate bolile tale.
Pe Cel ce răscumpără din stricăciune viața ta,
pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări.
Pe Cel ce umple de bunătăți pofta ta;
înnoi-se-vor ca ale vulturului tinerețele tale.
Cel ce face milostenie, Domnul,
și judecată dreaptă, tuturor celor ce li se face strâmbătate.
Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise,
fiilor lui Izrael, hotărârile Sale.
Îndurător și milostiv e Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv;
nu până în sfârșit se va mânia, nici până în veac va ține mânie.
Nu după fărădelegile noastre a făcut nouă,
nici după păcatele noastre ne-a răsplătit nouă.
Că, după cât e cerul de înalt de la pământ,
a sporit Domnul mila Sa, peste cei ce se tem de Dânsul.
Pe cât e de departe răsăritul de la apus,
a depărtat de la noi fărădelegile noastre.
Precum miluiește un tată pe fii;
așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul,
Că El a cunoscut făptura noastră,
adusu-și-a aminte, că țărână suntem.
Omul, ca iarba zilele lui,
ca floarea câmpului, așa va înflori;
Că vânt trece peste dânsa, și nu va mai fi,
și nu se va cunoaște nici locul ei.
Iar mila Domnului din veac și până în veac,
spre cei ce se tem de Dânsul,
Și dreptatea Lui spre fiii fiilor, cei ce păzesc legătura Lui,
și-și aduc aminte, ca să împlinească poruncile Lui.
Domnul în cer și-a gătit scaunul
și împărăția Lui toate le stăpânește.
Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei tari în virtute,
care împliniți cuvântul Lui,
ascultând de glasul poruncilor Lui.
Binecuvântați pe Domnul, toate puterile Lui,
slujitorii Lui, care faceți voia Lui.
Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui,
în tot locul stăpânirii Lui;
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.
Și iarăși: În tot locul stăpânirii Lui,
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea,
ascultă cererea mea, întru adevărul Tău,
auzi-mă, întru dreptatea Ta.
Și să nu intri la judecată cu robul Tău,
căci drept, înaintea Ta, nu se va găsi nimeni dintre cei vii.
Că a prigonit dușmanul sufletul meu,
smerit-a până la pământ viața mea.
Așezatu-m-a întru întuneric, ca pe morții veacului,
și s-a mâhnit întru mine spiritul meu,
întru mine s-a tulburat inima mea.
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult,
gânditu-m-am la toate lucrurile Tale,
la faptele mâinilor Tale am cugetat.
Întins-am spre Tine mâinile mele,
sufletul meu, spre Tine, ca un pământ fără de apă.
Degrabă auzi-mă, Doamne,
că a slăbit spiritul meu.
Să nu întorci fața Ta de către mine,
ca să nu mă aseamăn celor ce se coboară în groapă.
Fă-mă să aud dis-de-dimineață mila Ta,
că întru Tine am nădăjduit.
Arată-mi mie, Doamne, calea, pe care voi merge,
că la Tine am ridicat sufletul meu.
Scoate-mă de la dușmanii mei, Doamne,
că la Tine am găsit scăpare.
Învață-mă, să fac voia Ta,
că Tu ești Dumnezeul meu.
Spiritul Tău Cel bun mă va povățui la pământ drept,
pentru numele Tău, Doamne, îmi vei da viață.
Întru dreptatea Ta scoate-vei din necaz, sufletul meu,
și întru mila Ta vei zdrobi pe dușmanii mei.
Și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu,
căci robul Tău sunt eu.
Și iarăși: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta,
și să nu intri la judecată cu robul Tău. (De 3 ori.)
Apoi: Spiritul Tău cel bun mă va povățui la pământ drept.

Mărire…. Și acum….
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Rugăciunile Utreniei

Rugăciunea I
Mulțumim Ție, Doamne Dumnezeul nostru, celui ce ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și ai dat în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm, și să chemăm numele tău cel sfânt; și să ne rugăm îndurărilor tale, celor ce pururea le ai pentru viața noastră. Și acum trimite ajutorul tău peste cei ce stau înaintea feței măririi tale celei sfinte, și așteaptă de la tine bogată milă; și le dă lor, ca slujind ție totdeauna cu frică și cu dragoste, să laude bunătatea ta cea negrăită. — Că ție se cuvine toată mărirea, cinstea, și închinăciunea, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea II
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeul nostru, pentru că lumină sunt poruncile tale pe pământ. Înțelepțește-ne, să facem întru frica ta dreptate și sfințenie; că pe tine te mărim, cel cu adevărat Dumnezeul nostru; pleacă urechea ta, și ne auzi pe noi; și pomenește, Doamne, pe cei ce împreună cu noi sunt de față, și se roagă, pe toți pe nume, și-i mântuiește cu puterea ta; binecuvântează poporul tău și sfințește moștenirea ta; pace dăruiește lumii tale, bisericilor tale, preoților, și tot poporului tău. — Că bine s-a cuvântat, și s-a preamărit preacinstitul, și de mare-cuviință numele tău, al Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea III
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt poruncile tale; învață-ne pe noi, Dumnezeule, dreptatea ta, poruncile tale, și îndreptările tale; luminează ochii minții noastre, ca să nu adormim vreodată în păcate spre moarte; risipește toată negura de pe inimile noastre; dăruiește-ne nouă soarele dreptății, și nevătămată păzește viața noastră, cu pecetea sfântului tău Spirit; îndreptează pașii noștri în calea păcii; dă-ne, să vedem zorile zilei și ziua întru bucurie, ca să-ți înălțăm rugăciunile de dimineața. — Că a ta este stăpânirea, și a ta este împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IV
Stăpâne Dumnezeule, cel ce ești sfânt și necuprins, care ai zis să strălucească lumina întru întuneric, cel ce ne-ai odihnit în somnul de noapte, și ne-ai ridicat spre lauda și ruga bunătății tale, fiind îmblânzit de singură milostivirea ta: primește-ne pe noi, cei ce și acum ne închinăm ție, și după putință îți mulțumim; și ne dăruiește toate cererile cele spre mântuire; arată-ne pe noi fii ai luminii, și ai zilei, și moștenitori ai bunătăților tale cele veșnice. Pomenește, Doamne, întru mulțimea îndurărilor tale, și pe tot poporul tău, ce este de față, și se roagă împreună cu noi, și pe toți frații noștri, care sunt pe uscat, pe mare, și în tot locul stăpânirii tale, care așteaptă iubirea ta de oameni; și tuturor le dăruiește mila ta cea mare. — Ca mântuiți fiind cu sufletul și cu trupul, pururea stăruind cu îndrăzneală, să preamărim numele tău cel minunat și binecuvântat, al Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea V
Vistierule al bunătăților, izvorule ce pururea izvorăști, Părinte sfinte, făcătorule de minuni, atotputernice și atotstăpâni-torule, toți ne închinăm, și ne rugăm ție, chemând milele tale și îndurările tale, spre ajutorul și paza smereniei noastre. Pomenește, Doamne, pe robii tăi, și primește rugăciunile cele de dimineața ale noastre ale tuturor, ca o tămâie înaintea ta, și nu socoti nici pe unul din noi netrebnic; ci pe toți ne păzește cu îndurările tale. Pomenește, Doamne, pe cei ce priveghează și cântă, spre mărirea ta, și a unuia născut Fiului tău și Dumnezeului nostru, și al sfântului tău Spirit. Fii lor ajutor și păzitor; primește rugăciunile lor întru altarul tău cel mai presus de ceruri și înțelegător. — Că tu ești Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VI
Mulțumim ție, Doamne Dumnezeul mântuirilor noastre, că toate le faci spre facerea de bine a vieții noastre, ca totdeauna la tine să ne uităm, la Mântuitorul și Făcătorul de bine al sufletelor noastre; că ne-ai odihnit pe noi în măsura nopții ce a trecut, și ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și ne-ai pus la închinarea cinstitului tău nume. Pentru aceasta ne rugăm ție, Doamne: dă-ne har, și putere, ca să ne învrednicim a cânta ție cu înțelegere, și a te ruga neîncetat cu frică și cu cutremur, îngrijindu-ne de a noastră mântuire, cu ajutorul Hristosului tău. Pomenește, Doamne, și pe cei ce strigă către tine noaptea; auzi-i pe dânșii, și-i miluiește; și sfărâmă sub picioarele lor pe dușmanii cei nevăzuți și potrivnici luptători. — Că tu ești împăratul păcii, și Mântuitorul sufletelor noastre, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor.

Rugăciunea VII
Dumnezeule și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, cel ce ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și împreună ne-ai adunat la ceasul rugăciunii: dă-ne har întru deschiderea gurii noastre, și primește ale noastre mulțumiri cele după putință; și ne învață îndreptările tale; pentru că a ne ruga, precum se cuvine, nu știm, de nu ne vei povățui tu, Doamne, cu Spiritul tău cel sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție: orice am greșit până în ceasul de acum, cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, cu voia sau fără de voie, slăbește, lasă, iartă. Că de te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că la tine este mântuirea. Tu singur ești sfânt, ajutător puternic, păzitor al vieții noastre, și întru tine este cântarea noastră pururea. — Fie stăpânirea împărăției tale pururea binecuvântată și preamărită, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VIII
Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai alungat de la noi trândă-via somnului, și cu chemare sfântă împreună ne-ai chemat, ca și noaptea să înălțăm mâinile noastre, și să te mărturisim pe tine întru judecățile dreptății tale: primește rugăciunile noas-tre, cererile, mărturisirile, slujbele cele de noapte; și ne dăruiește, Dumnezeule, credință ne rușinată, nădejde tare, dragoste nefă-țarnică; binecuvântează intrările și ieșirile, faptele, lucrurile, cu-vintele, gândurile noastre; și ne dă nouă, să ajungem la înce-puturile zilei, lăudând, cântând, și binecuvântând bunătatea milei tale celei negrăite. — Că s-a binecuvântat preasfânt numele tău, și s-a preamărit împărăția ta, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IX
Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoștinței dumnezeirii tale, și deschide ochii minții noastre spre înțelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupului călcându-le, viață sufletească să petre-cem, toate cele ce sunt spre bunăplăcerea ta gândind și făcând. — Că tu ești sfințirea și luminarea noastră, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea X
Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin pocăință, iertare ai dăruit oamenilor, și pildă a cunoașterii de păcate, și a mărturisirii, ne-ai arătat pocăința proorocului David spre iertare: însuți, Stăpâne, pe noi cei căzuți în multe și mari greșeli, miluiește-ne după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale curățește fărădelegile noastre. Că ție ți-am greșit, Doamne, celui ce știi și cele nearătate și ascunse ale inimilor oamenilor, și celui ce singur ai putere, de a ierta păcatele; și inimă curată zidind întru noi, și cu spirit stăpânitor întărindu-ne, și bucuria mântuirii tale arătându-ne-o, nu ne lepăda de la fața ta: ci binevoiește, ca un bun și iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă, să-ți aducem jertfă de dreptate, și prinos, întru sfintele tale altare.— Cu mila, și cu îndurările, și cu iubirea de oameni a unuia-născut Fiului tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul, și bunul, și de viață făcătorul tău Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea XI
Dumnezeule Dumnezeul nostru, cel ce ai așezat puteri cuvân-tătoare și înțelegătoare cu vrerea ta, pe tine te rugăm, și ție ne cucerim: primește preamărirea noastră, cea după putință, împreună cu a tuturor făpturilor tale, și ne răsplătește cu darurile cele bogate ale bunătății tale; că ție se pleacă tot genunchiul, al celor cerești, și al celor pământești, și al celor dedesubt, și toată suflarea și făptura laudă mărirea ta cea neajunsă; pentru că singur ești Dumnezeu adevărat și mult milostiv. — Că pe tine te laudă toate puterile cerești, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea XII
Lăudămu-te, cântăm, bine te cuvântăm, și mulțumim ție, Dumnezeul părinților noștri, că ne-a trecut umbra nopții, și ne-ai arătat iarăși lumina zilei; ci ne rugăm bunătății tale: fii milostiv păcatelor noastre, și primește rugăciunea noastră, întru mare mila ta; că la tine scăpăm, la Dumnezeul cel milostiv și atotputernic. Strălucește în inimile noastre soarele cel adevărat al dreptății tale; luminează mintea noastră, și simțurile toate le păzește, ca umblând ca ziua cu bunăcuviință pe calea poruncilor tale, să ajungem la viața cea veșnică — pentru că la tine este izvorul vieții — și să ne învrednicim a fi întru desfătarea luminii tale celei neapropiate. — Că tu ești Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Ectenia mare
Preotul: Cu pace Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Pentru sfânt locașul acesta, și pentru cei ce cu credință, cu bună cucernicie, și cu frică de Dumnezeu intră într-însul, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Pentru Sfântul Părinte Papa (N), pentru Preafericitul Părinte Arhiepiscop (N), pentru (Înalt) Preasfințitul (Arhi) Episcopul nostru (N), și pentru cinstita Preoțime, întru Hristos Diaconime, pentru tot Clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Pentru autoritățile și oștirea țării noastre, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Pentru țara noastră, orașul (sau satul) acesta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Pentru bună liniștea aerului, și pentru înmulțirea roadelor pământului, și pentru timpuri de pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, și pentru cei robiți, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Apără, mântuiește, miluiește, și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Pe preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu Născătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții pomenind-o, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Ție se cuvine toată mărirea, cinstirea, și închinarea, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin

Se cântă Dumnezeu este Domnul, cu stihurile, glas 1
Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Stih 1. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 2. Toate neamurile m-au împresurat, și întru numele Domnului le-am înfrânt.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 3. Nu voi muri, ci voi fi viu, și voi spune lucrurile Domnului.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 4. Piatra, pe care nu au socotit-o ziditorii, aceasta a ajuns cap al unghiului: de la Domnul s-a făcut aceasta, și este minunată în ochii noștri.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Apoi:

Troparul Sfinților Trei Ierarhi, glas 1
Pe cei trei preamari luminători ai Dumnezeirii celei de trei ori mai strălucitoare decât soarele, pe cei ce înflăcărează lumea cu razele dumnezeieștilor dogme; pe râurile cele cu miere curgătoare ale înțelepciunii, care adapă toată făptura cu apele cunoștinței de Dumnezeu, pe marele Vasile, și pe Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul, împreună cu strălucitul Ioan cel cu limbă de aur, toți cei iubitori de cuvintele lor, adunându-ne, cu cântări să-i cinstim; că aceștia totdeauna se roagă Treimii pentru noi.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei, glas 1
Gabriel zicând ție, Fecioară: Bucură-te! împreună cu glasul, Stăpânul tuturor întru tine, chivotul cel sfânt, S-a întrupat, precum a zis dreptul David. Arătatu-te-ai mai cuprinzătoare decât cerurile, că ai purtat pe Făcătorul tău. Mărire Celui ce S-a sălășluit întru tine; mărire Celui ce a ieșit din tine; mărire Celui Ce ne-a eliberat pe noi prin nașterea ta.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Primul rând de sedelne, glas 4
Luminători preastrăluciți ai Bisericii lui Hristos lumea ați luminat cu învățăturile voastre; Părinți înțelepțiți de Dumnezeu, topind ereziile, ați stins rădăcinile cele în chipul văpăii ale tuturor hulitorilor celor răi. Pentru aceasta, ca niște Ierarhi ai lui Hristos, rugați-vă să ne mântuiască pe noi.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Luminători preastrăluciți ai Bisericii lui Hristos lumea ați luminat cu învățăturile voastre; Părinți înțelepțiți de Dumnezeu, topind ereziile, ați stins rădăcinile cele în chipul văpăii ale tuturor hulitorilor celor răi. Pentru aceasta, ca niște Ierarhi ai lui Hristos, rugați-vă să ne mântuiască pe noi.

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Fecioară prealăudată, Maica lui Hristos Dumnezeu, Marie, dumnezeiască Mireasă, care nu știi de nuntă, tu ești sprijinitoarea credincioșilor. Izbăvește de toată primejdia și de toată suferința, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce cu credință și cu dragoste aleargă la acoperământul tău, ceea ce singură ești dumnezeiască Mireasă.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Al doilea rând de sedelne, glas 4
În grădina Scripturilor, ca niște albine zburând, voi, înțelepților, ați cules precum trebuie din florile cele mai alese mierea învățăturilor voastre; și împreună ați pus-o înaintea tuturor credincioșilor, spre îndulcirea lor. Pentru aceasta, tot cel ce se îndulcește cu veselie strigă: Fiți alături iarăși, și după moarte, de cei ce vă laudă pe voi, fericiților.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

În grădina Scripturilor, ca niște albine zburând, voi, înțelepților, ați cules precum trebuie din florile cele mai alese mierea învățăturilor voastre; și împreună ați pus-o înaintea tuturor credincioșilor, spre îndulcirea lor. Pentru aceasta, tot cel ce se îndulcește cu veselie strigă: Fiți alături iarăși, și după moarte, de cei ce vă laudă pe voi, fericiților.

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

De întreitele valuri ale patimilor fiind învăluit eu, nepriceputul, te chem, Preacurată, pe tine, cu căldură: Ceea ce ai născut Adâncul milei nu mă trece cu vederea pe mine, ticălosul, ca să pier; că afară de tine altă nădejde nu am. Deci, să nu mă arăt vrăjmașilor bucurie și râs eu, cel ce nădăjduiesc spre tine; pentru că poți câte voiești, ca ceea ce ești Maica Dumnezeului tuturor.

Polieleul

Psalmul 134

Robii, robii Domnului! Aliluia.
Lăudați numele Domnului, lăudați, robi, pe Domnul! Aliluia.
Cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru.
Lăudați pe Domnul că este bun Domnul, cântați numelui Lui că este bun.
Că pe Iacob și-a ales sieși Domnl,
Pe Israel spre moștenire Lui.
Că eu am cunoscut că mare este Domnul,
Și Dumnezeul nostru peste toți dumnezeii.
Toate, câte a voit Domnul, a făcut,
În cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile.
Ridicând nori de la marginea pănântului,
Fulgerele spre ploaie le-a făcut, cel ce scoate vânturile din visteriile sale.
Cel ce a bătut cele întâi născute ale Egiptului, de la om până la dobitoc,
Trmis-a semne și minuni în mijlocul tău, Egipte,
Lui Faraon și tuturor slujitorilor lui.
Cel ce a bătut neamuri multe și a ucis împărați tari.
Pe Sion împăratul Amoreilor și pe Og împăratul Basanului, și toate împărățiile lui Hanaan.
Și pământul lor l-a dat moștenire, moștenire lui Israel poporului său.
Doamne, numele tău e în veac și pomenirea Ta în neam și neam.
Că va judeca Domnul pe poporul Său și de robii săi se va îndura.
Idolii neamurilor, argint sunt și aur, lucruri de mâini omenești.
Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea.
Urechi au și nu vor auzi, că nu este suflare în gura lor.
Asemenea lor să fie cei ce fac acestea, și toți cei ce nădăjduiesc într-înșii.
Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul,
Casa lui Aron, binecuvântați pe Domnul,
Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul,
Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul,
Binecuvântat este Domnul din Sion,
Cel ce locuiește în Ierusalim.

Psalmul 135

Mărturisiți-vă Domnului, că e bun, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Mărturisiți-vă Dumnezeului dumnezeilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Mărturisiți-vă Domnului domnilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce singur face minuni mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a făcut cerurile cu înțelegere, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a întărit pământul peste ape, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce însuși a făcut luminătorii cei mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Soarele spre stăpânirea zilei, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Luna și stelele spre stăpânirea nopții, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a bătut Egiptul cu cei întâi-născuți ai lor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a scos pe Israel din mijlocul lor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Cu mână tare și cu braț înalt, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a împărțit Marea Roșie întru despărțiri, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a aruncat pe Faraon și puterea Lui în Marea Roșie, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a trecut pe poporul Său în pustie, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a bătut împărați mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a ucis împărați tari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Pe Sion, împăratul Amoreilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și pe Og, împăratul Vasanului, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și pământul lor l-a dat moștenire, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Moștenire lui Israel robului Său, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Că întru necazul nostru și-a adus aminte de noi Domnul, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și ne-a scăpat de dușmanii noștri, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Cel ce dă nutremânt la tot trupul, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia,
Mărturisiți-vă Dumnezeului cerului, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.

Mărimurile Sfinților Trei Ierarhi
Stih 1: Auziți acestea toate popoarele. Ascultați toți cei ce locuiți în lume. (Ps. 48, 1)

Stihira: Mărimu-te pe tine, Ierarhe al lui Hristos, Vasile, cel ce în dreapta credință Biserica lui Hristos ai întărit-o și fără prihană ai păzit-o.

Stih 2: Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere. (Ps. 48, 3)

Stihira: Cu vrednicie este a te mări pe tine, Grigorie, de Dumnezeu cuvântătorule, cel ce adâncurile Spiritului le-ai cercetat și frumusețile vorbirii ți s-au adăugat.

Stih 3: Doamne, iubit-am bunăcuviința casei Tale și locul sălășluirii măririi Tale. (Ps. 25, 8)

Stihira: Mărimu-te pe tine, Părinte Ierarhe Ioane Gură de Aur, și cinstim sfântă pomenirea ta, că tu te rogi pentru noi lui Hristos, Dumnezeul nostru.

Stih 4: Gura dreptului grăiește înțelepciune și limba lui rostește dreptate. (Ps. 36, 30)

Stihira: Veniți toți, să lăudăm pe Vasile, pe Grigorie și pe Ioan cel cu gura de aur, pe apărătorii Treimii.

Stih 5: Întru pomenire veșnică va fi dreptul, de vestea rea nu se va teme. (Ps. 111, 6)

Stih 6: Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. (Ps. 83, 5)

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Mărire Ție, Treime Sfântă, Părinte, Cuvântule și Spirite Sfinte: Mărire Ție, Dumnezeule.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, ceea ce ești cu dar dăruită Marie, Domnul este cu tine: și prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că S-a binecuvântat numele Tău și s-a preamărit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Sedealna după Polieleu, glas 4
Învățătorii cei înțelepți ai lumii, care au preaslăvit pe Dumnezeu pe pământ, cu fapte și cu cuvinte, să fie măriți de noi, ca unii ce sunt solitori ai mântuirii noastre.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Prăznuiește astăzi Biserica cinstită, prăznuirea celor trei învățători. Că aceștia au întărit Biserica cu dumnezeieștile lor învățături.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce ești apărătoarea nebiruită a celor necăjiți și sprijinitoarea celor ce nădăjduiesc spre tine, izbăvește-mă din nevoi; că tu ești ajutătoarea tuturor.

Antifonul I al
glasului 4

Din tinerețile mele multe patimi se luptă cu mine; ci Însuți mă sprijinește și mă mântuiește, Mântuitorul meu.

Cei ce urâți Sionul, rușinați veți fi de Domnul; că precum iarba de foc, așa veți fi uscați.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Prin Spiritul Sfânt tot sufletul viază și prin curăție se înalță, luminează-se prin Unimea Treimii, cu sfințenie de taină.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Prin Spiritul Sfânt izvorăsc râurile harului, care adapă toată făptura spre rodire de viață.

Preotul: Înțelepciune! Să luăm aminte.

Prochimen, glas 4
Preoții Tăi, Doamne, se vor îmbrăca întru dreptate și cuvioșii Tăi se vor bucura. (Ps. 131, 9)

Stih: Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere. (Ps. 48, 3)

Preoții Tăi, Doamne, se vor îmbrăca întru dreptate și cuvioșii Tăi se vor bucura.

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.

Preotul: Că sfânt ești Dumnezeul nostru și întru Sfinți Te odihnești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Se cântă Toată suflarea… pe glasul 8
Toată suflarea să laude pe Domnul. — Toată suflarea și toată făptura să laude numele Domnului. — Lăudați pe Dumnezeu întru Sfinții lui.

Apoi:
Preotul: Și pentru ca să ne învrednicim a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu să-l rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-te spre noi, (de 3 ori.)
Preotul: Înțelepciune, drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor!
Poporul: Și spiritului tău.
Preotul: Din Sfânta Evanghelie după Sfântul apostol și evanghelist Ioan, citire:
Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.
Preotul: Să luăm aminte.

Evanghelia de la Ioan (1o, 9-16)

Zis-a Domnul: Eu sunt ușa: De va intra cineva prin Mine, se va mântui; și va intra și va ieși și pășune va afla. Furul nu vine decât ca să fure, să înjunghie și să piardă. Eu am venit ca oile Mele viață să aibă și din belșug să aibă. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile Sale. Iar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge; iar lupul le răpește și le risipește. Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu are grijă de oi. Eu sunt Păstorul cel bun și cunosc oile Mele și ale Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaște Tatăl și Eu cunosc pe Tatăl. Și sufletul îmi pun pentru oi. Am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc; ele vor asculta de glasul Meu și va fi o turmă și un păstor.

Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta,
și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea
și de păcatul meu curățește-mă.
Că fărădelegea mea eu o cunosc
și păcatul meu înaintea mea este pururea.
Ție unuia am greșit
și ce este rău înaintea Ta am făcut,
Ca să te arăți drept întru cuvintele Tale
și biruitor să ieși când te vor judeca.
Că iată întru fărădelegi am fost conceput
și în păcate m-a născut maica mea.
Că iată adevărul ai iubit;
cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, le-ai arătat mie.
Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți;
spăla-mă-vei și mai mult decât zăpada mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie și veselie;
bucura-se-vor oasele mele cele umilite.
Întoarce fața Ta de la păcatele mele
și toate fărădelegile mele șterge-le.
Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule
și Spirit drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.
Nu mă lepăda de la fața Ta
și Spiritul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale
și cu Spirit stăpânitor mă întărește.
Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale
și cei păcătoși la Tine se vor întoarce.
Mântuiește-mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide
și gura mea va vesti lauda Ta.
Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi adus;
arderile de tot nu le vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu: spirit umilit;
inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
Bine fă, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
și să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci bineplăcute-Ți vor fi jertfa dreptății,
prinosul și arderile de tot;
atunci vor aduce pe altarul Tău viței.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Glas 2
Pentru rugăciunile Ierarhilor Tăi, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre.

Stih, glas 6
Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește fărădelegile noastre. (Ps. 50, 1-2)

Stihiră, glas 6
Vărsatu-s-a harul în buzele voastre, Cuvioșilor Părinți; și ați fost păstori ai Bisericii lui Hristos, învățând oile cele cuvântătoare să creadă în Treimea cea de o ființă, întru o Dumnezeire.

Preotul: Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvântează moștenirea ta; cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări; înalță puterea creștinilor dreptcredincioși; și trimite peste noi milele tale cele bogate: pentru rugăciunile Preacuratei Doamnei noastre, Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu mijlocirile cinstitelor cerești Puteri ale celor fără de trupuri, ale cinstitului mărit profet Înaintemergător și Botezător Ioan; ale sfinților măriți și întru tot lăudați Apostoli; ale celor dintru sfinți Părinții noștri și ai lumii mari Dascăli și Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul, și Ioan Gură-de-aur; și ale celui dintru sfinți părintelui nostru Nicolae Arhiepiscopul de la Mira Liciei, făcătorul de minuni, ale celui dintru sfinți părintelui nostru Nichita al Remesianei, apostolul românilor; ale sfinților măriți și bine învingători Martiri ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători Părinților noștri; ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, rugămu-te, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm ție, și te îndură spre noi.

Poporul: Doamne, îndură-te spre noi — (de 12 ori.)

Preotul, cu glas înalt:
Cu mila, și cu îndurările, și cu iubirea de oameni a unuia născut Fiului tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul, și bunul, și de viață făcătorul tău Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

CANOANELE

Canonul Născătoarei de Dumnezeu, glas 2, din Minei.
Canoanele Sfinților Trei Ierarhi, din Minei.
Catavasiile Întâmpinării Domnului, glas 3

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea I, glas 2
Irmos:
Veniți popoarelor să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui ce a despărțit marea și a trecut pe poporul pe care l-a eliberat din robia egiptenilor; că S-a preamărit.

Pe mine, cel ce cu dreaptă credință te mărturisesc pe tine, Curată, cu sufletul și cu gura, cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, din nevoile cele cumplite, din boli și din greșeli, tu mă izbăvește, Preacinstită.

Tot adâncul harurilor întru tine am cunoscut că s-a pus; pentru aceasta alergând cu osârdie la dumnezeiescul tău Acoperământ, Născătoare de Dumnezeu, ne izbăvim.

Pentru noi cei ce te lăudăm pe tine, Preacurată, roagă pe Cel ce S-a întrupat din preacuratele și cinstitele tale sângiuri, ca să ne izbăvim de greșeli și de boli amarnice.

Toți credincioșii pe tine te-am câștigat laudă, adăpost și întărire, bucurie și mântuire sufletelor, nădejde și zid, ceea ce ești de Dumnezeu dăruită.

Canoanele Sfinților Trei Ierarhi
C
e recunoștință? Ce răsplătire potrivită va fi adusă de noi, oamenii, făcătorilor noștri de bine, prin care suntem îndrumați să săvârșim binele?

Limbile ritoricești și măiestriile, meșteșugirile și toată puterea cuvintelor, acum la un gând să se pornească și să cinstească, la rândul lor, pe cei ce le-au cinstit.

Nimic osebit al lor nu au căutat a dobândi pe pământ, cugetătorii de cele cerești; ci, păzitori și apărători ai obștii s-au arătat. Pentru aceasta și laudelor obștești să se învrednicească.

Pe tine, cea îndeobște iubitoare de cinstea firii noastre, ceea ce ești cu totul fără prihană, toți te mărim, cu o singură gură și cu o singură simțire.

Nu este lucru potrivit cu râvna omenească ceea ce încerc să fac acum; ci, Înțelepciunea care șade pe scaunul Tău, Iubitorule de oameni, să-mi ajute mie, dându-mi har de cuvânt; ca prin el să pot mări pe aceia, pe care Ea Însăși, mai înainte, bine i-a mărit.

Bunătatea Ta și multa bogăție a iubirii Tale de oameni, Stăpâne, s-a revărsat ca un pahar plin și a curs, spre a arăta și acum pe cei ce sunt puși înainte spre laudă, ca pe alți îngeri în trup.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Făpturilor cerești laudă se cuvine; iar celor dumnezeiești numai cântarea îngerească le este potrivită; că îndumnezeiți au fost, prin împărtășire, ca cei ce au avut întru sine viețuind și grăind pe Dumnezeu cel adevărat și după fire Unul.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pomenirea drepților cu laude o săvârșește de Dumnezeu insuflata adunare, cu care și Maica lui Dumnezeu, ca o conducătoare tare a lor, cu cuviință împreună se preamărește; fiind mai presus de rânduiala cea de la sfârșit și de cea de la început și de cea de la mijloc și împărtășindu-se de bună laudă.

Cântarea I a Catavasiilor Întâmpinării Domnului, glas 3
P
ământul cel roditor de adâncime, uscat l-a trecut oarecând soarele; căci ca un zid s-a închegat apa de amândouă părțile, trecând poporul marea pedestru și lui Dumnezeu cu plăcere cântând: să cântăm Domnului, căci cu mărire S-a preamărit.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea III, glas 2
Irmos:
Întărește-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel ce prin Lemn ai omorât păcatul; și frica Ta o sădește în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine.

Cu rugăciunile tale, Curată, pe Dumnezeu pe Care L-ai născut, fă-L Milostiv robilor tăi, celor ce aleargă la Acoperământul tău și cu credință se închină Nașterii tale.

Fecioară prealăudată, ascultă graiurile sufletului meu, pe care din adâncul inimii le aduc ție; și din patimi și din nevoi izbăvește-mă.

Toată viața mea îndrepteaz-o, Fecioară, nădejdea și folositoarea mea, izbăvindu-mă de ispite și de cumplitele primejdii, pururea Fecioară.

Ca ceea ce ai purtat în brațele tale pe Înțelepciunea lui Dumnezeu cea ipostatică, Născătoare de Dumnezeu, roagă-te ca să se izbăvească din nevoi și din rătăcire cei ce te laudă pe tine.

Canonul Sfinților Trei Ierarhi
T
râmbița cea mare a Bisericii, făclia care luminează toată lumea, propovăduitorul a cărui vestire cuprinde toate marginile, Sfântul Vasile cel cu nume mare, adună pe credincioși la prăznuirea aceasta.

Cel strălucitor prin viață și prin fapte, cel strălucit prin cuvânt și prin dogme, care, ca un alt soare, strălucește mai mult decât toate stelele, mult lăudatul teolog, astăzi este fericit de toți.

Iată lumina lumii luminează lumea; iată sarea pământului îndulcește pământul; iată pomul vieții aduce roade de nemurire, Sfântul Ioan Gură de Aur; cei ce nu voiți să muriți, veniți de vă desfătați.

Cel ce dintru neființă întru ființă toate le-a făcut și fire a dat tuturor celor făcute, Acela știe a schimba și firile cele date, precum voiește. Pentru aceasta se și aude că Fecioara a născut; cine nu se va minuna.

Îndreptătorii obiceiurilor și chivernisitorii sufletelor; izbăvitorii cei de obște ai oamenilor, care și chipurile faptelor și ale cuvintelor ne-au arătat nouă; învățătorii cei străluciți ai vieții cu strălucire să fie lăudați.

Spiritul lui Dumnezeu a umplut pe Vasile de știință; din limbile cele de foc Grigorie a avut una și foc de cuvinte înalte a suflat; iar gura lui Hristos în Ioan a grăit.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Pe înțelepciunea veacului de acum, nimicită cu adevărat, nebunia propovăduirii o are supusă sieși și ca o roabă slujindu-i, că darul înțelepciunii pe învățători ritori îi arată.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cel ce S-a sălășluit în pântecele curatei Fecioare, face sufletele Sfinților celor purtători de Dumnezeu, locaș Sieși; și ne tâlcuiește nouă, prin gurile lor, tainele cele cu privire la Maica Sa.

Cântarea a III a a Catavasiilor Întâmpinării Domnului, glas 3
Întărirea celor ce nădăjduiesc spre Tine, întărește, Doamne, Biserica Ta, pe care o ai câștigat cu scump Sângele Tău.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Sedealna Sfinților Trei Ierarhi, glas 8
Pe marii luceferi cei purtători de lumină, turnurile Bisericii cele neclintite, într-un glas să-i lăudăm noi, cei ce ne îndulcim laolaltă de bunătățile, de cuvintele și de darul lor. Pe înțeleptul Ioan Gură de Aur și pe marele Vasile, împreună cu Grigorie, strălucitul teolog; către care să și glăsuim, strigând din inimă: Preamăriților trei Ierarhi, rugați-vă lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea voastră.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Luând înțelepciune de la Dumnezeu ca niște alți trei apostoli ai lui Hristos, cu cuvântul cunoștinței ați întocmit dogmele, pe care mai înainte de cuvinte meșteșugite le-au așezat pescarii, întru cunoștință, cu puterea Spiritului. Că așa se cădea credinței noastre celei drepte să ajungă la întocmire. Pentru aceasta, toți strigăm către voi: Rugați-vă lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea voastră.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sedealna Născătoarei de Dumnezeu, glas 8
Sufletul meu cel smerit, care, ca o corabie fără cârmaci, se afundă în zbuciumul valurilor ispitelor vieții și sub povara păcatelor se vede în primejdie să ajungă în adâncul iadului, întâmpină-l Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, cu mireasma rugăciunilor tale, liniște dându-i și din primejdii smulgându-l. Că tu ești liman neînviforat; roagă-te Fiului tău și Dumnezeu să-mi dăruiască mie iertare de greșeli, că pe tine te am nădejde eu, netrebnicul, robul tău.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea IV, glas 2
Irmos:
Auzit-am, Doamne, glasul iconomiei Tale și Te-am preamărit pe Tine, Unule iubitorule de oameni.

De vătămările sufletului meu și de bolile trupului dăruiește-mi dezlegare, Stăpână, ceea ce ai născut pe Dumnezeu.

Pe mine cel vânturat de patimi, de cugete și de furtunile vieții, întărește-mă întru nădejde și în credință, Fecioară.

Din nevoi, din furtună și din primejdii scapă-mă, Maica lui Dumnezeu, prin rugăciunile tale, ceea ce ești singura prealăudată.

Canonul Sfinților Trei Ierarhi
C
uvântători ai înțelepciunii celei părintești fiind, ați câștigat felul de a vă conduce de la înțelepciunea dumnezeiască, măriților. Pentru aceasta pe cea dintâi ați supus-o celei din urmă, ca pe o roabă, preaînțelepțește.

Iubitorilor de înțelepciune, de iubiți pe cei înțelepți, înțelepțiți-vă; și toți cei ce cinstiți cuvintele, învățați-vă a grăi, împlinind mai departe trăirea după lege și privind la cele înalte.

Ca o ploaie târzie, care în cele din urmă este sosită la vreme, Făcătorul apelor și al veacurilor în pântecele tău a picurat, ceea ce ești cu totul fără prihană, răcorind la vreme pe cei lipsiți.

Stâlp de foc povățuitor poporului credincios și arzând pe vrăjmașii credinței, mântuind neamurile cele ce-l urmau cu tărie, așa s-a arătat marele Vasile; deci să îndrăznească și să biruiască Biserica lui Hristos, îmbogățită fiind cu un apărător ca acesta.

Desfătare limbii și dulceață la tot auzul a ajuns cuvântul tău, Grigorie; mana vieții, roua dulceții, mierea din piatră, îngerilor cerească pâine; care îndeamnă a se sătura de nesățioasa ei dulceață și care umple de desfătare pe cei ce se împărtășesc cu ea.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Râul darurilor Spiritului s-a umplut până la revărsare și fața cea frumoasă a pământului se udă ca dintr-un izvor de desfătare, din gura cea de aur; veselind și îngrășând toată cetatea lui Hristos, cu săltările dumnezeieștilor valuri.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Fire simplă, îngăduind împreunarea și arătându-se mai presus de amestecare, cei trei de Dumnezeu purtători învățători au mărturisit în Fiul tău, Stăpână, două voințe și două lucrări, cunoscând pe Cel ce este în două firi.

Cântarea a IV a a Catavasiilor Întâmpinării Domnului, glas 3
A
coperit-a cerurile bunătatea Ta, Hristoase; că ieșind din chivotul sfințirii Tale, din Maică nepătată, în Biserica măririi Tale arătatu-Te-ai ca un Prunc în brațe purtat; și s-au umplut toate de lauda Ta.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea V, glas 2
Irmos:
Dătătorule de lumină și Făcătorule al veacurilor, Doamne, povățuiește-ne cu lumina poruncilor Tale; că afară de Tine pe alt dumnezeu nu știm.

Armă nebiruită împotriva a multe feluri de ispite avându-te, de tot necazul vrăjmașilor ne izbăvim pururea noi, cei ce te mărturisim pe tine Născătoare de Dumnezeu, Curată.

Ceea ce ești mai presus decât Heruvimii, plinirea Legii ai născut, pe Unul-Născut Fiul lui Dumnezeu, Cel ce S-a Întrupat din tine; pe Acela fă-L milostiv pentru robii tăi.

Ceea ce ai purtat în brațele tale pe Făcătorul tuturor, pe Acela cu rugăciunile tale fă-L milostiv nouă, celor ce din inimă scăpăm acum la tine.

Din strâmtorare, din sufletul meu cel copleșit de dureri, rugăciune aduc eu ticălosul, ție, singura care ai născut pe Cuvântul, Pricinuitorul îndurărilor; îndură-te și mă miluiește.

Canonul Sfinților Trei Ierarhi
T
u pe izvorul harurilor Tale, Cel nicidecum împuținat din pricina deșertării, întreg l-ai dat Sfinților Tăi să-l bea, Iubitorule de oameni, Care adapă toată lumea cu dumnezeieștile pâraie ce curg din gura lor.

Ce-mi folosește aurul? De ce folos îmi este bogăția, mărirea și puterea, care se risipesc ca fumul în aer? Toate să piară; să le spulbere pe toate vântul! Bogăția cea mult dorită pentru mine este una singură: treimea învățătorilor, cea frumos grăitoare.

Curge ambrozia și nectarul ca un râu și dă celor flămânzi hrană nemuritoare și celor însetați băutură nestricăcioasă: apă vie în veci, care ține vii pe cei ce o beau; săturați-vă toți de viața cea îmbelșugată.

Avut-a tărie asupra noastră răutatea, dar nu până în sfârșit; că a slăbit după ce Fecioara a născut pe Cel puternic întru tărie; Care S-a îmbrăcat cu slăbiciunea trupului și pe cel puternic întru răutate l-a omorât.

Pe înțelepții cunoscători ai lucrurilor celor dumnezeiești și omenești, care cu iubire de adevăr firile celor ce sunt ni le-au lămurit nouă și ne-au făcut cunoscut tuturor pe Ziditorul acestora, precum se cuvine, cu glasuri de mulțumire să-i răsplătim.

Amărăciunea și gustul cel rău al leacurilor celor spre mântuire le-au îndulcit dumnezeieștii tămăduitori ai sufletelor, cu farmecul, cu meșteșugirile și cu darurile înțeleptelor cuvinte; îndulciți-vă toți dreptcinstitorii de Dumnezeu și veselindu-vă, mântuiți-vă.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Tace tot cuvântul, când propovăduitorii de Dumnezeu grăiesc de cele dumnezeiești; și Legea cea nouă se ridică mai presus de cea veche, punând înainte cinstitele tăblițe ale celor legiuite în ea; după care se îndrumă toată adunarea credincioșilor.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pe făpturile nemuritoare le-a întrecut firea nemuritoare întru sfințenie; și Fecioara a covârșit pe îngerii cei fără de trup, ca una ce a născut pe Dumnezeu, Împăratul îngerilor; către Acela a privi nu le este cu putință.

Cântarea a V a a Catavasiilor Întâmpinării Domnului, glas 3
C
ând a văzut Isaia, în vedenie, pe Dumnezeu pe scaun preaînalt, de Îngerii măririi înconjurat, a strigat: O, eu, ticălosul! Că am văzut mai înainte pe Domnul întrupat, Lumina cea neînserată, pe Cel ce stăpânește pacea.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea VI, glas 2
Irmos:
De adâncul greșelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat. Din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

Liman de mântuire știindu-te pe tine, plutind pe noianul vieții cel plin de griji, te chem pe tine, Stăpână: fii cârmaciul sufletului meu.

Îmbrăcatu-m-am în haina nebuniei mele, rău pătimind; ci tu, Maică, pururea Fecioară, ceea ce ai născut pe Dumnezeu, dă-mi veșmântul bucuriei.

Din trăirea cea sfințită, trândăvind, am căzut eu, ticălosul. Ci, mă ridică, binecuvântată Preacurată, la poruncile Fiului tău îndreptându-mă.

Învrednicește-mă de dumnezeieștile milostiviri, ceea ce ai născut pe Cuvântul cel preamilostiv, care cu scump sângele Său a mântuit pe oameni din stricăciune.

Canonul Sfinților Trei Ierarhi
T
rei însușiri de seamă împreună ați teologhisit în Treime: nenașterea Tatălui, nașterea Fiului și purcederea Sfântului Spirit.

Astăzi s-a făcut luminată mântuire casei acesteia; că doi sau trei fiind adunați laolaltă întru numele lui Hristos, cinstindu-L, în mijlocul lor este de față.

Nemăsurat este adâncul pământului față de înălțimea cerului; dar cereasca dragoste a înălțat de pe pământ pe sfinți, mai presus de ceruri.

Izvor nou, Fecioară și pricină a tainelor avându-te cei trei de Dumnezeu grăitori, cu temeiuri noi, numire ce pare nouă ți-au aflat.

Treimea în Unime, Dumnezeu a O numi ne-am învățat, și Unimea, Treime a O lăuda am primit de la Părinți; și am învățat a ne închina unei Firi în trei Ipostasuri.

Cuvântul era întru început la Tatăl, împreună fără de început; și Spiritul împreună cu Fiul era, dar din Tatăl; O Dumnezeire neamestecată și de aceeași fire, precum grăiesc dumnezeieștii propovăduitori.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Unesc și despart pe cele ce cu unire sunt despărțite: Unul nedespărțit înțeleg și Trei îmi închipui; pe trei dascăli de Dumnezeu purtători primesc, care așa m-au învățat să cred.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Fără maică mai înainte de trup a fost și fără de tată după întrupare, și este Fiu al Tatălui și al Maicii, Cel ce se cheamă așa; acestea amândouă sunt mai presus de minte; că la Dumnezeu sunt cu putință cele mai minunate dintre lucruri.

Cântarea a VI a a Catavasiilor Întâmpinării Domnului, glas 3

Strigat-a Ție bătrânul, văzând cu ochii mântuirea, care a venit popoarelor de la Dumnezeu: Hristoase, Tu ești Dumnezeul meu

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Tu ești împăratul păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție mărire înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Condacul Sfinților Trei Ierarhi, glas 2
Pe Sfinții propovăduitori și dumnezeiești vestitori, pe căpetenia învățătorilor Tăi, Doamne, i-ai primit întru desfătarea și odihna bunătăților Tale. Că ai primit ostenelile acelora și moartea mai vârtos decât arderile de tot; Cel ce Însuți preamărești pe Sfinții Tăi.

Icos
Cine este vrednic să-și deschidă buzele și să-și miște limba spre lauda celor ce suflă foc, prin puterea Cuvântului și a Spiritului? Însă atâta voi cuteza a zice: că toată firea omenească au covârșit-o cei trei cu darurile cele multe și mari; și cu lucrarea și cugetarea adâncă la cele spirituale întrec pe cei ce strălucesc întru amândouă. Pentru aceasta, de preamari daruri i-ai învrednicit pe aceștia; ca pe niște slugi credincioase ale Tale, Unule, Cel ce preamărești pe sfinții Tăi.

Sinaxar
În această lună, în ziua a treizecea, amintirea Sfinților noștri Părinți și mari dascăli ai lumii și Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur.

Pentru ale lor rugăciuni, Doamne, îndură-Te de noi și ne mântuiește pe noi. Amin.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea VII, glas 2
Irmos:
Cei trei tineri au defăimat porunca cea fără de Dumnezeu de a cinsti chipul cel de aur în câmpul Deiera și aruncați în mijlocul focului, răcorindu-se, au cântat: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri.

Pe Cruce fiind răstignit Cel ce S-a întrupat din tine, Născătoare de Dumnezeu, a rupt zapisul lui Adam. Pe Acela acum roagă-L, Preacurată, să se izbăvească de primejdii toți cei ce cu credință strigă: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri.

Nădejde bună și așteptare a credincioșilor ești Stăpână; și acum te rugăm să dăruiești noianul milostivirii tale tuturor celor ce nădăjduiesc întru tine și strigă Fiului tău: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri.

De întunericul cel cumplit al vieții fiind ținut, pe Cel ce s-ar întrista împreună cu mine și împreună ar suferi nu l-am agonisit. Cu strălucirea ta, Fecioară, dezleagă-mi negura greșelilor și luminează-mă pe mine, cel ce cânt: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri.

Frumoasa haină a poruncilor celor de mântuire, în care prin botez m-am îmbrăcat, am întunecat-o cu nepăsarea eu, ticălosul; iar acum alerg la tine, Fecioară, cerând ca iarăși să mă îmbrac, prin tine, în haina curătiei.

Canonul Sfinților Trei Ierarhi
S
e biruiește, fericiților și fuge netemeinica semeție de mai dinainte a ereziilor; și ceară topită de fața focului se arată toată învățătura cea prefăcută, lovindu-se de cuvintele voastre cele cu foc insuflate.

De mincinoasele cuvinte ale elinilor s-au ferit și numai mijlocul puternic de a îndupleca pe oameni au ales; în acest fel cei trei au dat putere adevărului și au biruit în cuvinte toată adunarea credincioșilor și au înduplecat-o la credință.

Întru tine toată prorocia s-a odihnit și plinire a luat, umplând de mirare pe cei ce grăiesc; și din tine minuni chiar mai luminate decât prorociile izvorăsc, Preacurată, vădind înțelepți pe cei ce le tâlcuiesc.

Stâlpi de fapte bune și de înțelepciune, văzuți și auziți, care tac și strigă, au fost grăitorii de Dumnezeu, în cuvânt și în faptă, îndemnându-ne a striga: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri.

Graiurile lui Dumnezeu care tună de sus, în chip minunat, strălucirile fulgerelor și cuvintele voastre, înțelepților, primind, cântăm laolaltă cu voi și împreună cu voi grăim: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Din limbile cele de piatră va fi aruncată grindina, care va sfărâma învățăturile cele putrede, de va îndrăzni cineva să stea în mijlocul grăitorilor de deșertăciune, negrăind cu dreptate: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Întru tine, Fecioară, S-a sălășluit și după naștere Fecioară te-a lăsat Cel ce schimbă stihiile și preface firile, precum voiește. Către Care strigăm, împreună cu tine, cea cu totul fără prihană: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri.

Cântarea a VII a a Catavasiilor Întâmpinării Domnului, glas 3
P
e Tine, Cel ce ai răcorit în foc pe tinerii cei ce Dumnezeu Te-au numit, și în Fecioară nepătată Te-ai sălășluit, Dumnezeu-Cuvântul, Te lăudăm, cântând cu dreaptă credință: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea VIII, glas 2
Irmos:
Pe Dumnezeu, Cel ce S-a coborât în cuptorul cel de foc, la tinerii iudei și văpaia în rouă a prefăcut-o, lăudați-L făpturile ca pe Domnul și preaînălțați-L întru toți vecii.

Îmi slăbește mintea, acum, căzând întru adâncurile nelegiuirii și pentru aceasta am fost înconjurat de felurite rele. Ci tu, Fecioară, vindecă-mă, îmbrăcându-mă cu lumina nepătimirii.

Turn tare de încredere și temei, apărătoare și ocrotitoare, pe tine agonisindu-te, acum ne mântuim, lăudând nașterea ta, Preacurată și preaînălțând-o întru toți vecii.

Al nemuririi izvor prealimpede te știm pe tine, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară; ca ceea ce ai născut pe Cuvântul Tatălui Celui fără de moarte, Care izbăvește de moarte pe toți cei ce-L preaînalță pe El în veci.

Izvor de tămăduiri izvorăști pururea nouă, credincioșilor, Preacurată; harul acestuia din destul luând acum, lăudăm nașterea ta, Fecioară și o preaînălțăm întru toți vecii.

Canonul Sfinților Trei Ierarhi
Î
nțelegem cu evlavie și mărim o singură Fire deopotrivă de cinstită, o Unime și o Treime nesfârșit de puternică, Care toate le chivernisește cu judecăți preaînalte; că acești Trei de Dumnezeu purtători așa au așezat să mărim. Cu aceia împreună și noi ne închinăm în veci.

Unitu-s-au cei trei grăitori de Dumnezeu, care au unit Treimea și întru toate au păstrat nedespărțită Firea dumnezeiască; și mărire nedespărțită de la Treime primind, cheamă spre laudă pe cei ce O înalță pe Ea în veci.

Luând firea noastră, ne-a dat-o pe a Sa Făcătorul de bine; și a făcut aceasta, dar n-a pătimit, Fecioară; că îndumnezeiește, dar nu Se coboară până la stricăciune; ci mai vârtos, chiar pătimind de bunăvoie, prin Pătimire, patimile a dezlegat, precum cei trei părinți ne-au povățuit întru cele de taină.

Pe care Dumnezeu i-a împreunat într-o unire deopotrivă de cinstită, cei ce îi laudă să nu-i despartă; ci, socotindu-i întocmai întru aceleași daruri, întocmai să-i și învrednicească de laude, dulce cântând: Tineri, binecuvântați, preoți lăudați, popoare, preaînălțați pe Hristos întru toți vecii.

Puternicii și nebiruiții ostași ai Dumnezeirii și adevărații apărători ai adevărului, cercetând bine adâncurile Spiritului, au scos de acolo minunatele cunoștințe despre Dumnezeu și au învățat a cânta: Popoare, preaînălțați pe Hristos întru toți vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Spiritul Sfânt, Dumnezeu,

De pe cer doi luminători preamari luminează unul după altul partea de sub soare; iar de pe pământ mai luminat luminează toată lumea trei preamari luminători, strălucind deopotrivă unul cu altul și cântând împreună: Popoare, preaînălțați pe Hristos întru toți vecii.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru noi a fost întruparea și cinstitele Patimi; pentru noi Dumnezeu împreună cu morții a fost; dar, ca Cel ce a fost liber de patimi, moarte n-a gustat; ci, numai cu trupul cel muritor s-a împărtășit și de Patimi și de moarte. Pe Acesta Îl preaînălțăm întru toți vecii.

Cântarea a VIII a a Catavasiilor Întâmpinării Domnului, glas 3
Stih: Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-I și preaînălțăndu-L întru toți vecii.

În focul cel mistuitor uniți fiind tinerii, cei ce au fost cei dintâi în cinstirea de Dumnezeu, dar de văpaie nefiind vătămați, cântare dumnezeiască au cântat: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și-L preaînălțați întru toți vecii.

Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii în cântări cinstind-o, să o mărim!

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea IX, glas 2
Irmos:
Pe Dumnezeu Cuvântul, Cel din Dumnezeu, Care cu nespusă înțelepciune a venit să înnoiască pe Adam, cel cumplit căzut prin mâncarea pierzării, întrupându-Se în chip de negrăit din Sfânta Fecioară, pentru noi credincioșii, cu un gând întru cântări Îl mărim.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe cea mai cinstită și mai mărită decât oștile cele de sus!

De Dumnezeu fericită Fecioară, toată nădejdea mea îmi pun cu osârdie întru tine; miluiește-mă, Maica Vieții celei adevărate; și te roagă, Preacurată, să se umple de desfătarea cea de-a pururea cei ce cu credință și cu dreptate, întru cântări, pe tine te măresc.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe cea mai cinstită și mai mărită decât oștile cele de sus!

Arătându-te, Fecioară, luminează întunericul sufletului meu, cu strălucirile cele fără de materie ale luminii tale, ceea ce ești ușa dumnezeieștii lumini; și învrednicește-ne, Preacurată, ca să fie izbăviți de focul cel veșnic cei ce cu credință și cu dragoste, întru cântări, pe tine te măresc.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe cea mai cinstită și mai mărită decât oștile cele de sus!

În pântecele tău S-a sălășluit Fiul și om desăvârșit S-a făcut; pe Acela mai înainte de veci Tatăl din pântece L-a născut; și izvor de haruri pe tine, Maica lui Dumnezeu, te-a arătat nouă, celor ce cu credință ne închinăm nașterii tale celei de negrăit.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe cea mai cinstită și mai mărită decât oștile cele de sus!

Văzând, Stăpână, pe cei îmbolnăviți și cu sufletul și cu trupul și loviți de patimi cumplite, tămăduiește-i cu milostivirea ta, dezlegându-i acum de supărările care-i necăjesc, ca toți, neîncetat, cu cântări să te mărim.

Canonul Sfinților Trei Ierarhi

Stih: Mărește, suflete al meu, pe cei trei, între ierarhi, mari luminători.

Iată țarina și turma voastră, pentru care preamari dureri ați răbdat, adunându-se laolaltă și pe voi trei deopotrivă primindu-vă, are ca laudă de obște unirea voastră cea preadulce.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe cei trei luminători ai Bisericii lui Hristos.

Nu sabie cu două tăișuri, ci cu trei, pune harul înainte împotriva vrăjmașilor săi; o sabie din cer lucrată, pe trei laturi ascuțită, care pururea s-a luptat pentru Dumnezeirea întreit strălucitoare.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe cei ce au împodobit Biserica lui Hristos.

Preamăriților, trăirea voastră a fost în ceruri, chiar de pe când purtați trup nepătat; iar acum, locuind în ceruri în chip lămurit, rugați-vă, ca noi cei ce trăim pe pământ să gândim și să facem cele de sus.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe cea mai cinstită și mai mărită decât oștile cele de sus.

Mă strâmtorează lărgimea măririlor tale, Stăpână, înăbușindu-mi cuvântul, din pricina mulțimii lor; și ciudat lucru mi se întâmplă că mă uluiesc de belșugul lor. Pentru aceasta mărim pe Cel ce atât de mult te-a mărit pe tine.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe cei trei păstori ai Preasfintei Treimi.

Virtutea Treimii s-a Înălțat și toate le-a umplut de mărire: o altă văpaie a strălucit nouă cu întreite lumini, ca o răsfrângere de lumină a Ei, pe cereștii povățuitori în taine. Prin care ne îndreptăm către dumnezeiasca cugetare cea înaltă, noi, cei drept cinstitori de Dumnezeu.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe cei trei mari luminători, de trei ori mai luminoși decât soarele.

Nu este un al doilea între aceștia trei; că fiecare își poartă vrednicia lui, nimeni întâiul părând și pe cei deopotrivă cu cinstirea înfrângând; ci, mai vârtos își împart unul altuia biruința, cu mare bucurie. Că nu încape între dânșii îndrăzneala pizmuirii, care strică buna înțelegere.

Stih: Mărește, suflete al meu, Stăpânia Dumnezeirii Celei în Trei Ipostasuri și nedespărțită.

Dreapta cinstire de Dumnezeu care a arătat pe Părinți fii ai Săi întâi-născuți, naște printr-înșii fii, după Lege, fără prihană și desăvârșiți prin Spiritul, Cel ce a grăit întru dânșii; aceștia cer să se păzească pacea până în sfârșit, pe care de la dânșii au moștenit-o.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe cea mai cinstită și mai mărită decât oștile cele de sus.

Fiu al Dumnezeului celui viu a propovăduit pe Fiul tău, Maică Fecioară, căpetenia înțelepților dascăli, nu de trup și de sânge fiind povățuită în această taină, ci de descoperirea Tatălui. Pentru aceasta, învățând să te cunoaștem pe tine Fecioară și Maică și Născătoare de Dumnezeu, te-a mărit.

Stih: Născătoare de Dumnezeu, nădejdea creștinilor, acoperă, apără și păzește pe cei ce nădăjduim în tine.

Cântarea a IX a a Catavasiilor Întâmpinării Domnului, glas 3
Î
n Lege, în umbră și în Scriptură, închipuire vedem noi credincioșii: cel de parte bărbătească, ce deschide pântecele, sfânt lui Dumnezeu este. Deci, pe Cuvântul Cel mai înainte născut, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel întâi-născut din Maică, fără ispită bărbătească, Îl mărim.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că pe Tine Te laudă toate Puterile cerești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Luminătoarea Sfinților Trei Ierarhi
Pe vasele luminii, pe fulgerele cele revărsătoare de raze, pe Vasile cel Mare, pe Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul și pe Ioan Gură de Aur, să-i lăudăm acum toți.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Dumnezeire una, Părinte și Fiule și Spirite Sfinte, pentru rugăciunile lui Vasile, Grigorie și Ioan, și ale Curatei Născătoarei de Dumnezeu, să nu mă desparți pe mine de mărirea Ta.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Turn poleit cu aur și cetate cu douăsprezece ziduri, tron din care picură soarele, scaun al Împăratului, minune necuprinsă de minte, cum ai hrănit cu lapte pe Stăpânul?

La Laude

Stihirile de laudă ale Sfinților Trei Ierarhi, din Minei, glas 2

Toată suflarea să laude pe Domnul! Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați pe El întru cele înalte; Ție se cuvine cântare, Dumnezeule. (Ps. 148, 1)

Lăudați pe El toți îngerii Lui, Lăudați pe El toate puterile Lui; Ție se cuvine cântare, Dumnezeule. (Ps. 148, 2)

Lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea măririi Lui. (Ps. 150, 2)

Cu ce cununi de laudă vom încununa pe învățătorii cei despărțiți cu trupurile și împreunați cu Spiritul? Pe întâistătătorii de Dumnezeu purtători, cei întocmai cu numărul și slugile Treimii, pe luminătorii cei ce au luminat lumea; pe stâlpii Bisericii, pe care cu cununi de laudă ca pe niște biruitori i-a încununat Hristos, Dumnezeul nostru, Cel ce are mare milă.

Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută. (Ps. 150, 3)

Cu ce podoabe de cântări vom încununa pe purtătorii de Dumnezeu, pe îndrumătorii în tainele cerești și propovăduitorii dreptei credințe? Pe cuvântătorii de Dumnezeu cei preaaleși; pe marele Vasile, pe dumnezeiescul și de Dumnezeu grăitorul Grigorie și pe Ioan cel cu limba cu totul de aur! Pe care i-a preamărit Treimea, după vrednicie, Domnul, Cel ce are mare milă.

Lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe. (Ps. 150, 4)

Cu ce cuvinte de laudă vom lăuda pe Ierarhi? Pe cei întocmai cu Apostolii cu harul și întocmai cinstiți cu darurile; pe surpătorii nelegiuirii; pe izbăvitorii și îndrumătorii cu cuvântul și cu fapta; pe păstorii cei următori ai lui Hristos prin credință, pe îngerii cei pământești și pe oamenii cei cerești. Pe care i-a cinstit Hristos, Domnul măririi, Cel ce are mare milă.

Lăudați-L pe El în chimvale bine-răsunătoare; lăudați-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul. (Ps. 150, 5-6)

Cu ce cununi de laudă vom încununa pe cel cu cuvintele de aur și, împreună cu el pe Vasile și pe Grigorie, cinstitele locașuri ale Spiritului? Pe apărătorii cei tari ai credinței; stâlpii Bisericii, întărirea credincioșilor, mângâierea tuturor păcătoșilor; pe izvoarele cele ce izvorăsc apă, din care bând, ne îndulcim la suflete, cerând iertare de greșeli și mare milă.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

A Sfinților Trei Ierarhi, glas 2
Astăzi sufletele pământenilor se înalță de la cele pământești; astăzi cerești se fac toate întru pomenirea Sfinților; că porțile cerești se deschid și cele ce sunt ale Stăpânului ni se fac cunoscute. Cuvintele fapte propovăduiesc și limbile minunile le cântă; iar noi către Mântuitorul strigăm: Mărire Ție, Hristoase Dumnezeule, că prin aceștia credincioșilor pace s-a făcut.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Înainteprăznuirii Întâmpinării Domnului, glas 2
Astăzi Hristos în templu se aduce. Astăzi sub Lege ajunge Cel ce a dat lui Moise Legea; oștile îngerești sunt cuprinse de uimire, văzând cuprins în brațe bătrânești pe Cel ce ține împreună toate. Simeon, umplându-se de cucernicie și de bucurie, a strigat: Acum slobozește-mă, Mântuitorule, din viața cea trecătoare, la odihna cea neîmbătrânitoare; că Te-am văzut și m-am veselit.

Preotul: Mărire ție, celui ce ne-ai arătat nouă lumina!

Doxologia mare
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bună voire.
Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, ne închinăm Ție,
Te mărim pe Tine: Îți mulțumim Ție, pentru mare mărirea Ta.
Doamne Împărate, Dumnezeule ceresc, Părinte atotținătorule: Doamne Fiule unule născut, Isuse Hristoase, și Spirite Sfinte.
Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Părintelui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii.
Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui,
și te îndură spre noi.
Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn Isus Hristos:
întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele bine Te voi cuvânta,
și voi lăuda numele Tău în veac, și în veacul veacului,
Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta,
fără de păcat a ne păzi.
Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul Părinților noștri,
și lăudat și preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi,
precum am nădăjduit și noi întru Tine.
Bine ești cuvântat, Doamne:
învață-mă îndreptările Tale. De 3 ori.
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis: Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție.
Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă, să fac voia Ta,
că Tu ești Dumnezeul meu.
Că la Tine este izvorul vieții,
întru lumina Ta vom vedea lumină.
Tinde mila Ta, celor ce Te cunosc pe Tine.
Sfinte Dumnezeule… De 3 ori, cu 3 închinăciuni.
Mărire… Și acum… Sfinte fără de moarte, îndură-Te spre noi.

Troparul Sfinților Trei Ierarhi, glas 1
Pe cei trei preamari luminători ai Dumnezeirii celei de trei ori mai strălucitoare decât soarele, pe cei ce înflăcărează lumea cu razele dumnezeieștilor dogme; pe râurile cele cu miere curgătoare ale înțelepciunii, care adapă toată făptura cu apele cunoștin-ței de Dumnezeu, pe marele Vasile, și pe Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul, împreună cu strălucitul Ioan cel cu limbă de aur, toți cei iubitori de cuvintele lor, adunându-ne, cu cântări să-i cinstim; că aceștia totdeauna se roagă Treimii pentru noi.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei, glas 1
Gabriel zicând ție, Fecioară: Bucură-te! împreună cu glasul, Stăpânul tuturor întru tine, chivotul cel sfânt, S-a întrupat, precum a zis dreptul David. Arătatu-te-ai mai cuprinzătoare decât cerurile, că ai purtat pe Făcătorul tău. Mărire Celui ce S-a sălășluit întru tine; mărire Celui ce a ieșit din tine; mărire Celui Ce ne-a eliberat pe noi prin nașterea ta.

Apoi, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.