Utrenia Sfântului mare martir Dimitrie

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Poporul: Amin.
Preotul: Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire Ție. Împărate ceresc…

Poporul: Sfinte Dumnezeule… Mărire… Și acum… Preasfântă Treime… Doamne, îndură-te spre noi… Mărire… Și acum… Tatăl nostru…
Preotul: Că a ta este împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.
Poporul: Amin. Întru numele Domnului, binecuvântează, Părinte!

Preotul: Mărire sfintei, celei de o ființă, și de viață făcătoarei, și ne-despărțitei Treimi, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Apoi:
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda ta.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda ta.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.

Cei șase psalmi ai Utreniei

Psalmul 3

Doamne, cât s-au înmulțit, cei ce mă necăjesc,
mulți împotriva mea se ridică!
Mulți zic sufletului meu:
nu este lui mântuire, întru Dumnezeul lui.
Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești,
gloria mea, și Cel ce înalți capul meu.
Cu glasul meu către Domnul am strigat,
și din muntele Lui cel sfânt m-a auzit.
Culcatu-m-am și am adormit;
deșteptatu-m-am iarăși, căci Domnul mă ocrotea.
Nu mă voi teme de miile mulțimii,
de cei ce din toate părțile mă împresoară.
Scoală, Doamne,
mântuiește-mă, Dumnezeul meu.
Că Tu ai bătut pe toți cei ce zadarnic mă dușmănesc;
dinții celor păcătoși i-ai zdrobit.
A Domnului este mântuirea;
și peste poporul Tău vină binecuvântarea Ta.
Și iarăși: Culcatu-m-am și am adormit;
deșteptatu-m-am iarăși, căci Domnul mă ocrotea.

Psalmul 37

Doamne, cu mânia Ta să nu mă mustri,
nici cu urgia Ta să mă cerți,
Că săgețile Tale m-au lovit,
și ai apăsat peste mine mâna Ta.
Nu este vindecare în trupul meu, din cauza mâniei Tale;
nu este pace întru oasele mele, din cauza păcatelor mele.
Că fărădelegile mele au covârșit capul meu,
ca o sarcină grea s-au îngreunat asupra mea.
Rănile mele miros urât și-s pline de puroi,
din cauza nebuniei mele.
Chinuit sunt, și m-am gârbovit de tot;
ziua întreagă, mâhnindu-mă umblam.
Că șalele mele s-au umplut de putreziciune,
și nu este sănătate în trupul meu.
Batjocorit am fost și m-am umilit foarte;
răcnit-am, de suspinarea inimii mele.
Doamne, înaintea Ta e toată dorința mea,
și suspinul meu dinaintea Ta nu s-a ascuns.
Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea
și lumina ochilor mei, nici aceasta, nu este cu mine.
Prietenii mei și vecinii mei spre mine s-au apropiat și s-au oprit;
și cei mai de aproape ai mei, departe au stat.
Și se sileau, cei ce căutau sufletul meu,
și, cei ce căutau cele rele mie, grăiau deșertăciuni,
și vicleșuguri ziua întreagă puneau la cale.
Iar eu, ca un surd, nu auzeam:
și ca un mut, ce nu-și deschide gura sa.
Și m-am făcut ca un om, ce nu aude,
și în gura sa nu are cuvinte de răspuns.
Că, întru Tine, Doamne, am nădăjduit;
Tu mă vei auzi, Doamne Dumnezeul meu.
Că am zis: Nu cumva să se bucure de mine dușmanii mei;
și când s-au clătinat picioarele mele, asupra mea cu îngâmfare au grăit.
Că eu la lovituri mă aștept,
și durerea mea înaintea mea este pururea.
Că fărădelegea mea o voi mărturisi,
și nemângâiat sunt pentru păcatul meu.
Iar dușmanii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine
și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept.
Cei ce-mi răsplătesc rele, în locul celor bune, de rău mă vorbeau,
pentru că eu căutam bunătatea.
Nu mă părăsi, Doamne Dumnezeul meu,
nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu,
Doamne al mântuirii mele.
Și iarăși: Nu mă părăsi, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

Psalmul 62
Dumnezeule, Dumnezeul meu,
pe Tine Te caut dis-de-dimineață.
Însetat-a de Tine sufletul meu, precum și trupul meu,
în pământ pustiu, și neumblat, și fără apă.
De aceea, în locașul Tău cel sfânt m-am arătat Ție,
ca să văd puterea Ta și gloria Ta.
Că mai bună e mila Ta, decât bucuriile vieții;
buzele mele Te vor lăuda.
Pentru aceea, bine Te voi cuvânta în viața mea,
și întru numele Tău voi înălța mâinile mele.
Întocmai ca de măduvă și de grăsime, sătura-se-va sufletul meu
și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea.
Adusu-mi-am aminte de Tine în așternutul meu,
în revărsatul zorilor m-am gândit la Tine.
Că ai fost ajutorul meu;
sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
și dreapta Ta m-a sprijinit.
Iar ei în zadar au căutat sufletul meu,
cufunda-se-vor în cele mai de jos ale pământului;
Da-se-vor în mâinile sabiei,
pradă vor fi șacalilor.
Iar regele se va veseli de Dumnezeu;
lăudat va fi tot cel ce jură întru Dânsul,
că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți.
Și iarăși: În revărsatul zorilor m-am gândit la Tine,
că ai fost ajutorul meu,
și sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
și dreapta Ta m-a sprijinit.

Psalmul 87

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele,
ziua am strigat, și noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea,
Că de rele s-a umplut sufletul meu,
și viața mea de iad s-a apropiat.
Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă;
făcutu-m-am ca un om neajutorat,
între morți voi fi liber.
Asemenea unor răniți ce dorm în mormânt,
de care nu Ți-ai mai adus aminte,
și care din mâna Ta au fost lepădați.
Așezatu-m-au în groapa cea mai dedesubt,
întru întuneric, și în umbra morții.
Asupra mea s-a coborât mânia Ta,
și toate valurile Tale le-ai revărsat peste mine.
Depărtat-ai de la mine pe cunoscuții mei;
pusu-m-au lor urâciune.
Închis sunt, și nu pot ieși;
ochii mei au slăbit de sărăcie.
Strigat-am către Tine, Doamne, ziua întreagă,
întins-am către Tine mâinile mele.
Oare pentru cei morți vei face minuni?
Sau doctorii vor scula din morți, și Te vor mărturisi pe Tine?
Oare va povesti cineva în mormânt mila Ta,
și adevărul Tău, în locul de pierzare?
Oare cunoaște-se-vor întru întuneric minunile Tale,
și dreptatea Ta, în pământ dat uitării?
Iar eu, către Tine, Doamne, am strigat,
și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina.
Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu,
întorci fața Ta de către mine?
Amărât sunt eu și întru necazuri, din tinerețele mele;
iar, când m-am ridicat, fui umilit și fără nădejde.
Peste mine au venit urgiile Tale,
înfricoșările Tale m-au tulburat.
Înconjuratu-m-au asemenea apei,
toată ziua m-au împresurat deodată.
Depărtat-ai de la mine prieten și vecin,
și pe cunoscuții mei, pentru ticăloșie.
Și iarăși: Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat, și noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea.
Psalmul 102

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
și toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui!
Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul,
și nu uita toate binefacerile Lui.
Pe Cel ce iartă toate fărădelegile tale,
pe Cel ce vindecă toate bolile tale.
Pe Cel ce răscumpără din stricăciune viața ta,
pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări.
Pe Cel ce umple de bunătăți pofta ta;
înnoi-se-vor ca ale vulturului tinerețele tale.
Cel ce face milostenie, Domnul,
și judecată dreaptă, tuturor celor ce li se face strâmbătate.
Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise,
fiilor lui Izrael, hotărârile Sale.
Îndurător și milostiv e Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv;
nu până în sfârșit se va mânia, nici până în veac va ține mânie.
Nu după fărădelegile noastre a făcut nouă,
nici după păcatele noastre ne-a răsplătit nouă.
Că, după cât e cerul de înalt de la pământ,
a sporit Domnul mila Sa, peste cei ce se tem de Dânsul.
Pe cât e de departe răsăritul de la apus,
a depărtat de la noi fărădelegile noastre.
Precum miluiește un tată pe fii;
așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul,
Că El a cunoscut făptura noastră,
adusu-și-a aminte, că țărână suntem.
Omul, ca iarba zilele lui,
ca floarea câmpului, așa va înflori;
Că vânt trece peste dânsa, și nu va mai fi,
și nu se va cunoaște nici locul ei.
Iar mila Domnului din veac și până în veac,
spre cei ce se tem de Dânsul,
Și dreptatea Lui spre fiii fiilor, cei ce păzesc legătura Lui,
și-și aduc aminte, ca să împlinească poruncile Lui.
Domnul în cer și-a gătit scaunul
și împărăția Lui toate le stăpânește.
Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei tari în virtute,
care împliniți cuvântul Lui,
ascultând de glasul poruncilor Lui.
Binecuvântați pe Domnul, toate puterile Lui,
slujitorii Lui, care faceți voia Lui.
Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui,
în tot locul stăpânirii Lui;
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.
Și iarăși: În tot locul stăpânirii Lui,
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea,
ascultă cererea mea, întru adevărul Tău,
auzi-mă, întru dreptatea Ta.
Și să nu intri la judecată cu robul Tău,
căci drept, înaintea Ta, nu se va găsi nimeni dintre cei vii.
Că a prigonit dușmanul sufletul meu,
smerit-a până la pământ viața mea.
Așezatu-m-a întru întuneric, ca pe morții veacului,
și s-a mâhnit întru mine spiritul meu,
întru mine s-a tulburat inima mea.
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult,
gânditu-m-am la toate lucrurile Tale,
la faptele mâinilor Tale am cugetat.
Întins-am spre Tine mâinile mele,
sufletul meu, spre Tine, ca un pământ fără de apă.
Degrabă auzi-mă, Doamne,
că a slăbit spiritul meu.
Să nu întorci fața Ta de către mine,
ca să nu mă aseamăn celor ce se coboară în groapă.
Fă-mă să aud dis-de-dimineață mila Ta,
că întru Tine am nădăjduit.
Arată-mi mie, Doamne, calea, pe care voi merge,
că la Tine am ridicat sufletul meu.
Scoate-mă de la dușmanii mei, Doamne,
că la Tine am găsit scăpare.
Învață-mă, să fac voia Ta,
că Tu ești Dumnezeul meu.
Spiritul Tău Cel bun mă va povățui la pământ drept,
pentru numele Tău, Doamne, îmi vei da viață.
Întru dreptatea Ta scoate-vei din necaz, sufletul meu,
și întru mila Ta vei zdrobi pe dușmanii mei.
Și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu,
căci robul Tău sunt eu.
Și iarăși: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta,
și să nu intri la judecată cu robul Tău. (De 3 ori.)
Apoi: Spiritul Tău cel bun mă va povățui la pământ drept.

Mărire…. Și acum….
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Rugăciunile Utreniei

Rugăciunea I
Mulțumim Ție, Doamne Dumnezeul nostru, celui ce ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și ai dat în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm, și să chemăm numele tău cel sfânt; și să ne rugăm îndurărilor tale, celor ce pururea le ai pentru viața noastră. Și acum trimite ajutorul tău peste cei ce stau înaintea feței măririi tale celei sfinte, și așteaptă de la tine bogată milă; și le dă lor, ca slujind ție totdeauna cu frică și cu dragoste, să laude bunătatea ta cea negrăită. — Că ție se cuvine toată mărirea, cinstea, și închinăciunea, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea II
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeul nostru, pentru că lumină sunt poruncile tale pe pământ. Înțelepțește-ne, să facem întru frica ta dreptate și sfințenie; că pe tine te mărim, cel cu adevărat Dumnezeul nostru; pleacă urechea ta, și ne auzi pe noi; și pomenește, Doamne, pe cei ce împreună cu noi sunt de față, și se roagă, pe toți pe nume, și-i mântuiește cu puterea ta; binecuvântează poporul tău și sfințește moștenirea ta; pace dăruiește lumii tale, bisericilor tale, preoților, și tot poporului tău. — Că bine s-a cuvântat, și s-a preamărit preacinstitul, și de mare-cuviință numele tău, al Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea III
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt poruncile tale; învață-ne pe noi, Dumnezeule, dreptatea ta, poruncile tale, și îndreptările tale; luminează ochii minții noastre, ca să nu adormim vreodată în păcate spre moarte; risipește toată negura de pe inimile noastre; dăruiește-ne nouă soarele dreptății, și nevătămată păzește viața noastră, cu pecetea sfântului tău Spirit; îndreptează pașii noștri în calea păcii; dă-ne, să vedem zorile zilei și ziua întru bucurie, ca să-ți înălțăm rugăciunile de dimineața. — Că a ta este stăpânirea, și a ta este împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IV
Stăpâne Dumnezeule, cel ce ești sfânt și necuprins, care ai zis să strălucească lumina întru întuneric, cel ce ne-ai odihnit în somnul de noapte, și ne-ai ridicat spre lauda și ruga bunătății tale, fiind îmblânzit de singură milostivirea ta: primește-ne pe noi, cei ce și acum ne închinăm ție, și după putință îți mulțumim; și ne dăruiește toate cererile cele spre mântuire; arată-ne pe noi fii ai luminii, și ai zilei, și moștenitori ai bunătăților tale cele veșnice. Pomenește, Doamne, întru mulțimea îndurărilor tale, și pe tot poporul tău, ce este de față, și se roagă împreună cu noi, și pe toți frații noștri, care sunt pe uscat, pe mare, și în tot locul stăpânirii tale, care așteaptă iubirea ta de oameni; și tuturor le dăruiește mila ta cea mare. — Ca mântuiți fiind cu sufletul și cu trupul, pururea stăruind cu îndrăzneală, să preamărim numele tău cel minunat și binecuvântat, al Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea V
Vistierule al bunătăților, izvorule ce pururea izvorăști, Părinte sfinte, făcătorule de minuni, atotputernice și atotstăpâni-torule, toți ne închinăm, și ne rugăm ție, chemând milele tale și îndurările tale, spre ajutorul și paza smereniei noastre. Pomenește, Doamne, pe robii tăi, și primește rugăciunile cele de dimineața ale noastre ale tuturor, ca o tămâie înaintea ta, și nu socoti nici pe unul din noi netrebnic; ci pe toți ne păzește cu îndurările tale. Pomenește, Doamne, pe cei ce priveghează și cântă, spre mărirea ta, și a unuia născut Fiului tău și Dumnezeului nostru, și al sfântului tău Spirit. Fii lor ajutor și păzitor; primește rugăciunile lor întru altarul tău cel mai presus de ceruri și înțelegător. — Că tu ești Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VI
Mulțumim ție, Doamne Dumnezeul mântuirilor noastre, că toate le faci spre facerea de bine a vieții noastre, ca totdeauna la tine să ne uităm, la Mântuitorul și Făcătorul de bine al sufletelor noastre; că ne-ai odihnit pe noi în măsura nopții ce a trecut, și ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și ne-ai pus la închinarea cinstitului tău nume. Pentru aceasta ne rugăm ție, Doamne: dă-ne har, și putere, ca să ne învrednicim a cânta ție cu înțelegere, și a te ruga neîncetat cu frică și cu cutremur, îngrijindu-ne de a noastră mântuire, cu ajutorul Hristosului tău. Pomenește, Doamne, și pe cei ce strigă către tine noaptea; auzi-i pe dânșii, și-i miluiește; și sfărâmă sub picioarele lor pe dușmanii cei nevăzuți și potrivnici luptători. — Că tu ești împăratul păcii, și Mântuitorul sufletelor noastre, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor.

Rugăciunea VII
Dumnezeule și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, cel ce ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și împreună ne-ai adunat la ceasul rugăciunii: dă-ne har întru deschiderea gurii noastre, și primește ale noastre mulțumiri cele după putință; și ne învață îndreptările tale; pentru că a ne ruga, precum se cuvine, nu știm, de nu ne vei povățui tu, Doamne, cu Spiritul tău cel sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție: orice am greșit până în ceasul de acum, cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, cu voia sau fără de voie, slăbește, lasă, iartă. Că de te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că la tine este mântuirea. Tu singur ești sfânt, ajutător puternic, păzitor al vieții noastre, și întru tine este cântarea noastră pururea. — Fie stăpânirea împărăției tale pururea binecuvântată și preamărită, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VIII
Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai alungat de la noi trândă-via somnului, și cu chemare sfântă împreună ne-ai chemat, ca și noaptea să înălțăm mâinile noastre, și să te mărturisim pe tine întru judecățile dreptății tale: primește rugăciunile noas-tre, cererile, mărturisirile, slujbele cele de noapte; și ne dăruiește, Dumnezeule, credință ne rușinată, nădejde tare, dragoste nefă-țarnică; binecuvântează intrările și ieșirile, faptele, lucrurile, cu-vintele, gândurile noastre; și ne dă nouă, să ajungem la înce-puturile zilei, lăudând, cântând, și binecuvântând bunătatea milei tale celei negrăite. — Că s-a binecuvântat preasfânt numele tău, și s-a preamărit împărăția ta, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IX
Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoștinței dumnezeirii tale, și deschide ochii minții noastre spre înțelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupului călcându-le, viață sufletească să petrecem, toate cele ce sunt spre bunăplăcerea ta gândind și făcând. — Că tu ești sfințirea și luminarea noastră, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea X
Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin pocăință, iertare ai dăruit oamenilor, și pildă a cunoașterii de păcate, și a mărturisirii, ne-ai arătat pocăința proorocului David spre iertare: însuți, Stăpâne, pe noi cei căzuți în multe și mari greșeli, miluiește-ne după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale curățește fărădelegile noastre. Că ție ți-am greșit, Doamne, celui ce știi și cele nearătate și ascunse ale inimilor oamenilor, și celui ce singur ai putere, de a ierta păcatele; și inimă curată zidind întru noi, și cu spirit stăpânitor întărindu-ne, și bucuria mântuirii tale arătându-ne-o, nu ne lepăda de la fața ta: ci binevoiește, ca un bun și iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă, să-ți aducem jertfă de dreptate, și prinos, întru sfintele tale altare.— Cu mila, și cu îndurările, și cu iubirea de oameni a unuia-născut Fiului tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul, și bunul, și de viață făcătorul tău Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea XI
Dumnezeule Dumnezeul nostru, cel ce ai așezat puteri cuvân-tătoare și înțelegătoare cu vrerea ta, pe tine te rugăm, și ție ne cucerim: primește preamărirea noastră, cea după putință, împreună cu a tuturor făpturilor tale, și ne răsplătește cu darurile cele bogate ale bunătății tale; că ție se pleacă tot genunchiul, al celor cerești, și al celor pământești, și al celor dedesubt, și toată suflarea și făptura laudă mărirea ta cea neajunsă; pentru că singur ești Dumnezeu adevărat și mult milostiv. — Că pe tine te laudă toate puterile cerești, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea XII
Lăudămu-te, cântăm, bine te cuvântăm, și mulțumim ție, Dumnezeul părinților noștri, că ne-a trecut umbra nopții, și ne-ai arătat iarăși lumina zilei; ci ne rugăm bunătății tale: fii milostiv păcatelor noastre, și primește rugăciunea noastră, întru mare mila ta; că la tine scăpăm, la Dumnezeul cel milostiv și atotputernic. Strălucește în inimile noastre soarele cel adevărat al dreptății tale; luminează mintea noastră, și simțurile toate le păzește, ca umblând ca ziua cu bunăcuviință pe calea poruncilor tale, să ajungem la viața cea veșnică — pentru că la tine este izvorul vieții — și să ne învrednicim a fi întru desfătarea luminii tale celei neapropiate. — Că tu ești Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Ectenia mare
Preotul: Cu pace Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Pentru sfânt lăcașul acesta, și pentru cei ce cu credință, cu bună cucernicie, și cu frică de Dumnezeu intră într-însul, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru Sfântul Părinte Papa (N), pentru Preafericitul Părinte Arhiepiscop (N), pentru (Înalt) Preasfințitul (Arhi) Episcopul nostru (N), și pentru cinstita Preoțime, întru Hristos Diaconime, pentru tot Clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru autoritățile și oștirea țării noastre, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru țara noastră, orașul (sau satul) acesta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru bună liniștea aerului, și pentru înmulțirea roadelor pământului, și pentru timpuri de pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, și pentru cei robiți, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Apără, mântuiește, miluiește, și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pe preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu Născătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții pomenind-o, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Ție se cuvine toată mărirea, cinstirea, și închinarea, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin

Se cântă Dumnezeu este Domnul, cu stihurile, glas 8
Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Stih 1. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 2. Toate neamurile m-au împresurat, și întru numele Domnului le-am înfrânt.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 3. Nu voi muri, ci voi fi viu, și voi spune lucrurile Domnului.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 4. Piatra, pe care nu au socotit-o ziditorii, aceasta a ajuns cap al unghiului: de la Domnul s-a făcut aceasta, și este minunată în ochii noștri.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Apoi:

Troparul Cutremurului, glas 8
Cel ce cauți spre pământ și-l faci pe el de se cutremură, izbăvește-ne pe noi de groaza cea înfricoșătoare a cutremurului, Hristoase Dumnezeul nostru, și trimite-ne nouă milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Troparul Sfântului martir, glas 3
Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea, purtătorule de chinuri, pe tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci, precum mândria lui Lie ai surpat și la luptă îndrăzneț ai făcut pe Nestor, așa Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L, să ne dăruiască nouă mare milă.

Și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin.

Troparul Cutremurului, glas 8
Cel ce cauți spre pământ și-l faci pe el de se cutremură, izbăvește-ne pe noi de groaza cea înfricoșătoare a cutremurului, Hristoase Dumnezeul nostru, și trimite-ne nouă milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Sedealna Sfântului mare martir, glas 4
Pomenirea ta, mărite Martire Dimitrie, a luminat astăzi Biserica lui Hristos, și pe toți i-a adunat, cu cântări după vrednicie, să te laude pe tine de Dumnezeu înțelepțite, ca pe un ostaș adevărat și pierzător de vrăjmași. Pentru aceasta, prin rugăciunile tale izbăvește-ne pe noi de ispite.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Altă sedealnă a Sfântului mare martir, glas 4
Lauda nevoinței, Martire Dimitrie, întru Hristos îmbrăcându-te, ai biruit pe vrăjmașul cel neputernic. Că, înșelăciunea celor fără de lege, întru el surpând-o, ai fost celor credincioși îndemnător la evlavie. Pentru aceasta, cu cinstire prăznuim pomenirea ta.

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei, glas 4
Nădejdea cea nerușinată a celor ce nădăjduiesc în tine, ceea ce singură ai născut mai presus de fire cu trup pe Hristos Dumnezeul nostru, pe Acesta roagă-L cu sfinții Apostoli, să dăruiască lumii curățire și pace, și nouă tuturor mai înainte de sfârșit, îndreptare vieții.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Sedealna Sfântului mare martir, glas 4
Să săvârșim astăzi cu bună cinstire praznicul lui Dimitrie purtătorul de lupte, ca unul care se roagă neîncetat lui Hristos, să se dea tuturor pace și mare milă.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Altă Sedealnă, glas 5
Cu credință neîndoită, purtătorul de lupte al lui Hristos, îndrăznirile tiranilor surpându-le bărbătește, vitejește pe cel viclean l-a biruit. Și răsplătirile pentru chinuri, darul de minuni a luat, de la Unul Dumnezeu, Care răsplătește pe cei ce se luptă; Căruia se și roagă să ne mântuiască pe noi.

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei, glas 5
Bucură-te, ușa Domnului cea neumblată! Bucură-te, zidul și acoperământul celor ce aleargă la tine! Bucură-te, limanul cel neînviforat și neispitită de nuntă! Ceea ce ai născut cu trup pe Făcătorul tău și Dumnezeu; nu înceta a te ruga pentru cei ce laudă și se închină nașterii tale.

Polieleul

Psalmul 134

Robii, robii Domnului! Aliluia.
Lăudați numele Domnului, lăudați, robi, pe Domnul! Aliluia.
Cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru.
Lăudați pe Domnul că este bun Domnul, cântați numelui Lui că este bun.
Că pe Iacob și-a ales sieși Domnl,
Pe Israel spre moștenire Lui.
Că eu am cunoscut că mare este Domnul,
Și Dumnezeul nostru peste toți dumnezeii.
Toate, câte a voit Domnul, a făcut,
În cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile.
Ridicând nori de la marginea pănântului,
Fulgerele spre ploaie le-a făcut, cel ce scoate vânturile din visteriile sale.
Cel ce a bătut cele întâi născute ale Egiptului, de la om până la dobitoc,
Trmis-a semne și minuni în mijlocul tău, Egipte,
Lui Faraon și tuturor slujitorilor lui.
Cel ce a bătut neamuri multe și a ucis împărați tari.
Pe Sion împăratul Amoreilor și pe Og împăratul Basanului, și toate împărățiile lui Hanaan.
Și pământul lor l-a dat moștenire, moștenire lui Israel poporului său.
Doamne, numele tău e în veac și pomenirea Ta în neam și neam.
Că va judeca Domnul pe poporul Său și de robii săi se va îndura.
Idolii neamurilor, argint sunt și aur, lucruri de mâini omenești.
Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea.
Urechi au și nu vor auzi, că nu este suflare în gura lor.
Asemenea lor să fie cei ce fac acestea, și toți cei ce nădăjduiesc într-înșii.
Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul,
Casa lui Aron, binecuvântați pe Domnul,
Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul,
Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul,
Binecuvântat este Domnul din Sion,
Cel ce locuiește în Ierusalim.

Psalmul 135

Mărturisiți-vă Domnului, că e bun, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Mărturisiți-vă Dumnezeului dumnezeilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Mărturisiți-vă Domnului domnilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce singur face minuni mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a făcut cerurile cu înțelegere, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a întărit pământul peste ape, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce însuși a făcut luminătorii cei mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Soarele spre stăpânirea zilei, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Luna și stelele spre stăpânirea nopții, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a bătut Egiptul cu cei întâi-născuți ai lor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a scos pe Israel din mijlocul lor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Cu mână tare și cu braț înalt, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a împărțit Marea Roșie întru despărțiri, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a aruncat pe Faraon și puterea Lui în Marea Roșie, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a trecut pe poporul Său în pustie, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a bătut împărați mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a ucis împărați tari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Pe Sion, împăratul Amoreilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și pe Og, împăratul Vasanului, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și pământul lor l-a dat moștenire, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Moștenire lui Israel robului Său, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Că întru necazul nostru și-a adus aminte de noi Domnul, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și ne-a scăpat de dușmanii noștri, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Cel ce dă nutremânt la tot trupul, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia,
Mărturisiți-vă Dumnezeului cerului, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.

Mărimurile Sfântului mare martir

Stih 1: Dumnezeu este scăparea noastră și puterea, ajutor întru necazurile cele ce ne-au aflat foarte.

Pripeală: Veniți, iubitorilor de Martiri, să lăudăm pe Izvorâtorul de mir, Dimitrie, pe râvnitorul Mântuitorului.

Stih 2: Vărsat-au sângele lor ca apa, împrejurul Ierusalimului.

Stih 3: Trecut-am prin foc și prin apă, dar ne-ai scos pe noi la odihnă.

Stih 4: Bucurați-vă, drepților, întru Domnul: celor drepți li se cuvine laudă.

Stih 5: Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi, Dumnezeul lui Israel.

Stih 6: Veseli-se-va cel drept întru Domnul, și va nădăjdui în El și se vor lăuda toți cei drepți la inimă.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Mărire Ție, Treime Sfântă, Părinte, Cuvântule și Spirite Sfinte: Mărire Ție, Dumnezeule.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, ceea ce ești cu dar dăruită Marie, Domnul este cu tine: și prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că S-a binecuvântat numele Tău și s-a preamărit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Sedealna după Polieleu, glas 3
Pe tine, Martirul Domnului cel foarte milostiv, te rugăm cu credință, Dimitrie; izbăvește-ne pe noi, cei cuprinși de toate felurile de primejdii. Vindecă rănile sufletelor și ale trupurilor noastre. Sfărâmă pornirile vrăjmașilor noștri, Sfinte. Împacă viața noastră, ca pururea să te mărim pe tine.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Altă Sedealnă, a sfântului mare martir, glas 4
Lăudămu-te pe tine cu credință, ca pe un viteaz luptător și ostaș tare al Împăratului a toate, Hristos. Bucură-te, frumusețea și veselia Martirilor! Bucură-te, steaua cea luminată a Bisericii, zidul și limanul celor ce aleargă la tine, Mare Martire, mărite Dimitrie! Păzește pe cei ce te laudă pe tine și-i izbăvește de toată vătămarea și stricăciunea celui străin.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Cutremurului, glas 4
Privind Tu spre pământ cu groază, l-ai cutremurat pe el cu puterea Ta, și sufletele tuturor credincioșilor le-ai clătinat. Pentru aceasta, strigăm Ție, ca Dumnezeului a toate: Stăpâne îndelung-Răbdătorule, lasă acum urgia Ta și nu trece cu vederea cetatea și poporul; pentru rugăciunile celei ce Te-a născut pe Tine, Hristoase.

Antifonul I al
glasului 4

Din tinerețile mele multe patimi se luptă cu mine; ci Însuți mă sprijinește și mă mântuiește, Mântuitorul meu.

Cei ce urâți Sionul, rușinați veți fi de Domnul; că precum iarba de foc, așa veți fi uscați.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Prin Spiritul Sfânt tot sufletul viază și prin curăție se înalță, luminează-se prin Unimea Treimii, cu sfințenie de taină.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Prin Spiritul Sfânt izvorăsc râurile harului, care adapă toată făptura spre rodire de viață.

Preotul: Înțelepciune! Să luăm aminte.

Prochimen, glas 4
Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi, Dumnezeul lui Israel. (Ps. 67, 36)

Stih: Prin Sfinții care sunt pe pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale. (Ps. 15, 3)

Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi, Dumnezeul lui Israel. (Ps. 67, 36)

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.

Preotul: Că sfânt ești Dumnezeul nostru și întru Sfinți Te odihnești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Se cântă Toată suflarea… pe glasul 3 (glasul de rând al Octoihului)
Toată suflarea să laude pe Domnul. — Toată suflarea și toată făptura să laude numele Domnului. — Lăudați pe Dumnezeu întru Sfinții lui.

Apoi:
Preotul: Și pentru ca să ne învrednicim a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu să-l rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-te spre noi, (de 3 ori.)
Preotul: Înțelepciune, drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor!
Poporul: Și spiritului tău.
Preotul: Din Sfânta Evanghelie după Sfântul apostol și evanghelist Matei, citire:
Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.
Preotul: Să luăm aminte.

Evanghelia după Matei (10, 16-22):

Iată Eu vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor; fiți dar înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbeii. Feriți-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna sinedriilor și în sinagogile lor vă vor bate cu biciul. La dregători și la regi veți fi duși pentru Mine, spre mărturie lor și păgânilor. Iar când vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiți; fiindcă nu voi sunteți care vorbiți, ci Spiritul Tatălui vostru este care grăiește întru voi. Va da frate pe frate la moarte și tată pe fiu și se vor ridica copiii împotriva părinților și-i vor ucide. Și veți fi urâți de toți pentru numele Meu; iar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui.

Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta,
și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea
și de păcatul meu curățește-mă.
Că fărădelegea mea eu o cunosc
și păcatul meu înaintea mea este pururea.
Ție unuia am greșit
și ce este rău înaintea Ta am făcut,
Ca să te arăți drept întru cuvintele Tale
și biruitor să ieși când te vor judeca.
Că iată întru fărădelegi am fost conceput
și în păcate m-a născut maica mea.
Că iată adevărul ai iubit;
cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, le-ai arătat mie.
Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți;
spăla-mă-vei și mai mult decât zăpada mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie și veselie;
bucura-se-vor oasele mele cele umilite.
Întoarce fața Ta de la păcatele mele
și toate fărădelegile mele șterge-le.
Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule
și Spirit drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.
Nu mă lepăda de la fața Ta
și Spiritul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale
și cu Spirit stăpânitor mă întărește.
Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale
și cei păcătoși la Tine se vor întoarce.
Mântuiește-mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide
și gura mea va vesti lauda Ta.
Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi adus;
arderile de tot nu le vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu: spirit umilit;
inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
Bine fă, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
și să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci bineplăcute-Ți vor fi jertfa dreptății,
prinosul și arderile de tot;
atunci vor aduce pe altarul Tău viței.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Glas 2
Pentru rugăciunile purtătorului de lupte Dimitrie, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre.

Stih, glas 6
Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale șterge fărădelegile noastre.

Stihiră, glas 6
Astăzi ne adună prăznuirea cea a toată lumea, a purtătorului de lupte. Veniți, dar, iubitorilor de praznic, luminat să săvârșim pomenirea lui, zicând: Bucură-te, cel ce ai rupt haina păgânătății prin credință și, cu vitejia Spiritului te-ai întrarmat! Bucură-te, cel ce ai stricat amăgirile călcătorilor de lege cu puterea cea dată ție de la Unul Dumnezeu! Bucură-te, cel ce ai închipuit prin mădularele tale cele împunse, fericita Pătimire a lui Hristos. Pe Acesta roagă-L, podoaba purtătorilor de lupte, Dimitrie, să ne izbăvim noi de văzuții și nevăzuții vrăjmași, și să mântuiască sufletele noastre.

Preotul: Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvântează moștenirea ta; cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări; înalță puterea creștinilor dreptcredincioși; și trimite peste noi milele tale cele bogate: pentru rugăciunile Preacuratei Doamnei noastre, Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu mijlocirile cinstitelor cerești Puteri ale celor fără de trupuri, ale cinstitului mărit profet Înaintemergător și Botezător Ioan; ale sfinților măriți și întru tot lăudați Apostoli; ale celor dintru sfinți Părinții noștri și ai lumii mari Dascăli și Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul, și Ioan Gură-de-aur; și ale celui dintru sfinți părintelui nostru Nicolae Arhiepiscopul de la Mira Liciei, făcătorul de minuni, ale celui dintru sfinți părintelui nostru Nichita al Remesianei, apostolul românilor; ale sfinților măriți și bine învingători Martiri ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători Părinților noștri; ale Sfântului mare martir Dimitrie Izvorâtorul de mir, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, rugămu-te, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm ție, și te îndură spre noi.

Poporul: Doamne, îndură-te spre noi — (de 12 ori.)

Preotul, cu glas înalt:
Cu mila, și cu îndurările, și cu iubirea de oameni a unuia născut Fiului tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul, și bunul, și de viață făcătorul tău Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

CANOANELE

Canonul Cutremurului, din Minei, glas 6
Canoanele Sfântului mare martir Dimitrie, din Minei, glas 4
Catavasiile Născătoarei de Dumnezeu, glas 4

Canonul Cutremurului

Cântarea I, glas 6
Irmos:
Ca pe uscat umblând Israel, cu urmele prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a strigat: lui Dumnezeu cântare de biruință să-I cântăm.

Cât este de înfricoșătoare mânia Ta, de care ne-ai izbăvit, Doamne, neîngropând în pă-mânt toată mărirea noastră. Pentru aceasta, cu mulțumită, pe Tine pururea Te mărim.

Bucurându-Te, pururea și cu adevărat, de a noastră cu totul desăvârșită îndreptare, Stăpâne, ca pe o frunză de nimic clatini tot pământul, întărind, Doamne, întru frica Ta pe credincioși.

Izbăvește-ne de cutremurul cel prea greu pe noi pe toți și nu da, Doamne, să piară cu totul moștenirea Ta, care cu multe răutăți Te mânie pe Tine, Cel îndelung-Răbdător.

Ca niște robi strigăm ție, Maica lui Dumnezeu: Arată îndurările tale cele obișnuite spre cetatea și poporul tău; și, cu milostivire, mântuiește-ne de cutremur greu și de nimicire.

Canoanele Martirului, glas 4
Cu dumnezeiască cunună a martirului fiind încununat, lângă Dumnezeu dănțuiești, strălucind cu strălucirile cele de acolo, fiind plin de lumină, Martire, pururea lăudate Dimitrie.

Ca pe cel ce ai fost mărturisitor al adevărului și până la sânge te-ai luptat, fericite, cu răbdare, și tare împotrivire către tirani ai arătat, Stăpânul te-a primit, mărite.

Pe aflătorul răutății l-ai doborât la pământ, Dimitrie, surpându-l cu a ta suliță; fiind întărit la aceasta, fericite, cu puterile dumnezeieștii bunătăți, cele mai presus de minte.

Cel ce fără de mamă ca un Dumnezeu mai înainte a fost, S-a făcut precum suntem noi fără tată din tine, Născătoare de Dumnezeu prealăudată, trup luând după unire, mai presus de cuvânt și de cuget.

Partea mea, Dimitrie, și dumnezeiască mărire te fă, că eu sunt oaie din staulul dragostei tale. Pentru aceasta, primește cântarea mea, purtătorule de cunună, prin care laud astăzi harul mirului tău.

Intrat-ai, Dimitrie, luminat, în priveliștea Martirilor, cu untdelemnul virtuților ungându-ți sufletul; și cu chip nou căzând, biruiești viteazule, și izvor de mir ai arătat trupul tău.

De curgerile întinăciunii și de mirosul greu al păcatului curățește-mă, Dimitrie, rogu-mă, și de patimile cele necurate și, cu mirul tău cu strălucire îmbălsămat fiind, fă-mă vrednic lăcaș de mireasma lui Hristos.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Ca niște mir, a zis dumnezeiescul David cu spiritul, este unirea fraților cea frumoasă, mărite; că mirurile tale, înțelepte, adună făptura cea nouă spre unirea mirului celui mai bun.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce te-ai arătat cu totul fără prihană alabastru Mirului dumnezeiesc și vas prea ales al miresmei lui Hristos, rogu-mă ție: Izbăvește-mă de mirosul cei greu al patimilor și de tina păcatelor.

Cântarea I a Catavasiilor Născătoarei de Dumnezeu, glas 4
Deschide-voi gura mea și se va umple de Spirit, și cuvânt voi răspunde Împărătesei Maici, și mă voi arăta luminat prăznuind, și voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Canonul Cutremurului

Cântarea a III a, glas 6
Irmos:
Nu este sfânt precum Tu Doamne, Dumnezeul meu, care ai înălțat fruntea credincioșilor Tăi, Bunule, și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale.

Pământul se rănește, când noi săvârșim păcate și pururea mânia Ta o pornește asupra noastră, întru tot îndurate Împărate; dar iartă, Stăpâne, pe robii Tăi.

Clătinând, Doamne, pământul, l-ai întărit iarăși, dojenind și întorcând neputința noastră, vrând prin aceasta să ne întărim cu dumnezeiască frica Ta, Preabunule.

Să fugim, fraților, de păcatele cele ce nasc moarte amară și cutremure prea grele și răni nesuferite; și pe Dumnezeu cu chipuri de pocăință să-L înduplecăm.

Ceea ce una ești bună, pe Cuvântul cel preabun roagă-L îndelung să ne apere de nenorocirea cutremurului și de toată mânia, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, rugămu-ne.

Canoanele Martirului, glas 4
Socotitu-s-a de nimic înaintea ta porunca tiranilor, că pe Cuvântul lui Dumnezeu, purtătorule de chinuri, mai mult decât pe toți L-ai cinstit.

Sfeșnic luminos, în cortul martiriului ai fost, cu dumnezeiască lumină strălucind, Martire purtătorule de chinuri, Dimitrie.

Izvor de tămăduiri și vistierie nefurată câștigându-te, de toată veselia s-a îmbogățit sfințita și minunata cetate a ta.

Tămăduind chipul cel putred al pământenilor, Preacurată, întru aceasta din tine S-a îm-brăcat, rămânând precum a fost, Iubitorul de oameni.

Intrat-ai în izvoarele cele de viață curgătoare, curățindu-te cu dumnezeiescul Botez și cu sângele de martir spălându-te, Dimitrie, fire nouă ți-ai săvârșit, izvor de mir făcându-te.

Cel ce ești mare păzitor al Tesalonicului, ca un mare izvor al Domnului veselești luminat cetatea ta prin curgerile mirului și ca pe niște dumnezeiești lăcașuri, sfințești toate.

Cetatea ta, Martire, este ca un izvor de ape vii și vărsând ca niște curgeri în chip de râu mirurile tale, îneacă mările eresurilor și ale patimilor.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Mirul Hristos, în sufletul tău, Dimitrie, a curs cu înțelegere și, ca niște miere în buzele tale, izvor de mir a turnat, harul Spiritului, pe tine cinstit lăcaș arătându-te.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Iată, Fecioara strigă către Stăpânul tuturor și Fiul său: Bun ești, Mirele meu, iată bun și frumos! Întru mireasma mirului Tău, degrab alerg în urma Ta.

Cântarea a III-a a Catavasiilor Născătoarei de Dumnezeu, glas 4
Pe ai tăi cântăreți, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești izvorul cel viu și îmbelșugat, care s-au împreunat ție ceată sufletească, întărăște-i întru Dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Condacul Cutremurului, glas 6
Mântuiește-ne, Doamne, pe noi toți de cutremurul cel greu și de rănile cele nesuferite, pentru păcatele noastre. Mântuiește, Doamne, pe poporul pe care l-ai câștigat cu scump Sângele Tău, Stăpâne; și cetatea Ta să nu o dai pierzării prin cutremurul cel înfricoșător, că alt Dumnezeu afară de Tine nu știm. Și strigă celor ce-Ți cântă Ție: Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră.

Sedealna Martirului, glas 8
Cu obiceiurile creștinătății îmbogățindu-te, înșelăciunea păgânătății surpând, Martire, ai călcat îndrăznelile tiranilor, și cu dumnezeiescul dor, mintea aprinzându-ți, înșelăciunea idolilor în prăpastie ai afundat-o. Pentru aceasta, după vrednicie, răsplătirea nevoințelor ai luat, facerea de minuni, și izvorăști tămăduiri, purtătorule de chinuri, Dimitrie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Împăratului veacurilor bineplăcând, de la tot sfatul împăratului celui fără de lege te-ai ferit, mărite, și celor ciopliți n-ai jertfit. Pentru aceasta, jertfă pe tine însuți te-ai adus Cuvântului, Celui ce s-a jertfit, prea tare pătimind. Pentru aceasta, și cu sulița în coastă fiind împuns, tămăduiești patimile celor ce vin la tine cu credință, purtătorule de lupte, Dimitrie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sedealna Cutremurului, glas 4
Fiindcă Te-ai milostivit și ne-ai mântuit pe noi de mânia Ta cea de nesuferit, ce a venit asupra noastră, noianul iubirii de oameni arătându-ne, Hristoase, acum bine mulțumim Ție. Ferește-ne pe noi, cei pedepsiți pentru toate relele noastre, care ne omoară, și caută spre noi milostivindu-Te, Mântuitorule, pentru rugăciunile celei ce Te-a născut pe Tine.

Canonul Cutremurului

Cântarea a IV a, glas 6
Irmos:
Hristos este puterea mea, Dumnezeu și Domnul, cinstita Biserică cu dumnezeiască cuviință, cântă, grăind; din cuget curat întru Domnul prăznuind.

Tu, Doamne, Care clatini pământul voind, întărește-ne, Stăpâne, întru frica adevărului, pe noi, pe toți cei clătinați de loviturile vicleanului luptător.

Cu dumnezeiască voia Ta clatini toate și înspăimântezi inimile celor ce locuiesc pe pă-mânt, Stăpâne. Dar slăbește, Doamne, valurile dreptei Tale mânii.

Neavând nicidecum în mine frica Ta, spăimântezi cu cutremur inimile celor de pe pă-mânt, Unule mult-Îndurate; dar, după obicei, fă minunate spre noi milele Tale.

Lăcaș a lui Dumnezeu, Stăpână, pe tine știindu-te, în sfântul tău lăcaș mâinile cu umi-lință ridicăm spre rugăciune; vezi suferința noastră și ne dă ajutor.

Canoanele Martirului, glas 4
Pe tine, cel ce ai biruit minciuna păgânătății, văzându-te Cuvântul lui Dumnezeu cel preaînalt, cu mărire te-a încununat, Dimitrie, pe cel ce cânți: Mărire puterii Tale, Doamne!

Îndreptat fiind cu palma cea de viață purtătoare, ai ajuns la limanurile cele prea line, unde acum, bucurându-te, cânți Dimitrie: Mărire puterii Tale, Doamne!

Asupra înșelăciunii biruință ridicând, cununa dreptății cea de biruință ai luat, Dimitrie, cântând Ziditorului tău: Mărire puterii Tale, Doamne!

Ca una care ești mai sfântă decât toate făpturile, numai tu te-ai învrednicit a fi Maica lui Dumnezeu; că pe Acesta născând, lumea ai luminat cu harul cunoștinței de Dumnezeu.

Ca pe un strugure copt pe tine, fericite, culegându-te Hristos din dumnezeiasca viță, te-a stors în teascurile martiriului și ca niște must curgând, te-a făcut dumnezeiesc izvor de mir.

Unde Te afli Mirele meu? Unde Ți-ai înfipt cortul întru amiază? Cel încununat cu mărire grăia către Hristos: Spre mireasma mirurilor Tale alerg, mir luând.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Cel ce curgerile înșelăciunii le-ai acoperit, Dimitrie, prin curgerile sângiurilor tale, usucă și râurile păcatelor și ale patimilor mele, prin curgerile mirurilor tale, rogu-mă.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Spune-mi mie, Mirele meu! Spune-mi lămurit unde paști oile? Mireasa grăia către Mi-rele și Fiul; că mireasma mirurilor Tale i-a atras pe toți cei ce Te iubesc.

Cântarea a IV-a a Catavasiilor Născătoarei de Dumnezeu, glas 4
Sfatul cel neînțeles și Dumnezeiesc, al Întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, Profetul Avacum avându-l în minte, a strigat: Mărire Puterii Tale, Doamne.

Canonul Cutremurului
Cântarea a V a, glas 6
Irmos:
Cu dumnezeiască strălucirea Ta, Bunule, sufletele celor ce aleargă la Tine cu dragoste, mă rog luminează-le, ca să Te vadă, Cuvinte al lui Dumnezeu, pe Tine, adevăratul Dumnezeu, Cel ce chemi din negura greșelilor.

Și tu, inimă, clatină-te acum, văzând amenințarea lui Dumnezeu stând asupră-ți, și te roagă: Cruță pe poporul Tău, Stăpâne Doamne, și potolește mânia Ta, Îndurate.

Poporul și cetatea pe care le-ai câștigat cu Sângele Tău, Isuse, nu le da la pieire; nu lăsa să se tulbure pământul prin cutremur groaznic; ceata Apostolilor Te roagă pe Tine.

De la căile Tale, Stăpâne, cele drepte, abătându-ne cu minte răzvrătită, la mânie Te-am întors pe Tine cel îndurător și Care nu ții minte răul; ci, milostiv fii, Îndurate, robilor Tăi.

Acum a venit vreme de ajutor, acum împăcare trebuie, Preacurată, către Fiul tău și Domnul; roagă-L să se îndure de noi, cei ce am păcătuit împotriva Lui și să ne izbăvească de această mânie de acum.

Canoanele Martirului, glas 4
Focul dumnezeieștii dorințe în inimă primind, ai stins focul necredincioasei nebunii idolești, pururea mărite Dimitrie.

Izbăvindu-ne pe noi de primejdii arătate, Dimitrie, acoperă prin rugăciunile tale pe cei ce cu credință și cu dragoste te laudă pe tine.

Cei ce cu credință și cu osârdie aleargă la lăcașul tău, Dimitrie, degrabă se mântuiesc de boli și de patimile cele stricăcioase de suflet.

Cuvântul lui Dumnezeu cel de o ființă cu Tatăl, al tău Fiu este, Maica lui Dumnezeu, mai presus de minte și de cuvânt, cu tine de o ființă fiind.

Marele între Martiri, Dimitrie, cu sângiurile amestecând sudorile luptelor, mir dumnezeiesc nouă ne-a pregătit, bine fierbând doctorie cu focul Duhului, spre nouă curățire a sufletelor noastre.

Rănile trupurilor și ale sufletelor le curățești, Dimitrie, ca și cu niște doctorii lucrătoare, cu mirul cel din mormântul tău, spălând veninul cel înțelegător, prin râvna Stăpânului tău, cu picăturile sângiuirilor tale.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Mirul cel mai lucrător decât focul, Dimitrie, ajungând la toată Biserica, curge, izvorăște, viază și lucrează tainic, celor ce aleargă cu credință la el, arzându-le bolile și izgonind demonii.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cuvântul sălășluindu-Se în pântecele tău, Fecioară, l-a făcut doctorie de mir nou. Pen-tru aceasta, sufletele cele feciorești ale dumnezeieștilor Sfinți, în urma ta au alergat cu căldură, grăind către tine: Plină de bunătate ești, Fecioară Stăpână!

Cântarea a V-a a Catavasiilor Născătoarei de Dumnezeu, glas 4
Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut pe Fiul cel fără de ani, Ceea ce dăruiești mântuire tuturor celor ce te laudă.

Canonul Cutremurului
Cântarea a VI a, glas 6
Irmos:
Marea vieții văzând-o înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău cel lin alergând, strig către Tine: Scoate din stricăciune viața mea, mult-Milostive.

Neavând, Stăpâne, îndrăzneală noi, smeriții, a ne ruga înălțimii Tale, pe îngerii Tăi cei aleși îi înduplecăm la călduroasă rugăciune; pentru aceștia, izbăvește-ne pe noi de mânia Ta.

Acum am cunoscut, Doamne, că ne-ai voit pe noi și nu ne-ai ținut sub pământ pentru păcatele cele cumplite; pe noi, cei ce mult am greșit. Pentru aceasta, cu mulțumire Te mărim.

Poruncești să se cutremure temeliile pământului, ca noi smeriții să încetăm a ne clătina din starea cea mai bună a virtuților și să ne întărim cu frica Ta, Cuvinte.

Sfântă dumnezeiască Mireasă, milostivește-te spre poporul tău cel strâmtorat acum și, prin rugăciunile tale cele de Maică, oprește degrabă mânia lui Dumnezeu ce este asupra noastră, rugămu-ne ție.

Canoanele Martirului, glas 4
Adunându-ne împreună, cu un glas lăudăm, Dimitrie, pomenirea ta cea de lumină purtătoare și plină de minuni, și de darurile Sfântului Spirit, preafericite.

Dezleagă legăturile greșelilor mele, prin rugăciunile tale, căci ca un nebiruit Martir ai îndrăzneală către Stăpânul; și fii mie scăpare și acoperământ, Dimitrie.

Neîntinată aflându-te Mirele, Cuvântul în mijlocul spinilor ca un crin preacurat și ca o floare din văi, o, Maică a lui Dumnezeu, în pântecele tău S-a Sălășluit.

În baia dumnezeiescului Botez spălându-te, te-ai uns, mărite, cu mirul Spiritului; care păzindu-ți nespurcat sângele coastei tale, mir l-a făcut.

Scoală, vino aproape de mine, sufletul lui Dimitrie, grăiește Mirele, Domnul; să intrăm în cămara cea cu nard și de mireasma mirului Meu să ne împărtășim.

Toate s-au făcut noi, Dimitrie, grăiește ție Mirele Hristos; iarna a trecut, vino, trandafirul a înflorit. Aleargă, o, prietene, la mireasma mirurilor Mele!

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Eu, zice cel iubit, eu, Mire, sârguiesc în urma Ta; că mireasma mirurilor Tale întrece toate mirurile; ea, care sângele nostru mir l-a făcut.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cu moarte moartea s-a stricat, Viața din mormânt a răsărit, prin străină nașterea ta, legile firești dezlegându-se; și sângele Martirilor mir s-a făcut.

Cântarea a VI-a a Catavasiilor Născătoarei de Dumnezeu, glas 4
Înțelepții lui Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul lăudat, al Maicii lui Dumnezeu, veniți să batem din mâini, mărind pe Dumnezeu, Cel ce S-a născut dintr-însa.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Tu ești împăratul păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție mărire înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Condacul Martirului, glas 2
Cu curgerile sângiurilor tale, Dimitrie, Biserica Dumnezeu a roșit-o, Cel ce ți-a dat ție tărie nebiruită; și păzește cetatea ta nevătămată, că tu ești întărirea ei.

Icos
Pe Marele Martir, toți credincioșii adunându-ne, cu un glas să-l lăudăm, ca pe un ostaș al lui Hristos și Martir; cu cântări și cu laude zicând Stăpânului și Ziditorului lumii: Izbăvește-ne pe noi de nevoia cutremurului, Iubitorule de oameni, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților Tăi Martiri. Întru Tine nădăjduim să ne izbăvim de nevoi și de necazuri; că Tu ești întărirea noastră.

Sinaxar
În această lună, în ziua a douăzeci și șasea, celebrăm amintirea Sfântului măritului Marelui Martir Dimitrie, izvorâtorul de mir și făcătorul de minuni.
Pentru ale lui rugăciuni, Doamne, îndură-Te de noi și ne mântuiește. Amin.

Canonul Cutremurului
Cântarea a VII a, glas 6
Irmos:
Îngerul a făcut cuptorul dătător de rouă cuvioșilor tineri; iar pe caldei, arzându-i porunca lui Dumnezeu, pe tiranul l-a înduplecat a striga: Binecuvântat ești, Dumnezeul Părinților noștri!

Prealăudat ești, Doamne, îndelung-Răbdătorule, că n-ai omorât pe robii Tăi cu înfricoșătoarea clătinare a pământului; ci, numai ne-ai îngrozit, căutând să ne întoarcem de la rele și să viem noi toți.

Suspinuri din inimă să înălțăm și lacrimi să vărsăm, ca milostiv să avem pe Stăpânul Hristos, Cel ce ne îngrozește că va să ne sfărâme prin cutremur, pentru mulțimea păcatelor.

Vai, să strigăm, și mâinile să ne întindem către Dumnezeu Cel Preaînalt, și să încetăm de acum a mai face rău! Iată, Mântuitorul mâniindu-se, cutremură tot pământul, vrând să ne întărească.

Caută, Preacurată, mântuiește pe robii tăi, cei ce vor să piară întru mânia lui Dum-nezeu, și întru iuțimea cea mare și înfricoșătoare a îngrozirii acesteia de acum, ce a venit asupră-ne, pentru mulțimea păca-telor noastre celor multe.

Canoanele Martirului, glas 4
Luminat fiind cu bumnezeiasca mărire și cu harul, Martire purtătorule de chinuri, strălucești luminos și luminezi pe cei ce cântă: Binecuvântat ești, în Biserica măririi Tale, Doamne!

Ca și cu o porfiră împodobit fiind cu sângele tău, având în loc de sceptru Crucea, împreună cu Hristos împărățești acum, Martire Dimitrie, cu împărăție nesurpată în veci.

Prealuminată Maică Fecioară, pe toți cei ce te cinstesc pe tine, cea cu totul adevărată Născătoare de Dumnezeu, păzește-i tu, ceea ce ești binecuvântată între femei, cu totul fără prihană, Stăpână.

Jertfitu-ți-ai sângele tău Împăratului tuturor, Dimitrie, cel ce ai fost mărit în oaste și în coastă te-ai împuns, urmându-I Lui. Pentru aceasta, îți dă plată potrivită, ca alt mir primindu-te pe tine.

Întrupatu-S-a mirul cel ceresc, Hristos Domnul, pentru iubirea de oameni; și Dimitrie, iubindu-L foarte, uns s-a făcut, cu mir nou ungându-se și trupul lui miruri izvorăște.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Cu mirul bucuriei ungându-mă pe mine Hristos, din robie m-a dezlegat și din tirania cea amară; ci, iarăși m-am robit cu faptele cele de rușine. Izbăvește-mă de robia cea urâtă, Bunule, ungându-mă cu mirul Tău.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Alegându-te pe tine Mirele cel preafrumos al tău, Fecioară Stăpână, din seminția pământenilor, frumos ai stat înainte de-a dreapta Lui: Vino, Mireasa Mea, din Liban, grăindu-ți ție, vino, Mireasa Mea și Maică!

Cântarea a VII-a a Catavasiilor Născătoarei de Dumnezeu, glas 4
Înțelepții lui Dumnezeu făpturii nu s-au închinat, ci numai Făcătorului; și groaza focului bărbătește călcând-o, se bucurau, cântând: Prealăudate Dumnezeul părinților noștri și Doamne, bine ești cuvântat.

Canonul Cutremurului
Cântarea a VIII a, glas 6
Irmos:
Din văpaie, cuvioșilor rouă ai izvorât, și jertfa dreptului cu apă ai ars-o; că toate le faci, Hristoase, cu singură voirea; pe Tine Te preaînălțăm întru toți vecii.

Dreaptă mânia Ta aceasta, Iubitorule de oameni, venindu-ne asupra fără de veste, ne-am tulburat; și, cu deznădăjduire cu totul suntem cuprinși, văzându-Te tulburat asupra noastră, Îndurate.

Să întindem, credincioșilor, mâinile și ochii la Unul Stăpânul, Cel ce poate să mântu-iască, și să grăim: Hristoase, întoarce mânia Ta de la noi, iubitor de oameni fiind.

Mii de Îngeri, adunarea Martirilor, Sfânta ceată a Profeților, a Apostolilor, a Cuvioșilor, a Ierarhilor, te roagă pe Tine, Stăpâne: iartă pe poporul Tău cel smerit!

Îndurate, Cel ce știi neputința noastră și toată alunecarea și neîndreptarea, slăbește mânia și tulburarea o alină și cu mila Ta milostivește-Te spre lume.

Milostivă de Dumnezeu Născătoare, ceea ce L-ai născut pe Mântuitorul cel Milostiv, vezi suferința și suspinul poporului tău și grăbește a-L ruga să se milostivească spre noi.

Canoanele Martirului, glas 4
Întunecat-ai, prealăudate, toată nebunia vrăjmașului, încingându-te cu puterea cea nebiruită a lui Hristos; și, purtător de biruință fiind, Martire Dimitrie, ai cântat: Toate lucrurile, lăudați pe Domnul!

Tăria Martirilor arătând, fericirea Martirilor, Dimitrie, ai moștenit; în baia cea sfântă spălându-te, care nu se întinează cu loviturile cele de a doua oară ale păcatelor și, cu sulița fiind împuns, ai cântat: Toate lucrurile, lăudați pe Domnul!

Mulțimea harurilor minunilor tale celor mai presus de minte, pe care ți-a dat-o Hristos, mărite, tuturor se arată și harul tămăduirilor, harul cel mai presus de cuvânt, arătat îl propovăduiește nouă, celor ce cântăm: Toate lucrurile, lăudați pe Domnul!

Pe singura în toate neamurile Fecioara Maică și curată de Dumnezeu Născătoare, cu cântări să o lăudăm; că aceasta este solitoarea mântuirii noastre, ca una care L-a născut pe Cuvântul, Mântuitorul lumii; Că-ruia Îi cântăm: Toate lucrurile, lăudați pe Domnul!

Înălțând pe Hristos în Biserică, gâtul tău a învățat adevărul; gura ta a grăit cuvintele înțelepciunii, fălcile tale s-au arătat pahare de miresme. Pentru aceasta, Hristos te-a arătat lumii izvor de mir dumnezeiesc.

Puterea cuvintelor tale, purtătorule de cunună, care ca niște săgeți ale celui puternic în mâinile tale de departe se învârtea, cel împotrivă luptător al tău îngrozind-o, ți-a împuns coasta cu suliță lungă. Însă, întorcându-se marea mirurilor tale, l-a înecat ca pe egipteni.

Marele păstor al Tesalonicului, mântuitorul de primejdii cel preaales, apărătorul cel prea tare a toată Biserica, ca un părinte iubitor de fii, fiilor își dă coasta ca un sân hrănitor de suflet, care mirul ca niște lapte îl dăruiește.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Spiritul Sfânt, Dumnezeu

De boli și de neputințele cele grele și de pândirile demonilor ai mântuit, mare Dimitrie, cu stropirile mirului tău casa cea părintească, pe care ai iubit-o, cinstind vârtutea părinților; la care ne aduni pe noi cei ce lăudăm harul tău.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

Bogăție nouă, o, de Dumnezeu Născătoare, și mărire avându-te toți, cei ce te cinstim pe tine, cu credință la tine alergăm, cu dragoste te rugăm: Mântuiește-ne de osânda cea din veacul ce va să fie, învrednicindu-ne desfătării celei veșnice și măririi, în lăcașurile drepților.

Cântarea a VIII-a a Catavasiilor Născătoarei de Dumnezeu, glas 4

Stih: Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-I și preaînălțăndu-L întru toți vecii.

Pe tinerii cei binecredincioși în cuptor, nașterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum împlinită; pe toată lumea o ridică să-Ți cânte Ție: pe Domnul, lucrurile, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica luminii în cântări cinstind-o, să o mărim!

Stih 1: Mărește, sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat spiritul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih 2: Că a căutat spre smerenia servei Sale, că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih 3: Că mi-a făcut mie lucruri mari Cel puternic, și sfânt este numele Lui și mila Lui în neam și în neam, spre cei ce se tem de El.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih 4: Făcut-a tărie cu brațul Său Domnul, risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih 5: Coborât-a pe cei puternici de pe scaune și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih 6: Primit-a pe Israel, robul Său, că și-a adus aminte de îndurare, precum a grăit către părinții noștri, lui Avraam și seminției lui până în veac.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Canonul Cutremurului
Cântarea a IX a, glas 6
Irmos:
Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putință oamenilor, spre care nu cutează a căuta cetele îngerești; iar prin tine, Preacurată, s-a arătat oamenilor Cuvântul întrupat. Pe Care, mărindu-L, cu oștile cerești, pe tine te fericim.

Iată, noi toți am greșit și, cu frică, pământul, cel ce nimic n-a greșit, groaznic se chinu-iește. Că, certându-ne pe noi, Iubitorule de oameni, pe acesta tot îl clatini, ca să luăm simțire și să ne îngrijim de mântuirea noastră.

Cel ce ești al ceasurilor și al vremilor Domn, într-o clipeală ai vrut să sfărâmi pe robii Tăi, dar din multă milostivirea Ta, Stăpâne, Te-ai oprit; mulțumim Ție noi, cei fără de răspuns, Unule Iubitorule de oameni.

Scapă, Îndurate, de cutremur, de sabie, de robia cea amară, de năvălirea vrăjmașilor, de foamete și de ciumă și de orice altă pedeapsă, cetatea Ta și toată țara celor ce cu credință Te laudă pe Tine.

Pământul cel fără limbă strigă, suspinând: Pentru ce cu multe rele mă întinați voi, oamenii? Că Stăpânul, cruțându-vă pe voi, tot pe mine mă pedepsește. Luați simțire și prin pocăință faceți pe Dumnezeu milostiv.

Ceea ce n-ai luat stricăciune întru naștere, din toată stricăciunea scoate-ne pe noi, pe toți, Fecioară, și din cutremur prea greu și din necaz; alină mânia Stăpânului prin reîmpăcările cele de Maică, ceea ce ești de Dumnezeu cu har dăruită.

Canoanele Martirului, glas 4
Rupe legăturile greșelilor celor ce te laudă pe tine, purtătorule de lupte; alină asupririle patimilor, strică tulburarea eresurilor, potolește viforul ispitelor, cu rugăciunile tale.

Roagă-te, Martire Dimitrie, să dobândească cununile măririi și câștigarea Împărăției cerești cei ce te laudă pe tine; roagă pe Domnul, Dătătorul de viață și Împăratul Puterilor.

Îndreaptă la cărările cele drepte ale Împărăției cerești sfânta ta turmă, purtătorule de cunună, Martire Dimitrie; povățuiește-i la pășunea cea de mântuire, la locul cel veșnic.

Ca pe o rădăcină, izvor și pricină a nestricăciunii, te lăudăm pe tine, Fecioară, toți cre-dincioșii, cei ce nădăjduim în tine. Că tu ne-ai izvorât Nemurirea cea ipostatică.

Pământul și cerul se minunează de faptele tale, Dimitrie. Că în trup viața tuturor celor buni ai împodobit-o cu podoaba cea după chip, preabunule, luminat ungând-o. Și, trupul vopsindu-ți cu sângiuirile, ca un împărat luminos cu mir te-ai uns.

Ca să te îmbraci în haina de care s-a dezbrăcat de demult Adam cel vechi, Dimitrie, în Adam cel nou te-ai îmbrăcat și pielea trupului, bucurându-te, ai lepădat-o. Pentru aceasta, cu miresme și cu cununi ți s-a încredințat Împărăția cea luminoasă.

Mintea nu este îndestulată, și cuvântul omenesc nu poate spune cinstitele cele mai presus de fire și măririle cu care ai fost uns, Martire, împărățind neîncetat cu Hristos, fericite. Și, mirul cel ce curge mai presus de fire din moaștele tale, este semn prealuminat.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Turma pe care Hristos a răscumpărat-o cu Sângele Său, pătimitorule, și tu prin cuvinte sfințite și cu legi și cu sângiuri ai așezat-o. Încă și acum cu mirurile tale și cu minunile hrănind-o, în veci nevătămată păzește-o de eresurile cele cumplite, prealăudate.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

Cântările cele slabe și rugăciunile noastre primindu-le, Stăpână, împrăștie norul pri-mejdiilor celor amare, celor împreună și osebite ale noastre. Potolește viforul Bisericii, Preacurată, risipește oștirile barbarilor și ne mântuiește de pedeapsa ce va să fie.

Cântarea a IX-a a Catavasiilor Născătoarei de Dumnezeu, glas 4
Tot neamul omenesc să salte cu Spiritul, fiind luminat; și să prăznuiască firea minților celor fără de trup, lăudând mărită prăznuire a Maicii lui Dumnezeu și să strige: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că pe Tine Te laudă toate Puterile cerești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Luminătoarea Sfântului mare martir
Martire al lui Hristos, Dimitrie, precum oarecând mândria lui Lie și înălțarea și îndrăzneala cea dobitocească ai surpat-o cu har dumnezeiesc, și pe viteazul Nestor la locul de luptă l-ai întărit cu puterea Crucii, așa și pe mine mă întărește totdeauna prin rugăciunile tale, purtătorule de lupte împotriva demonilor și a patimilor celor de suflet pierzătoare.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei
Pe Domnul, Care S-a întrupat din curat sângele tău, Fecioară Maică preacurată, roagă-L neîncetat pentru noi, robii tăi, ca să aflăm har și ajutor în ziua nevoii. Păzește neamul omenesc de groaza înfricoșătorului cutremur și de primejdii ferindu-l prin rugăciunile tale cele de Maică.

La Stihoavnă
(Stihirile laudelor)

Stihirile Martirului, din Minei, glas 5

Toată suflarea să laude pe Domnul! Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați pe El întru cele înalte; Ție se cuvine cântare, Dumnezeule. (Ps. 148, 1)

Lăudați pe El toți îngerii Lui, Lăudați pe El toate puterile Lui; Ție se cuvine cântare, Dumnezeule. (Ps. 148, 2)

Lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea măririi Lui. (Ps. 150, 2)

Vino, Martire al lui Hristos, la noi, celor ce ne trebuie a ta milostivă cercetare și ne izbăvește pe noi, cei dosădiți cu amenințările cele tiranice și cu nebunia cea cumplită a eresurilor! De care ca niște robiți și goi suntem izgoniți, din loc în loc adesea trecând, și rătăcind prin peșteri și prin munți. Deci milostivește-te, prealăudate, și ne dă nouă iertare; alină viforul și potolește mânia cea asupra noastră, rugând pe milostivul Dumnezeu, Cel ce dă lumii mare milă.

Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută. (Ps. 150, 3)

Vino, Martire al lui Hristos, la noi, celor ce ne trebuie a ta milostivă cercetare și ne izbăvește pe noi, cei dosădiți cu amenințările cele tiranice și cu nebunia cea cumplită a eresurilor! De care ca niște robiți și goi suntem izgoniți, din loc în loc adesea trecând, și rătăcind prin peșteri și prin munți. Deci milostivește-te, prealăudate, și ne dă nouă iertare; alină viforul și potolește mânia cea asupra noastră, rugând pe milostivul Dumnezeu, Cel ce dă lumii mare milă.

Lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe. (Ps. 150, 4)

Zid întărit care nu te temi de armele vrăjmașului, te-ai dat nouă, năvălirile barbarilor zădărnicind și asupririle bolilor potolind, așezământ nestricat și temelie nemișcată. Păzitor și folositor și apărător ai fost cetății tale, Dimitrie. Pe care și acum, fericite, fiind cumplit primejduită și jalnic bântuită, prin rugăciunile tale o izbăvește, rugând pe Hristos, Cel ce ne dă lumii mare milă.

Lăudați-L pe El în chimvale bine-răsunătoare; lăudați-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul. (Ps. 150, 5-6)

Toată virtutea luând împreună, ceata purtătorilor de lupte s-a arătat; de unde desfătarea vieții celei nestricate și fericite, după vrednicie au moștenit. Între care, împodobit fiind după vrednicie, minunate Dimitrie, și cu urmarea lui Hristos cinstit fiind, și lăudându-te cu asemănarea suliței, roagă-te mai stăruitor să ne izbăvească pe noi, cei ce te cinstim pe tine, de patimi și de cumplite primejdii, cu căldură rugând, pe Cel ce dă lumii mare milă.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

A Martirului, glas 4
Pe cel ce și-a câștigat cu sulițele harul coastei Mântuitorului, cea împunsă cu sulița, din care ne izvorăște Stăpânul apele vieții și ale nestricăciunii, pe Dimitrie să-l cinstim, cel înțelept întru învățături și purtător de cunună între Martiri; cel ce prin sânge a plinit călătoria pătimirii și prin minuni a strălucit la toată lumea. Pe râvnitorul Stăpânului și milostivul iubitor de săraci. Pe folositorul tesalonicenilor în multe și adesea cumplite primejdii. A cărui pomenire cea de peste an cinstind, mărim pe Hristos Dumnezeu, Cel ce lucrează prin el tuturor tămăduiri.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei, glas 4
Mântuiește-ne din toate nevoile noastre, Maica lui Hristos Dumnezeu, ceea ce L-ai născut pe Făcătorul tuturor, ca toți să strigăm către tine: Bucură-te, singura folositoare a sufletelor noastre!

Preotul: Mărire ție, celui ce ne-ai arătat nouă lumina!

Doxologia mare
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bună voire.
Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, ne închinăm Ție,
Te mărim pe Tine: Îți mulțumim Ție, pentru mare mărirea Ta.
Doamne Împărate, Dumnezeule ceresc, Părinte atotținătorule: Doamne Fiule unule născut, Isuse Hristoase, și Spirite Sfinte.
Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Părintelui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici pă-catele lumii.
Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui,
și te îndură spre noi.
Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn Isus Hristos:
întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele bine Te voi cuvânta,
și voi lăuda numele Tău în veac, și în veacul veacului,
Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta,
fără de păcat a ne păzi.
Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul Părinților noștri,
și lăudat și preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi,
precum am nădăjduit și noi întru Tine.
Bine ești cuvântat, Doamne:
învață-mă îndreptările Tale. De 3 ori.
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis: Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție.
Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă, să fac voia Ta,
că Tu ești Dumnezeul meu.
Că la Tine este izvorul vieții,
întru lumina Ta vom vedea lumină.
Tinde mila Ta, celor ce Te cunosc pe Tine.
Sfinte Dumnezeule… De 3 ori, cu 3 închinăciuni.
Mărire… Și acum… Sfinte fără de moarte, îndură-Te spre noi.

Troparul Sfântului, glas 3
Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea, purtătorule de chinuri, pe tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci, precum mândria lui Lie ai surpat și la luptă îndrăzneț ai făcut pe Nestor, așa Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L, să ne dăruiască nouă mare milă.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin.

Al Cutremurului, glas 8
Cel ce cauți spre pământ și-l faci pe el de se cutremură, izbăvește-ne pe noi de groaza cea înfricoșătoare a cutremurului, Hristoase Dumnezeul nostru, și trimite-ne nouă milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Apoi, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.

Dacă după doxologia mare nu se intră în Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, atunci urmează ecteniile și Apolisul (dezlegarea deplină).

Preotul: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru Sfântul Părinte Papa (N.), pentru Preafericitul Părinte Arhiepiscop (N.), pentru (Înalt) Preasfințit (Arhi) Episcopul nostru (N.) și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru autoritățile și oștirea țării, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lor.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori ai sfintei Bisericii acesteia.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, ștergerea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, frații sfintei Bisericii acesteia.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi

Preotul: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfânta și preacinstita biserica aceasta, pentru cei ce trudesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce este de față și așteaptă de la Tine mare și multă milă.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți dreptcredincioșii creștini.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul, cu glas înalt:
Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și Ție mărire Îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Preotul: Să plinim rugăciunile noastre cele de dimineață, Domnului.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Apără, mântuiește, miluiește, și ne păzește, Dumnezeule, cu darul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Ziua toată desăvârșit sfântă, cu pace și fără de păcate, de la Domnul să cerem.

Poporul: Dă-ne, Doamne.

Înger de pace, credincios călăuzitor, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.

Poporul: Dă-ne, Doamne.

Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem.

Poporul: Dă-ne, Doamne.

Cele bune și de folos sufletelor noastre, și pace lumii, de la Domnul să cerem.
Poporul: Dă-ne, Doamne.

Cealaltă vreme a vieții noastre în pace, și întru pocăință a o săvârși, de la Domnul să cerem.

Poporul: Dă-ne, Doamne.

Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără de patimă, ne rușinat, cu pace, și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, de la Domnul să cerem.

Poporul: Dă-ne, Doamne.

Pe preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu Născătoarea, și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni ești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin

Preotul: Pace tuturor.

Poporul: Și spiritului tău.

Preotul: Capetele noastre Domnului să le plecăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Rugăciunea plecării capetelor
Doamne Sfinte, Care întru cele de sus locuiești și spre cei smeriți privești și, cu ochiul Tău cel a toate văzător, privești peste toată făptura, Ție am plecat cerbicea sufletului și trupului nostru și ne rugăm Ție, Sfinte al sfinților: Întinde mâna Ta cea nevăzută, din sfântul Tău locaș, și ne binecuvintează pe toți; și orice am greșit, cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile Tale cele din lume și cele mai presus de lume.

Preotul, cu glas înalt:
Că Ție ți se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin

Apolisul
(Dezlegarea deplină)
Preotul: Înțelepciune.
Poporul: Binecuvântează, Părinte.
Preotul: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Poporul: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credință a cucernicilor și dreptcredincioșilor creștini, împreună cu sfântă biserica aceasta, în vecii vecilor.
Preotul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Poporul: Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Preotul: Mărire Ție, Hristoase Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire Ție.
Poporul: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Doamne, îndură-Te spre noi, de 3 ori. — Părinte, binecuvântează.

Preotul: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților măriți și întru tot lăudați Apostoli, ale sfântului mare martir Dimitrie izvorâtorul de mir, a cărui pomenire facem, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască, ca un bun și iubitor de oameni.

Poporul: Amin

Preotul: Pentru rugăciunile sfinților Părinților noștri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

Poporul: Amin.