Utrenia Intrării în Templu a Maicii Domnului

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Poporul: Amin.
Preotul: Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire Ție. Impărate ceresc…

Poporul: Sfinte Dumnezeule… Mărire… Și acum… Preasfântă Treime… Doamne, îndură-te spre noi… Mărire… Și acum… Tatăl nostru…
Preotul: Că a ta este împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.
Poporul: Amin. Întru numele Domnului, binecuvântează, Părinte!

Preotul: Mărire sfintei, celei de o fiinţă, şi de viaţă făcătoarei, şi nedespărţitei Treimi, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Apoi:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire.

Psalmul 3

Doamne, cât s-au înmulţit, cei ce mă necăjesc,
mulţi împotriva mea se ridică!
Mulţi zic sufletului meu:
nu este lui mântuire, întru Dumnezeul lui.
Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti,
gloria mea, şi Cel ce înalţi capul meu.
Cu glasul meu către Domnul am strigat,
şi din muntele Lui cel sfânt m-a auzit.
Culcatu-m-am şi am adormit;
deşteptatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.
Nu mă voi teme de miile mulţimii,
de cei ce din toate părţile mă împresoară.
Scoală, Doamne,
mântuieşte-mă, Dumnezeul meu.
Că Tu ai bătut pe toţi cei ce zadarnic mă duşmănesc;
dinţii celor păcătoşi i-ai zdrobit.
A Domnului este mântuirea;
şi peste poporul Tău vină binecuvântarea Ta.
Şi iarăşi: Culcatu-m-am şi am adormit;
deşteptatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.

Psalmul 37

Doamne, cu mânia Ta să nu mă mustri,
nici cu urgia Ta să mă cerţi,
Că săgeţile Tale m-au lovit,
şi ai apăsat peste mine mâna Ta.
Nu este vindecare în trupul meu, din cauza mâniei Tale;
nu este pace întru oasele mele, din cauza păcatelor mele.
Că fărădelegile mele au covârşit capul meu,
ca o sarcină grea s-au îngreunat asupra mea.
Rănile mele miros urât şi-s pline de puroi,
din cauza nebuniei mele.
Chinuit sunt, şi m-am gârbovit de tot;
ziua întreagă, mâhnindu-mă umblam.
Că şalele mele s-au umplut de putreziciune,
şi nu este sănătate în trupul meu.
Batjocorit am fost şi m-am umilit foarte;
răcnit-am, de suspinarea inimii mele.
Doamne, înaintea Ta e toată dorinţa mea,
şi suspinul meu dinaintea Ta nu s-a ascuns.
Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea
şi lumina ochilor mei, nici aceasta, nu este cu mine.
Prietenii mei şi vecinii mei spre mine s-au apropiat şi s-au oprit;
şi cei mai de aproape ai mei, departe au stat.
Şi se sileau, cei ce căutau sufletul meu,
şi, cei ce căutau cele rele mie, grăiau deşertăciuni,
şi vicleşuguri ziua întreagă puneau la cale.
Iar eu, ca un surd, nu auzeam:
şi ca un mut, ce nu-şi deschide gura sa.
Şi m-am făcut ca un om, ce nu aude,
şi în gura sa nu are cuvinte de răspuns.
Că, întru Tine, Doamne, am nădăjduit;
Tu mă vei auzi, Doamne Dumnezeul meu.
Că am zis: Nu cumva să se bucure de mine duşmanii mei;
şi când s-au clătinat picioarele mele, asupra mea cu îngâmfare au grăit.
Că eu la lovituri mă aştept,
şi durerea mea înaintea mea este pururea.
Că fărădelegea mea o voi mărturisi,
şi nemângâiat sunt pentru păcatul meu.
Iar duşmanii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult decât mine
şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept.
Cei ce-mi răsplătesc rele, în locul celor bune, de rău mă vorbeau,
pentru că eu căutam bunătatea.
Nu mă părăsi, Doamne Dumnezeul meu,
nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu,
Doamne al mântuirii mele.
Şi iarăşi: Nu mă părăsi, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

Psalmul 62

Dumnezeule, Dumnezeul meu,
pe Tine Te caut dis-de-dimineață.
Însetat-a de Tine sufletul meu, precum şi trupul meu,
în pământ pustiu, şi neumblat, şi fără apă.
De aceea, în locașul Tău cel sfânt m-am arătat Ție,
ca să văd puterea Ta şi gloria Ta.
Că mai bună e mila Ta, decât bucuriile vieţii;
buzele mele Te vor lăuda.
Pentru aceea, bine Te voi cuvânta în viaţa mea,
şi întru numele Tău voi înălţa mâinile mele.
Întocmai ca de măduvă şi de grăsime, sătura-se-va sufletul meu
şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea.
Adusu-mi-am aminte de Tine în aşternutul meu,
în revărsatul zorilor m-am gândit la Tine.
Că ai fost ajutorul meu;
sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
şi dreapta Ta m-a sprijinit.
Iar ei în zadar au căutat sufletul meu,
cufunda-se-vor în cele mai de jos ale pământului;
Da-se-vor în mâinile sabiei,
pradă vor fi şacalilor.
Iar regele se va veseli de Dumnezeu;
lăudat va fi tot cel ce jură întru Dânsul,
că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăţi.
Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la Tine,
că ai fost ajutorul meu,
şi sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
şi dreapta Ta m-a sprijinit.

Psalmul 87

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele,
ziua am strigat, şi noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea,
Că de rele s-a umplut sufletul meu,
şi viaţa mea de iad s-a apropiat.
Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă;
făcutu-m-am ca un om neajutorat,
între morţi voi fi liber.
Asemenea unor răniţi ce dorm în mormânt,
de care nu Ți-ai mai adus aminte,
şi care din mâna Ta au fost lepădaţi.
Aşezatu-m-au în groapa cea mai dedesubt,
întru întuneric, şi în umbra morţii.
Asupra mea s-a coborât mânia Ta,
şi toate valurile Tale le-ai revărsat peste mine.
Depărtat-ai de la mine pe cunoscuţii mei;
pusu-m-au lor urâciune.
Închis sunt, şi nu pot ieşi;
ochii mei au slăbit de sărăcie.
Strigat-am către Tine, Doamne, ziua întreagă,
întins-am către Tine mâinile mele.
Oare pentru cei morţi vei face minuni?
Sau doctorii vor scula din morţi, şi Te vor mărturisi pe Tine?
Oare va povesti cineva în mormânt mila Ta,
şi adevărul Tău, în locul de pierzare?
Oare cunoaşte-se-vor întru întuneric minunile Tale,
şi dreptatea Ta, în pământ dat uitării?
Iar eu, către Tine, Doamne, am strigat,
şi dimineaţa rugăciunea mea Te va întâmpina.
Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu,
întorci faţa Ta de către mine?
Amărât sunt eu şi întru necazuri, din tinereţele mele;
iar, când m-am ridicat, fui umilit şi fără nădejde.
Peste mine au venit urgiile Tale,
înfricoşările Tale m-au tulburat.
Înconjuratu-m-au asemenea apei,
toată ziua m-au împresurat deodată.
Depărtat-ai de la mine prieten şi vecin,
şi pe cunoscuţii mei, pentru ticăloşie.
Şi iarăşi: Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat, şi noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea.

Psalmul 102

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui!
Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul,
şi nu uita toate binefacerile Lui.
Pe Cel ce iartă toate fărădelegile tale,
pe Cel ce vindecă toate bolile tale.
Pe Cel ce răscumpără din stricăciune viaţa ta,
pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări.
Pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta;
înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţele tale.
Cel ce face milostenie, Domnul,
şi judecată dreaptă, tuturor celor ce li se face strâmbătate.
Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise,
fiilor lui Izrael, hotărârile Sale.
Îndurător şi milostiv e Domnul, îndelung răbdător şi mult milostiv;
nu până în sfârşit se va mânia, nici până în veac va ţine mânie.
Nu după fărădelegile noastre a făcut nouă,
nici după păcatele noastre ne-a răsplătit nouă.
Că, după cât e cerul de înalt de la pământ,
a sporit Domnul mila Sa, peste cei ce se tem de Dânsul.
Pe cât e de departe răsăritul de la apus,
a depărtat de la noi fărădelegile noastre.
Precum miluieşte un tată pe fii;
aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul,
Că El a cunoscut făptura noastră,
adusu-şi-a aminte, că ţărână suntem.
Omul, ca iarba zilele lui,
ca floarea câmpului, aşa va înflori;
Că vânt trece peste dânsa, şi nu va mai fi,
şi nu se va cunoaşte nici locul ei.
Iar mila Domnului din veac şi până în veac,
spre cei ce se tem de Dânsul,
Şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, cei ce păzesc legătura Lui,
şi-şi aduc aminte, ca să împlinească poruncile Lui.
Domnul în cer şi-a gătit scaunul
şi împărăţia Lui toate le stăpâneşte.
Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari în virtute,
care împliniţi cuvântul Lui,
ascultând de glasul poruncilor Lui.
Binecuvântaţi pe Domnul, toate puterile Lui,
slujitorii Lui, care faceţi voia Lui.
Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui,
în tot locul stăpânirii Lui;
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.
Şi iarăși: În tot locul stăpânirii Lui,
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea,
ascultă cererea mea, întru adevărul Tău,
auzi-mă, întru dreptatea Ta.
Şi să nu intri la judecată cu robul Tău,
căci drept, înaintea Ta, nu se va găsi nimeni dintre cei vii.
Că a prigonit duşmanul sufletul meu,
smerit-a până la pământ viaţa mea.
Aşezatu-m-a întru întuneric, ca pe morţii veacului,
și s-a mâhnit întru mine spiritul meu,
întru mine s-a tulburat inima mea.
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult,
gânditu-m-am la toate lucrurile Tale,
la faptele mâinilor Tale am cugetat.
Întins-am spre Tine mâinile mele,
sufletul meu, spre Tine, ca un pământ fără de apă.
Degrabă auzi-mă, Doamne,
că a slăbit spiritul meu.
Să nu întorci faţa Ta de către mine,
ca să nu mă aseamăn celor ce se coboară în groapă.
Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă mila Ta,
că întru Tine am nădăjduit.
Arată-mi mie, Doamne, calea, pe care voi merge,
că la Tine am ridicat sufletul meu.
Scoate-mă de la duşmanii mei, Doamne,
că la Tine am găsit scăpare.
Învaţă-mă, să fac voia Ta,
că Tu eşti Dumnezeul meu.
Spiritul Tău Cel bun mă va povăţui la pământ drept,
pentru numele Tău, Doamne, îmi vei da viaţă.
Întru dreptatea Ta scoate-vei din necaz, sufletul meu,
şi întru mila Ta vei zdrobi pe duşmanii mei.
Şi vei pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu,
căci robul Tău sunt eu.
Şi iarăşi: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta,
şi să nu intri la judecată cu robul Tău. (De 3 ori.)
Apoi: Spiritul Tău cel bun mă va povăţui la pământ drept.

Mărire…. Și acum….
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Rugăciunile Utreniei

Rugăciunea I
Mulţumim Ție, Doamne Dumnezeul nostru, celui ce ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi ai dat în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm, şi să chemăm numele tău cel sfânt; şi să ne rugăm îndurărilor tale, celor ce pururea le ai pentru viaţa noastră. Şi acum trimite ajutorul tău peste cei ce stau înaintea feţei măririi tale celei sfinte, şi aşteaptă de la tine bogată milă; şi le dă lor, ca slujind ţie totdeauna cu frică şi cu dragoste, să laude bunătatea ta cea negrăită. — Că ţie se cuvine toată mărirea, cinstea, şi închinăciunea, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea II
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeul nostru, pentru că lumină sunt poruncile tale pe pământ. Înţelepţeşte-ne, să facem întru frica ta dreptate şi sfinţenie; că pe tine te mărim, cel cu adevărat Dumnezeul nostru; pleacă urechea ta, şi ne auzi pe noi; şi pomeneşte, Doamne, pe cei ce împreună cu noi sunt de faţă, şi se roagă, pe toţi pe nume, şi-i mântuieşte cu puterea ta; binecuvântează poporul tău şi sfinţeşte moştenirea ta; pace dăruieşte lumii tale, bisericilor tale, preoţilor, şi tot poporului tău. — Că bine s-a cuvântat, și s-a preamărit preacinstitul, şi de mare-cuviinţă numele tău, al Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea III
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt poruncile tale; învaţă-ne pe noi, Dumnezeule, dreptatea ta, poruncile tale, şi îndreptările tale; luminează ochii minţii noastre, ca să nu adormim vreodată în păcate spre moarte; risipeşte toată negura de pe inimile noastre; dăruieşte-ne nouă soarele dreptăţii, şi nevătămată păzeşte viaţa noastră, cu pecetea sfântului tău Spirit; îndreptează paşii noştri în calea păcii; dă-ne, să vedem zorile zilei şi ziua întru bucurie, ca să-ţi înălţăm rugăciunile de dimineaţa. — Că a ta este stăpânirea, şi a ta este împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IV
Stăpâne Dumnezeule, cel ce eşti sfânt şi necuprins, care ai zis să strălucească lumina întru întuneric, cel ce ne-ai odihnit în somnul de noapte, şi ne-ai ridicat spre lauda şi ruga bunătăţii tale, fiind îmblânzit de singură milostivirea ta: primeşte-ne pe noi, cei ce şi acum ne închinăm ţie, şi după putinţă îţi mulţumim; şi ne dăruieşte toate cererile cele spre mântuire; arată-ne pe noi fii ai luminii, şi ai zilei, şi moştenitori ai bunătăţilor tale cele veşnice. Pomeneşte, Doamne, întru mulţimea îndurărilor tale, şi pe tot poporul tău, ce este de faţă, şi se roagă împreună cu noi, şi pe toţi fraţii noştri, care sunt pe uscat, pe mare, şi în tot locul stăpânirii tale, care aşteaptă iubirea ta de oameni; şi tuturor le dăruieşte mila ta cea mare. — Ca mântuiţi fiind cu sufletul şi cu trupul, pururea stăruind cu îndrăzneală, să preamărim numele tău cel minunat şi binecuvântat, al Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea V
Vistierule al bunătăţilor, izvorule ce pururea izvorăşti, Părinte sfinte, făcătorule de minuni, atotputernice şi atotstăpâni-torule, toţi ne închinăm, şi ne rugăm ţie, chemând milele tale şi îndurările tale, spre ajutorul şi paza smereniei noastre. Pomeneşte, Doamne, pe robii tăi, şi primeşte rugăciunile cele de dimineaţa ale noastre ale tuturor, ca o tămâie înaintea ta, şi nu socoti nici pe unul din noi netrebnic; ci pe toţi ne păzeşte cu îndurările tale. Pomeneşte, Doamne, pe cei ce priveghează şi cântă, spre mărirea ta, şi a unuia născut Fiului tău şi Dumnezeului nostru, şi al sfântului tău Spirit. Fii lor ajutor şi păzitor; primeşte rugăciunile lor întru altarul tău cel mai presus de ceruri şi înţelegător. — Că tu eşti Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VI
Mulţumim ţie, Doamne Dumnezeul mântuirilor noastre, că toate le faci spre facerea de bine a vieţii noastre, ca totdeauna la tine să ne uităm, la Mântuitorul şi Făcătorul de bine al sufletelor noastre; că ne-ai odihnit pe noi în măsura nopţii ce a trecut, şi ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi ne-ai pus la închinarea cinstitului tău nume. Pentru aceasta ne rugăm ţie, Doamne: dă-ne har, şi putere, ca să ne învrednicim a cânta ţie cu înţelegere, şi a te ruga neîncetat cu frică şi cu cutremur, îngrijindu-ne de a noastră mântuire, cu ajutorul Hristosului tău. Pomeneşte, Doamne, şi pe cei ce strigă către tine noaptea; auzi-i pe dânşii, şi-i miluieşte; şi sfărâmă sub picioarele lor pe duşmanii cei ne-văzuţi şi potrivnici luptători. — Că tu eşti împăratul păcii, şi Mântuitorul sufletelor noastre, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor.

Rugăciunea VII
Dumnezeule şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, cel ce ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi împreună ne-ai adunat la ceasul rugăciunii: dă-ne har întru deschiderea gurii noastre, şi primeşte ale noastre mulţumiri cele după putinţă; şi ne învaţă îndreptările tale; pentru că a ne ruga, precum se cuvine, nu ştim, de nu ne vei povăţui tu, Doamne, cu Spiritul tău cel sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ţie: orice am greşit până în ceasul de acum, cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, cu voia sau fără de voie, slăbeşte, lasă, iartă. Că de te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că la tine este mântuirea. Tu singur eşti sfânt, ajutător puternic, păzitor al vieţii noastre, şi întru tine este cântarea noastră pururea. — Fie stăpânirea împărăţiei tale pururea binecuvântată şi preamărită, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VIII
Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai alungat de la noi trândă-via somnului, şi cu chemare sfântă împreună ne-ai chemat, ca şi noaptea să înălţăm mâinile noastre, şi să te mărturisim pe tine întru judecăţile dreptăţii tale: primeşte rugăciunile noas-tre, cererile, mărturisirile, slujbele cele de noapte; şi ne dăruieşte, Dumnezeule, credinţă ne ruşinată, nădejde tare, dragoste nefă-ţarnică; binecuvântează intrările şi ieşirile, faptele, lucrurile, cu-vintele, gândurile noastre; şi ne dă nouă, să ajungem la înce-puturile zilei, lăudând, cântând, şi binecuvântând bunătatea milei tale celei negrăite. — Că s-a binecuvântat preasfânt numele tău, şi s-a preamărit împărăţia ta, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IX
Străluceşte în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoştinţei dumnezeirii tale, şi deschide ochii minţii noastre spre înţelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi şi frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupului călcându-le, viaţă sufletească să petrecem, toate cele ce sunt spre bunăplăcerea ta gândind şi făcând. — Că tu eşti sfinţirea şi luminarea noastră, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea X
Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin pocăinţă, iertare ai dăruit oamenilor, şi pildă a cunoaşterii de păcate, şi a mărturisirii, ne-ai arătat pocăinţa proorocului David spre iertare: însuţi, Stăpâne, pe noi cei căzuţi în multe şi mari greşeli, miluieşte-ne după mare mila ta, şi după mulţimea îndurărilor tale curăţeşte fărădelegile noastre. Că ţie ţi-am greşit, Doamne, celui ce ştii şi cele nearătate şi ascunse ale inimilor oamenilor, şi celui ce singur ai putere, de a ierta păcatele; şi inimă curată zidind întru noi, şi cu spirit stăpânitor întărindu-ne, şi bucuria mântuirii tale arătându-ne-o, nu ne lepăda de la faţa ta: ci binevoieşte, ca un bun şi iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă, să-ţi aducem jertfă de dreptate, şi prinos, întru sfintele tale altare.— Cu mila, şi cu îndurările, şi cu iubirea de oameni a unuia-născut Fiului tău, cu care împreună bine eşti cuvântat, cu preasfântul, şi bunul, şi de viaţă făcătorul tău Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea XI
Dumnezeule Dumnezeul nostru, cel ce ai aşezat puteri cuvân-tătoare şi înţelegătoare cu vrerea ta, pe tine te rugăm, şi ţie ne cucerim: primeşte preamărirea noastră, cea după putinţă, împreună cu a tuturor făpturilor tale, şi ne răsplăteşte cu darurile cele bogate ale bunătăţii tale; că ţie se pleacă tot genunchiul, al celor cereşti, şi al celor pământeşti, şi al celor dedesubt, şi toată suflarea şi făptura laudă mărirea ta cea neajunsă; pentru că singur eşti Dumnezeu adevărat şi mult milostiv. — Că pe tine te laudă toate puterile cereşti, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea XII
Lăudămu-te, cântăm, bine te cuvântăm, şi mulţumim ţie, Dumnezeul părinţilor noştri, că ne-a trecut umbra nopţii, şi ne-ai arătat iarăşi lumina zilei; ci ne rugăm bunătăţii tale: fii milostiv păcatelor noastre, şi primeşte rugăciunea noastră, întru mare mila ta; că la tine scăpăm, la Dumnezeul cel milostiv şi atotputernic. Străluceşte în inimile noastre soarele cel adevărat al dreptăţii tale; luminează mintea noastră, şi simţurile toate le păzeşte, ca umblând ca ziua cu bunăcuviinţă pe calea porun-cilor tale, să ajungem la viaţa cea veşnică — pentru că la tine este izvorul vieţii — şi să ne învrednicim a fi întru desfătarea luminii tale celei neapropiate. — Că tu eşti Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Ectenia mare
Preotul: Cu pace Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Pentru sfânt locașul acesta, și pentru cei ce cu credință, cu bună cucernicie, și cu frică de Dumnezeu intră într-însul, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Pentru Sfântul Părinte Papa (N), pentru Preafericitul Părinte Arhiepiscop (N), pentru (Înalt) Preasfințitul (Arhi) Episcopul nostru (N), și pentru cinstita Preoțime, întru Hristos Diaconime, pentru tot Clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Pentru autoritățile și oștirea țării noastre, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Pentru țara noastră, orașul (sau satul) acesta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Pentru bună liniștea aerului, și pentru înmulțirea roadelor pământului, și pentru timpuri de pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, și pentru cei robiți, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Apără, mântuiește, miluiește, și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Pe preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu Născătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții pomenind-o, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Ție se cuvine toată mărirea, cinstirea, și închinarea, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin

Se cântă Dumnezeu este Domnul, cu stihurile, glas 4
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Stih 1. Mărturisiţi-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 2. Toate neamurile m-au împresurat, şi întru numele Domnului le-am înfrânt.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 3. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 4. Piatra, pe care nu au socotit-o ziditorii, aceasta a ajuns cap al unghiului: de la Domnul s-a făcut aceasta, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Apoi:

Troparul Praznicului, glas 4
Astăzi este începutul buneivoințe a lui Dumnezeu şi propovăduirea mântuirii oamenilor, în Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte îl vesteşte. Acesteia şi noi cu glas mare să-i strigăm: Bucură-te plinirea rânduielii Ziditorului. (de 3 ori)

Preotul: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ţie, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Primul rând de sedelne, glas 1
Roada drepților, a lui Ioachim și a Anei, se aduce lui Dumnezeu în Templul cel sfânt, cu trupul pruncă fiind, hrănitoarea vieții noastre. Pe care a binecuvântat-o sfințitul Zaharia, pe aceasta toți, ca pe Maica Domnului, întru credință să o fericim.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Roada drepților, a lui Ioachim și a Anei, se aduce lui Dumnezeu în Templul cel sfânt, cu trupul pruncă fiind, hrănitoarea vieții noastre. Pe care a binecuvântat-o sfințitul Zaharia, pe aceasta toți, ca pe Maica Domnului, întru credință să o fericim.

Preotul: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ţie, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție mărire înălțăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Al doilea rând de sedelne, glas 4
Davide, mergi înainte în Templul lui Dumnezeu și, bucurându-te, primește pe Împărăteasa noastră și strigă către ea: Intră, Doamnă, intră în cămara Împăratului, a Cărui mărire acoperit se cunoaște. Din care va să izvorască nouă tuturor Lumina-Hristos.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Altă Sedealnă, glas 4
Mai înainte de zămislire, Curată, te-ai sfințit lui Dumnezeu și, născându-te pe pământ, dar te-ai adus acum Lui, plinind făgăduința părintească, și în dumnezeiescul Templu, ceea ce ești dumnezeiască Biserică cu adevărat, din pruncie dăruită fiind, Curată, cu făclii luminoase te-ai arătat lăcaș Luminii celei neapropiate și dumnezeiești. Mare este cu adevărat mai-nainte mergerea ta, ceea ce singură ești dumnezeiască Mireasă și pururea Fecioară.

Polieleul

Psalmul 134

Robii, robii Domnului! Aliluia.
Lăudați numele Domnului, lăudați, robi, pe Domnul! Aliluia.
Cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru.
Lăudați pe Domnul că este bun Domnul, cântați numelui Lui că este bun.
Că pe Iacob și-a ales sieși Domnl,
Pe Israel spre moștenire Lui.
Că eu am cunoscut că mare este Domnul,
Și Dumnezeul nostru peste toți dumnezeii.
Toate, câte a voit Domnul, a făcut,
În cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile.
Ridicând nori de la marginea pănântului,
Fulgerele spre ploaie le-a făcut, cel ce scoate vânturile din visteriile sale.
Cel ce a bătut cele întâi născute ale Egiptului, de la om până la dobitoc,
Trmis-a semne și minuni în mijlocul tău, Egipte,
Lui Faraon și tuturor slujitorilor lui.
Cel ce a bătut neamuri multe și a ucis împărați tari.
Pe Sion împăratul Amoreilor și pe Og împăratul Basanului, și toate împărățiile lui Hanaan.
Și pământul lor l-a dat moștenire, moștenire lui Israel poporului său.
Doamne, numele tău e în veac și pomenirea Ta în neam și neam.
Că va judeca Domnul pe poporul Său și de robii săi se va îndura.
Idolii neamurilor, argint sunt și aur, lucruri de mâini omenești.
Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea.
Urechi au și nu vor auzi, că nu este suflare în gura lor.
Asemenea lor să fie cei ce fac acestea, și toți cei ce nădăjduiesc într-înșii.
Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul,
Casa lui Aron, binecuvântați pe Domnul,
Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul,
Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul,
Binecuvântat este Domnul din Sion,
Cel ce locuiește în Ierusalim.

Psalmul 135

Mărturisiţi-vă Domnului, că e bun, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Mărturisiţi-vă Dumnezeului dumnezeilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Mărturisiţi-vă Domnului domnilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce singur face minuni mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a făcut cerurile cu înţelegere, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a întărit pământul peste ape, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce însuşi a făcut luminătorii cei mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Soarele spre stăpânirea zilei, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Luna şi stelele spre stăpânirea nopţii, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a bătut Egiptul cu cei întâi-născuţi ai lor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Şi a scos pe Israel din mijlocul lor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Cu mână tare şi cu braţ înalt, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a împărţit Marea Roşie întru despărţiri, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Şi a trecut pe Israel prin mijlocul ei, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Şi a aruncat pe Faraon şi puterea Lui în Marea Roşie, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a trecut pe poporul Său în pustie, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a bătut împăraţi mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Şi a ucis împăraţi tari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Pe Sion, împăratul Amoreilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Şi pe Og, împăratul Vasanului, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Şi pământul lor l-a dat moştenire, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Moştenire lui Israel robului Său, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Că întru necazul nostru şi-a adus aminte de noi Domnul, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Şi ne-a scăpat de duşmanii noştri, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Cel ce dă nutremânt la tot trupul, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia,
Mărturisiţi-vă Dumnezeului cerului, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.

Mărimurile Praznicului
Stih 1: Mare este Domnul şi lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel sfânt al Lui. (Ps. 47, 1)

Pripeală: Veniți toți să lăudăm pe Preasfânta Fecioară Maria, Prunca cea de Dumnezeu aleasă, și să cinstim intrarea ei în Templul Domnului.

Stih 2: Cel Preaînalt a sfinţit lăcaşul Său. (Ps. 45, 4)

Stih 3: Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile. (Ps. 92, 7)

Stih 4: Feței Tale se vor ruga mai-marii poporului. (Ps. 44, 14)

Stih 5: Aduce-se-vor întru veselie şi bucurie, aduce-se-vor în lăcașul Împăratului. (Ps. 44, 17-18)

Stih 6: Pentru aceasta popoarele te vor mărturisi în veac și în veacul veacului.

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit,

Mărire Ție, Treime Sfântă, Părinte, Cuvântule și Spirite Sfinte: Mărire Ție, Dumnezeule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, ceea ce eşti cu dar dăruită Marie, Domnul este cu tine: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Preotul: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ţie, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că S-a binecuvântat numele Tău și s-a preamărit împărăția Ta, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Sedealna după Polieleu, glas 8
Să se bucure David, scriitorul de cântări și să dănțuiască Ioachim împreună cu Ana, că rod sfânt dintr-înșii a ieșit, Maria, dumnezeiasca făclie cea purtătoare de lumină, și se bucură intrând în Templu. Pe care și văzând-o fiul lui Varahie a binecuvântat-o și, bucurându-se, a strigat: Bucură-te, minune a toată lumea!

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit,

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Să se bucure David, scriitorul de cântări și să dănțuiască Ioachim împreună cu Ana, că rod sfânt dintr-înșii a ieșit, Maria, dumnezeiasca făclie cea purtătoare de lumină, și se bucură intrând în Templu. Pe care și văzând-o fiul lui Varahie a binecuvântat-o și, bucurându-se, a strigat: Bucură-te, minune a toată lumea!

Antifonul I al
glasului 4

Din tinereţile mele multe patimi se luptă cu mine; ci Însuţi mă sprijineşte şi mă mântuieşte, Mântuitorul meu.

Cei ce urâţi Sionul, ruşinaţi veţi fi de Domnul; că precum iarba de foc, aşa veţi fi uscaţi.

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit,

Prin Spiritul Sfânt tot sufletul viază şi prin curăţie se înalţă, luminează-se prin Unimea Treimii, cu sfinţenie de taină.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Prin Spiritul Sfânt izvorăsc râurile harului, care adapă toată făptura spre rodire de viaţă.

Preotul: Înțelepciune! Să luăm aminte.

Prochimen, glas 4
Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. (Ps. 44, 12)

Stih: Răspuns-a inima mea cuvânt bun. (Ps. 44, 1)

Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. (Ps. 44, 12)

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.

Preotul: Că sfânt eşti Dumnezeul nostru și întru Sfinți Te odihnești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Se cântă Toată suflarea… pe glasul 6
Toată suflarea să laude pe Domnul. — Toată suflarea și toată făptura să laude numele Domnului. — Lăudaţi pe Dumnezeu întru Sfinţii lui.

Apoi:
Preotul: Şi pentru ca să ne învrednicim a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu să-l rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-te spre noi, (de 3 ori.)
Preotul: Înţelepciune, drepţi să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor!
Poporul: Şi spiritului tău.
Preotul: Din Sfânta Evanghelie după Sfântul apostol și evanghelist Luca, citire:
Poporul: Mărire Ţie, Doamne, mărire Ţie.
Preotul: Să luăm aminte.

Evanghelia după Luca (1, 39-49, 56):

În zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraş al lui Iuda, şi a intrat în casa lui Zaharia, şi s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei; şi Elisabeta s-a umplut de Spirit Sfânt şi a strigat cu glas mare şi a zis: binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde cinstea aceasta pentru mine, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată, cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Şi fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria: măreşte sufletul meu pe Domnul şi se bucură spiritul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a căutat spre smerenia roabei sale. Iată, de acum, mă vor ferici toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie lucruri mari Cel puternic şi sfânt este numele Lui. Şi a rămas Maria împreună cu Elisabeta, ca la trei luni. Apoi s-a întors la casa sa.

Poporul: Mărire Ţie, Doamne, mărire Ţie.

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta,
și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea
și de păcatul meu curățește-mă.
Că fărădelegea mea eu o cunosc
și păcatul meu înaintea mea este pururea.
Ție unuia am greșit
și ce este rău înaintea Ta am făcut,
Ca să te arăți drept întru cuvintele Tale
și biruitor să ieși când te vor judeca.
Că iată întru fărădelegi am fost conceput
și în păcate m-a născut maica mea.
Că iată adevărul ai iubit;
cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, le-ai arătat mie.
Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți;
spăla-mă-vei și mai mult decât zăpada mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie și veselie;
bucura-se-vor oasele mele cele umilite.
Întoarce fața Ta de la păcatele mele
și toate fărădelegile mele șterge-le.
Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule
și Spirit drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.
Nu mă lepăda de la fața Ta
și Spiritul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale
și cu Spirit stăpânitor mă întărește.
Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale
și cei păcătoși la Tine se vor întoarce.
Mântuiește-mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide
și gura mea va vesti lauda Ta.
Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi adus;
arderile de tot nu le vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu: spirit umilit;
inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
Bine fă, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
și să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci bineplăcute-Ți vor fi jertfa dreptății,
prinosul și arderile de tot;
atunci vor aduce pe altarul Tău viței.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Glas 2
Astăzi, Biserica cea însuflețită a marelui Împărat în Templu intră, să se gătească Lui spre dumnezeiască sălășluire; popoare veseliți-vă.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Astăzi, Biserica cea însuflețită a marelui Împărat în Templu intră, să se gătească Lui spre dumnezeiască sălășluire; popoare veseliți-vă.

Stih, glas 6
Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila ta, şi după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegile noastre.

Stihiră, glas 6
Astăzi, Biserica ce a încăput pe Dumnezeu, Născătoarea de Dumnezeu, în Templul Domnului se aduce și Zaharia o primește pe ea. Astăzi Sfintele Sfintelor se bucură și ceata Îngerilor cu taină prăznuiește. Cu aceștia și noi prăznuind astăzi, împreună cu Gabriel să strigăm: Bucură-te, ceea ce ești cu har dăruită, Domnul este cu tine, Cel ce are mare milă.

Preotul: Mântuieşte, Dumnezeule, poporul tău şi binecuvântează moştenirea ta; cercetează lumea ta cu milă şi cu îndurări; înalţă puterea creştinilor dreptcredincioşi; şi trimite peste noi milele tale cele bogate: pentru rugăciunile Preacuratei Doamnei noastre, Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu mijlocirile cinstitelor cereşti Puteri ale celor fără de trupuri, ale cinstitului mărit profet Înaintemergător şi Botezător Ioan; ale sfinţilor măriţi şi întru tot lăudaţi Apostoli; ale celor dintru sfinţi Părinţii noştri şi ai lumii mari Dascăli şi Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul, şi Ioan Gură-de-aur; şi ale celui dintru sfinţi părintelui nostru Nicolae Arhiepiscopul de la Mira Liciei, făcătorul de minuni, ale celui dintru sfinţi părintelui nostru Nichita al Remesianei, apostolul românilor; ale sfinţilor măriţi şi bine în-vingători Martiri ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtători Părinţilor noştri; ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti părinţi Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinţilor, rugămu-te, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoşii, care ne rugăm ţie, şi te îndură spre noi.

Poporul: Doamne, îndură-te spre noi — (de 12 ori.)

Preotul, cu glas înalt:
Cu mila, şi cu îndurările, şi cu iubirea de oameni a unuia născut Fiului tău, cu care împreună bine eşti cuvântat, cu preasfântul, şi bunul, şi de viaţă făcătorul tău Spirit, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

CANOANELE

Canonul I al Praznicului, glas 4,
din Minei.
Canonul al II-lea al Praznicului, glas 1, din Minei.

Canonul I al Praznicului

Cântarea I, glas 4
Irmos:
Deschide-voi gura mea, şi se va umplea de Spirit şi cuvânt răspunde-voi împărătesei Maici, şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta Intrarea ei, bucurându-mă.

A înţelepciunii vistierie, Preacurată, pe tine te ştim şi al harului izvor, care izvorăşti neîncetat picăturile tale cele de cunoştinţă, pe care te rugăm să le rourezi, Stăpână, ca să te laud pe tine pururea.

Biserică mai înaltă decât cerurile, Preacurată, fiind, şi cămară, în Templul lui Dumnezeu te-au adus, ca să te pregăteşti Lui, spre dumnezeiasca sălăşluire a venirii Sale.

Lumina harului, Născătoarei de Dumnezeu, răsărind, pe toţi i-a luminat şi i-a unit, ca să împodobească prealuminata prăznuire a ei întru cântări: Veniţi să ne adunăm.

Uşa cea mărită, de gânduri necuprinsă, deschizând uşile Templului lui Dumnezeu, acum porunceşte, când ne adunăm noi, să ne îndulcim cu minunile ei dumnezeieşti.

Canonul al II-lea al Praznicului
Cântarea I, glas 1
Irmos:
Cântare de biruinţă să cântăm toţi lui Dumnezeu, celui ce a făcut minuni preamari cu braţ înalt şi l-a izbăvit pe Israel, că s-a preamărit.

Să ne adunăm astăzi la Născătoarea de Dumnezeu cinstind-o întru cântări, şi să prăznuim praznic spiritual. Că în Templul lui Dumnezeu, dar se aduce.

Întru cântări să lăudăm petrecerea Născătoarei de Dumnezeu cea preamărită, că în Templu astăzi, ca o Biserică a lui Dumnezeu, se aduce dar de mult preţ, după profeție.

Ana cea fără de prihană s-a bucurat, ca ca o maică ce a adus lui Dumnezeu dar de mult preţ, în Templu. Şi Ioachim împreună cu ea prăznuieşte bucuros.

David, strămoşul tău, te-a lăudat de demult, Fecioară, dumnezeiască Mireasă, numindu-te Fiică a Împăratului Hristos. Pe care şi născându-L Prunc, ca o maică l-ai alăptat.

Cu trupul de trei ani fiind, Născătoarea de Dumnezeu a fost adusă Domnului, şi Zaharia, preotul lui Dumnezeu, primind-o pe ea, în Templu bucurându-se a așezat-o.

Fecioare, purtătoare de făclii, începeţi astăzi să dănțuiți; maicilor, cântaţi Împărătesei Maici, celei ce merge în Templul Împăratului Hristos.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Treime de o fiinţă, Părinte şi Cuvinte şi Spirite Sfinte, pe Tine întru credinţă te mărim ca pe Făcătorul tuturor, şi Ție strigăm cu dreaptă credinţă: Mântuieşte-ne pe noi, Dumnezeule.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din vopseaua sângelui tău, Preacurată, în porfiră îmbrăcându-se a ieşit Împăratul şi Dumnezeu și a înnoit tot neamul omenesc cu milostivirea Sa.

Cântarea I-a Catavasiilor Nașterii Domnului, glas 1
Hristos se naște, măriți-L! Hristos din ceruri, întâmpinați-L, Hristos pe pământ, înălțați-vă. Cântați Domnului tot pământul și cu veselie lăudați-L, că s-a preamărit.

Canonul I al Praznicului

Cântarea a III-a, glas 4
Irmos:
Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti izvor viu şi îmbelșugat, care s-au adunat ceată sufletească, întăreşte-i şi, întru dumnezeiască Intrarea ta, cununilor preamăririi învredniceşte-i.

Împodobit de nuntă astăzi s-a arătat frumos Templul Fecioarei şi cămara, primind Cămara cea însufleţită a lui Dumnezeu, pe cea Curată şi fără prihană şi mai luminată decât toată făptura.

David înainte începând dănţuirea saltă şi dănţuieşte cu noi şi împărăteasă împodobită și preacinstită te numește pe tine, Preacurată, ceea ce stai în Templu înaintea Împăratului şi Dumnezeu.

Din cea din care a ieşit neamului omenesc călcarea poruncii, din aceea au înflorit îndreptarea şi nestricăciunea; Născătoarea de Dumnezeu este adusă astăzi în casa lui Dumnezeu.

Saltă oştile îngereşti şi mulţimea tuturor oamenilor şi înaintea feţei tale, Preacurată, aleargă astăzi fecioarele purtătoare de făclii, strigând măririle tale în casa lui Dumnezeu.

Canonul al II-lea al Praznicului
Cântarea a III-a, glas 1
Irmos:
Să se întărească inima mea întru voia ta, Hristoase Dumnezeule, care peste ape ai întărit cerul al doilea şi ai întemeiat pământul peste ape, Atotputernice.

Să prăznuim iubitorilor de praznic, şi împreună să ne veselim cu spiritul, mângâindu-ne astăzi în acest sfânt praznic al Fiicei Împăratului şi Maicii Dumnezeului nostru.

Ioachime, veseleşte-te astăzi şi te bucură, Ana, cu spiritul, aducând Domnului pe ceea ce s-a născut din voi, de trei ani fiind, ca pe o junincă preacurată şi cu totul fără prihană.

Lăcaşul lui Dumnezeu Templu sfânt este adusă, Născătoarea de Dumnezeu Maria, cu trupul de trei ani fiind; şi purtând făclii, fecioarele merg înaintea ei.

Mieluşeaua lui Dumnezeu cea nepătată, Porumbiţa cea neîntinată, Cortul cel de Dumnezeu încăpător, Sfinţenia măririi a ales să locuiască în cortul cel sfânt.

Cea de trei ani cu trupul şi de mulţi ani cu spiritul, cea mai desfătată decât cerurile şi mai înaltă decât Puterile cele de sus să fie lăudată întru cântări, dumnezeiasca Mireasă.

Prăznuind petrecerea Născătoarei de Dumnezeu în cele unde nimeni nu intră, şi noi cu fecioarele purtătoare de făclii înţelegătoare, cu veselie, astăzi să ne apropiem de Templu.

Preoţi ai lui Dumnezeu, îmbrăcați-vă întru dreptate cu darul şi întâmpinaţi în chip luminat, deschizând ușile Sfintei Sfintelor pentru Fiica Împăratului şi Dumnezeu.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Lumină este Tatăl și lumină Fiul Lui și lumină este şi Spiritul Mângâietorul. Pentru că Treimea strălucind, ca dintr-un soare, dumnezeieşte luminează şi păzeşte sufletele noastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pe tine Profeții te-au propovăduit mai înainte, chivot al sfinţeniei, Curată, şi cădelniţă de aur şi sfeşnic şi masă, şi noi ca pe un cort de Dumnezeu încăpător te lăudăm pe tine.

Cântarea a III-a a Catavasiilor Nașterii Domnului, glas 1
F
iului Celui mai înainte de veci născut fără străcăciune din Tatăl, și mai pe urmă din Fecioara întrupat fără de sămânță, lui Hristos Dumnezeu să-I strigăm: Cel ce ai înălțat cornul noastră, Sfânt ești, Doamne.

Preotul: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ţie, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție mărire înălțăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Sedealna Praznicului, glas 4
Spune, Davide, ce praznic este acesta de acum, pe care l-ai lăudat oarecând în cartea psalmilor, pe Fiica prunca lui Dumnezeu şi Fecioara? Că ai zis: Aduce-se-vor Împăratului fecioare în urma ei şi cele de aproape ale ei. Minunat şi a toată lumea praznic fă celor ce strigă: Născătoarea de Dumnezeu este pentru noi solitoarea mântuirii.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Altă Sedealnă, glas 4
Mieluşeaua cea nepătată şi Cămara cea neîntinată, Născătoarea de Dumnezeu Maria, cu veselie este adusă în chip prealuminat. Pe care Îngerii lui Dumnezeu o înconjoară întru credinţă şi toţi credincioşii o fericesc pururea şi cu mulţumire cântă ei neîncetat cu glas mare: Mărirea şi mântuirea noastră eşti tu, ceea ce ești cu totul fără prihană.

Canonul I al Praznicului

Cântarea a IV-a, glas 4
Irmos:
Dumnezeiescul sfat cel neurmat al Celui Preaînalt, al Întrupării Tale celei din Fecioară, Profetul Avacum înţelegându-l, a strigat: Mărire puterii tale, Doamne!

Templul lui Dumnezeu primind astăzi pe uşa cea neumblată, a încetat toată umbra Legii; căci cu adevărat s-a arătat adevărul, strigând celor de pe pământ.

Muntele cel cu umbră deasă, pe care mai înainte l-a văzut de demult Avacum, mai înainte a vestit pe cea care a încăput înăuntru întru cele neumblate ale Templului; căci cu adevărat a odrăslit virtuţile şi acoperă marginile.

Să vedem tot pământul lucruri uimitoare, străine şi minunate; cum primind de la înger hrană, Fecioara poartă chipurile rânduielii.

Templu şi cămară şi cer însufleţit arătându-te, dumnezeiască Mireasă, Împăratului, în Templul Legii ai fost adusă astăzi Aceluia, păzită fiind, Preacurată.

Canonul al II-lea al Praznicului
Cântarea a IV-a, glas 1
Irmos:
Cu Spiritul văzând mai înainte, profetule Avacum, întruparea Cuvântului, ai propovăduit strigând: Când se vor apropia anii, Te vei cunoaşte, când va veni vremea, Te vei arăta. Mărire puterii tale, Doamne!

Profetule Isaía, profețește nouă, care este Fecioara ce are în pântece? Cea din rădăcina lui Iuda a odrăslit şi s-a născut din împăratul David, din sămânţă sfântă, rod binecuvântat.

Începeţi fecioare şi cântaţi cântări, în mâini ținând făclii şi prăznuiţi cu noi, lăudând intrarea celei curate şi de Dumnezeu Născătoare, care acum merge în Templul Domnului cu strălucire.

Ioachime şi Ana, veseliţi-vă acum, când aduceți în Templul Domnului pe cea curată, care are să fie Maică lui Hristos Dumnezeu, Împăratul a toate, ceea ce s-a născut din voi ca o junincă de trei ani.

Sfântă a Sfintelor fiind tu, Curată, în sfântul Templu ai iubit a te sălăşlui şi cu îngerii, Fecioară, vorbind, petreci, cu minune din Cer pâine luând, hrănitoarea vieţii.

Născând mai presus de nădejde pe Preasfânta Curata, cu bună credinţă au făgăduit a o aduce lui Dumnezeu; şi au împlinit făgăduința, pe ceea ce s-a născut dintr-înşii, astăzi Ioachim şi Ana aducând-o ca pe o jertfă în casa lui Dumnezeu.

Odrăslit-a toiagul lui Aaron oarecând, mai înainte închipuind, Preacurată, naşterea cea dumnezeiască. Că mai presus de fire aveai să zămisleşti şi nestricată să rămâi şi după naştere, Fecioară să te arăţi, Prunc alăptând, pe Dumnezeul tuturor.

Fecioare, pe Fecioara, maicilor, pe Maica, cu dreaptă credinţă adunaţi-vă să o cinstiţi împreună cu noi, pe ceea ce s-a născut şi a născut, care ca o jertfă fără prihană a fost adusă lui Dumnezeu, toţi împreună cu bucurie să o prăznuim.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Treimea în fețe și Unimea de un chip, cu dreaptă credinţă să O mărim; pe Dumnezeu cel adevărat, pe Care îl laudă mai-marii cetelor Îngereşti şi ale Arhanghelilor ca pe un Stăpân al făpturii, toţi cu credinţă, închinându-ne, pururea să-L preamărim.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Roagă neîncetat, Preasfântă Fecioară curată, pe Fiul tău şi Dumnezeu, pe Care L-ai născut cu trup, să mântuiască pe toţi robii tăi din multele feluri de curse ale diavolului şi de toate ispitele ce vin asupra lor.

Cântarea a IV-a a Catavasiilor Nașterii Domnului, glas 1
T
oiag din rădăcina lui Iesei și floare dintr-însa, Hristoase, din Fecioară ai odrăslit, Tu Cel lăudat, din muntele cel cu umbra deasă. Venit-ai întrupându-Te din cea neispitită de bărbat, Cel fără de trup și Dumnezeu, mărire puterii Tale, Doamne!

Canonul I al Praznicului

Cântarea a V-a, glas 4
Irmos:
Spăimântatu-s-au toate de cinstită Intrarea ta. Că tu, Fecioară, care nu ştii de nuntă, înlăuntru ai intrat în Templul lui Dumnezeu, ca o preacurată Biserică, tuturor celor ce te laudă pe tine pace dăruindu-le.

Sfinţenia cea preamărită şi sfinţita dăruire, astăzi preacurata Fecioară închinată fiind în Templul lui Dumnezeu, împăratului a toate, Dumnezeului nostru, Unuia spre lăcaş este păzită, precum Însuşi ştie.

Frumuseţea sufletului tău, Preacurată, văzând-o oarecând Zaharia, a strigat cu credinţă: Tu eşti răscumpărarea. Tu eşti bucuria tuturor. Tu eşti chemarea noastră prin care Cel neîncăput, încăput mie mi Se va arăta.

O, minunile tale cele mai presus de minte Preacurată! Neobișnuită este naşterea ta! Neobișnuit este chipul creşterii tale! Neobișnuite şi minunate sunt ale tale toate şi oamenilor netâlcuite, dumnezeiască Mireasă.

Sfeşnic mult-luminos fiind, dumnezeiască Mireasă, astăzi ai strălucit în casa Domnului şi ne luminezi pe noi cu cinstite darurile minunilor tale, Curată, Născătoare de Dumnezeu prealăudată.

Canonul al II-lea al Praznicului

Cântarea a V-a, glas 1
Irmos:
Răsari nouă Lumina cea pururea fiitoare, celor ce alergăm la judecăţile poruncilor tale, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Hristoase, Dumnezeul nostru.

Lumini să purtăm dreptcredincioșii, toţi împreună alergând și mărind pe Maica lui Dumnezeu. Că se aduce astăzi prinos Domnului, ca o jertfă bineprimită.

Să se veselească strămoşii astăzi, Stăpână, şi să se bucure ceea ce te-a născut pe tine, împreună cu părintele tău. Că rodul lor Domnului este adus.

Pe Mieluşeaua cea mult numită şi preamărită şi fără prihană, ca pe ceea ce cu trup a născut pe dumnezeiescul Mieluşel, toţi să o lăudăm, prăznuind cu credinţă.

Dumnezeieştile semne ale încredinţării naşterii tale, celei mai presus de minte, se scriu, curată Fecioară, astăzi în Spiritul Sfânt în Templul lui Dumnezeu.

Să se deschidă uşile cele dinaintea măririi Dumnezeului nostru şi să primească pe Maica lui Dumnezeu, ceea ce nu ştie de nuntă, ca pe o neîntinată junincă de trei ani.

Muntele cel de mult preţ şi umbrios să-l lăudăm, pe pururea Fecioara care s-a făcut Maica lui Dumnezeu. Că aceasta a strălucit la margini lumină.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Pe o Dumnezeire peste toate stăpânitoare şi pururea veşnică, să O mărim, să ne închinăm Ei, Celei cinstite în trei feţe, nedespărţite în fire, şi cu aceeaşi mărire.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Liman liniştit şi de necucerit, zid am agonisit rugăciunea ta în primejdii, de Dumnezeu Născătoare, pururea izbăvindu-ne din primejdii şi din necazuri.

Cântarea a V-a a Catavasiilor Nașterii Domnului, glas 1

Dumnezeu fiind al păcii și Tatăl îndurărilor, pe Îngerul sfatului Tău celui mare dăruindu-ne pace, L-ai trimis nouă. Deci, povățuiți fiind la lumina cunoștinței de Dumnezeu, de noapte alergând, Te mărim, Iubitorule de oameni.

Canonul I al Praznicului
Cântarea a VI-a, glas 4
Irmos:
Cugetătorilor de Dumnezeu, săvârşind acest praznic dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din mâini, mărind pe Hristos, Cel ce S-a născut dintr-însa.

Cel ce toate le poartă prin cuvânt, rugăciunea drepţilor a auzit-o. Pentru aceasta, boala nerodirii dezlegând ca un îndurat, le-a dăruit lor pricină de bucurie.

Vrând să arate Domnul neamurilor mântuirea Sa, pe ceea ce n-a ştiut de nuntă, acum dintre oameni a luat-o, pe ceea ce este semnul împăcării şi al înnoirii.

Ca ceea ce eşti casă a harului, întru care sunt puse comorile rânduielii cele negrăite a lui Dumnezeu, Preacurată, în Templu te-ai împărtăşit de dulceața cea curată.

Pe tine, stemă împărătească, primindu-te Templul, dumnezeiască Mireasă, s-a luminat şi la cele mai bune a trecut, văzând întru tine împlinirea celor mai înainte zise.

Canonul al II-lea Praznicului
Cântarea a VI-a, glas 1
Irmos:
Pe profetul Ioná urmând, strig: Scoate din stricăciune viaţa mea, Bunule, și mă mântuieşte, Mântuitorul lumii, pe mine cel ce strig: Mărire Ție!

Să prăznuim credincioşii praznic spiritual, pe Maica lui Dumnezeu lăudându-o cu dreaptă credinţă. Că este mai sfântă decât minţile cele cereşti.

Cu cântări să lăudăm, credincioşii, pe Maica Luminii, că astăzi s-a arătat nouă mai înainte mergând în casa lui Dumnezeu.

Nepătata Mieluşea şi curata Porumbiţă s-a dus să locuiască în casa lui Dumnezeu, cea fără prihană, mai înainte fiind rânduită a fi Maică a lui Hristos Dumnezeu.

În Templul legii, intrări săvârşeşte Biserica lui Dumnezeu, Cortul cel ceresc, din care nouă, celor din întuneric, Lumina ne-a strălucit.

Pruncă fiind cu trupul şi desăvârşită cu sufletul, Sfântul Chivot în Biserica lui Dumnezeu intră ca să se hrănească cu dumnezeiescul har.

Din toate ispitele şi primejdiile sufleteşti mântuieşte-ne pe noi, cei ce alergăm la tine, prealăudată, prin rugăciunile tale, Maica lui Hristos Dumnezeu.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Părinte şi Fiule şi Spiritule cel drept, Unime în trei Ipostasuri şi nedespărţită Treime, miluieşte pe cei ce se închină dumnezeieştii Tale stăpânii.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

În pântecele tău încăput fiind, Cel neîncăput de toţi, Maica lui Dumnezeu, a ieşit din tine, Preacurată, îndoit în fire, Dumnezeu şi om.

Cântarea a VI-a a Catavasiilor Nașterii Domnului, glas 1
Din pântece pe Ioná ca pe un prunc l-a lepădat fiara mării, precum l-a primit; și în Fecioara sălășluindu-se Cuvântul și trup luând, a ieșit, păzind-o nestricată. Că Cel ce nu a suferit stricăciune, pe ceea ce L-a născut, a păzit-o nevătămată.

Preotul: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ţie, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Tu eşti împăratul păcii şi Mântuitorul sufletelor noastre şi Ţie mărire înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Condacul Praznicului, glas 4
Preacurata biserică a Mântuitorului, cămara cea de mult preţ şi Fecioara, sfinţita vistierie a slavei lui Dumnezeu, astăzi se aduce în Casa Domnului, împreună aducând harul dumnezeiescului Spirit, pe care o laudă Îngerii lui Dumnezeu, zicând: Aceasta este cortul cel ceresc.

Icos
Al tainelor lui Dumnezeu celor negrăite și dumnezeiești, văzând în Fecioară harul arătat și plinit cu adevărat, mă bucur. Și chipul cel străin și nespus a-l înțelege, nu mă pricep. Cum cea aleasă singură s-a arătat curată mai presus de toată făptura, cea văzută și cea gândită. Pentru aceasta, vrând a o lăuda pe aceasta, mă înspăimântez foarte cu gândul și cu cuvântul. Însă îndrăznind, propovăduiesc și preamăresc: Aceasta este cortul cel ceresc.

Sinaxar
În această lună, în ziua a douăzeci şi una, sărbătorim Intrarea în Templu a Preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururi Fecioarei Maria.
Pentru ale ei sfinte rugăciuni, Dumnezeule, miluieşte-ne şi ne mântuieşte. Amin.

Canonul I al Praznicului
Cântarea a VII a, glas 4
Irmos:
N-au slujit făpturii înțelepții lui Dumnezeu, fără numai Făcătorului. Ci groaza focului bărbăteşte călcând-o, se bucurau cântând: Prealăudate Doamne al Părinţilor şi Dumnezeule, binecuvântat eşti.

Iată astăzi a strălucit marginilor primăvară veselă, luminând sufletele noastre; şi gândul şi mintea, cu harul, prăznuirea Născătoarei de Dumnezeu luminează. Astăzi, tainic, să ne veselim.

Daruri să aducă astăzi Împărătesei Maici toate: cerul şi pământul şi cetele Îngerilor şi mulţimea oamenilor şi să strige: În Templu este adusă bucuria şi veselia.

Scriptura a trecut, Legea a trecut și ea ca o umbră şi razele harului au strălucit în Templul lui Dumnezeu, fiind adusă tu, prunca fără prihană, Fecioară Maică, totdeauna binecuvântată.

Supusu-s-au celui născut al tău, Preacurată, ca unui Făcător şi Dumnezeu, cerul şi pământul şi cele dedesubt şi toată limba oamenilor mărturiseşte că S-a arătat Domnul, Mântuitorul sufletelor noastre.

Canonul al II-lea al Praznicului
Cântarea a VII a, glas 1
Irmos:
Cuptorul, Mântuitorule, se răcorea, iar tinerii dănţuind cântau: Dumnezeul Părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Să dănţuim, iubitorilor de praznic, astăzi, să lăudăm pe curata Stăpână, pe Ioachim şi pe Ana după vrednicie cinstindu-i.

Profețește cel ce grăieşti cu Spiritul: Aduce-se-vor fecioare în urma ta, aduce-se-vor în Templu ţie, împărătesei Maici.

Bucuratu-s-au cetele Îngerilor, veselitu-s-au spiritele drepţilor, când Maica lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor a fost adusă.

Şi cu trupul şi cu spiritul s-a bucurat Maria cea fără prihană, rămânând în Templul Domnului, ca un vas preasfinţit.

Primind hrană cerească, a sporit cu înţelepciunea şi cu harul, făcându-se Maică după trup Mântuitorului Hristos.

Dusu-te-au pe tine în cele mai dinlăuntru ale Templului înţelepţii tăi părinţi, Preacurată, ca să te hrăneşti în chip neobișnuit spre sălăşluirea lui Hristos Dumnezeu.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Să preamărim Treimea cea nedespărţită, să lăudăm o Dumnezeire, împreună cu Tatăl pe Cuvântul şi pe Spiritul cel cu totul Sfânt.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Roagă pe Domnul pe Care L-ai născut, ca pe Cel ce este milostiv din fire, Născătoare de Dumnezeu, să mântuiască sufletele celor ce te laudă pe tine.

Cântarea a VII-a a Catavasiilor Nașterii Domnului, glas 1
T
inerii în bună credință fiind crescuți, păgâneasca poruncă nebăgând-o în seamă, de groaza focului nu s-au spăimântat, ci, în mijlocul văpăii stând, au cântat: Dumnezeul Părinților noştri, binecuvântat eşti.

Canonul I al Praznicului
Cântarea a VIII a, glas 4
Irmos:
Ascultă pruncă Fecioară curată, să zică Gabriel sfatul Celui Preaînalt, cel de demult și adevărat: Fii gata spre primirea lui Dumnezeu, că prin tine Cel necuprins cu oamenii are să petreacă. Pentru aceasta şi eu, bucurându-mă, strig: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Aducând oarecând Biserica cea Curată în Casa Domnului, Ana, strigând, a zis cu credinţă preotului: Prunca cea dată mie de la Dumnezeu, luând-o acum, du-o în Templul Ziditorului tău şi, bucurându-te, cântă Lui: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Zaharia a zis Anei oarecând văzând cu spiritul: Aduci acum pe Maica vieţii cea adevărată, pe care în chip lămurit Profeții lui Dumnezeu au propovăduit-o Născătoare de Dumnezeu, şi cum o va încăpea Templul pe ea? Pentru aceasta mirându-mă, strig: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Roaba lui Dumnezeu am fost eu, a răspuns Ana, chemându-l pe Acesta cu credinţă şi prin rugăciune: Am luat rodul durerii mele, şi după naştere pe cea născută o aduc Celui ce mi-a dăruit-o. Pentru aceasta, săltând, strig: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Cu adevărat este lucrul Legii, a zis ei preotul; şi străin lucru cu totul a fi cunosc, văzând pe ceea ce este adusă în casa lui Dumnezeu, covârşind în chip preamărit cu harul cele Sfinte. Pentru aceasta, bucurându-mă, strig: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Mă întăresc a zis Ana preotului, înţelegând cele ce grăieşti: că tu cunoşti acestea cu Spiritul lui Dumnezeu și lămurit ai propovăduit cele ce sunt despre Fecioara. Primeşte dar pe cea curată în Templul Ziditorului tău şi, bucurându-te, cântă Lui: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Făclie purtătoare de lumină s-a aprins nouă, a strigat preotului, bucurie prea mare strălucind în Templu: Sufletele Profeților să se veselească împreună cu mine, că văd lucruri minunate săvârşindu-se în casa lui Dumnezeu, şi să strige pururea: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Canonul al II-lea al Praznicului
Cântarea a VIII a, glas 1
Irmos:
Cel de care se înfricoşează îngerii şi toate oştile ca de Făcătorul şi Domnul, lăudaţi-L preoţi, preamăriți-L, tineri, binecuvântaţi-L, popoare, şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Se veselesc astăzi cu bucurie Ioachim şi Ana cea fără prihană, aducând Domnului Dumnezeu jertfă pe sfânta fiică, cea dăruită ei prin făgăduinţă.

Lăudați sunt sfinţii David şi Iesei, şi Iuda este cinstit: că din rădăcina lor a odrăslit rod, curata Fecioară, din care S-a născut Dumnezeu cel mai înainte de veci.

Maria cea preacurată şi cort însufleţit a fost adusă astăzi în casa lui Dumnezeu şi a primit-o pe ea Zaharia cu mâinile ca pe un odor al Domnului.

Ca pe o uşă de mântuire şi ca pe un munte înţelegător, ca pe o scară însufleţită, să cinstim credincioşii după adevăr pe Fecioara şi Maica lui Dumnezeu, cea binecuvântată de mâinile preoţilor.

Profeții, Apostolii şi Martirii lui Hristos, cetele Îngerilor şi toţi pământenii, să cinstim întru cântări pe Fecioara cea curată, ca pe o binecuvântată Maică a Celui Preaînalt.

În Templu te-au adus pe tine, preacinstită curată, cei ce dumnezeieşte te-au născut, ca pe o jertfă curată; şi străin te sălăşluieşti întru cele neumblate, ca să te pregăteşti de mai înainte lui Dumnezeu, spre lăcaş Cuvântului.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Spiritul Sfânt, Dumnezeu

Lăudat să fie Cel întreit-sfânt, Tatăl şi Fiul şi Spiritul Sfânt, Unimea cea nedespărţită, o Dumnezeire, Care ţine în mână toată făptura întru toţi vecii.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

Cuvântul cel fără de început S-a început, cu trup născându-Se precum a binevoit, Dumnezeu şi om din prunca Fecioară, iarăşi zidindu-ne pe noi cei căzuţi mai înainte, pentru multa Sa milostivire.

Cântarea a VIII-a a Catavasiilor Nașterii Domnului, glas 1
S
ă lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cuptorul cel răcorit a închipuit chipul minunii celei mai presus de fire, că nu a ars pe tinerii pe care i-a primit, precum nici focul Dumnezeirii nu a ars pântecele Fecioarei în care a intrat. Pentru aceasta, cântând să strigăm: Să laude toată făptura pe Domnul și să-L preaînalțe întru toți vecii.

Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu şi Maica luminii în cântări cinstind-o, să o mărim!

Canonul I al Praznicului
Cântarea a IX a, glas 4
Irmos:
Ca de un chivot însuflețit al lui Dumnezeu, nicicum să nu se atingă mâna necredincioșilor, iar buzele credincioșilor, fără tăcere glasul îngerului cântând, cu bucurie să strige Născătoarei de Dumnezeu: Cu adevărat mai presus decât toți ești, Fecioară curată.

Ca ceea ce ai prealuminată frumuseţea curăţiei sufletului, Născătoare de Dumnezeu, Curată, şi de harul lui Dumnezeu din cer eşti plină cu lumina cea pururea fiitoare, luminezi totdeauna pe cei ce cu veselie strigă: Cu adevărat mai presus decât toţi eşti, Fecioară curată.

Mai presus zboară decât puterea cuvintelor, minunea ta, Născătoare de Dumnezeu, Curată. Că trupul întru tine îl socotesc, mai presus de cuvânt, neprimitor de curgerea păcatului. Pentru aceasta, cu mulţumire strig către tine: Cu adevărat mai presus decât toţi eşti, Fecioară curată.

Cu preamărire mai înainte te-a închipuit, Curată, Legea, pe tine cort şi dumnezeiască năstrapă, şi catapeteasmă, şi toiag, Biserică nestricată, şi uşă a lui Dumnezeu. Pentru aceasta, învăţăm a striga către tine: Cu adevărat mai presus decât toţi eşti, Fecioară curată.

Dulce cântând ţie mai înainte a glăsuit David, numindu-te pe tine Fiică a Împăratului, cu podoaba virtuților văzându-te împodobită, stând de-a dreapta înaintea lui Dumnezeu. Pentru aceasta, Profetul a strigat: Cu adevărat mai presus decât toţi eşti, Fecioară curată.

De Dumnezeu primitoare mai înainte văzându-te Solomon, Născătoare de Dumnezeu, te-a vestit pe tine ușă deschisă Împăratului și izvor viu pecetluit, din care apa cea netulbure a izvorât nouă, celor ce strigăm cu credință: Cu adevărat mai presus decât toți ești, Fecioară curată.

Dai darurile tale cele liniştite, Născătoare de Dumnezeu, sufletului meu, izvorând viaţă celor ce te cinstesc după datorie, singură apărându-i şi acoperindu-i şi păzindu-i, ca să strige către tine: Cu adevărat mai presus decât toţi eşti, Fecioară curată.

Canonul al II-lea al Praznicului
Cântarea a IX a, glas 1
Irmos:
Pe norul cel purtător de lumină, întru care Stăpânul tuturor din cer ca ploaia pe lână S-a coborât şi S-a întrupat pentru noi, făcându-se om Cel fără de început, să o mărim toţi, ca pe o Maică curată a Dumnezeului nostru.

Din cei drepţi a ieşit, din Ioachim şi din Ana, rodul făgăduinţei, dumnezeiasca pruncă Maria; şi ca nişte tămâie bine primită, cu trupul pruncă fiind, este adusă să locuiască în Sfânta Sfintelor din Templu, ca o sfântă.

Pe ceea ce a fost pruncă cu firea si mai presus de fire s-a arătat Maică lui Dumnezeu, să o lăudăm întru cântări. Că în Templul Legii Domnului astăzi a fost adusă, spre mireasmă cu bun miros, ca un rod duhovnicesc al drepţilor.

Născătoarei de Dumnezeu, cu cuviinţă, să-i strigăm credincioşii, ca îngerul: Bucură-te! Bucură-te, preabună Mireasă! Bucură-te, nor luminos, din care nouă, celor ce stăteam în întunericul necunoştintei, ne-a strălucit Domnul! Bucură-te, nădejdea tuturor!

Sfânta Sfintelor şi a lui Dumnezeu Maică Marie, prin rugăciunile tale, Curată, scapă-ne din cursele vrăjmaşului şi din tot eresul şi necazul pe noi, cei ce ne închinăm cu credinţă icoanei sfântului tău chip.

Cântare după vrednicie, Născătoare de Dumnezeu, toată zidirea, cu îngerul Gabriel, să-i strige, glăsuind: Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, cu totul fără prihană, prin care ne-am mântuit din blestemul cel dintâi, făcându-ne părtaşi nestricăciunii.

Mai presus decât Heruvimii şi decât Serafimii mai înaltă şi mai desfătată decât cerurile te-ai arătat, Fecioară, ca ceea ce pe Cel neîncăput de toate, Dumnezeul nostru, în pântecele tău L-ai încăput şi L-ai născut în chip de negrăit; pe Care roagă-l îndelung pentru noi.

Măreşte, suflete al meu,
Stăpânia Dumnezeirii celei în trei ipostasuri şi nedespărţite.

Firea cea în trei ipostasuri şi mărirea cea nedespărţită şi într-o Dumnezeire lăudată neîncetat, în cer şi pe pământ, Treimea cea nedespărţită să O mărim, Tatălui şi Fiului și împreună şi Spiritului închinându-ne cu dreaptă credinţă.

Măreşte, suflete al meu,
pe cea mai cinstită şi mai mărită decât oştile cele de sus.

Pe cei ce aleargă cu credinţă sub milostivirea ta şi se închină cu bună cinstire Fiului tău, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, ca unui Dumnezeu şi Domn al lumii, roagă-te ca să-i mântuiască de stricăciune, de primejdii şi de toate ispitele.

Cântarea a IX-a a Catavasiilor Nașterii Domnului, glas 1
Taină străină văd şi minunată, cer fiind peştera, scaun de Heruvimi, Fecioara, ieslea sălăşluire, întru care s-a culcat Cel neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe care lăudându-L Îl mărim.

Preotul: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ţie, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că pe Tine Te laudă toate Puterile cereşti şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Luminătoarea Praznicului
Pe cea care de demult mai înainte a vestit-o adunarea Profeților, năstrapă și toiag și tăbliță și munte netăiat, pe Maria, a lui Dumnezeu Fiică, cu credință să o lăudăm. Că astăzi este adusă în Sfânta Sfintelor, să fie crescută Domnului.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cetele fecioarelor, purtând făclii, astăzi petrec împreună cu îngerii pe singură pururea Fecioara și curata Născătoarea de Dumnezeu, în Casa Domnului, ca pe o sfințită dăruire și ca pe un lăcaș preasfințit, în care Dumnezeu în chip de negrăit a locuit, înnoind toată firea oamenilor pentru milostivirea milei.

La Laude

Stihirile Praznicului, din Minei, glas 1

Toată suflarea să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi pe El întru cele înalte; Ţie se cuvine cântare, Dumnezeule. (Ps. 148, 1)

Lăudaţi pe El toţi îngerii Lui, Lăudaţi pe El toate puterile Lui; Ţie se cuvine cântare, Dumnezeule. (Ps. 148, 2)

Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui, lăudaţi-L pe El după mulţimea măririi Lui. (Ps. 150, 2)

Făclii purtând fecioarele, pe pururea Fecioara cu bucurie petrecând-o, vestesc cu adevărat în Spiritul ceea ce va să fie. Că Biserica lui Dumnezeu fiind, Născătoarea de Dumnezeu în Templu cu mărire feciorească este adusă, pruncă fiind.

Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă, lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută. (Ps. 150, 3)

După făgăduința cea sfântă, Născătoare de Dumnezeu, și rodul cel preamărit cu adevărat s-a arătat lumii ca cea mai presus decât toți, care cu bună cinste fiind adusă în Templul lui Dumnezeu, a împlinit rugăciunea celor ce au născut-o, fiind păzită cu dumnezeiescul Spirit.

Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă, lăudaţi-L pe El în strune şi în organe. (Ps. 150, 4)

Cu pâine cerească fiind hrănită, Fecioară, cu credinţă în Templul Domnului, ai născut lumii pe Cuvântul, Pâinea vieţii. Căruia ca o Biserică aleasă şi cu totul fără de prihană, mai înainte ai fost logodită prin Duhul în chip tainic, Mireasă făcându-te lui Dumnezeu şi Tatălui.

Lăudaţi-L pe El în chimvale bine-răsunătoare; lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul. (Ps. 150, 5-6)

Să se deschidă uşa Templului celui de Dumnezeu primitor, că pe ceea ce este Biserică şi scaun Împăratului tuturor, astăzi cu mărire primind-o, Ioachim înăuntru a rânduit-o, sfinţind Domnului pe cea aleasă de El ca Maică a Sa.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Praznicului, glas 2
Astăzi în Templu este adusă Fecioara cea cu totul fără prihană spre sălășluirea Împăratului a toate, Dumnezeul și hrănitorul a toată viața noastră. Astăzi sfințenia cea preacurată ca o junincă de trei ani, în Sfânta Sfintelor este adusă. Acesteia să-i strigăm ca îngerul: Bucură-te, ceea ce numai tu singură ești între femei binecuvântată.

Preotul: Mărire ţie, celui ce ne-ai arătat nouă lumina!

Doxologia mare
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bună voire.
Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, ne închinăm Ție,
Te mărim pe Tine: Îţi mulţumim Ție, pentru mare mărirea Ta.
Doamne Împărate, Dumnezeule ceresc, Părinte atotţinătorule: Doamne Fiule unule născut, Isuse Hristoase, şi Spirite Sfinte.
Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Părintelui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii.
Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui,
şi te îndură spre noi.
Că Tu eşti unul Sfânt, Tu eşti unul Domn Isus Hristos:
întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele bine Te voi cuvânta,
şi voi lăuda numele Tău în veac, şi în veacul veacului,
Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta,
fără de păcat a ne păzi.
Bine eşti cuvântat, Doamne, Dumnezeul Părinţilor noştri,
şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi,
precum am nădăjduit şi noi întru Tine.
Bine eşti cuvântat, Doamne:
învaţă-mă îndreptările Tale. De 3 ori.
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam. Eu am zis: Doamne, miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că am greşit Ție.
Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă, să fac voia Ta,
că Tu eşti Dumnezeul meu.
Că la Tine este izvorul vieţii,
întru lumina Ta vom vedea lumină.
Tinde mila Ta, celor ce Te cunosc pe Tine.
Sfinte Dumnezeule… De 3 ori, cu 3 închinăciuni.
Mărire… Şi acum… Sfinte fără de moarte, îndură-Te spre noi.

Troparul Praznicului, glas 4
Astăzi este începutul buneivoințe a lui Dumnezeu şi propovăduirea mântuirii oamenilor, în Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte îl vesteşte. Acesteia şi noi cu glas mare să-i strigăm: Bucură-te plinirea rânduielii Ziditorului.

Apoi, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.