Utrenia Duminicii a II-a a Paștilor. A Sfântului Apostol Toma. Sfântul mare mucenic Gheorghe

Se cuvine a ști, că toate slujbele sfinților ce se vor întâmpla în toate Duminicile, până la Duminica Tuturor Sfinților (prima după Coborârea Spiritului Sfânt), se cântă la Dupăcinar, în afară de slujba Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, pentru care este povățuire în mineiul pe luna Aprilie.

Preotul: 1Mărire sfintei, celei de o ființă, și de viață făcătoarei, și nedespărțitei Treimi, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.
Preotul: Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le.

Poporul: Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le.

Preotul: Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând,

Poporul: și celor din morminte viață dăruindu-le.

Apoi:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda ta.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda ta.
M
ărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.

Psalmul 3

Doamne, cât s-au înmulțit, cei ce mă necăjesc,
mulți împotriva mea se ridică!
Mulți zic sufletului meu:
nu este lui mântuire, întru Dumnezeul lui.
Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești,
gloria mea, și Cel ce înalți capul meu.
Cu glasul meu către Domnul am strigat,
și din muntele Lui cel sfânt m-a auzit.
Culcatu-m-am și am adormit;
deșteptatu-m-am iarăși, căci Domnul mă ocrotea.
Nu mă voi teme de miile mulțimii,
de cei ce din toate părțile mă împresoară.
Scoală, Doamne,
mântuiește-mă, Dumnezeul meu.
Că Tu ai bătut pe toți cei ce zadarnic mă dușmănesc;
dinții celor păcătoși i-ai zdrobit.
A Domnului este mântuirea;
și peste poporul Tău vină binecuvântarea Ta.
Și iarăși: Culcatu-m-am și am adormit;
deșteptatu-m-am iarăși, căci Domnul mă ocrotea.

Psalmul 37

Doamne, cu mânia Ta să nu mă mustri,
nici cu urgia Ta să mă cerți,
Că săgețile Tale m-au lovit,
și ai apăsat peste mine mâna Ta.
Nu este vindecare în trupul meu, din cauza mâniei Tale;
nu este pace întru oasele mele, din cauza păcatelor mele.
Că fărădelegile mele au covârșit capul meu,
ca o sarcină grea s-au îngreunat asupra mea.
Rănile mele miros urât și-s pline de puroi,
din cauza nebuniei mele.
Chinuit sunt, și m-am gârbovit de tot;
ziua întreagă, mâhnindu-mă umblam.
Că șalele mele s-au umplut de putreziciune,
și nu este sănătate în trupul meu.
Batjocorit am fost și m-am umilit foarte;
răcnit-am, de suspinarea inimii mele.
Doamne, înaintea Ta e toată dorința mea,
și suspinul meu dinaintea Ta nu s-a ascuns.
Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea
și lumina ochilor mei, nici aceasta, nu este cu mine.
Prietenii mei și vecinii mei spre mine s-au apropiat și s-au oprit;
și cei mai de aproape ai mei, departe au stat.
Și se sileau, cei ce căutau sufletul meu,
și, cei ce căutau cele rele mie, grăiau deșertăciuni,
și vicleșuguri ziua întreagă puneau la cale.
Iar eu, ca un surd, nu auzeam:
și ca un mut, ce nu-și deschide gura sa.
Și m-am făcut ca un om, ce nu aude,
și în gura sa nu are cuvinte de răspuns.
Că, întru Tine, Doamne, am nădăjduit;
Tu mă vei auzi, Doamne Dumnezeul meu.
Că am zis: Nu cumva să se bucure de mine dușmanii mei;
și când s-au clătinat picioarele mele, asupra mea cu îngâmfare au grăit.
Că eu la lovituri mă aștept,
și durerea mea înaintea mea este pururea.
Că fărădelegea mea o voi mărturisi,
și nemângâiat sunt pentru păcatul meu.
Iar dușmanii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine
și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept.
Cei ce-mi răsplătesc rele, în locul celor bune, de rău mă vorbeau,
pentru că eu căutam bunătatea.
Nu mă părăsi, Doamne Dumnezeul meu,
nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu,
Doamne al mântuirii mele.
Și iarăși: Nu mă părăsi, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

Psalmul 62

Dumnezeule, Dumnezeul meu,
pe Tine Te caut dis-de-dimineață.
Însetat-a de Tine sufletul meu, precum și trupul meu,
în pământ pustiu, și neumblat, și fără apă.
De aceea, în locașul Tău cel sfânt m-am arătat Ție,
ca să văd puterea Ta și gloria Ta.
Că mai bună e mila Ta, decât bucuriile vieții;
buzele mele Te vor lăuda.
Pentru aceea, bine Te voi cuvânta în viața mea,
și întru numele Tău voi înălța mâinile mele.
Întocmai ca de măduvă și de grăsime, sătura-se-va sufletul meu
și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea.
Adusu-mi-am aminte de Tine în așternutul meu,
în revărsatul zorilor m-am gândit la Tine.
Că ai fost ajutorul meu;
sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
și dreapta Ta m-a sprijinit.
Iar ei în zadar au căutat sufletul meu,
cufunda-se-vor în cele mai de jos ale pământului;
Da-se-vor în mâinile sabiei,
pradă vor fi șacalilor.
Iar regele se va veseli de Dumnezeu;
lăudat va fi tot cel ce jură întru Dânsul,
că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți.
Și iarăși: În revărsatul zorilor m-am gândit la Tine,
că ai fost ajutorul meu,
și sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
și dreapta Ta m-a sprijinit.

Psalmul 87

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele,
ziua am strigat, și noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea,
Că de rele s-a umplut sufletul meu,
și viața mea de iad s-a apropiat.
Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă;
făcutu-m-am ca un om neajutorat,
între morți voi fi liber.
Asemenea unor răniți ce dorm în mormânt,
de care nu Ți-ai mai adus aminte,
și care din mâna Ta au fost lepădați.
Așezatu-m-au în groapa cea mai dedesubt,
întru întuneric, și în umbra morții.
Asupra mea s-a coborât mânia Ta,
și toate valurile Tale le-ai revărsat peste mine.
Depărtat-ai de la mine pe cunoscuții mei;
pusu-m-au lor urâciune.
Închis sunt, și nu pot ieși;
ochii mei au slăbit de sărăcie.
Strigat-am către Tine, Doamne, ziua întreagă,
întins-am către Tine mâinile mele.
Oare pentru cei morți vei face minuni?
Sau doctorii vor scula din morți, și Te vor mărturisi pe Tine?
Oare va povesti cineva în mormânt mila Ta,
și adevărul Tău, în locul de pierzare?
Oare cunoaște-se-vor întru întuneric minunile Tale,
și dreptatea Ta, în pământ dat uitării?
Iar eu, către Tine, Doamne, am strigat,
și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina.
Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu,
întorci fața Ta de către mine?
Amărât sunt eu și întru necazuri, din tinerețele mele;
iar, când m-am ridicat, fui umilit și fără nădejde.
Peste mine au venit urgiile Tale,
înfricoșările Tale m-au tulburat.
Înconjuratu-m-au asemenea apei,
toată ziua m-au împresurat deodată.
Depărtat-ai de la mine prieten și vecin,
și pe cunoscuții mei, pentru ticăloșie.
Și iarăși: Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat, și noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea.

Psalmul 102

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
și toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui!
Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul,
și nu uita toate binefacerile Lui.
Pe Cel ce iartă toate fărădelegile tale,
pe Cel ce vindecă toate bolile tale.
Pe Cel ce răscumpără din stricăciune viața ta,
pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări.
Pe Cel ce umple de bunătăți pofta ta;
înnoi-se-vor ca ale vulturului tinerețele tale.
Cel ce face milostenie, Domnul,
și judecată dreaptă, tuturor celor ce li se face strâmbătate.
Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise,
fiilor lui Izrael, hotărârile Sale.
Îndurător și milostiv e Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv;
nu până în sfârșit se va mânia, nici până în veac va ține mânie.
Nu după fărădelegile noastre a făcut nouă,
nici după păcatele noastre ne-a răsplătit nouă.
Că, după cât e cerul de înalt de la pământ,
a sporit Domnul mila Sa, peste cei ce se tem de Dânsul.
Pe cât e de departe răsăritul de la apus,
a depărtat de la noi fărădelegile noastre.
Precum miluiește un tată pe fii;
așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul,
Că El a cunoscut făptura noastră,
adusu-și-a aminte, că țărână suntem.
Omul, ca iarba zilele lui,
ca floarea câmpului, așa va înflori;
Că vânt trece peste dânsa, și nu va mai fi,
și nu se va cunoaște nici locul ei.
Iar mila Domnului din veac și până în veac,
spre cei ce se tem de Dânsul,
Și dreptatea Lui spre fiii fiilor, cei ce păzesc legătura Lui,
și-și aduc aminte, ca să împlinească poruncile Lui.
Domnul în cer și-a gătit scaunul
și împărăția Lui toate le stăpânește.
Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei tari în virtute,
care împliniți cuvântul Lui,
ascultând de glasul poruncilor Lui.
Binecuvântați pe Domnul, toate puterile Lui,
slujitorii Lui, care faceți voia Lui.
Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui,
în tot locul stăpânirii Lui;
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.
Și iarăși: În tot locul stăpânirii Lui,
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea,
ascultă cererea mea, întru adevărul Tău,
auzi-mă, întru dreptatea Ta.
Și să nu intri la judecată cu robul Tău,
căci drept, înaintea Ta, nu se va găsi nimeni dintre cei vii.
Că a prigonit dușmanul sufletul meu,
smerit-a până la pământ viața mea.
Așezatu-m-a întru întuneric, ca pe morții veacului,
și s-a mâhnit întru mine spiritul meu,
întru mine s-a tulburat inima mea.
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult,
gânditu-m-am la toate lucrurile Tale,
la faptele mâinilor Tale am cugetat.
Întins-am spre Tine mâinile mele,
sufletul meu, spre Tine, ca un pământ fără de apă.
Degrabă auzi-mă, Doamne,
că a slăbit spiritul meu.
Să nu întorci fața Ta de către mine,
ca să nu mă aseamăn celor ce se coboară în groapă.
Fă-mă să aud dis-de-dimineață mila Ta,
că întru Tine am nădăjduit.
Arată-mi mie, Doamne, calea, pe care voi merge,
că la Tine am ridicat sufletul meu.
Scoate-mă de la dușmanii mei, Doamne,
că la Tine am găsit scăpare.
Învață-mă, să fac voia Ta,
că Tu ești Dumnezeul meu.
Spiritul Tău Cel bun mă va povățui la pământ drept,
pentru numele Tău, Doamne, îmi vei da viață.
Întru dreptatea Ta scoate-vei din necaz, sufletul meu,
și întru mila Ta vei zdrobi pe dușmanii mei.
Și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu,
căci robul Tău sunt eu.
Și iarăși: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta,
și să nu intri la judecată cu robul Tău. (De 3 ori.)
Apoi: Spiritul Tău cel bun mă va povățui la pământ drept.

Mărire…. Și acum….
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Rugăciunile Utreniei

Rugăciunea I
Mulțumim Ție, Doamne Dumnezeul nostru, celui ce ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și ai dat în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm, și să chemăm numele tău cel sfânt; și să ne rugăm îndurărilor tale, celor ce pururea le ai pentru viața noastră. Și acum trimite ajutorul tău peste cei ce stau înaintea feței măririi tale celei sfinte, și așteaptă de la tine bogată milă; și le dă lor, ca slujind ție totdeauna cu frică și cu dragoste, să laude bunătatea ta cea negrăită. — Că ție se cuvine toată mărirea, cinstea, și închinăciunea, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea II
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeul nostru, pentru că lumină sunt poruncile tale pe pământ. Înțelepțește-ne, să facem întru frica ta dreptate și sfințenie; că pe tine te mărim, cel cu adevărat Dumnezeul nostru; pleacă urechea ta, și ne auzi pe noi; și pomenește, Doamne, pe cei ce împreună cu noi sunt de față, și se roagă, pe toți pe nume, și-i mântuiește cu puterea ta; binecuvântează poporul tău și sfințește moștenirea ta; pace dăruiește lumii tale, bisericilor tale, preoților, și tot poporului tău. — Că bine s-a cuvântat, și s-a preamărit preacinstitul, și de mare-cuviință numele tău, al Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea III
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt poruncile tale; învață-ne pe noi, Dumnezeule, dreptatea ta, poruncile tale, și îndreptările tale; luminează ochii minții noastre, ca să nu adormim vreodată în păcate spre moarte; risipește toată negura de pe inimile noastre; dăruiește-ne nouă soarele dreptății, și nevătămată păzește viața noastră, cu pecetea sfântului tău Spirit; îndreptează pașii noștri în calea păcii; dă-ne, să vedem zorile zilei și ziua întru bucurie, ca să-ți înălțăm rugăciunile de dimineața. — Că a ta este stăpânirea, și a ta este împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IV
Stăpâne Dumnezeule, cel ce ești sfânt și necuprins, care ai zis să strălucească lumina întru întuneric, cel ce ne-ai odihnit în somnul de noapte, și ne-ai ridicat spre lauda și ruga bunătății tale, fiind îmblânzit de singură milostivirea ta: primește-ne pe noi, cei ce și acum ne închinăm ție, și după putință îți mulțumim; și ne dăruiește toate cererile cele spre mântuire; arată-ne pe noi fii ai luminii, și ai zilei, și moștenitori ai bunătăților tale cele veșnice. Pomenește, Doamne, întru mulțimea îndurărilor tale, și pe tot poporul tău, ce este de față, și se roagă împreună cu noi, și pe toți frații noștri, care sunt pe uscat, pe mare, și în tot locul stăpânirii tale, care așteaptă iubirea ta de oameni; și tuturor le dăruiește mila ta cea mare. — Ca mântuiți fiind cu sufletul și cu trupul, pururea stăruind cu îndrăzneală, să preamărim numele tău cel minunat și binecuvântat, al Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea V
Vistierule al bunătăților, izvorule ce pururea izvorăști, Părinte sfinte, făcătorule de minuni, atotputernice și atotstăpâni-torule, toți ne închinăm, și ne rugăm ție, chemând milele tale și îndurările tale, spre ajutorul și paza smereniei noastre. Pomenește, Doamne, pe robii tăi, și primește rugăciunile cele de dimineața ale noastre ale tuturor, ca o tămâie înaintea ta, și nu socoti nici pe unul din noi netrebnic; ci pe toți ne păzește cu îndurările tale. Pomenește, Doamne, pe cei ce priveghează și cântă, spre mărirea ta, și a unuia născut Fiului tău și Dumnezeului nostru, și al sfântului tău Spirit. Fii lor ajutor și păzitor; primește rugăciunile lor întru altarul tău cel mai presus de ceruri și înțelegător. — Că tu ești Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VI
Mulțumim ție, Doamne Dumnezeul mântuirilor noastre, că toate le faci spre facerea de bine a vieții noastre, ca totdeauna la tine să ne uităm, la Mântuitorul și Făcătorul de bine al sufletelor noastre; că ne-ai odihnit pe noi în măsura nopții ce a trecut, și ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și ne-ai pus la închinarea cinstitului tău nume. Pentru aceasta ne rugăm ție, Doamne: dă-ne har, și putere, ca să ne învrednicim a cânta ție cu înțelegere, și a te ruga neîncetat cu frică și cu cutremur, îngrijindu-ne de a noastră mântuire, cu ajutorul Hristosului tău. Pomenește, Doamne, și pe cei ce strigă către tine noaptea; auzi-i pe dânșii, și-i miluiește; și sfărâmă sub picioarele lor pe dușmanii cei nevăzuți și potrivnici luptători. — Că tu ești împăratul păcii, și Mântuitorul sufletelor noastre, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor.

Rugăciunea VII
Dumnezeule și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, cel ce ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și împreună ne-ai adunat la ceasul rugăciunii: dă-ne har întru deschiderea gurii noastre, și primește ale noastre mulțumiri cele după putință; și ne învață îndreptările tale; pentru că a ne ruga, precum se cuvine, nu știm, de nu ne vei povățui tu, Doamne, cu Spiritul tău cel sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție: orice am greșit până în ceasul de acum, cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, cu voia sau fără de voie, slăbește, lasă, iartă. Că de te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că la tine este mântuirea. Tu singur ești sfânt, ajutător puternic, păzitor al vieții noastre, și întru tine este cântarea noastră pururea. — Fie stăpânirea împărăției tale pururea binecuvântată și preamărită, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VIII
Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai alungat de la noi trândă-via somnului, și cu chemare sfântă împreună ne-ai chemat, ca și noaptea să înălțăm mâinile noastre, și să te mărturisim pe tine întru judecățile dreptății tale: primește rugăciunile noas-tre, cererile, mărturisirile, slujbele cele de noapte; și ne dăruiește, Dumnezeule, credință ne rușinată, nădejde tare, dragoste nefă-țarnică; binecuvântează intrările și ieșirile, faptele, lucrurile, cu-vintele, gândurile noastre; și ne dă nouă, să ajungem la înce-puturile zilei, lăudând, cântând, și binecuvântând bunătatea milei tale celei negrăite. — Că s-a binecuvântat preasfânt numele tău, și s-a preamărit împărăția ta, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IX
Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoștinței dumnezeirii tale, și deschide ochii minții noastre spre înțelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupului călcându-le, viață sufletească să petrecem, toate cele ce sunt spre bunăplăcerea ta gândind și făcând. — Că tu ești sfințirea și luminarea noastră, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea X
Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin pocăință, iertare ai dăruit oamenilor, și pildă a cunoașterii de păcate, și a măr-turisirii, ne-ai arătat pocăința proorocului David spre iertare: însuți, Stăpâne, pe noi cei căzuți în multe și mari greșeli, milu-iește-ne după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale curățește fărădelegile noastre. Că ție ți-am greșit, Doamne, celui ce știi și cele nearătate și ascunse ale inimilor oamenilor, și celui ce singur ai putere, de a ierta păcatele; și inimă curată zidind întru noi, și cu spirit stăpânitor întărindu-ne, și bucuria mântuirii tale arătându-ne-o, nu ne lepăda de la fața ta: ci binevoiește, ca un bun și iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă, să-ți aducem jertfă de dreptate, și prinos, întru sfintele tale altare.— Cu mila, și cu îndurările, și cu iubirea de oameni a unuia-născut Fiului tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul, și bunul, și de viață făcătorul tău Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea XI
Dumnezeule Dumnezeul nostru, cel ce ai așezat puteri cuvân-tătoare și înțelegătoare cu vrerea ta, pe tine te rugăm, și ție ne cucerim: primește preamărirea noastră, cea după putință, împreună cu a tuturor făpturilor tale, și ne răsplătește cu darurile cele bogate ale bunătății tale; că ție se pleacă tot genunchiul, al celor cerești, și al celor pământești, și al celor dedesubt, și toată suflarea și făptura laudă mărirea ta cea neajunsă; pentru că singur ești Dumnezeu adevărat și mult milostiv. — Că pe tine te laudă toate puterile cerești, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea XII
Lăudămu-te, cântăm, bine te cuvântăm, și mulțumim ție, Dumnezeul părinților noștri, că ne-a trecut umbra nopții, și ne-ai arătat iarăși lumina zilei; ci ne rugăm bunătății tale: fii milostiv păcatelor noastre, și primește rugăciunea noastră, întru mare mila ta; că la tine scăpăm, la Dumnezeul cel milostiv și atotputernic. Strălucește în inimile noastre soarele cel adevă-rat al dreptății tale; luminează mintea noastră, și simțurile toate le păzește, ca umblând ca ziua cu bunăcuviință pe calea poruncilor tale, să ajungem la viața cea veșnică — pentru că la tine este izvorul vieții — și să ne învrednicim a fi întru desfătarea luminii tale celei neapropiate. — Că tu ești Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Ectenia mare
C
u pace Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne îndură-Te, spre noi.
Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
Pentru sfântă casa aceasta, și pentru cei ce cu credință, cu bună cucernicie, și cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.
Pentru Sfântul Părinte Papa (N), pentru Preafericitul Părinte Arhiepiscop (N), pentru (Înalt) Preasfințitul (Arhi) Episcopul nostru (N), și pentru cinstita Preoțime, întru Hristos Diaconime, pentru tot Clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.
Pentru autoritățile și oștirea țării noastre, Domnului să ne rugăm.
Pentru țara noastră, orașul (sau satul) acesta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.
Pentru bună liniștea aerului, și pentru înmulțirea roadelor pământului, și pentru timpuri de pace, Domnului să ne rugăm.
Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, și pentru cei robiți, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.
Apără, mântuiește, miluiește, și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Pe preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu Născătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții pomenind-o, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Ție se cuvine toată mărirea, cinstirea, și închinarea, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin

Se cântă Dumnezeu este Domnul, cu stihurile, glas 7
Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Stih 1. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Stih 2. Toate neamurile m-au împresurat, și întru numele Domnului le-am înfrânt.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Stih 3. Nu voi muri, ci voi fi viu, și voi spune lucrurile Domnului.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Stih 4. Piatra, pe care nu au socotit-o ziditorii, aceasta a ajuns cap al unghiului: de la Domnul s-a făcut aceasta, și este o minune în ochii noștri.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Apoi:

Troparul Praznicului, glas 7
Pecetluit fiind mormântul, din mormânt viață ai răsărit, Hristoase Dumnezeule; și ușile fiind încuiate, înaintea Ucenicilor ai venit, învierea tuturor, Spirit drept printr-înșii înnoindu-ne nouă, după mare mila Ta.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Troparul Sfântului Mucenic Gheorghe, glas 4
Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci folositor, celor bolnavi doctor, împăraților apărător, purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Primul rând de Sedelne, glas 1
De frica iudeilor fiind ascunși Ucenicii și în Sion adunați, ai intrat la dânșii, Bunule. Și fiind ușile încuiate, ai stat în mijlocul lor, umplându-i de bucurie; și Le-ai arătat lor mâinile și rănile preacuratei Tale coaste, zicând ucenicului celui ce se îndoia: Adu mâna Ta de caută și vezi că eu însumi sunt, cel ce am pătimit pentru tine.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

De frica iudeilor fiind ascunși Ucenicii și în Sion adunați, ai intrat la dânșii, Bunule. Și fiind ușile încuiate, ai stat în mijlocul lor, umplându-i de bucurie; și Le-ai arătat lor mâinile și rănile preacuratei Tale coaste, zicând ucenicului celui ce se îndoia: Adu mâna Ta de caută și vezi că eu însumi sunt, cel ce am pătimit pentru tine.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Al doilea rând de Sedelne, glas 1
Fiind ușile încuiate, ai stat înaintea Ucenicilor, Hristoase, Cel ce ești viața, și le-ai arătat coasta, mâinile și picioarele Tale, adeverindu-le învierea Ta din mormânt. Dar Toma nu se afla cu dânșii; pentru aceasta zicea: De nu-L voi vedea, nu voi crede cuvinyelor voastre.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Fiind ușile încuiate, ai stat înaintea Ucenicilor, Hristoase, Cel ce ești viața, și le-ai arătat coasta, mâinile și picioarele Tale, adeverindu-le învierea Ta din mormânt. Dar Toma nu se afla cu dânșii; pentru aceasta zicea: De nu-L voi vedea, nu voi crede cuvinyelor voastre.

În loc de binecuvântările Învierii, se cântă Polieleul cu Mărimurile Praznicului și ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, iar după, se pun sedelnele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și sedelnele Praznicului, după Polieleu.

Polieleul

Psalmul 134

Robii, robii Domnului! Aliluia.
Lăudați numele Domnului, lăudați, robi, pe Domnul! Aliluia.
Cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru.
Lăudați pe Domnul că este bun Domnul, cântați numelui Lui că este bun.
Că pe Iacob și-a ales sieși Domnl,
Pe Israel spre moștenire Lui.
Că eu am cunoscut că mare este Domnul,
Și Dumnezeul nostru peste toți dumnezeii.
Toate, câte a voit Domnul, a făcut,
În cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile.
Ridicând nori de la marginea pănântului,
Fulgerele spre ploaie le-a făcut, cel ce scoate vânturile din visteriile sale.
Cel ce a bătut cele întâi născute ale Egiptului, de la om până la dobitoc,
Trmis-a semne și minuni în mijlocul tău, Egipte,
Lui Faraon și tuturor slujitorilor lui.
Cel ce a bătut neamuri multe și a ucis împărați tari.
Pe Sion împăratul Amoreilor și pe Og împăratul Basanului, și toate împărățiile lui Hanaan.
Și pământul lor l-a dat moștenire, moștenire lui Israel poporului său.
Doamne, numele tău e în veac și pomenirea Ta în neam și neam.
Că va judeca Domnul pe poporul Său și de robii săi se va îndura.
Idolii neamurilor, argint sunt și aur, lucruri de mâini omenești.
Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea.
Urechi au și nu vor auzi, că nu este suflare în gura lor.
Asemenea lor să fie cei ce fac acestea, și toți cei ce nădăjduiesc într-înșii.
Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul,
Casa lui Aron, binecuvântați pe Domnul,
Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul,
Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul,
Binecuvântat este Domnul din Sion,
Cel ce locuiește în Ierusalim.

Psalmul 135

Mărturisiți-vă Domnului, că e bun, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Mărturisiți-vă Dumnezeului dumnezeilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Mărturisiți-vă Domnului domnilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce singur face minuni mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a făcut cerurile cu înțelegere, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a întărit pământul peste ape, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce însuși a făcut luminătorii cei mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Soarele spre stăpânirea zilei, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Luna și stelele spre stăpânirea nopții, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a bătut Egiptul cu cei întâi-născuți ai lor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a scos pe Israel din mijlocul lor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Cu mână tare și cu braț înalt, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a împărțit Marea Roșie întru despărțiri, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a aruncat pe Faraon și puterea Lui în Marea Roșie, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a trecut pe poporul Său în pustie, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a bătut împărați mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a ucis împărați tari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Pe Sion, împăratul Amoreilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și pe Og, împăratul Vasanului, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și pământul lor l-a dat moștenire, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Moștenire lui Israel robului Său, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Că întru necazul nostru și-a adus aminte de noi Domnul, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și ne-a scăpat de dușmanii noștri, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Cel ce dă nutremânt la tot trupul, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia,
Mărturisiți-vă Dumnezeului cerului, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.

Mărimurile Praznicului
Stih 1: Domnul a împărățit, întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere și S-a încins. (Ps. 92, 1)

Stihira: Mărimu-Te pe tine, Dătătorule de viață Hristoase, cel ce pentru noi în iad te-ai coborât și, împreună cu Tine, pe toți i-ai înviat.

Stih 2: Că El a sfărâmat porți de aramă și zăvoare de fier a frânt. (Ps. 106, 16)

Stihira: Veniți, cu Apostolii să mărim pe Hristos, Cel ce a înviat, zicând: Domnul meu și Dumnezeul meu!

Stih 3: Și i-a scos pe ei din întuneric și din umbra morții și legăturile lor le-a rupt. (Ps. 106, 14)

Stih 4: Laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, că a întărit stâlpii porților tale și a binecuvântat pe fiii tăi în tine. (Ps. 147, 1-2)

Stih 5: Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță-se mâna Ta. Nu uita pe săracii Tăi până în sfârșit. (Ps. 9, 32)

Stih 6: Doamne, Dumnezeul meu, în veac te voi lăuda. (Ps. 78, 14)

Mărimurile Sfântului Mucenic Gheorghe

Stih 1: Dumnezeu este scăparea noastră și puterea, ajutor întru necazurile cele ce ne-au aflat pe noi foarte. (Ps. 45, 1)

Stihira: Mărimu-te pe tine, purtătorule de chinuri, Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, și cinstim chinurile tale, pe care pentru Hristos le-ai răbdat.

Stih 2: Vărsat-au sângele lor ca apa, împrejurul Ierusalimului. (Ps. 78, 3)

Stihira: Veniți, iubitorilor de Mucenici, să lăudăm pe purtătorul de biruință Gheorghe, pe lauda capadocienilor.

Stih 3: Că pentru Tine suntem uciși toată ziua. (Ps. 43, 24)

Stih 4: Socotiți am fost ca niște oi de junghiere. (Ps. 43, 24)

Stih 5: Trecut-am prin foc și prin apă, dar ne-ai scos pe noi la odihnă. (Ps. 65, 11)

Stih 6: Prin sfinții care sunt pe pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale. (Ps. 15, 3)

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Mărire Ție, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte și Spirite Sfinte: mărire Ție, Dumnezeule.

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Marie, ceea ce ești cu har dăruită, Domnul este cu tine: și prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ție, Dumnezeule!

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ție, Dumnezeule!

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire Ție!

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că S-a binecuvântat numele Tău și s-a preamărit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Sedealna Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, glas 1
Iată a răsărit primăvara harului, strălucit-a Învierea lui Hristos tuturor, și împreună cu ea s-a ivit acum ziua cea cu totul prăznuită, și de lumină purtătoare, a Mucenicului Gheorghe. Veniți toți purtând făclii, dumnezeiește luminat să prăznuim.

Sedealna Praznicului după Polieleu, glas 3
Văzând coasta Mea și rănile cuielor, pentru ce nu crezi, Tomo, Învierii Mele?, a zis Domnul, după ce a înviat din mormânt și S-a arătat Apostolilor, cum nu se poate spune. Iar Geamănul, crezând, a grăit către Făcătorul: Dumnezeul meu ești, și Domnul.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Sedealna Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, după Polieleu, glas 3
De dragostea Stăpânului cea fierbinte fiind aprins, prin bărbătească înțelepciune cămările înșelăciunii le-ai surpat, și în adunare pe Hristos L-ai mărturisit, de biruință purtătorule fericite Gheorghe, Mucenice strălucite, pe Hristos Dumnezeu roagă-L, să ne dăruiască nouă mare milă.

Antifonul I al glasului 4
D
in tinerețile mele multe patimi se luptă cu mine; ci Însuți mă sprijinește și mă mântuiește, Mântuitorul meu.

Cei ce urâți Sionul, rușinați veți fi de Domnul; că precum iarba de foc, așa veți fi uscați.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Prin Spiritul Sfânt tot sufletul viază și prin curăție se înalță, se luminează întru Unimea Treimii, cu sfințenie de taină

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Prin Spiritul Sfânt izvorăsc izvoarele harului, care adapă toată făptura spre rodire de viață.

Preotul: Înțelepciune! Să luăm aminte.

Prochimenul din Penticostar, glas 4
Laudă, Ierusalime, pe Domnul; laudă pe Dumnezeul tău, Sioane. (Ps. 147, 1)

Stih: Că a întărit stâlpii porților tale, a binecuvântat pe fiii tăi, întru tine. (Ps. 147, 2)

Laudă, Ierusalime, pe Domnul; laudă pe Dumnezeul tău, Sioane. (Ps. 147, 1)

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.

Preotul: Că sfânt ești Dumnezeul nostru și întru Sfinți Te odihnești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Se cântă Toată suflarea… pe glasul 1
Toată suflarea să laude pe Domnul. — Toată suflarea și toată făptura să laude numele Domnului. — Lăudați pe Dumnezeu întru Sfinții lui.

Apoi:
Preotul: Și pentru ca să ne învrednicim a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu să-l rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-te spre noi, (de 3 ori.)
Preotul: Înțelepciune, drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor!
Poporul: Și spiritului tău.
Preotul: Din Sfânta Evanghelie după Sfântul apostol și evanghelist Matei, citire:
Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.
Preotul: Să luăm aminte.

Evanghelia a I-a a Învierii. Evanghelia după Matei (28, 16-20)

În vremea aceea cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Isus. Și, văzându-L, I s-au închinat, ei, care se îndoiseră. Și, apropiindu-Se, Isus le-a vorbit lor, zicând: Mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și, iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.

Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.

Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o preamărim. Că tu ești Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii, să ne închinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm Învierea lui: că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat. (de 3 ori)

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta,
și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea
și de păcatul meu curățește-mă.
Că fărădelegea mea eu o cunosc
și păcatul meu înaintea mea este pururea.
Ție unuia am greșit
și ce este rău înaintea Ta am făcut,
Ca să te arăți drept întru cuvintele Tale
și biruitor să ieși când te vor judeca.
Că iată întru fărădelegi am fost conceput
și în păcate m-a născut maica mea.
Că iată adevărul ai iubit;
cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, le-ai arătat mie.
Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți;
spăla-mă-vei și mai mult decât zăpada mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie și veselie;
bucura-se-vor oasele mele cele umilite.
Întoarce fața Ta de la păcatele mele
și toate fărădelegile mele șterge-le.
Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule
și Spirit drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.
Nu mă lepăda de la fața Ta
și Spiritul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale
și cu Spirit stăpânitor mă întărește.
Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale
și cei păcătoși la Tine se vor întoarce.
Mântuiește-mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide
și gura mea va vesti lauda Ta.
Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi adus;
arderile de tot nu le vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu: spirit umilit;
inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
Bine fă, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
și să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci bineplăcute-Ți vor fi jertfa dreptății,
prinosul și arderile de tot;
atunci vor aduce pe altarul Tău viței.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Pentru rugăciunile Apostolilor tăi, milostive, șterge mulțimea păcatelor noastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, milostive, șterge mulțimea păcatelor noastre.

Stih, glas 6
Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale șterge fărădelegile noastre.

Stihiră, glas 6
Înviind Isus din mormânt, precum a zis mai înainte, ne-a dăruit nouă viață veșnică și mare milă.

Preotul: Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvântează moștenirea ta; cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări; înalță puterea creștinilor dreptcredincioși; și trimite peste noi milele tale cele bogate: pentru rugăciunile Preacuratei Doamnei noastre, Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu mijlocirile cinstitelor cerești Puteri ale celor fără de trupuri, ale cinstitului mărit profet Înaintemergător și Botezător Ioan; ale sfinților măriți și întru tot lăudați Apostoli; ale celor dintru sfinți Părinții noștri și ai lumii mari Dascăli și Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul, și Ioan Gură-de-aur; și ale celui dintru sfinți părintelui nostru Nicolae Arhiepiscopul de la Mira Liciei, făcătorul de minuni, ale celui dintru sfinți părintelui nostru Nichita al Remesianei, apostolul românilor; ale sfinților măriți și bine învingători Martiri ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători Părinților noștri; ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și ale tuturor Sfinților, rugămu-te, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm ție, și te îndură spre noi.

Poporul: Doamne, îndură-te spre noi — (de 12 ori.)

Preotul, cu glas înalt:
Cu mila, și cu îndurările, și cu iubirea de oameni a unuia născut Fiului tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul, și bunul, și de viață făcătorul tău Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

CANONUL

Canonul Praznicului
Canonul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe
Catavasiile Învierii

Canonul Praznicului

Cântarea I, glas 1
Irmos
Să cântăm, toate popoarele, cântare de biruință, Celui ce a eliberat pe Israel din robia cea amară a lui Faraon și l-a călăuzit cu picioarele neudate prin adâncul mării, că S-a preamărit.

Astăzi este primăvara sufletelor; că Hristos, ca un soare răsărind din mormânt a treia zi, a alungat iarna cea întunecată a păcatului nostru; pe Dânsul să-L lăudăm, că S-a preamărit.

Împărăteasa vremilor, aducând prealuminat daruri zilei celei purtătoare de lumină și împărătese a zilelor, veselește pe fiii cei aleși ai Bisericii, lăudând neîncetat pe Hristos, Cel ce a înviat.

Nici porțile morții, Hristoase, nici pecețile mormântului, nici încuietorile ușilor nu s-au împotrivit Ție; ci înviind, ai venit la prietenii Tăi, Stăpâne, dându-le lor pacea, care covârșește toată mintea.

Canonul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe
M
ai presus decât soarele a strălucit pomenirea ta acum, Mucenice, viteazule al lui Hristos. Că asemeni unor raze prealuminoase, strălucirile minunilor le-ai vărsat în tot pământul strălucit, de lumină purtătorule, Gheorghe.

Însuți luptătorule, mult-biruitorule, viteazule al lui Hristos, dă-mi mie ca să laud luptele și vitejiile tale, pe care le-ai suferit bărbătește, aprins de dorul lui Hristos, înțelepte, Căruia și viezi, bucurându-te.

Un nou David viteaz te-ai arătat în războaie, îndemânatic cu mâna. Că precum acela pe Goliat, așa și tu pe potrivnic l-ai biruit, surpându-l cu săgețile cuvintelor tale, încununate Gheorghe.

Pe cei ce cu prea fierbinte credință și cu dragoste te cheamă pe tine, Mucenice al lui Hristos, purtătorule de cunună Gheorghe, stând cu totul luminos înaintea cinstitului scaun al Celui ce stăpânește toate, cu rugăciunile și cu ocrotirile tale, păzește-i.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Fericita viață cea ascunsă întru Hristos acum primind, Mărite Gheorghe, pentru care te-ai nevoit până la sânge, roagă-te să se mântuiască de toată primejdia cei ce te laudă pe tine cu credință, purtătorule de biruință.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cer cuvântător te-ai arătat Maica lui Dumnezeu, care ai încăput în pântece pe Cuvântul cel ceresc, prin Care toate s-au făcut, cerul și pământul și cele mai presus de ele. Pentru aceasta cu îndrăznire roagă-te, să fie mântuiți cei ce te laudă pe tine.

Cântarea 1 a a Catavasiilor Învierii, glas 1
Z
iua învierii, să ne luminăm, popoare! Paștile Domnului, Paștile! Că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de biruință.

Canonul Praznicului

Cântarea III, glas 1
Irmos
Întărește-mă, Hristoase, pe piatra poruncilor Tale și mă luminează cu lumina feței Tale; că nu este alt Sfânt, afară de Tine, Iubitorule de oameni.

Înnoindu-ne pe noi, cei vechi, și nestricăcioși făcându-ne, cei pieritori, Hristoase, prin Crucea Ta, ne-ai poruncit să viețuim cu vrednicie întru înnoirea vieții.

În mormânt fiind închis cu trupul Tău cel mărginit, ai înviat, Hristoase, Cel ce ești nemărginit; și ușile fiind încuiate, ai venit înaintea Ucenicilor Tăi, Atotputernice.

Păstrând rănile Tale, Hristoase, pe care de bună voie le-ai răbdat pentru noi, le-ai arătat Ucenicilor Tăi, ca pe o mărturie a măritei Tale învieri.

Canonul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe

Strălucitu-ne-a nouă întru tot lăudata pomenire a slujitorului lui Hristos, cea împreună mergătoare cu Învierea Lui. Întru care adunându-ne credincioșii, luminat să prăznuim.

Veselește-te pământule și cerule, munții și toate dealurile săltați, pentru că râuri de minuni varsă nouă de sus, Mucenicul Gheorghe.

Tot pământul și seminția omenească și cerul împreună se bucură și oastea îngerească, că cel dintâi ostaș al lui Hristos, Gheorghe, acum de pe pământ merge la cer.

Prin cununa pătimirii strălucind, mărite, roagă-te Mântuitorului și Dumnezeu, să izbăvească de toată nevoia pe cei ce te cheamă pe tine cu bună credință, fericite.

MărireTatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Cu nădejdea fiind sprijinit și cu dragostea și cu credința îngrădindu-te, Gheorghe și cu puterea lui Hristos tare făcându-te, înșelăciunea idolilor ai surpat.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pe Cel ce a luminat marginile, Preasfântă, L-ai născut cu trup, pe Cel fără de trup, și Care mai înainte de toate este împreună fără de început cu Tatăl. Pentru aceasta pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cu credință te cinstim.

Cântarea a 3-a a Catavasiilor Învierii, glas 1
V
eniți să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii, cel izvorât din mormântul lui Hristos, întru care ne întărim.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Condacul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, glas 4
Lucrat fiind de Dumnezeu, te-ai arătat lucrător preacinstit al dreptei credințe, spicele virtuților adunându-ți. Că semănând cu lacrimi, cu veselie seceri, și luptând cu sânge pe Hristos L-ai luat. Și cu rugăciunile tale, Sfinte, dai tuturor iertare de greșeli.

Icosul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe
Doritor fiind de Împăratul Hristos, Cel ce și-a pus sufletul Său pentru viața lumii, marele ostaș Gheorghe, s-a grăbit să moară pentru El, și râvnă dumnezeiască mare în inimă având, pe sine însuși s-a adus. Deci și noi, ca pe un cald folositor să-l lăudăm cu credință, ca pe cel ce este strălucit slujitor al lui Hristos, și a urmat cu adevărat Stăpânului său, și-L roagă să dea tuturor iertare de greșeli.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit

Și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin.

Icosul Praznicului
Precum în mijlocul Ucenicilor Tăi ai venit, Mântuitorule, pace dându-le lor, vino și la noi și ne mântuiește.

Canonul Praznicului

Cântarea IV, glas 1
Irmos
Mare este taina rânduielii Tale, Hristoase! Că pe aceasta mai-nainte văzând-o Avacum, de sus, prin dumnezeiască arătare, a grăit către Tine: Venit-ai spre mântuirea poporului Tău, Iubitorule de oameni.

Fiere a gustat Hristos, vindecând gustarea cea de demult și dând acum, cu fagurele de miere, strămoșului luminare și împărtășire din dulceața Lui.

Te bucuri fiind pipăit. De aceea, Iubitorule de oameni, spre aceasta ai îndemnat pe Toma, cel ce nu credea, întinzându-i coasta, Hristoase, și adeverind lumii Învierea Ta cea de a treia zi.

Bogăție scoțând, Făcătorule de bine, din vistieria cea nefurată, a dumnezeieștii coaste împunse cu sulița, Geamănul umple lumea de înțelepciune și de cunoștință.

Limba ta cea prea fericită este lăudată, o, Geamănule, că ea a propovăduit, întâi, cu dreaptă cinstire, pe Dătătorul de viață Isus, Dumnezeu și Domn, umplându-se de har prin pipăire.

Canonul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe
Î
ntrecut-a pe împărăteasa de la miazăzi, cea mai dinainte, înțelepte, împărăteasa Alexandra acum, că uimită fiind a alergat la înțelepciunea ta. Pentru aceasta, stă împreună cu tine, Mucenice, de-a dreapta lui Dumnezeu, ca o împărăteasă.

Dovedirile cuvintelor tale nesuferindu-le păgânul, a poruncit să te bată peste gură, defăimând-o, Gheorghe; și, deși aceasta era lovită, ca un chimval împotrivă a răsunat, strigând: Singur Hristos este Dumnezeu adevărat.

Adevărate prieten al lui Hristos și mai marele luptătorilor Lui, prealuminate luminător al lumii, stea prealuminoasă, sfeșnic preastrălucitor, păzitorule neadormit al celor ce te cinstesc pe tine, păzește-ne pe noi, Mucenice Gheorghe.

Lăudăm luptele tale, Preafericite Gheorghe, prin care ai surpat capiștile idolești, și ai stricat toată înșelăciunea diavolească, preafericite.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Răsărit-ai ca o stea purtătoare de lumină, Gheorghe, cu vitejia sufletului și cu tăria credinței, întunecarea înșelăciunii izgonind, i-ai mântuit pe cei ce te laudă pe tine.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Mântuirea cea înființată ai născut-o, Fecioară, care cu bogată milostivire și cu firească bunătate mântuiește pe om, și chipul cel stricat îl zidește.

Cântarea a 4-a a Catavasiilor Învierii, glas 1
La dumnezeiasca strajă, de Dumnezeu grăitorul Avacum să stea împreună cu noi și să arate pe îngerul cel purtător de lumină, grăind cu mare glas: Astăzi este mântuirea lumii, că a înviat Hristos, ca Cel atotputernic.

Canonul Praznicului

Cântarea V, glas 1
Irmos
Dis-de-dimineață venind, Te lăudăm pe Tine, Hristoase, Cel ce ești împreună fără de început cu Tatăl, și Mântuitorul sufletelor noastre; pace lumii dăruiește, Iubitorule de oameni.

Stând Mântuitorul înaintea prietenilor celor întristați, cu venirea Sa toată mâhnirea a îndepărtat și i-a făcut să se bucure întru Învierea Sa.

O, cu adevărat vrednică este de laudă fapta cea înfricoșătoare a lui Toma! Că a pipăit cu îndrăzneală coasta care strălucea de dumnezeiescul foc.

Necredința Tomei ne-ai arătat-o roditoare de credință, Hristoase; căci cu înțelepciunea Ta, porți grijă de toate, cu folos, ca un iubitor de oameni.

Canonul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe
C
instită Învierea Mântuitorului, cea de praznic, o laudă Biserica săltând, și mutarea purtătorului de lupte acum cântând. Că aceste două bunătăți merg împreună.

Mărește străină minunea ta, izvorâtorule de minuni, bunul Glicherie, al cărui bou cu minune l-ai înviat și pe el Domnului tău jertfă vie l-ai adus.

Ca să laud mărirea ta, umple-mi gura mea de laudă, dând har și minții mele, Gheorghe. Că se bucură spiritul meu când cântă ție.

Ca cel ce ai mucenicească îndrăznire către Stăpânul, cere cu osârdie mântuire pentru cei ce te laudă pe tine, de neputințele sufletești mântuindu-i cu rugăciunile tale, Mucenice, purtătorule de lupte, preafericite Gheorghe.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Mântuiește-ne pe noi de toată nevoia ca un Milostiv, alungând tulburarea păcatului și a primejdiilor celor de multe feluri, primind, Hristoase, rugăciunile slujitorului tău Gheorghe.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Datoria strămoașei Eva, Maica lui Dumnezeu, tu ai plătit-o născând pe Mântuitorul lumii cu trup îmbrăcat din tine. Pentru aceasta, toți te fericim pe tine, Fecioară, care ești cu har dăruită, cu totul fără de prihană.

Cântarea a 5-a a Catavasiilor Învierii, glas 1
Să alergăm dis-de-dimineață și, în loc de mir, cântare să aducem Stăpânului; și să vedem pe Hristos, Soarele dreptății, tuturor viață răsărind.

Canonul Praznicului

Cântarea VI, glas 1
Irmos
Pe Prorocul l-ai scos din pântecele chitului, Iubitorule de oameni; scoate-mă și pe mine din adâncul greșelilor, rogu-mă.

Pe Toma nu l-ai lăsat cufundat în adâncul necredinței, Stăpâne, ci i-ai întins palmele spre pipăire.

Mântuitorul nostru zicea: Pipăindu-Mă, vedeți că port oase și trup; Eu nu M-am schimbat.

Toma, nefiind de față la întâia intrare a Ta, Mântuitorul nostru, a pipăit coasta și, crezând, a cunoscut.

Canonul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe
I
ată ție, și o rândunea veselă, pe Gheorghe, de Dumnezeu adunat popor! Te umple pe tine de harul primăverii în chip minunat. Deci, împreună bucurați-vă cu bucuria lui toți.

Chinurile aspre ale grelelor încercări suferindu-le, pe acelea le-ai socotit ca pe niște desfătări, răbdând și cântând Domnului, mărite; glasul rugăciunilor tale, ca întru o învârtire de tunet a răsunat.

Veselește-te și saltă ceată a luptătorilor, aflând acestei prăznuiri de acum începător pe Gheorghe, și vă bucurați împreună cu el ca David, că a Domnului este ziua aceasta.

Mai presus de fire și de cuvânt și de cuget sunt lăudate neîncetat bărbățiile vitejiei tale, preafericite Mucenice Gheorghe.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

În tot chipul fiind adus lui Dumnezeu, și strălucirile minunilor primind, daruri împarți celor ce au trebuință, preafericite Gheorghe.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Acum la tine scap, Preacurată, miluiește-mă prin rugăciunile tale și mă păzește, că poți câte le voiești ca o Maică a Celui Ce toate le poate.

Cântarea a 6-a a Catavasiilor Învierii, glas 1
C
oborâtu-Te-ai în cele mai de jos ale pământului și ai sfărâmat încuietorile cele veșnice, care țineau pe cei legați, Hristoase; iar a treia zi, precum Iona din chit, ai înviat din mormânt.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Tu ești împăratul păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție mărire înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Condacul Praznicului, glas 8
Toma, cu dreapta lui cea iubitoare de încredințare, a cercetat coasta Ta cea de viață dătătoare, Hristoase Dumnezeule. Că dacă ai intrat, ușile fiind încuiate, împreună cu ceilalți Apostoli a strigat către Tine: Domnul meu ești și Dumnezeul meu!

Icos
Cine a ferit mâna ucenicului nearsă, atunci când s-a apropiat de coasta cea de foc a Domnului? Cine i-a dat ei îndrăzneală, de a putut pipăi osul cel de văpaie? Numai coasta care a fost pipăită. Că dacă aceasta n-ar fi dat putere dreptei celei de lut, cum ar fi putut pipăi semnele Pătimirilor care au făcut să se cutremure cele de sus și cele de jos? Lui Toma s-a dat darul acesta de a o pipăi pe ea și de a grăi lui Hristos: Domnul meu ești și Dumnezeul meu!

Sinaxar
În această zi, Duminica a II a a Paștilor, sărbătorim înnoirea Învierii lui Hristos și atingerea coastei Lui de către Sfântul Apostol Toma. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință.

Pentru rugăciunile Apostolului Tău Toma și ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Hristoase Dumnezeul nostru, îndură-Te spre noi. Amin.

Canonul Praznicului

Cântarea VII, glas 1
Irmos
Cu cântare dulce viersuitoare, erau chemate popoarele să slujească idolului; dar tinerii lui David, după obiceiul părintesc, cântând din cântările Sionului, au zădărnicit porunca cea potrivnică a tiranului și văpaia în rouă au prefăcut, cântând cântare: Preaînălțate Dumnezeule, al Părinților și al nostru, bine ești cuvântat.

Această zi este purtătoare de lumină, ca cea întâi dintre zile și doamnă, în care poporul cel nou și dumnezeiesc se cuvine să se bucure. Căci cu cutremur ea poartă și chipul veacului ce va să fie, ca ceea ce este ziua a opta. Preaînălțate Dumnezeule, al Părinților și al nostru, bine ești cuvântat!

Toma geamănul, care singur a îndrăznit, făcându-ne bine cu credința lui cea îndoielnică, risipește în toată lumea necunoștința cea întunecată cu îndoiala cea credincioasă; iar lui își împletește cu adevărat cunună, zicând: Tu ești Domnul, Preaînălțate Dumnezeule, al Părinților și al nostru, bine ești cuvântat!

Nu în zadar îndoindu-se Toma despre Învierea Ta, nu se pleca; căci apoi se străduia să o arate fără îndoială, tuturor neamurilor, Hristoase. Drept aceea, prin îndoială, făcându-i pe toți să creadă, i-a învățat să zică: Tu ești Domnul, Preaînălțate Dumnezeule, al Părinților și al nostru, bine ești cuvântat!

Cu frică punându-și Toma mâna, în coasta Ta cea purtătoare de viață, Hristoase, cutremurându-se a simțit, Mântuitorule, îndoita lucrare a celor două firi, care erau în Tine împreunate, fără amestecare; și cu credință a grăit, zicând: Tu ești Domnul, Preaînălțate Dumnezeule, al părinților și al nostru, bine ești cuvântat!

Canonul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe
D
oresc a lăuda minunile tale, și mă înspăimântez foarte; că dacă vreau să le număr, ele sunt mai multe decât nisipul la număr. Deci primește, luptătorule, această scurtă laudă a mea.

Nu este nici pământ, nici mare, nici cetate, nici pustietate, unde să nu se verse cu adevărat izvoarele cele pline ale minunilor tale, Mucenice; că numele tău cel minunat în tot pământul se cântă.

Spăimântatu-s-a oastea cea îngerească de pătimirea ta, voievodule, de tine mirându-se, și Împăratul îngerilor a iubit frumusețea ta, Mucenice. Pentru aceasta, împreună cu El pururea a împărăți te-a învrednicit.

Urmând Stăpânului tău, Mucenice, de bunăvoie ai alergat la lupte, mărite, și biruință luând, Bisericii lui Hristos păzitor ai fost, pe aceea pururea păzind-o cu ocrotirile tale.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Înțelepțește ai semănat dumnezeiasca sămânță, și ai înmulțit-o, udându-o cu curgerile sângelui tău, fericite, și cu sârguirea ostenelilor, și cu felurite răni, prin care ai stins semeția tiranilor.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Fecioară ai rămas și după naștere; că ai născut pe Dumnezeu Cel ce-i hrănește pe toți, pentru mila cea nespusă și milostivirea cea multă făcându-Se om, Curată; pe Care acum roagă-L să ne mântuim noi toți.

Cântarea a 7-a a Catavasiilor Învierii, glas 1
C
el ce a mântuit pe tineri din cuptor, făcându-Se om, pătimește ca un muritor; și prin Pătimire pe cel muritor îl îmbracă în podoaba nestricăciunii, Cel unul binecuvântat, Dumnezeul părinților noștri și preamărit.

Canonul Praznicului

Cântarea VIII, glas 1
Irmos
Pe Domnul, Cel ce a păzit pe tineri în văpaia focului din cuptorul care ardea, și în chip de înger la dânșii S-a coborât, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Dorind Toma să vadă chipul Tău, cel aducător de bucurie, mai întâi nu credea; dar învrednicindu-se de vederea Ta, Dumnezeu și Domn Te-a numit pe Tine, Stăpâne; pe Care Te preaînălțăm întru toți vecii.

Pe Domnul, Care a răbdat îndoiala lui Toma și i-a arătat coasta și cu palma aceluia a fost iscodit cu grijă, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii!

Iscodirea ta, Toma, ne-a deschis nouă vistierie ascunsă; că teologhisind cu limbă de Dumnezeu insuflată, ziceai: Lăudați-L pe Hristos și-L preaînălțați întru toți vecii!

Canonul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe
C
ântări ca niște flori cu bun miros culegând din alt rai, adică din Psaltirea cea de Dumnezeu insuflată, veniți să împletim Mucenicului cunună luminoasă din cântări împletită, că a biruit, surpând puterea satanei.

Vino, de spune făcătorule de cântări, Prorocule, dreptul acela, care a înflorit ca finicul, cine și care este? Mult lăudatul Gheorghe este pom cu dulce roadă adevărată de inimi hrănitor.

Vino, arată-te, întâmpină-ne pe noi cuibul tău, ca un vultur cu aripile de aur încălzindu-ne, pururea ne sprijină, întinzându-ți aripile, că este bine a ne odihni sub umbra ta.

Năvălirea celor cumplite și a patimilor, a primejdiilor și a înconjurării celei tulburătoare, asuprelile bolilor și meșteșugirile demonilor, și pornirile vrăjmașilor, potolește-le cu rugăciunile tale, purtătorule de cunună Gheorghe.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Spiritul Sfânt, Dumnezeu

Prin cunună spirituală în multe feluri fiind împodobit, și prin cunună de împărăție, cu sceptru fiind înfrumusețat și îmbrăcat în porfiră roșită în sângele tău, fericite, împărătești împreună cu Împăratul puterilor.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pe Cel ce S-a născut din Tatăl fără de ani, și mai înainte de veci a strălucit, și toate cele văzute și nevăzute a făcut, Fecioară Maică, L-ai născut. Pentru aceasta pe tine, Născătoare de Dumnezeu, toate neamurile te mărim.

Cântarea a 8-a a Catavasiilor Învierii, glas 1
Stih: Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-I și preaînălțăndu-L întru toți vecii.

Această aleasă și sfântă zi, cea dintâi a săptămânii, împărăteasă și doamnă, praznic al praznicelor este și sărbătoare a sărbătorilor, în care binecuvântăm pe Hristos în veci.

Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica luminii în cântări cinstind-o, să o mărim!

Canonul Praznicului

Cântarea IX, glas 1
Irmos
Pe tine, făclia cea luminoasă și Maica lui Dumnezeu, mărirea cea preastrălucită și mai înaltă decât toate făpturile, cu cântări te mărim.

Ziua Ta cea luminoasă șiprea strălucită, Hristoase, cea cu totul plină de lumina harului, în care, frumos la înfățișare, ai venit înaintea Ucenicilor Tăi, cu cântări o mărim.

Pe Tine, Cel pipăit în coastă cu palma cea de lut, și fără să o arzi cu focul ființei dumnezeiești, celei fără de materie, cu cântări Te mărim.

Pe Tine, Hristoase, Cel ce ai înviat din mormânt ca un Dumnezeu, nu cu ochii văzându-Te, ci cu dorul inimii crezând, cu cântări Te mărim.

Canonul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe

Rouă preadulce picurați munților; și tu, muntele cel sfânt mai ales saltă. Dănțuiește acum și te bucură luminat, că ai aflat preaputernic păzitor de munte, pe marele Gheorghe.

Laudă acum împreună toate moștenirile neamurilor, binecuvintează, cântă, și cu un glas strigă: Bucură-te, Mântuitorule și bucuria credincioșilor. Bucură-te și tu, lauda purtătorilor de lupte, Gheorghe preaminunate.

Loviturile cu toiege, strujirile și bătăile cu vine de bou, încălțămintele cele de fier, groapa cu varul le cinstesc, și altele câte ai răbdat, pătimind, Mucenice al lui Hristos, toate le fericesc, și roata o sărut.

Dimitrie Mucenice, împreună cu lăudatul Gheorghe, că amândoi sunteți buni, nu părăsiți nici acum, păzind locul acesta pururea. Și toate mulțimile încercărilor împrăștiindu-le amândoi.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Pământul te-a acoperit și cerul te-a primit și s-a deschis ție lămurit ușa Raiului. În care cu bucurie, purtătorule de lupte, dănțuind și înconjurând pe cei ce te laudă cu credință, cu rugăciunile tale păzește-i.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pe tine, cortul mărturiei te-a închipuit mai înainte, Preacurată, în care erau tablele și năstrapa și chivotul cel de aur. Că precum acela pe acelea, așa și tu pe Cuvântul cel fără de început, în pântec L-ai încăput întrupat, Născătoare de Dumnezeu.

Cântarea a 9-a a Catavasiilor Învierii, glas 1
Stih: Îngerul a strigat celei pline de har: Curată Fecioară, bucură-te! Și iarăși zic, bucură-te, că Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt și pe morți i-a ridicat. Veseliți-vă popoare.

Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că mărirea Domnului peste tine a strălucit. Saltă acum și te bucură, Sioane! Iar tu, curată Născătoare de Dumnezeu, veselește-te întru învierea Fiului tău.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că pe Tine Te laudă toate Puterile cerești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. (De 2 ori.)— Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru, și vă închinați așternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarea Praznicului
Cel ce cu mâna ta ai cercat rănile mădularelor Mele, Toma, nu-Mi fii Mie necredincios, Celui rănit pentru tine; ci gândește la fel cu Ucenicii, și Mă propovăduiește Dumnezeu Viu.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Luminătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe
Primăvara ne-a strălucit nouă, luminata și dumnezeiască Înviere a Stăpânului, care ne trece pe noi de pe pământ la Paștile cele cerești; împreună cu aceasta strălucește și pomenirea cea cu raze luminoase a preamăritului Mucenic Gheorghe, pe care luminat să o săvârșim, ca să ne învrednicim de dumnezeiescul har de la Hristos Mântuitorul.

La Laude

Stihirile de laudă ale Praznicului, glas 1
Toată suflarea să laude pe Domnul! Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați pe El întru cele înalte; Ție se cuvine cântare, Dumnezeule. (Ps. 148, 1)

Lăudați pe El toți îngerii Lui, Lăudați pe El toate puterile Lui; Ție se cuvine cântare, Dumnezeule. (Ps. 148, 2)

Ca să facă între ei judecată cea scrisă; mărirea aceasta este dată tuturor cuvioșilor lui. (Ps. 149, 9)

Precum nu ai stricat pecețile mormântului, Hristoase, Dătătorule de viață, așa după înfricoșătoare Învierea Ta cea din mormânt, ai intrat prin ușile încuiate la preamăriții Tăi Apostoli, bucurându-i pe ei și Spirit drept dându-le lor, pentru nemăsurată mila Ta.

Lăudați pe Domnul întru Sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui. (Ps. 150, 1)

Toma, cel numit și Geamănul, nu era de față când Te-ai arătat Tu, Doamne, Ucenicilor; pentru aceea nu credea Învierii Tale și grăia celor ce Te văzuseră pe Tine: De nu voi pune degetul meu în coasta Lui și în rănile cuielor, nu voi crede că a înviat.

Lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea măririi Lui. (Ps. 150, 2)

Precum voiești pipăie, a grăit Hristos către Toma: Pune mâna ta și Mă cunoaște, că am oase și trup pământesc; și nu fii neîncrezător, ci împreună cu ceilalți încredințează-te. Iar el a grăit: Tu ești Dumnezeul meu și Domnul; mărire Învierii Tale!

Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută. (Ps. 150, 3)

Stihirile de laudă ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, glas 2
Veniți toți, să prăznuim luminată pomenirea Mucenicului Gheorghe, și să-l încununăm pe el cu flori de primăvară, ca pe cel ce este nebiruit, ca să luăm prin rugăciunile lui izbăvire de necazuri, împreună, și de greșeli.

Lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe. (Ps. 150, 4)

Pe tine însuți te-ai adus întreg Celui ce ți-a dat ție viață întreagă, preafericite, ca pe o jertfă vie și însuflețită, întreagă și bine primită, și preacurată. Pentru aceasta, te-ai făcut rugător prea călduros, din tulburare scoțând pe toți cei ce te laudă cu credință, Mucenice, și te cheamă pe tine, Gheorghe.

Lăudați-L pe El în chimvale bine-răsunătoare; lăudați-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul. (Ps. 150, 5-6)

Sămânța Cuvântului, cea semănată în curat sufletul tău, lucrând-o cu îngrijire, o ai înmulțit cu durerile chinuirii, și înțelepțește fiind pus în cereștile jitnițe, ai aflat curată desfătare, de care acum îndestulându-te, fericite, cu rugăciunile tale cele către Dumnezeu, pe cei ce te laudă pe tine, izbăvește-i.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

A Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, glas 5
Răsărit-a primăvara, veniți să ne desfătăm! Strălucit-a Învierea lui Hristos, veniți să ne veselim! Arătatu-s-a pomenirea purtătorului de chinuri, care luminează pe cei credincioși. Pentru aceasta, iubitorilor de prăznuire, veniți cu taină să o prăznuim. Că acesta ca un bun ostaș s-a luptat împotriva tiranilor, și pe aceia i-a rușinat, următor făcându-se Pătimirii Mântuitorului Hristos. Nu și-a miluit vasul cel de lut al său, ci gol l-a strujit cu chinurile, schimbându-l. Aceluia să strigăm: Purtătorule de lupte, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Praznicului, glas 6
După opt zile de la Învierea Ta, Isuse Împărate, Cuvinte Unule-Născut al Tatălui, Te-ai arătat Ucenicilor Tăi, fiind ușile încuiate, pacea Ta dându-le lor; iar ucenicului care se îndoia i-ai arătat semnele, zicându-i: Vino de pipăie mâinile și picioarele și coasta Mea cea nestricăcioasă. Iar el, încredințându-se, a grăit către Tine: Domnul meu și Dumnezeul meu, mărire Ție!

Preotul: Mărire ție, celui ce ne-ai arătat nouă lumina!

Doxologia mare
M
ărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bună voire.
Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, ne închinăm Ție,
Te mărim pe Tine: Îți mulțumim Ție, pentru mare mărirea Ta.
Doamne Împărate, Dumnezeule ceresc, Părinte atotținătorule: Doamne Fiule unule născut, Isuse Hristoase, și Spirite Sfinte.
Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Părintelui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii.
Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui,
și te îndură spre noi.
Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn Isus Hristos:
întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele bine Te voi cuvânta,
și voi lăuda numele Tău în veac, și în veacul veacului,
Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta,
fără de păcat a ne păzi.
Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul Părinților noștri,
și lăudat și preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi,
precum am nădăjduit și noi întru Tine.
Bine ești cuvântat, Doamne:
învață-mă îndreptările Tale. De 3 ori.
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis: Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție.
Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă, să fac voia Ta,
că Tu ești Dumnezeul meu.
Că la Tine este izvorul vieții,
întru lumina Ta vom vedea lumină.
Tinde mila Ta, celor ce Te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule… De 3 ori, cu 3 închinăciuni.
Mărire… Și acum… Sfinte fără de moarte, îndură-Te spre noi.

Troparul Praznicului, glas 7
Pecetluit fiind mormântul, din mormânt viață ai răsărit, Hristoase Dumnezeule; și ușile fiind încuiate, înaintea Ucenicilor ai venit, învierea tuturor, Spirit drept printr-înșii înnoindu-ne nouă, după mare mila Ta.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Troparul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, glas 4
Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci folositor, celor bolnavi doctor, împăraților apărător, purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Apoi, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.

La Utrenie, de la duminica Tomii până la Înălțarea Domnului, partea introductivă se omite, începându-se direct cu binecuvântarea Utreniei: Mărire sfintei și Hristos a înviat…(Cf. Anuar liturgic și tipiconal, p. 280). Se face începutul cu binecuvântarea Utreniei: Mărire sfintei și Hristos a înviat (de 3 ori). În timp ce preotul face obijnuita cădire mare de la începutul Utreniei… Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu se citește hexapsalmul (cei 6 psalmi) și se spune ectenia mare. (Cf. Penticostar mare, p. 59.)