Utrenia Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril

Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril și a celorlalte puteri fără de trup

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Poporul: Amin.
Preotul: Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire Ție. Împărate ceresc…

Poporul: Sfinte Dumnezeule… Mărire… Și acum… Preasfântă Treime… Doamne, îndură-te spre noi… Mărire… Și acum… Tatăl nostru…
Preotul: Că a ta este împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.
Poporul: Amin. Întru numele Domnului, binecuvântează, Părinte!

Preotul: Mărire sfintei, celei de o ființă, și de viață făcătoarei, și ne-despărțitei Treimi, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Apoi:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda ta.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda ta.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.

Cei șase psalmi ai Utreniei

Psalmul 3

Doamne, cât s-au înmulțit, cei ce mă necăjesc,
mulți împotriva mea se ridică!
Mulți zic sufletului meu:
nu este lui mântuire, întru Dumnezeul lui.
Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești,
gloria mea, și Cel ce înalți capul meu.
Cu glasul meu către Domnul am strigat,
și din muntele Lui cel sfânt m-a auzit.
Culcatu-m-am și am adormit;
deșteptatu-m-am iarăși, căci Domnul mă ocrotea.
Nu mă voi teme de miile mulțimii,
de cei ce din toate părțile mă împresoară.
Scoală, Doamne,
mântuiește-mă, Dumnezeul meu.
Că Tu ai bătut pe toți cei ce zadarnic mă dușmănesc;
dinții celor păcătoși i-ai zdrobit.
A Domnului este mântuirea;
și peste poporul Tău vină binecuvântarea Ta.
Și iarăși: Culcatu-m-am și am adormit;
deșteptatu-m-am iarăși, căci Domnul mă ocrotea.

Psalmul 37

Doamne, cu mânia Ta să nu mă mustri,
nici cu urgia Ta să mă cerți,
Că săgețile Tale m-au lovit,
și ai apăsat peste mine mâna Ta.
Nu este vindecare în trupul meu, din cauza mâniei Tale;
nu este pace întru oasele mele, din cauza păcatelor mele.
Că fărădelegile mele au covârșit capul meu,
ca o sarcină grea s-au îngreunat asupra mea.
Rănile mele miros urât și-s pline de puroi,
din cauza nebuniei mele.
Chinuit sunt, și m-am gârbovit de tot;
ziua întreagă, mâhnindu-mă umblam.
Că șalele mele s-au umplut de putreziciune,
și nu este sănătate în trupul meu.
Batjocorit am fost și m-am umilit foarte;
răcnit-am, de suspinarea inimii mele.
Doamne, înaintea Ta e toată dorința mea,
și suspinul meu dinaintea Ta nu s-a ascuns.
Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea
și lumina ochilor mei, nici aceasta, nu este cu mine.
Prietenii mei și vecinii mei spre mine s-au apropiat și s-au oprit;
și cei mai de aproape ai mei, departe au stat.
Și se sileau, cei ce căutau sufletul meu,
și, cei ce căutau cele rele mie, grăiau deșertăciuni,
și vicleșuguri ziua întreagă puneau la cale.
Iar eu, ca un surd, nu auzeam:
și ca un mut, ce nu-și deschide gura sa.
Și m-am făcut ca un om, ce nu aude,
și în gura sa nu are cuvinte de răspuns.
Că, întru Tine, Doamne, am nădăjduit;
Tu mă vei auzi, Doamne Dumnezeul meu.
Că am zis: Nu cumva să se bucure de mine dușmanii mei;
și când s-au clătinat picioarele mele, asupra mea cu îngâmfare au grăit.
Că eu la lovituri mă aștept,
și durerea mea înaintea mea este pururea.
Că fărădelegea mea o voi mărturisi,
și nemângâiat sunt pentru păcatul meu.
Iar dușmanii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine
și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept.
Cei ce-mi răsplătesc rele, în locul celor bune, de rău mă vorbeau,
pentru că eu căutam bunătatea.
Nu mă părăsi, Doamne Dumnezeul meu,
nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu,
Doamne al mântuirii mele.
Și iarăși: Nu mă părăsi, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

Psalmul 62
Dumnezeule, Dumnezeul meu,
pe Tine Te caut dis-de-dimineață.
Însetat-a de Tine sufletul meu, precum și trupul meu,
în pământ pustiu, și neumblat, și fără apă.
De aceea, în locașul Tău cel sfânt m-am arătat Ție,
ca să văd puterea Ta și gloria Ta.
Că mai bună e mila Ta, decât bucuriile vieții;
buzele mele Te vor lăuda.
Pentru aceea, bine Te voi cuvânta în viața mea,
și întru numele Tău voi înălța mâinile mele.
Întocmai ca de măduvă și de grăsime, sătura-se-va sufletul meu
și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea.
Adusu-mi-am aminte de Tine în așternutul meu,
în revărsatul zorilor m-am gândit la Tine.
Că ai fost ajutorul meu;
sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
și dreapta Ta m-a sprijinit.
Iar ei în zadar au căutat sufletul meu,
cufunda-se-vor în cele mai de jos ale pământului;
Da-se-vor în mâinile sabiei,
pradă vor fi șacalilor.
Iar regele se va veseli de Dumnezeu;
lăudat va fi tot cel ce jură întru Dânsul,
că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți.
Și iarăși: În revărsatul zorilor m-am gândit la Tine,
că ai fost ajutorul meu,
și sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
și dreapta Ta m-a sprijinit.

Psalmul 87

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele,
ziua am strigat, și noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea,
Că de rele s-a umplut sufletul meu,
și viața mea de iad s-a apropiat.
Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă;
făcutu-m-am ca un om neajutorat,
între morți voi fi liber.
Asemenea unor răniți ce dorm în mormânt,
de care nu Ți-ai mai adus aminte,
și care din mâna Ta au fost lepădați.
Așezatu-m-au în groapa cea mai dedesubt,
întru întuneric, și în umbra morții.
Asupra mea s-a coborât ania Ta,
și toate valurile Tale le-ai revărsat peste mine.
Depărtat-ai de la mine pe cunoscuții mei;
pusu-m-au lor urâciune.
Închis sunt, și nu pot ieși;
ochii mei au slăbit de sărăcie.
Strigat-am către Tine, Doamne, ziua întreagă,
întins-am către Tine mâinile mele.
Oare pentru cei morți vei face minuni?
Sau doctorii vor scula din morți, și Te vor mărturisi pe Tine?
Oare va povesti cineva în mormânt mila Ta,
și adevărul Tău, în locul de pierzare?
Oare cunoaște-se-vor întru întuneric minunile Tale,
și dreptatea Ta, în pământ dat uitării?
Iar eu, către Tine, Doamne, am strigat,
și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina.
Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu,
întorci fața Ta de către mine?
Amărât sunt eu și întru necazuri, din tinerețele mele;
iar, când m-am ridicat, fui umilit și fără nădejde.
Peste mine au venit urgiile Tale,
înfricoșările Tale m-au tulburat.
Înconjuratu-m-au asemenea apei,
toată ziua m-au împresurat deodată.
Depărtat-ai de la mine prieten și vecin,
și pe cunoscuții mei, pentru ticăloșie.
Și iarăși: Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat, și noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea.
Psalmul 102

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
și toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui!
Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul,
și nu uita toate binefacerile Lui.
Pe Cel ce iartă toate fărădelegile tale,
pe Cel ce vindecă toate bolile tale.
Pe Cel ce răscumpără din stricăciune viața ta,
pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări.
Pe Cel ce umple de bunătăți pofta ta;
înnoi-se-vor ca ale vulturului tinerețele tale.
Cel ce face milostenie, Domnul,
și judecată dreaptă, tuturor celor ce li se face strâmbătate.
Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise,
fiilor lui Izrael, hotărârile Sale.
Îndurător și milostiv e Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv;
nu până în sfârșit se va mânia, nici până în veac va ține mânie.
Nu după fărădelegile noastre a făcut nouă,
nici după păcatele noastre ne-a răsplătit nouă.
Că, după cât e cerul de înalt de la pământ,
a sporit Domnul mila Sa, peste cei ce se tem de Dânsul.
Pe cât e de departe răsăritul de la apus,
a depărtat de la noi fărădelegile noastre.
Precum miluiește un tată pe fii;
așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul,
Că El a cunoscut făptura noastră,
adusu-și-a aminte, că țărână suntem.
Omul, ca iarba zilele lui,
ca floarea câmpului, așa va înflori;
Că vânt trece peste dânsa, și nu va mai fi,
și nu se va cunoaște nici locul ei.
Iar mila Domnului din veac și până în veac,
spre cei ce se tem de Dânsul,
Și dreptatea Lui spre fiii fiilor, cei ce păzesc legătura Lui,
și-și aduc aminte, ca să împlinească poruncile Lui.
Domnul în cer și-a gătit scaunul
și împărăția Lui toate le stăpânește.
Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei tari în virtute,
care împliniți cuvântul Lui,
ascultând de glasul poruncilor Lui.
Binecuvântați pe Domnul, toate puterile Lui,
slujitorii Lui, care faceți voia Lui.
Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui,
în tot locul stăpânirii Lui;
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.
Și iarăși: În tot locul stăpânirii Lui,
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea,
ascultă cererea mea, întru adevărul Tău,
auzi-mă, întru dreptatea Ta.
Și să nu intri la judecată cu robul Tău,
căci drept, înaintea Ta, nu se va găsi nimeni dintre cei vii.
Că a prigonit dușmanul sufletul meu,
smerit-a până la pământ viața mea.
Așezatu-m-a întru întuneric, ca pe morții veacului,
și s-a mâhnit întru mine spiritul meu,
întru mine s-a tulburat inima mea.
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult,
gânditu-m-am la toate lucrurile Tale,
la faptele mâinilor Tale am cugetat.
Întins-am spre Tine mâinile mele,
sufletul meu, spre Tine, ca un pământ fără de apă.
Degrabă auzi-mă, Doamne,
că a slăbit spiritul meu.
Să nu întorci fața Ta de către mine,
ca să nu mă aseamăn celor ce se coboară în groapă.
Fă-mă să aud dis-de-dimineață mila Ta,
că întru Tine am nădăjduit.
Arată-mi mie, Doamne, calea, pe care voi merge,
că la Tine am ridicat sufletul meu.
Scoate-mă de la dușmanii mei, Doamne,
că la Tine am găsit scăpare.
Învață-mă, să fac voia Ta,
că Tu ești Dumnezeul meu.
Spiritul Tău Cel bun mă va povățui la pământ drept,
pentru numele Tău, Doamne, îmi vei da viață.
Întru dreptatea Ta scoate-vei din necaz, sufletul meu,
și întru mila Ta vei zdrobi pe dușmanii mei.
Și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu,
căci robul Tău sunt eu.
Și iarăși: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta,
și să nu intri la judecată cu robul Tău. (De 3 ori.)
Apoi: Spiritul Tău cel bun mă va povățui la pământ drept.

Mărire…. Și acum….
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Rugăciunile Utreniei

Rugăciunea I
Mulțumim Ție, Doamne Dumnezeul nostru, celui ce ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și ai dat în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm, și să chemăm numele tău cel sfânt; și să ne rugăm îndurărilor tale, celor ce pururea le ai pentru viața noastră. Și acum trimite ajutorul tău peste cei ce stau înaintea feței măririi tale celei sfinte, și așteaptă de la tine bogată milă; și le dă lor, ca slujind ție totdeauna cu frică și cu dragoste, să laude bunătatea ta cea negrăită. — Că ție se cuvine toată mărirea, cinstea, și închinăciunea, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea II
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeul nostru, pentru că lumină sunt poruncile tale pe pământ. Înțelepțește-ne, să facem întru frica ta dreptate și sfințenie; că pe tine te mărim, cel cu adevărat Dumnezeul nostru; pleacă urechea ta, și ne auzi pe noi; și pomenește, Doamne, pe cei ce împreună cu noi sunt de față, și se roagă, pe toți pe nume, și-i mântuiește cu puterea ta; binecuvântează poporul tău și sfințește moștenirea ta; pace dăruiește lumii tale, bisericilor tale, preoților, și tot poporului tău. — Că bine s-a cuvântat, și s-a preamărit preacinstitul, și de mare-cuviință numele tău, al Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea III
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt poruncile tale; învață-ne pe noi, Dumnezeule, dreptatea ta, poruncile tale, și îndreptările tale; luminează ochii minții noastre, ca să nu adormim vreodată în păcate spre moarte; risipește toată negura de pe inimile noastre; dăruiește-ne nouă soarele dreptății, și nevătămată păzește viața noastră, cu pecetea sfântului tău Spirit; îndreptează pașii noștri în calea păcii; dă-ne, să vedem zorile zilei și ziua întru bucurie, ca să-ți înălțăm rugăciunile de dimineața. — Că a ta este stăpânirea, și a ta este împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IV
Stăpâne Dumnezeule, cel ce ești sfânt și necuprins, care ai zis să strălucească lumina întru întuneric, cel ce ne-ai odihnit în somnul de noapte, și ne-ai ridicat spre lauda și ruga bunătății tale, fiind îmblânzit de singură milostivirea ta: primește-ne pe noi, cei ce și acum ne închinăm ție, și după putință îți mulțumim; și ne dăruiește toate cererile cele spre mântuire; arată-ne pe noi fii ai luminii, și ai zilei, și moștenitori ai bunătăților tale cele veșnice. Pomenește, Doamne, întru mulțimea îndurărilor tale, și pe tot poporul tău, ce este de față, și se roagă împreună cu noi, și pe toți frații noștri, care sunt pe uscat, pe mare, și în tot locul stăpânirii tale, care așteaptă iubirea ta de oameni; și tuturor le dăruiește mila ta cea mare. — Ca mântuiți fiind cu sufletul și cu trupul, pururea stăruind cu îndrăzneală, să preamărim numele tău cel minunat și binecuvântat, al Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea V
Vistierule al bunătăților, izvorule ce pururea izvorăști, Părinte sfinte, făcătorule de minuni, atotputernice și atotstăpâni-torule, toți ne închinăm, și ne rugăm ție, chemând milele tale și îndurările tale, spre ajutorul și paza smereniei noastre. Pomenește, Doamne, pe robii tăi, și primește rugăciunile cele de dimineața ale noastre ale tuturor, ca o tămâie înaintea ta, și nu socoti nici pe unul din noi netrebnic; ci pe toți ne păzește cu îndurările tale. Pomenește, Doamne, pe cei ce priveghează și cântă, spre mărirea ta, și a unuia născut Fiului tău și Dumnezeului nostru, și al sfântului tău Spirit. Fii lor ajutor și păzitor; primește rugăciunile lor întru altarul tău cel mai presus de ceruri și înțelegător. — Că tu ești Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VI
Mulțumim ție, Doamne Dumnezeul mântuirilor noastre, că toate le faci spre facerea de bine a vieții noastre, ca totdeauna la tine să ne uităm, la Mântuitorul și Făcătorul de bine al sufletelor noastre; că ne-ai odihnit pe noi în măsura nopții ce a trecut, și ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și ne-ai pus la închinarea cinstitului tău nume. Pentru aceasta ne rugăm ție, Doamne: dă-ne har, și putere, ca să ne învrednicim a cânta ție cu înțelegere, și a te ruga neîncetat cu frică și cu cutremur, îngrijindu-ne de a noastră mântuire, cu ajutorul Hristosului tău. Pomenește, Doamne, și pe cei ce strigă către tine noaptea; auzi-i pe dânșii, și-i miluiește; și sfărâmă sub picioarele lor pe dușmanii cei nevăzuți și potrivnici luptători. — Că tu ești împăratul păcii, și Mântuitorul sufletelor noastre, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor.

Rugăciunea VII
Dumnezeule și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, cel ce ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și împreună ne-ai adunat la ceasul rugăciunii: dă-ne har întru deschiderea gurii noastre, și primește ale noastre mulțumiri cele după putință; și ne învață îndreptările tale; pentru că a ne ruga, precum se cuvine, nu știm, de nu ne vei povățui tu, Doamne, cu Spiritul tău cel sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție: orice am greșit până în ceasul de acum, cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, cu voia sau fără de voie, slăbește, lasă, iartă. Că de te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că la tine este mântuirea. Tu singur ești sfânt, ajutător puternic, păzitor al vieții noastre, și întru tine este cântarea noastră pururea. — Fie stăpânirea împărăției tale pururea binecuvântată și preamărită, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VIII
Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai alungat de la noi trândă-via somnului, și cu chemare sfântă împreună ne-ai chemat, ca și noaptea să înălțăm mâinile noastre, și să te mărturisim pe tine întru judecățile dreptății tale: primește rugăciunile noas-tre, cererile, mărturisirile, slujbele cele de noapte; și ne dăruiește, Dumnezeule, credință ne rușinată, nădejde tare, dragoste nefă-țarnică; binecuvântează intrările și ieșirile, faptele, lucrurile, cu-vintele, gândurile noastre; și ne dă nouă, să ajungem la înce-puturile zilei, lăudând, cântând, și binecuvântând bunătatea milei tale celei negrăite. — Că s-a binecuvântat preasfânt numele tău, și s-a preamărit împărăția ta, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IX
Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoștinței dumnezeirii tale, și deschide ochii minții noastre spre înțelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupului călcându-le, viață sufletească să petrecem, toate cele ce sunt spre bunăplăcerea ta gândind și făcând. — Că tu ești sfințirea și luminarea noastră, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea X
Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin pocăință, iertare ai dăruit oamenilor, și pildă a cunoașterii de păcate, și a mărturisirii, ne-ai arătat pocăința proorocului David spre iertare: însuți, Stăpâne, pe noi cei căzuți în multe și mari greșeli, miluiește-ne după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale curățește fărădelegile noastre. Că ție ți-am greșit, Doamne, celui ce știi și cele nearătate și ascunse ale inimilor oamenilor, și celui ce singur ai putere, de a ierta păcatele; și inimă curată zidind întru noi, și cu spirit stăpânitor întărindu-ne, și bucuria mântuirii tale arătându-ne-o, nu ne lepăda de la fața ta: ci binevoiește, ca un bun și iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă, să-ți aducem jertfă de dreptate, și prinos, întru sfintele tale altare.— Cu mila, și cu îndurările, și cu iubirea de oameni a unuia-născut Fiului tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul, și bunul, și de viață făcătorul tău Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea XI
Dumnezeule Dumnezeul nostru, cel ce ai așezat puteri cuvântătoare și înțelegătoare cu vrerea ta, pe tine te rugăm, și ție ne cucerim: primește preamărirea noastră, cea după putință, împreună cu a tuturor făpturilor tale, și ne răsplătește cu darurile cele bogate ale bunătății tale; că ție se pleacă tot genunchiul, al celor cerești, și al celor pământești, și al celor dedesubt, și toată suflarea și făptura laudă mărirea ta cea neajunsă; pentru că singur ești Dumnezeu adevărat și mult milostiv. — Că pe tine te laudă toate puterile cerești, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea XII
Lăudămu-te, cântăm, bine te cuvântăm, și mulțumim ție, Dumnezeul părinților noștri, că ne-a trecut umbra nopții, și ne-ai arătat iarăși lumina zilei; ci ne rugăm bunătății tale: fii milostiv păcatelor noastre, și primește rugăciunea noastră, întru mare mila ta; că la tine scăpăm, la Dumnezeul cel milostiv și atotputernic. Strălucește în inimile noastre soarele cel adevărat al dreptății tale; luminează mintea noastră, și simțurile toate le păzește, ca umblând ca ziua cu bunăcuviință pe calea poruncilor tale, să ajungem la viața cea veșnică — pentru că la tine este izvorul vieții — și să ne învrednicim a fi întru desfătarea luminii tale celei neapropiate. — Că tu ești Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Ectenia mare
Preotul: Cu pace Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Pentru sfânt lăcașul acesta, și pentru cei ce cu credință, cu bună cucernicie, și cu frică de Dumnezeu intră într-însul, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru Sfântul Părinte Papa (N), pentru Preafericitul Părinte Arhiepiscop (N), pentru (Înalt) Preasfințitul (Arhi) Episcopul nostru (N), și pentru cinstita Preoțime, întru Hristos Diaconime, pentru tot Clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru autoritățile și oștirea țării noastre, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru țara noastră, orașul (sau satul) acesta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru bună liniștea aerului, și pentru înmulțirea roadelor pământului, și pentru timpuri de pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, și pentru cei robiți, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Apără, mântuiește, miluiește, și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pe preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu Născătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții pomenind-o, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Ție se cuvine toată mărirea, cinstirea, și închinarea, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin

Se cântă Dumnezeu este Domnul, cu stihurile, glas 4
Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel ce vine întru numele Domnului.

Stih 1. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel ce vine întru numele Domnului.

Stih 2. Toate neamurile m-au împresurat, și întru numele Domnului le-am înfrânt.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel ce vine întru numele Domnului.

Stih 3. Nu voi muri, ci voi fi viu, și voi spune lucrurile Domnului.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel ce vine întru numele Domnului.

Stih 4. Piatra, pe care nu au socotit-o ziditorii, aceasta a ajuns cap al unghiului: de la Domnul s-a făcut aceasta, și este minunată în ochii noștri.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel ce vine întru numele Domnului.

Apoi:

Troparul Sfinților Arhangheli, glas 4
Mai-marilor voievozi ai oștirilor cerești, rugămu-vă pe voi noi, nevrednicii; cu rugăciunile voastre să ne acoperiți pe noi, cu acoperământul aripilor măririi voastre celei netrupești păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu deadinsul și strigăm: Izbăviți-ne din nevoi, ca niște mai-mari peste cetele puterilor celor de sus.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin.

Troparul Născătoarei, glas 4
Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-Se, întru unire neamestecată și Crucea de bunăvoie pentru noi răbdând; prin care, înviind pe cel întâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Primul rând de sedelne, glas 4
Mai-marele voievod al slujitorilor celor fără de trup, care stai înaintea lui Dumnezeu și cu strălucirile cele de acolo ești strălucit, luminează, sfințește și izbăvește de toată tirania vrăjmașului pe cei ce te laudă pe tine cu credință, și viață pașnică cere nouă și tuturor popoarelor.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Sedealna Născătoarei, glas 4
Nu vom tăcea niciodată, Născătoare de Dumnezeu, a lăuda cu mulțumire din inimă milele tale, Stăpână, noi robii tăi, strigând și zicând: Preasfântă Fecioară, grăbește și ne mântuiește de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți, și de toată primejdia, că tu, Curată, mântuiești pururea pe robii tăi de toate cele cumplite.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Al doilea rând de sedelne, glas 4
Heruvimii și Serafimii cei cu ochi mulți, oștile Arhanghelilor celor slujitori cu Stăpâniile, Scaunele, Domniile, Îngerii, Puterile și Căpeteniile, Te roagă pe Tine, Făcătorul nostru și Dumnezeul și Stăpânul, să nu treci cu vederea rugăciunea poporului care a greșit, Hristoase, mult-Îndurate.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Sedealna Născătoarei, glas 4
Degrab ne întâmpină pe noi mai înainte, până ce nu ne robim, când vrăjmașii Te hulesc pe Tine și ne îngrozesc pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Pierde cu Crucea Ta pe cei ce se luptă cu noi, ca să cunoască cât poate credința dreptcredincioșilor. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni, mântuiește-ne pe noi.

Polieleul

Psalmul 134

Robii, robii Domnului! Aliluia.
Lăudați numele Domnului, lăudați, robi, pe Domnul! Aliluia.
Cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru.
Lăudați pe Domnul că este bun Domnul, cântați numelui Lui că este bun.
Că pe Iacob și-a ales sieși Domnl,
Pe Israel spre moștenire Lui.
Că eu am cunoscut că mare este Domnul,
Și Dumnezeul nostru peste toți dumnezeii.
Toate, câte a voit Domnul, a făcut,
În cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile.
Ridicând nori de la marginea pănântului,
Fulgerele spre ploaie le-a făcut, cel ce scoate vânturile din visteriile sale.
Cel ce a bătut cele întâi născute ale Egiptului, de la om până la dobitoc,
Trmis-a semne și minuni în mijlocul tău, Egipte,
Lui Faraon și tuturor slujitorilor lui.
Cel ce a bătut neamuri multe și a ucis împărați tari.
Pe Sion împăratul Amoreilor și pe Og împăratul Basanului, și toate împărățiile lui Hanaan.
Și pământul lor l-a dat moștenire, moștenire lui Israel poporului său.
Doamne, numele tău e în veac și pomenirea Ta în neam și neam.
Că va judeca Domnul pe poporul Său și de robii săi se va îndura.
Idolii neamurilor, argint sunt și aur, lucruri de mâini omenești.
Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea.
Urechi au și nu vor auzi, că nu este suflare în gura lor.
Asemenea lor să fie cei ce fac acestea, și toți cei ce nădăjduiesc într-înșii.
Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul,
Casa lui Aron, binecuvântați pe Domnul,
Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul,
Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul,
Binecuvântat este Domnul din Sion,
Cel ce locuiește în Ierusalim.

Psalmul 135

Mărturisiți-vă Domnului, că e bun, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Mărturisiți-vă Dumnezeului dumnezeilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Mărturisiți-vă Domnului domnilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce singur face minuni mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a făcut cerurile cu înțelegere, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a întărit pământul peste ape, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce însuși a făcut luminătorii cei mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Soarele spre stăpânirea zilei, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Luna și stelele spre stăpânirea nopții, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a bătut Egiptul cu cei întâi-născuți ai lor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a scos pe Israel din mijlocul lor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Cu mână tare și cu braț înalt, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a împărțit Marea Roșie întru despărțiri, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a aruncat pe Faraon și puterea Lui în Marea Roșie, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a trecut pe poporul Său în pustie, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a bătut împărați mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a ucis împărați tari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Pe Sion, împăratul Amoreilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și pe Og, împăratul Vasanului, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și pământul lor l-a dat moștenire, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Moștenire lui Israel robului Său, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Că întru necazul nostru și-a adus aminte de noi Domnul, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și ne-a scăpat de dușmanii noștri, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Cel ce dă nutremânt la tot trupul, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia,
Mărturisiți-vă Dumnezeului cerului, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.

Mărimurile Sfinților Arhangheli
Stih 1: Mărturisi-mă-voi Ție, Doamne, cu toată inima mea și înaintea îngerilor voi cânta Ție (Ps 131,1).

Pripeală: Veniți toți, într-un glas să lăudăm pe arhanghelii Mihail și Gavril, pe voievozii Puterilor celor de sus.

Stih 2: Domnul șede pe Heruvimi, să se cutremure pământul (Ps 98,1).

Stih 3: Închinați-vă Lui toți îngerii Lui (Ps 96,8).

Stih 4: Cel ce faci pe îngerii Tăi spirite, și pe slugile Tale pară de foc (Ps 103,5).

Stih 5: Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici în virtute, care împliniți poruncile Lui și ascultați glasul cuvintelor Lui (Ps 102,20).

Stih 6: Binecuvântați, îngerii Domnului, pe Domnul. Cerurile Domnului, pe Domnul lăudați-L (Ps 15,3).

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Mărire Ție, Treime Sfântă, Părinte, Cuvântule și Spirite Sfinte: Mărire Ție, Dumnezeule.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, ceea ce ești cu dar dăruită Marie, Domnul este cu tine: și prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că S-a binecuvântat numele Tău și s-a preamărit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Sedealna după Polieleu, glas 8
Povățuitorii celor cerești și întâistătători ai înaltelor și înfricoșătoarelor scaune ale dumnezeieștii măriri, Mihaile și Gavrile, mai-marilor voievozi, căpeteniile cetelor îngerești, împreună cu toți cei fără de trup și slujitori ai Stăpânului, pentru lume totdeauna rugându-vă, cereți pentru noi iertare de greșeli și să aflăm milă și har în ziua judecății.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei, glas 8
Ceea ce ești de Dumnezeu cu har dăruită, Curată binecuvântată, pe Cel ce S-a născut din tine pentru milostivirea îndurărilor, împreună cu puterile cele de sus și cu Arhanghelii, și cu toți cei fără de trup, roagă-L pentru noi neîncetat, să ne dăruiască nouă mai înainte de sfârșit iertare și curățire de păcate și îndreptare vieții, ca să aflăm milă.

Antifonul I al
glasului 4

Din tinerețile mele multe patimi se luptă cu mine; ci Însuți mă sprijinește și mă mântuiește, Mântuitorul meu.

Cei ce urâți Sionul, rușinați veți fi de Domnul; că precum iarba de foc, așa veți fi uscați.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Prin Spiritul Sfânt tot sufletul viază și prin curăție se înalță, luminează-se prin Unimea Treimii, cu sfințenie de taină.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Prin Spiritul Sfânt izvorăsc râurile harului, care adapă toată făptura spre rodire de viață.

Preotul: Înțelepciune! Să luăm aminte.

Prochimen, glas 4
Cel ce faci pe îngerii Tăi spirite și pe slugile Tale pară de foc. (Ps. 103, 5)

Stih: Binecuvintează suflete al meu pe Domnul; Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte. (Ps. 103, 1)

Cel ce faci pe îngerii Tăi spirite și pe slugile Tale pară de foc. (Ps. 103, 5)

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.

Preotul: Că sfânt ești Dumnezeul nostru și întru Sfinți Te odihnești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Se cântă Toată suflarea… pe glasul 4
Toată suflarea să laude pe Domnul. — Toată suflarea și toată făptura să laude numele Domnului. — Lăudați pe Dumnezeu întru Sfinții lui.

Apoi:
Preotul: Și pentru ca să ne învrednicim a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu să-l rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-te spre noi, (de 3 ori.)
Preotul: Înțelepciune, drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor!
Poporul: Și spiritului tău.
Preotul: Din Sfânta Evanghelie după Sfântul apostol și evanghelist Matei, citire:
Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.
Preotul: Să luăm aminte.

Evanghelia după Matei (13, 24-30. 36-43):

Zis-a Domnul pilda aceasta: Asemenea este împărăția cerurilor omului care a semănat sămânță bună în țarina sa. Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină printre grâu și s-a dus. Iar dacă a crescut paiul și a făcut rod, atunci s-a arătat și neghina. Venind slugile stăpânului casei, i-au zis: Doamne, n-ai semănat tu, oare, sămânță bună în țarina ta? De unde dar are neghină? Iar el le-a răspuns: Un om vrăjmaș a făcut aceasta. Slugile i-au zis: Voiești deci să ne ducem și s-o plivim? El însă a zis: Nu, ca nu cumva, plivind neghina, să smulgeți odată cu ea și grâul. Lăsați să crească împreună și grâul și neghina, până la seceriș, și la vremea secerișului voi zice secerătorilor: Pliviți întâi neghina și legați-o în snopi ca s-o ardem, iar grâul adunați-l în jitnița mea. Ucenicii Lui s-au apropiat de El, zicând: Lămurește-ne nouă pilda cu neghina din țarină. El, răspunzând, le-a zis: Cel ce seamănă sămânța cea bună este Fiul Omului. Țarina este lumea; sămânța cea bună sunt fiii împărăției; iar neghina sunt fiii celui rău. Dușmanul care a semănat-o este diavolul; secerișul este sfârșitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. Și, după cum se alege neghina și se arde în foc, așa va fi la sfârșitul veacului. Trimite-va Fiul Omului pe îngerii Săi, vor culege din împărăția Lui toate smintelile și pe cei ce fac fărădelegea, Și-i vor arunca pe ei în cuptorul cu foc; acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să audă.

Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta,
și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea
și de păcatul meu curățește-mă.
Că fărădelegea mea eu o cunosc
și păcatul meu înaintea mea este pururea.
Ție unuia am greșit
și ce este rău înaintea Ta am făcut,
Ca să te arăți drept întru cuvintele Tale
și biruitor să ieși când te vor judeca.
Că iată întru fărădelegi am fost conceput
și în păcate m-a născut maica mea.
Că iată adevărul ai iubit;
cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, le-ai arătat mie.
Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți;
spăla-mă-vei și mai mult decât zăpada mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie și veselie;
bucura-se-vor oasele mele cele umilite.
Întoarce fața Ta de la păcatele mele
și toate fărădelegile mele șterge-le.
Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule
și Spirit drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.
Nu mă lepăda de la fața Ta
și Spiritul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale
și cu Spirit stăpânitor mă întărește.
Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale
și cei păcătoși la Tine se vor întoarce.
Mântuiește-mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide
și gura mea va vesti lauda Ta.
Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi adus;
arderile de tot nu le vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu: spirit umilit;
inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
Bine fă, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
și să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci bineplăcute-Ți vor fi jertfa dreptății,
prinosul și arderile de tot;
atunci vor aduce pe altarul Tău viței.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Glas 2
Pentru rugăciunile celor fără de trup, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre.

Stih, glas 6
Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale șterge fărădelegile noastre.

Stihiră, glas 6

Îngerii Tăi, Hristoase, înaintea scaunului măririi cu frică stând, și cu a Ta vărsare de lumină pururea străluciți fiind, cântăreții întru cele preaînalte și slujitorii voii Tale, de Tine fiind trimiși, dau luminare sufletelor noastre.

Preotul: Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvântează moștenirea ta; cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări; înalță puterea creștinilor dreptcredincioși; și trimite peste noi milele tale cele bogate: pentru rugăciunile Preacuratei Doamnei noastre, Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu mijlocirile cinstitelor cerești Puteri ale celor fără de trupuri, ale cinstitului mărit profet Înaintemergător și Botezător Ioan; ale sfinților măriți și întru tot lăudați Apostoli; ale celor dintru sfinți Părinții noștri și ai lumii mari Dascăli și Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul, și Ioan Gură-de-aur; și ale celui dintru sfinți părintelui nostru Nicolae Arhiepiscopul de la Mira Liciei, făcătorul de minuni, ale celui dintru sfinți părintelui nostru Nichita al Remesianei, apostolul românilor; ale sfinților măriți și bine învingători Martiri ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători Părinților noștri; ale Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril și ale tuturor cereștilor puterilor fără de trup, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, rugămu-te, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm ție, și te îndură spre noi.

Poporul: Doamne, îndură-te spre noi — (de 12 ori.)

Preotul, cu glas înalt:
Cu mila, și cu îndurările, și cu iubirea de oameni a unuia născut Fiului tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul, și bunul, și de viață făcătorul tău Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

CANOANELE

Canonul Născătoarei de Dumnezeu, din Minei, glas 2
Canoanele Sfinților Îngeri, din Minei, glas 8

Catavasiile Născătoarei de Dumnezeu, glas 4

Canonul Născătoarei de Dumnezeu

Cântarea I, glas 2
Irmos:
Întru adânc a așternut de demult toată oastea lui Faraon puterea cea preaîntrarmată, iar întrupându-Se Cuvântul, a pierdut păcatul cel rău Domnul cel preamărit, căci cu mărire S-a preamărit.

Ca pe o frumoasă, ca pe o împodobită toată, ca pe cea fără prihană între femei, Dumnezeu pe tine alegându-te, în pântecele tău cel fără prihană S-a sălășluit. Pe Acela roagă-L, ceea ce ești cu totul fără prihană, de prihana greșelilor să mântuiască pe toți cei ce te laudă pe tine.

Precum zice psalmistul, Curată, de-a dreapta ca o împărăteasă a Împăratului Celui ce a răsărit din pântecele tău, ai stat. Pe Acela roagă-L, ceea ce ești cu totul fără prihană, ca stătător de-a dreapta să mă arate în ziua răsplătirii, dumnezeiască Mireasă.

Firea cea uscată a oamenilor, prin toate cele netrebnice, ceea ce ai născut Ploaia cea cerească, toată ai înnoit-o. Dar mă rog și brazda sufletului meu cea uscată arat-o aducătoare de roadă, dumnezeiască Mireasă.

Canoanele Sfinților Îngeri
Toți credincioșii să o lăudăm pe Ceea ce cârmuiește toate căpeteniile cele fără de trup, ale cetelor celor de sus, pe Treimea cea nezidită, strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, Atotținătorule!

Pus-ai începătură făpturilor, ființa cea fără de trup a îngerilor, Făcătorule, care preacurat scaunul Tău înconjoară, strigând către Tine: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, Atotținătorule!

Bucură-te, Gavrile, vestitorule de taină al întrupării lui Dumnezeu; Bucură-te, Mihaile, mai marele cetelor celor fără de trup, care neîncetat strigați: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, Atotțiitorule!

Strămoașa Eva oarecând, prin călcarea poruncii, a supus blestemului tot neamul omenesc; iar tu, Fecioară, mireasă a lui Dumnezeu, născând pe Ziditorul, l-ai întors către binecuvântare.

Pe cetele cele înțelegătoare ale rânduielilor celor fără de trup, cu cântări, ca pe niște slujitori dumnezeiești, veniți să-i lăudăm, alcătuind ceată; pe cei ce pentru pocăința noastră împreună se bucură.

Voievozii îngerilor și cei mai aleși și căpeteniile cetelor cei luminați, mințile cele fără de trup, astăzi le ridică spre săvârșirea de praznic a pomenirii lor celei strălucite; împreună cu aceștia se bucură oamenii, cântare Treimii aducând.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Să ne veselim împreună cu îngerii noi, oamenii întru bucurie; că Gavril iarăși binevestește acum unirea Bisericilor și surparea a tot eresul celui potrivnic, întru venirea pomenirii lor.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Născut-ai pe Cuvântul Tatălui cel mai presus de fire, Preacurată, Care S-a sălășluit întru tine, în Spiritul Sfânt, pe Cel ce este adică cu două firi și cu două voințe într-un Ipostas neschimbat; al Cărui chip Îl sărutăm.

Cântarea I a Catavasiilor Născătoarei de Dumnezeu, glas 4
Deschide-voi gura mea și se va umple de Spirit, și cuvânt voi răspunde Împărătesei Maici, și mă voi arăta luminat prăznuind, și voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu

Cântarea a III a, glas 2
Irmos:
Înflorit-a pustiul ca și crinul, Doamne, Biserica păgânilor cea stearpă prin venirea Ta, întru care s-a întărit inima mea.

Îmbrăcându-se întru mine, omul, din pântecele tău a ieșit Făcătorul, ceea ce ești cu totul fără prihană; haina nestricăciunii dăruind celor ce s-au golit prin multe lucrări netrebnice.

Pe Cuvântul lui Dumnezeu cel preacinstit L-ai născut, Stăpână, pe Care cu osârdie roagă-L să se milostivească spre smeritul meu suflet, cel mâhnit pentru ocările dulceților.

Rănile sufletului meu vindecă-le, Preacurată și smerită inima mea cea otrăvită cu veninul șarpelui, o vindecă cu doctoria ta cea lucrătoare.

Canoanele Sfinților Îngeri
Cu tărie ai așezat, Nemuritorule, pe cei puternici, care săvârșesc întru tot sfântă voia Ta întru cele de sus, stând înaintea Ta pururea.

Pe tăinuitorii Întrupării Tale și ai cinstitei Învieri, pe mai-marii Îngerilor, Hristoase, care se roagă pentru noi, primește-i.

Îngeri ai pus păzitori oamenilor ca un milostiv și slujitori mântuirii slugilor Tale i-ai arătat, Hristoase.

Negrăit ai zămislit pe Domnul și Mântuitorul, dumnezeiască mireasă, pe Cel ce ne scapă din stricăciune pe noi, cei care te chemăm pe tine întru adevăr.

Îngerilor mai întâi, și de la Sfânta Treime a doua lumină te-ai arătat, Mihaile voievodule, nouă celor ce cu credință te lăudăm pe tine.

Cu raza dumnezeiescului har, Gavril prin credință a umplut tot pământul, propovăduind coborârea cea în Trup a lui Dumnezeu.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Unire pururea pomenită și însoțire luminoasă fără de materie, lumini dumnezeiești, pe cei ce săvârșesc cu credință pomenirea voastră, mântuiți-i.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Lăudat-a Isaia nașterea ta cea mai presus de minte, Curată; o laud și eu ca să dobândesc curățirea aceluia.

Cântarea a III-a a Catavasiilor Născătoarei de Dumnezeu, glas 4
Pe ai tăi cântăreți, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești izvorul cel viu și îmbelșugat, care s-au împreunat ție ceată sufletească, întărăște-i întru Dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Sedealna Sfinților Arhangheli, glas 4
Sfintelor cete ale celor fără de trup, care cântați lui Dumnezeu cu gânditoare limbile voastre, neîncetat laudă, rugați-vă pentru noi cei greșiți.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Altă Sedealnă, glas 8
Cetele celor fără de trup dorind a le lăuda noi cei de pe pământ, să urmăm cât se poate a lor sfințenie, omorându-ne toate mădularele trupului, rugându-i, ca pe niște apărători și păzitori, să ne izbăvească de toată înșelăciunea nevăzutului vrăjmaș pe noi, cei ce îi lăudăm pe ei, ca să aflăm milă.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sedealna Născătoarei, glas 8
Mulțumim ție pururea, Născătoare de Dumnezeu, și te mărim pe tine, Curată, și ne închinăm ție, lăudând pe Cel născut al tău, ceea ce ești plină de har, strigând neîncetat: Mântuiește-ne pe noi, Fecioară preamilostivă, ca o bună, și de la demoni ne scoate și din răspunsul cel înfricoșător la ceasul întrebării, ca să nu ne rușinăm noi, robii tăi.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu

Cântarea a IV a, glas 2
Irmos:
Venit-ai din Fecioară, nu sol, nici înger, ci Tu Însuți Domnul Te-ai întrupat și m-ai mântuit pe mine, tot omul. Pentru aceasta strig Ție: Mărire puterii Tale, Doamne.

Picătură de umilință rourează-mi mie, Stăpână, îndepărtând toată înfierbântarea inimii mele, potolind și adăugirile cele înșelătoare.

Pe mine cel vătămat cu arma desfătării și care zac rănit, Preacurată, nu mă trece cu vederea, ci mă vindecă cu sulița și cu Sângele Fiului tău și Dumnezeului nostru, ale Celui ce S-a răstignit pentru noi.

Ceea ce te-ai îmbogățit cu stăpânia a toată făptura, pe mine cel rău sărăcit de dumnezeiescul har mă învrednicește, ca să te măresc pe tine ca pe ocrotitoarea mea cea bună, ceea ce ești cu totul fără prihană.

Canoanele Sfinților Îngeri
Șezut-ai pe îngeri ca pe niște cai, Iubitorule de oameni și ai apucat cu mâinile Tale frâul lor și mântuire s-a făcut călătoria Ta celor ce strigă neîncetat: Mărire Puterii Tale, Doamne!

Acoperit-a bunătatea Ta pe îngeri, Iubitorule de oameni, și s-au umplut marginile pământului de mărită și dumnezeiască lauda Ta, Cel ce ești fără de început; mântuiește-ne pe noi, care împreună cu aceștia strigăm Ție: Mărire Puterii Tale, Doamne!

Venit-ai, Îndurate, spre mântuirea poporului Tău, Hristoase, și împreună chemi pe Puterile Tale și veselie s-a făcut venirea Ta celor ce cu credință strigă Ție: Mărire Puterii Tale, Doamne!

Fecioară și Maică te-ai arătat mai presus de fire, Preacurată, ca ceea ce pe Hristos Dumnezeu și om L-ai născut, Căruia cu frică strigă cetele îngerești: Mărire Puterii Tale, Doamne!

În Ierihon s-a arătat mai marele voievod al puterii, luptându-se demult Iosua al lui Navi, biruință aducând și izbândind, Mihail, mai marele voievod al celor fără de trup; de la care luând putere sluga Domnului, i-a luat prin armă robi pe cei potrivnici.

Mai marele puterilor celor fără de trup s-a arătat oarecând, aducând de față bunele vestiri preotului Zaharia, marele Gavril și dumnezeiescul cu adevărat Arhanghel. Pentru aceasta născându-se Ioan, glasul Cuvântului, părintelui său i-a dat iarăși glas.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Se veselesc întru bucurie toate marginile astăzi, prăznuind sfântă pomenirea Arhanghelilor Tăi, Dumnezeule, a dumnezeiescului Mihail și a lui Gavril de Dumnezeu înțelepțitul. Împreună se bucură și toată ceata îngerească, căci lumea se mântuiește prin acoperământul lor.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Numai tu singură ai fost și după naștere curată; numai tu te-ai arătat fără de bărbat, alăptând pe Cuvântul cel adevărat al Tatălui, Care prin Spiritul Sfânt a luat chip de rob precum suntem noi, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu. Pe Care Îl lăudăm, cinstind dumnezeiasca asemănare a chipului Lui.

Cântarea a IV-a a Catavasiilor Născătoarei de Dumnezeu, glas 4
Sfatul cel neînțeles și Dumnezeiesc, al Întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, Profetul Avacum avându-l în minte, a strigat: Mărire Puterii Tale, Doamne.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu

Cântarea a V a, glas 2
Irmos:
Mijlocitor te-ai făcut lui Dumnezeu și oamenilor, Hristoase Dumnezeule. Că prin Tine, Stăpâne, am aflat întoarcerea din noaptea necunoștinței la Părintele Tău, Cel ce este Începătorul luminii.

Ceea ce ai născut Calea Vieții, Preacurată, povățuiește-mă la calea dreaptă pe mine, cel surpat acum fără pricepere pe calea greșită și în prăpastia cumplitelor căderi.

Înstrăinându-mă nebunește de la Dumnezeu, Fecioară, fără pricepere, desfrânat am viețuit, rătăcind în latura patimilor cea depărtată. Ci mă întoarce și mă mântuiește cu mângâierile tale.

Cu apele tale cele de viață curgătoare adapă pe robul tău, pe cel aprins de văpaia păcatelor și ars de năvălirile demonilor, Fecioară Maică Preacurată.

Canoanele Sfinților Îngeri
Cu dragoste nemutată, pururea spre tine, Hristoase, purtându-se spre înălțimea cea mai presus de toate doririle, Puterile îngerești neîncetat pe Tine Te măresc, Dumnezeule.

Tu, Cel ce ești necuprins, i-ai făcut pe îngerii Tăi înțelegători după ființă cu harul Tău, Hristoase, nestricați după chip, așezându-i cântăreți ai slavei Tale.

Tu ai păzit, Hristoase, pe slujitorii Tăi neplecați spre ce este mai rău, prin apropierea cea către Tine. Că izvorul bunătății fiind, faci bine celor ce slujesc Ție după vrednicie.

Ceea ce după naștere ești Fecioară, singura care nu știi de nuntă, curată Marie preacinstită, la limanul tău îndreptează-ne pe noi din nevoi, povățuindu-ne la mântuirea cea veșnică.

Neplecându-se Valaam vrăjitorul de demult cuvintelor lui Dumnezeu celor negrăite și dumnezeiești, s-a arătat asinului îngerul la răspântii și, mustrându-l cu asprime și arătându-l cuvântător pe dobitoc, a schimbat lui Valaam cunoștința firii.

Prins fiind Petru și în temniță rămânând, i s-a arătat îngerul lui Dumnezeu, scăpându-l din mâinile lui Irod, din legături și din moarte. Pentru aceasta, veniți toți ca pe niște dumnezeiești păzitori ai sufletelor și ai trupurilor, pe înțelepții Arhangheli să-i cinstim.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Îngeri, dumnezeiești Arhangheli, puteri ale lui Dumnezeu, stricați cu rugăciunile voastre cele de-a pururea către Dumnezeu tulburările războaielor, eresurile Bisericii și toate smintelile, și pe noi ne păziți în pace.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pe Tine Te știm singurul Dumnezeu al făpturii, în două firi, în amândouă lucrările și voile fiind neamestecat, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ai luat trup din Fecioara, al cărei chip îl cinstim pe icoane.

Cântarea a V-a a Catavasiilor Născătoarei de Dumnezeu, glas 4
Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut pe Fiul cel fără de ani, Ceea ce dăruiești mântuire tuturor celor ce te laudă.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea a VI a, glas 2
Irmos:
De adâncul păcatelor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat; din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

Să nu mă arăți demonilor spre bucurie, la judecata ce va să fie, Stăpână; ci cu bunăvoință să cauți spre mine, nevrednicul, rugându-L pe Judecătorul și Fiul tău.

Cu gândurile Te-am supărat, Doamne, și cu faptele mele cele viclene și fără de lege; iar acum spre rugăciune aduc pe Maica Ta, îndurându-Te Tu, Mântuitorule.

Ceea ce L-ai născut pe Ziditorul și Dumnezeul tuturor, cu totul lăudată Stăpână, scapă-mă de osândă pe mine, cel ce însumi m-am osândit cu greșelile mele.

Canoanele Sfinților Îngeri
Cu dumnezeiască cuviință din cele ce n-au fost, Doamne, prin Cuvântul Tău ai adus ființele cereștilor și nemuritoarelor oștiri, luminoase făcându-le pe ele.

Tăinuitori cinstiți ai laudei lui Dumnezeu v-ați făcut voi, cei ce sunteți fără de trup, cetățeni după adevăr cerescului și dumnezeiescului cort, slujind Făcătorului după vrednicie.

Înțelegătoarele cete ale celor fără de trup, pe Tine, Fiul lui Dumnezeu, Cel fără de început, Te laudă neîncetat și Te preamăresc ca pe Făcătorul și Ziditorul a toate.

Pe Cel ce împreună cu Tatăl întru cele preaînalte, fără de început stă, Preacurată, în brațele tale a-L purta te-ai învrednicit. Pe Care, Curată, milostiv fă-L nouă, robilor tăi.

Cu frică în cântări să cinstim, cu buze de lut, pe cei fără materie, ridicându-ne mintea din stricăciunea cea trupească la cei fără de trup, care sunt ca focul, ca văpaia și ca lumina.

Stingeți viforele patimilor, Arhanghelilor, și potoliți împreună cu acelea toate smintelile de credință, Sfinților mai-marilor voievozi ai Treimii, cei ce sunteți în chipul focului.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Arhangheli ai lui Dumnezeu, căpeteniile celor fără de trup, izbăviți-ne pe noi cu îndrăznirea voastră de tot eresul, Mihaile voievodule și Gavrile, mai-marii Puterilor îngerești.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din pântecele celei ce nu știe de bărbat, Te-ai arătat de bunăvoie întrupat, Cel ce ești fără de trup ca un Dumnezeu, Hristoase, și purtător de trup, ca un om ai fost; a cărui asemănare credincioșii o cinstim.

Cântarea a VI-a a Catavasiilor Născătoarei de Dumnezeu, glas 4
Înțelepții lui Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul lăudat, al Maicii lui Dumnezeu, veniți să batem din mâini, mărind pe Dumnezeu, Cel ce S-a născut dintr-însa.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Tu ești împăratul păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție mărire înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Condacul Arhanghelilor, glas 2
Mai marilor voievozi ai lui Dumnezeu, slujitorilor dumnezeieștii măriri, povățuitorii oamenilor și căpeteniile Îngerilor, cereți pentru noi ceea ce este de folos și mare milă, ca niște mai-mari voievozi ai celor fără de trup.

Icos
Zis-ai, Iubitorule de oameni, în Scripturile Tale, că mulțimea îngerilor se bucură în cer pentru un om ce se pocăiește, Cel ce ești fără de moarte. Pentru aceasta, noi cei ce suntem întru fărădelegi, Unule Știutorule de inimi, Cel ce ești fără de păcat, pe Tine, ca pe un milostiv, pururea îndrăznim a Te ruga să Te înduri și să ne trimiți nouă, celor nevrednici, umilință, Stăpâne, dându-ne nouă iertare; că pentru noi toți se roagă Ție mai-marii voievozi ai celor fără de trup.

Sinaxar
În această lună, în ziua a opta, celebrăm amintirea adunării Mai-marilor Arhistrategi Mihail și Gavril și a tuturor cereștilor puteri celor fără de trup, a celor nouă cete, Serafimii, Heruvimii, Scaunele, Domniile, Stăpâniile, Începătoriile, Puterile, Arhanghelii și Îngerii.

Pentru ale lor rugăciuni, Doamne, îndură-Te de noi și ne mântuiește. Amin.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea a VII a, glas 2
Irmos:
Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu a tiranului celui călcător de lege înaltă văpaie a ridicat; iar Hristos a întins tinerilor cinstitori de Dumnezeu roua Spiritului, Cel ce este binecuvântat și preamărit.

Tăria și lauda mea și mântuire și ocrotitoare și zid nebiruit fiind, Stăpână, pe demonii cei ce se oștesc asupra mea bate-i, că totdeauna caută să mă omoare pe mine.

Pe Dumnezeu întrupându-L din feciorescul tău sânge, ai îndumnezeit, Fecioară, omenirea. Pentru aceasta mă rog ție, pe mine, cel întinat cu patimile și stricat cu uneltirile vrăjmașului, mântuiește-mă cu rugăciunile tale.

Cuptorul mai înainte a închipuit nașterea ta, ceea ce ești cu totul fără prihană; că pe tineri nu i-a ars, precum nici pântecele tău, Focul cel de neîndurat. Pentru aceasta mă rog ție, scapă de focul cel veșnic pe robul tău.

Canoanele Sfinților Îngeri
Neputând să vadă chipul feței Celui înaintea Căruia stau neîncetat, mulțimile îngerilor cele slujitoare strigă: Binecuvântat ești, Dumnezeule, în veci.

Lumină ai arătat, Îndurate, ființa cea fără de materie a îngerilor Tăi care, plini fiind de lumina cea negrăită, neîncetat strigă: Binecuvântat ești, Dumnezeule, în veci.

Prin Cuvântul Tău cel ipostatic, mulțimea îngerilor ai făcut și sfințind-o cu dumnezeiescul Spirit ai învățat-o, Dumnezeule, să numească Treimea, Dumnezeule, în veci.

Trei Fețe cunoscând, mărim Ființa cea de nescris: pe Tatăl și pe Fiul și împreună pe Spiritul, strigând: Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci.

Cu cetele celor fără de trup veniți, și neamul omenesc să ne veselim în această vestită zi, săvârșind pomenirea Arhanghelilor lui Hristos, cântând: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeul Părinților noștri.

Ca niște iubitori de străini de demult, Avraam de Dumnezeu văzătorul și Lot măritul, au ospătat pe îngeri și au aflat împărtășire cu îngerii, strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeul Părinților noștri.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Lui Manoe viteazului și lui Tobit preaînțeleptului s-au arătat îngerii, răsplătindu-le nevoințele vieții după vrednicie; iar tinerilor celor ce erau în cuptorul cel cu foc, îngerul oarecând le-a stins văpaia.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Toată firea noastră din Fecioară ai luat-o fără schimbare, Isuse, îndoit cu firile, dar Unul în Ipostas, și ca Părinții pe Tine Te mărturisim. Al cărui chip cu credință îl cinstim, zugrăvindu-Te.

Cântarea a VII-a a Catavasiilor Născătoarei de Dumnezeu, glas 4
Înțelepții lui Dumnezeu făpturii nu s-au închinat, ci numai Făcătorului; și groaza focului bărbătește călcând-o, se bucurau, cântând: Prealăudate Dumnezeul părinților noștri și Doamne, bine ești cuvântat.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea a VIII a, glas 2
Irmos:
Cuptorul cel cu foc oarecând în Babilon lucrările și-a despărțit cu dumnezeiasca poruncă, pe caldei arzând, iar pe credincioșii tineri răcorind, pe cei ce cântau: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Suflete al meu râvnește cele bune, prin purtarea de grijă de lucrurile dumnezeiești, depărtându-te de la cele rele; căci ai pe Maica lui Dumnezeu care se roagă pentru tine și folositoarea tuturor cea neînfricată, ca pe o milostivă și de oameni Iubitoare.

Dezlegat-ai de legătura osândirii celei de demult omenirea, Născătoare de Dumnezeu. Pentru aceasta mă rog ție, dezleagă toată legătura inimii mele, Preacurată, legându-mă în schimb cu dumnezeiasca dragoste a Ziditorului.

Raza Măririi Tatălui născând-o, Născătoare de Dumnezeu, luminează inima mea cea care se mâhnește pentru ocara păcatelor și măririi celei pururea veșnice mă arată părtaș, ca să te preamăresc cu credință.

Canoanele Sfinților Îngeri
Vieții îngerești să râvnim și gândurile să ne ridicăm la înălțime și cu dânșii netrupește să cântăm, pe Domnul lăudându-L întru toți vecii.

Dănțuitorii dănțuirii cerești, care înconjoară tronul măririi și pururea se întorc împrejurul lui Dumnezeu, Îngerii Îl laudă și-L preaînalță întru toți vecii.

Treimii, Celei ce a făcut pară de foc fără materie pe cei ce slujesc întru înălțime neîncetat, să ne închinăm și să O preamărim întru toți vecii.

Cel Căruia în cer Îi stau cu cutremur mulțimi de îngeri și de arhangheli, pe Acela în brațe te-ai învrednicit a-L purta, pe Care, de Dumnezeu Născătoare, roagă-L să mântuiască pe cei ce-L preamăresc pe El întru toți vecii.

Mai mare al îngerilor este Arhanghelul Mihail. Dar se preamărește după vrednicie împreună cu el prealuminatul Gavril, tăinuitorul harului și vestitorul cel cinstit al Fecioarei, voievodul celor fără de trup, vestind mai înainte bucurie celor ce strigă: Popoare preaînălțați pe Hristos în veci.

Văzând cetele îngerilor în multe feluri de chipuri Iezechiel, grăind mai înainte, a propovăduit; Serafimii cei cu câte șase aripi care stăteau înainte și Heruvimii cei cu ochi mulți care stăteau împrejur, și împreună cu aceștia a văzut pe Arhanghelii cei prealuminați, preaînălțându-L pe Hristos întru toți vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Spiritul Sfânt, Dumnezeu

Cum că înfricoșătoare va să fie venirea judecății Tale, arătat a făcut-o Daniel, grăind mai înainte: Că scaunele s-au pus și Cel vechi de zile a șezut și mii de îngeri a adus, care stăteau înainte cu frică, și cu glasuri fără încetare strigau Treimii întru toți vecii.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

Cuvântul, Cel de o ființă cu Tatăl și cu Spiritul, S-a arătat și cu noi de un chip, neamestecând una într-alta, cele ce sunt ale înfricoșătoarei uniri: că Unul Același întru amândouă se arată. În două firi și într-un Ipostas, chipului asemănării Căruia ne închinăm acum.

Cântarea a VIII-a a Catavasiilor Născătoarei de Dumnezeu, glas 4

Stih: Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-I și preaînălțăndu-L întru toți vecii.

Pe tinerii cei binecredincioși în cuptor, nașterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum împlinită; pe toată lumea o ridică să-Ți cânte Ție: pe Domnul, lucrurile, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica luminii în cântări cinstind-o, să o mărim!

Stih 1: Mărește, sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat spiritul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih 2: Că a căutat spre smerenia servei Sale, că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih 3: Că mi-a făcut mie lucruri mari Cel puternic, și sfânt este numele Lui și mila Lui în neam și în neam, spre cei ce se tem de El.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih 4: Făcut-a tărie cu brațul Său Domnul, risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih 5: Coborât-a pe cei puternici de pe scaune și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih 6: Primit-a pe Israel, robul Său, că și-a adus aminte de îndurare, precum a grăit către părinții noștri, lui Avraam și seminției lui până în veac.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea a IX a, glas 2
Irmos:
Fiul Părintelui celui fără de început, Dumnezeu și Domnul, întrupându-Se din Fecioară S-a arătat nouă, ca să lumineze cele întunecate și să adune cele risipite. Pentru aceasta, pe Născătoarea de Dumnezeu cea prealăudată o mărim.

Gustând mâncare necuvenită Adam, a cules moarte din pom cu amărăciune. Iar Fiul tău, pe Cruce fiind răstignit, a izvorât dulceața nemuririi, Preacurată. Pentru aceasta pe tine te cinstim.

Împărăteasă a Împăratului și Domnului ești, născând mai presus de cuvânt pe Cel ce a stricat împărățiile iadului. Pe Care, Fecioară, cu osârdie roagă-L să învrednicească de Împărăția de sus pe toți cei ce te cinstesc pe tine.

Îmbunează, Stăpână, smerită inima mea, cea înrăutățită prin potopul desfătărilor, ca ceea ce ai născut pe Cel bun. Și ca o preabună mă trece prin ușile cele bune ale pocăinței.

Canonul Sfinților Îngeri
Pe Tine, Hristoase, Cel ce ai unit în chip de negrăit, cu cele cerești cele pământești și ai făcut o Biserică pentru îngeri și pentru oameni, neîncetat Te mărim.

Îngeri și Arhangheli, Scaune, Stăpânii și Domnii, Căpetenii și Puteri, Heruvimi și Serafimi, rugați-vă împreună cu Născătoarea de Dumnezeu pentru lume.

Ocrotitori tuturor arătându-vă, Mihaile și Gavrile, cercetați pe cei ce din dragoste cinstesc întru tot prăznuită pomenirea voastră iar pe cei ce cântă cu credință izbăviți-i de toată nenorocirea, mai-marilor voievozi.

Pe Cuvântul Cel fără de început, Cel ce a voit să înnoiască firea mea, pe Acesta L-ai primit și în trup L-ai născut, Fecioară. Pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Născătoare, neîncetat te mărim.

Celor ce sunt bolnavi și celor ce umblă pe apă, și celor din nevoi, ajutători spre mântuire v-ați arătat, mai mari ai celor fără de trup, Mihaile și Gavrile.

Împreună cu Cetele Heruvimilor și ale Scaunelor dănțuind, ca un voievod al îngerilor și tăinuitor al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi Mântuitorului, Mihaile.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Ca niște păzitori ai lumii și ai Bisericii și mai mari ai cetelor puterilor celor de sus, rugați-vă pentru noi Mântuitorului.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

Cu un glas, Născătoare de Dumnezeu, pe tine te mărim: că din patimi și din primejdii ne mântuiești pe noi și rugăciunile noastre spre cele bune le plinești.

Cântarea a IX-a a Catavasiilor Născătoarei de Dumnezeu, glas 4
Tot neamul omenesc să salte cu Spiritul, fiind luminat; și să prăznuiască firea minților celor fără de trup, lăudând mărită prăznuire a Maicii lui Dumnezeu și să strige: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că pe Tine Te laudă toate Puterile cerești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Luminătoarea Sfinților Arhangheli
Ca pe un apărător și conducător al neamului omenesc și prea bun povățuitor, dumnezeiescule Voievod, te-a arătat pe tine Făcătorul și Dumnezeu și cu mărire în taină pe tine, Mihaile, te-a cinstit, spre a striga neîncetat cântarea de biruință, cea întreit-sfântă și dumnezeiască.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei
Mai cinstită ești decât măriții Heruvimi și înfricoșătorii Serafimi, Prealăudată, și fără de asemănare mai mărită, și decât toți Sfinții Îngeri mai sfântă, Preacurată; că pe Ziditorul tuturor în chip de negrăit cu trup L-ai născut, Născătoare de Dumnezeu. Pe Acela roagă-L să dăruiască robilor tăi mântuire.

La Stihoavnă
(Stihirile laudelor)

Din Minei, glas 1

Toată suflarea să laude pe Domnul! Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați pe El întru cele înalte; Ție se cuvine cântare, Dumnezeule. (Ps. 148, 1)

Lăudați pe El toți îngerii Lui, Lăudați pe El toate puterile Lui; Ție se cuvine cântare, Dumnezeule. (Ps. 148, 2)

Lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea măririi Lui. (Ps. 150, 2)

Ca pe un povățuitor al cetelor cerești și al oamenilor celor de pe pământ ocrotitor tare, păzitor și izbăvitor, pe tine te lăudăm cu credință, Mihaile, mai-marele voievod, rugându-ne, de toată durerea cea făcătoare de stricăciune să ne izbăvești pe noi.

Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută. (Ps. 150, 3)

Ca pe un povățuitor al cetelor cerești și al oamenilor celor de pe pământ ocrotitor tare, păzitor și izbăvitor, pe tine te lăudăm cu credință, Mihaile, mai-marele voievod, rugându-ne, de toată durerea cea făcătoare de stricăciune să ne izbăvești pe noi.

Lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe. (Ps. 150, 4)

Mai-marele cetelor dumnezeieștilor puteri celor de sus, astăzi împreună cheamă cetele omenești să facă împreună cu îngerii o prăznuire luminată adunării lor celei dumnezeiești, și împreună să cânte lui Dumnezeu cântarea cea întreit-sfântă.

Lăudați-L pe El în chimvale bine-răsunătoare; lăudați-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul. (Ps. 150, 5-6)

Sub acoperământul dumnezeieștilor tale aripi, păzește-ne pe noi cei ce cu credință alergăm, Mihaile, dumnezeiască minte, și ne acoperă în toată viața; și în ceasul morții, Arhanghele, să ne fii ajutor milostiv nouă tuturor.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

A Sfântului Arhanghel Mihail, glas 5
Unde umbrează darul tău, Arhanghele, de acolo este alungată puterea diavolului. Că nu poate să rabde lumina ta luceafărul cel ce a căzut. Pentru aceasta te rugăm, săgețile lui cele de foc purtătoare pornite asupra noastră, stinge-le cu mijlocirea ta, apărându-ne pe noi de smintelile lui, vrednicule de laudă, Mihaile Arhanghele.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei, glas 5
Te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, și te mărim credincioșii după datorie, cetatea cea neclintită, zidul cel nesurpat, ocrotitoarea cea tare și scăparea sufletelor noastre.

Preotul: Mărire ție, celui ce ne-ai arătat nouă lumina!

Doxologia mare
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bună voire.
Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, ne închinăm Ție,
Te mărim pe Tine: Îți mulțumim Ție, pentru mare mărirea Ta.
Doamne Împărate, Dumnezeule ceresc, Părinte atotținătorule: Doamne Fiule unule născut, Isuse Hristoase, și Spirite Sfinte.
Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Părintelui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici pă-catele lumii.
Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui,
și te îndură spre noi.
Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn Isus Hristos:
întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele bine Te voi cuvânta,
și voi lăuda numele Tău în veac, și în veacul veacului,
Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta,
fără de păcat a ne păzi.
Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul Părinților noștri,
și lăudat și preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi,
precum am nădăjduit și noi întru Tine.
Bine ești cuvântat, Doamne:
învață-mă îndreptările Tale. De 3 ori.
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis: Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție.
Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă, să fac voia Ta,
că Tu ești Dumnezeul meu.
Că la Tine este izvorul vieții,
întru lumina Ta vom vedea lumină.
Tinde mila Ta, celor ce Te cunosc pe Tine.
Sfinte Dumnezeule… De 3 ori, cu 3 închinăciuni.
Mărire… Și acum… Sfinte fără de moarte, îndură-Te spre noi.

Troparul Sfinților Arhangheli, glas 4
Mai-marilor voievozi ai oștirilor cerești, rugămu-vă pe voi noi, nevrednicii; cu rugăciunile voastre să ne acoperiți pe noi, cu acoperământul aripilor măririi voastre celei netrupești păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu deadinsul și strigăm: Izbăviți-ne din nevoi, ca niște mai-mari peste cetele puterilor celor de sus.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin.

A Născătoarei, glas 4
Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-Se, întru unire neamestecată și Crucea de bunăvoie pentru noi răbdând; prin care, înviind pe cel întâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.

Apoi, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.

Dacă după doxologia mare nu se intră în Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, atunci urmează ecteniile și Apolisul (dezlegarea deplină).

Preotul: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru Sfântul Părinte Papa (N.), pentru Preafericitul Părinte Arhiepiscop (N.), pentru (Înalt) Preasfințit (Arhi) Episcopul nostru (N.) și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru autoritățile și oștirea țării, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lor.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori ai sfintei Bisericii acesteia.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, ștergerea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, frații sfintei Bisericii acesteia.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi

Preotul: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfânta și preacinstita biserica aceasta, pentru cei ce trudesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce este de față și așteaptă de la Tine mare și multă milă.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți dreptcredincioșii creștini.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul, cu glas înalt:
Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și Ție mărire Îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Preotul: Să plinim rugăciunile noastre cele de dimineață, Domnului.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Apără, mântuiește, miluiește, și ne păzește, Dumnezeule, cu darul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Ziua toată desăvârșit sfântă, cu pace și fără de păcate, de la Domnul să cerem.

Poporul: Dă-ne, Doamne.

Înger de pace, credincios călăuzitor, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.

Poporul: Dă-ne, Doamne.

Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem.

Poporul: Dă-ne, Doamne.

Cele bune și de folos sufletelor noastre, și pace lumii, de la Domnul să cerem.
Poporul: Dă-ne, Doamne.

Cealaltă vreme a vieții noastre în pace, și întru pocăință a o săvârși, de la Domnul să cerem.

Poporul: Dă-ne, Doamne.

Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără de patimă, ne rușinat, cu pace, și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, de la Domnul să cerem.

Poporul: Dă-ne, Doamne.

Pe preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu Născătoarea, și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni ești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin

Preotul: Pace tuturor.

Poporul: Și spiritului tău.

Preotul: Capetele noastre Domnului să le plecăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Rugăciunea plecării capetelor
Doamne Sfinte, Care întru cele de sus locuiești și spre cei smeriți privești și, cu ochiul Tău cel a toate văzător, privești peste toată făptura, Ție am plecat cerbicea sufletului și trupului nostru și ne rugăm Ție, Sfinte al sfinților: Întinde mâna Ta cea nevăzută, din sfântul Tău locaș, și ne binecuvintează pe toți; și orice am greșit, cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile Tale cele din lume și cele mai presus de lume.

Preotul, cu glas înalt:
Că Ție ți se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin

Apolisul
(Dezlegarea deplină)
Preotul: Înțelepciune.
Poporul: Binecuvântează, Părinte.
Preotul: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Poporul: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credință a cucernicilor și dreptcredincioșilor creștini, împreună cu sfântă biserica aceasta, în vecii vecilor.
Preotul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Poporul: Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Preotul: Mărire Ție, Hristoase Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire Ție.
Poporul: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Doamne, îndură-Te spre noi, de 3 ori. — Părinte, binecuvântează.
Preotul: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci, pentru rugăciunile sfinților Arhangheli Mihail și Gavril și a celorlalte puteri cerești fără de trup a căror pomenire facem, ale sfinților, drepților și dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, fiind bun și iubitor de oameni.

Poporul: Amin

Preotul: Pentru rugăciunile sfinților Părinților noștri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

Poporul: Amin.