Utrenia Sf. Nicolae

Cel între sfinți părinte Nicolae, arhiepiscopul Mirei Liciei

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Poporul: Amin.
Preotul: Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire Ție. Împărate ceresc…

Poporul: Sfinte Dumnezeule… Mărire… Și acum… Preasfântă Treime… Doamne, îndură-te spre noi… Mărire… Și acum… Tatăl nostru…
Preotul: Că a ta este împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.
Poporul: Amin. Întru numele Domnului, binecuvântează, Părinte!

Preotul: Mărire sfintei, celei de o ființă, și de viață făcătoarei, și nedespărțitei Treimi, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Apoi:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda ta.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda ta.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.

Cei șase psalmi ai Utreniei

Psalmul 3

Doamne, cât s-au înmulțit, cei ce mă necăjesc,
mulți împotriva mea se ridică!
Mulți zic sufletului meu:
nu este lui mântuire, întru Dumnezeul lui.
Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești,
gloria mea, și Cel ce înalți capul meu.
Cu glasul meu către Domnul am strigat,
și din muntele Lui cel sfânt m-a auzit.
Culcatu-m-am și am adormit;
deșteptatu-m-am iarăși, căci Domnul mă ocrotea.
Nu mă voi teme de miile mulțimii,
de cei ce din toate părțile mă împresoară.
Scoală, Doamne,
mântuiește-mă, Dumnezeul meu.
Că Tu ai bătut pe toți cei ce zadarnic mă dușmănesc;
dinții celor păcătoși i-ai zdrobit.
A Domnului este mântuirea;
și peste poporul Tău vină binecuvântarea Ta.
Și iarăși: Culcatu-m-am și am adormit;
deșteptatu-m-am iarăși, căci Domnul mă ocrotea.

Psalmul 37

Doamne, cu mânia Ta să nu mă mustri,
nici cu urgia Ta să mă cerți,
Că săgețile Tale m-au lovit,
și ai apăsat peste mine mâna Ta.
Nu este vindecare în trupul meu, din cauza mâniei Tale;
nu este pace întru oasele mele, din cauza păcatelor mele.
Că fărădelegile mele au covârșit capul meu,
ca o sarcină grea s-au îngreunat asupra mea.
Rănile mele miros urât și-s pline de puroi,
din cauza nebuniei mele.
Chinuit sunt, și m-am gârbovit de tot;
ziua întreagă, mâhnindu-mă umblam.
Că șalele mele s-au umplut de putreziciune,
și nu este sănătate în trupul meu.
Batjocorit am fost și m-am umilit foarte;
răcnit-am, de suspinarea inimii mele.
Doamne, înaintea Ta e toată dorința mea,
și suspinul meu dinaintea Ta nu s-a ascuns.
Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea
și lumina ochilor mei, nici aceasta, nu este cu mine.
Prietenii mei și vecinii mei spre mine s-au apropiat și s-au oprit;
și cei mai de aproape ai mei, departe au stat.
Și se sileau, cei ce căutau sufletul meu,
și, cei ce căutau cele rele mie, grăiau deșertăciuni,
și vicleșuguri ziua întreagă puneau la cale.
Iar eu, ca un surd, nu auzeam:
și ca un mut, ce nu-și deschide gura sa.
Și m-am făcut ca un om, ce nu aude,
și în gura sa nu are cuvinte de răspuns.
Că, întru Tine, Doamne, am nădăjduit;
Tu mă vei auzi, Doamne Dumnezeul meu.
Că am zis: Nu cumva să se bucure de mine dușmanii mei;
și când s-au clătinat picioarele mele, asupra mea cu îngâmfare au grăit.
Că eu la lovituri mă aștept,
și durerea mea înaintea mea este pururea.
Că fărădelegea mea o voi mărturisi,
și nemângâiat sunt pentru păcatul meu.
Iar dușmanii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine
și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept.
Cei ce-mi răsplătesc rele, în locul celor bune, de rău mă vorbeau,
pentru că eu căutam bunătatea.
Nu mă părăsi, Doamne Dumnezeul meu,
nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu,
Doamne al mântuirii mele.
Și iarăși: Nu mă părăsi, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

Psalmul 62
Dumnezeule, Dumnezeul meu,
pe Tine Te caut dis-de-dimineață.
Însetat-a de Tine sufletul meu, precum și trupul meu,
în pământ pustiu, și neumblat, și fără apă.
De aceea, în locașul Tău cel sfânt m-am arătat Ție,
ca să văd puterea Ta și gloria Ta.
Că mai bună e mila Ta, decât bucuriile vieții;
buzele mele Te vor lăuda.
Pentru aceea, bine Te voi cuvânta în viața mea,
și întru numele Tău voi înălța mâinile mele.
Întocmai ca de măduvă și de grăsime, sătura-se-va sufletul meu
și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea.
Adusu-mi-am aminte de Tine în așternutul meu,
în revărsatul zorilor m-am gândit la Tine.
Că ai fost ajutorul meu;
sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
și dreapta Ta m-a sprijinit.
Iar ei în zadar au căutat sufletul meu,
cufunda-se-vor în cele mai de jos ale pământului;
Da-se-vor în mâinile sabiei,
pradă vor fi șacalilor.
Iar regele se va veseli de Dumnezeu;
lăudat va fi tot cel ce jură întru Dânsul,
că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți.
Și iarăși: În revărsatul zorilor m-am gândit la Tine,
că ai fost ajutorul meu,
și sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
și dreapta Ta m-a sprijinit.

Psalmul 87

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele,
ziua am strigat, și noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea,
Că de rele s-a umplut sufletul meu,
și viața mea de iad s-a apropiat.
Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă;
făcutu-m-am ca un om neajutorat,
între morți voi fi liber.
Asemenea unor răniți ce dorm în mormânt,
de care nu Ți-ai mai adus aminte,
și care din mâna Ta au fost lepădați.
Așezatu-m-au în groapa cea mai dedesubt,
întru întuneric, și în umbra morții.
Asupra mea s-a coborât mânia Ta,
și toate valurile Tale le-ai revărsat peste mine.
Depărtat-ai de la mine pe cunoscuții mei;
pusu-m-au lor urâciune.
Închis sunt, și nu pot ieși;
ochii mei au slăbit de sărăcie.
Strigat-am către Tine, Doamne, ziua întreagă,
întins-am către Tine mâinile mele.
Oare pentru cei morți vei face minuni?
Sau doctorii vor scula din morți, și Te vor mărturisi pe Tine?
Oare va povesti cineva în mormânt mila Ta,
și adevărul Tău, în locul de pierzare?
Oare cunoaște-se-vor întru întuneric minunile Tale,
și dreptatea Ta, în pământ dat uitării?
Iar eu, către Tine, Doamne, am strigat,
și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina.
Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu,
întorci fața Ta de către mine?
Amărât sunt eu și întru necazuri, din tinerețele mele;
iar, când m-am ridicat, fui umilit și fără nădejde.
Peste mine au venit urgiile Tale,
înfricoșările Tale m-au tulburat.
Înconjuratu-m-au asemenea apei,
toată ziua m-au împresurat deodată.
Depărtat-ai de la mine prieten și vecin,
și pe cunoscuții mei, pentru ticăloșie.
Și iarăși: Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat, și noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea.
Psalmul 102

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
și toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui!
Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul,
și nu uita toate binefacerile Lui.
Pe Cel ce iartă toate fărădelegile tale,
pe Cel ce vindecă toate bolile tale.
Pe Cel ce răscumpără din stricăciune viața ta,
pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări.
Pe Cel ce umple de bunătăți pofta ta;
înnoi-se-vor ca ale vulturului tinerețele tale.
Cel ce face milostenie, Domnul,
și judecată dreaptă, tuturor celor ce li se face strâmbătate.
Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise,
fiilor lui Izrael, hotărârile Sale.
Îndurător și milostiv e Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv;
nu până în sfârșit se va mânia, nici până în veac va ține mânie.
Nu după fărădelegile noastre a făcut nouă,
nici după păcatele noastre ne-a răsplătit nouă.
Că, după cât e cerul de înalt de la pământ,
a sporit Domnul mila Sa, peste cei ce se tem de Dânsul.
Pe cât e de departe răsăritul de la apus,
a depărtat de la noi fărădelegile noastre.
Precum miluiește un tată pe fii;
așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul,
Că El a cunoscut făptura noastră,
adusu-și-a aminte, că țărână suntem.
Omul, ca iarba zilele lui,
ca floarea câmpului, așa va înflori;
Că vânt trece peste dânsa, și nu va mai fi,
și nu se va cunoaște nici locul ei.
Iar mila Domnului din veac și până în veac,
spre cei ce se tem de Dânsul,
Și dreptatea Lui spre fiii fiilor, cei ce păzesc legătura Lui,
și-și aduc aminte, ca să împlinească poruncile Lui.
Domnul în cer și-a gătit scaunul
și împărăția Lui toate le stăpânește.
Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei tari în virtute,
care împliniți cuvântul Lui,
ascultând de glasul poruncilor Lui.
Binecuvântați pe Domnul, toate puterile Lui,
slujitorii Lui, care faceți voia Lui.
Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui,
în tot locul stăpânirii Lui;
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.
Și iarăși: În tot locul stăpânirii Lui,
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea,
ascultă cererea mea, întru adevărul Tău,
auzi-mă, întru dreptatea Ta.
Și să nu intri la judecată cu robul Tău,
căci drept, înaintea Ta, nu se va găsi nimeni dintre cei vii.
Că a prigonit dușmanul sufletul meu,
smerit-a până la pământ viața mea.
Așezatu-m-a întru întuneric, ca pe morții veacului,
și s-a mâhnit întru mine spiritul meu,
întru mine s-a tulburat inima mea.
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult,
gânditu-m-am la toate lucrurile Tale,
la faptele mâinilor Tale am cugetat.
Întins-am spre Tine mâinile mele,
sufletul meu, spre Tine, ca un pământ fără de apă.
Degrabă auzi-mă, Doamne,
că a slăbit spiritul meu.
Să nu întorci fața Ta de către mine,
ca să nu mă aseamăn celor ce se coboară în groapă.
Fă-mă să aud dis-de-dimineață mila Ta,
că întru Tine am nădăjduit.
Arată-mi mie, Doamne, calea, pe care voi merge,
că la Tine am ridicat sufletul meu.
Scoate-mă de la dușmanii mei, Doamne,
că la Tine am găsit scăpare.
Învață-mă, să fac voia Ta,
că Tu ești Dumnezeul meu.
Spiritul Tău Cel bun mă va povățui la pământ drept,
pentru numele Tău, Doamne, îmi vei da viață.
Întru dreptatea Ta scoate-vei din necaz, sufletul meu,
și întru mila Ta vei zdrobi pe dușmanii mei.
Și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu,
căci robul Tău sunt eu.
Și iarăși: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta,
și să nu intri la judecată cu robul Tău. (De 3 ori.)
Apoi: Spiritul Tău cel bun mă va povățui la pământ drept.

Mărire…. Și acum….
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Rugăciunile Utreniei

Rugăciunea I
Mulțumim Ție, Doamne Dumnezeul nostru, celui ce ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și ai dat în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm, și să chemăm numele tău cel sfânt; și să ne rugăm îndurărilor tale, celor ce pururea le ai pentru viața noastră. Și acum trimite ajutorul tău peste cei ce stau înaintea feței măririi tale celei sfinte, și așteaptă de la tine bogată milă; și le dă lor, ca slujind ție totdeauna cu frică și cu dragoste, să laude bunătatea ta cea negrăită. — Că ție se cuvine toată mărirea, cinstea, și închinăciunea, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea II
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeul nostru, pentru că lumină sunt poruncile tale pe pământ. Înțelepțește-ne, să facem întru frica ta dreptate și sfințenie; că pe tine te mărim, cel cu adevărat Dumnezeul nostru; pleacă urechea ta, și ne auzi pe noi; și pomenește, Doamne, pe cei ce împreună cu noi sunt de față, și se roagă, pe toți pe nume, și-i mântuiește cu puterea ta; binecuvântează poporul tău și sfințește moștenirea ta; pace dăruiește lumii tale, bisericilor tale, preoților, și tot poporului tău. — Că bine s-a cuvântat, și s-a preamărit preacinstitul, și de mare-cuviință numele tău, al Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea III
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt poruncile tale; învață-ne pe noi, Dumnezeule, dreptatea ta, poruncile tale, și îndreptările tale; luminează ochii minții noastre, ca să nu adormim vreodată în păcate spre moarte; risipește toată negura de pe inimile noastre; dăruiește-ne nouă soarele dreptății, și nevătămată păzește viața noastră, cu pecetea sfântului tău Spirit; îndreptează pașii noștri în calea păcii; dă-ne, să vedem zorile zilei și ziua întru bucurie, ca să-ți înălțăm rugăciunile de dimineața. — Că a ta este stăpânirea, și a ta este împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IV
Stăpâne Dumnezeule, cel ce ești sfânt și necuprins, care ai zis să strălucească lumina întru întuneric, cel ce ne-ai odihnit în somnul de noapte, și ne-ai ridicat spre lauda și ruga bunătății tale, fiind îmblânzit de singură milostivirea ta: primește-ne pe noi, cei ce și acum ne închinăm ție, și după putință îți mulțumim; și ne dăruiește toate cererile cele spre mântuire; arată-ne pe noi fii ai luminii, și ai zilei, și moștenitori ai bunătăților tale cele veșnice. Pomenește, Doamne, întru mulțimea îndurărilor tale, și pe tot poporul tău, ce este de față, și se roagă împreună cu noi, și pe toți frații noștri, care sunt pe uscat, pe mare, și în tot locul stăpânirii tale, care așteaptă iubirea ta de oameni; și tuturor le dăruiește mila ta cea mare. — Ca mântuiți fiind cu sufletul și cu trupul, pururea stăruind cu îndrăzneală, să preamărim numele tău cel minunat și binecuvântat, al Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea V
Vistierule al bunătăților, izvorule ce pururea izvorăști, Părinte sfinte, făcătorule de minuni, atotputernice și atotstăpâni-torule, toți ne închinăm, și ne rugăm ție, chemând milele tale și îndurările tale, spre ajutorul și paza smereniei noastre. Pomenește, Doamne, pe robii tăi, și primește rugăciunile cele de dimineața ale noastre ale tuturor, ca o tămâie înaintea ta, și nu socoti nici pe unul din noi netrebnic; ci pe toți ne păzește cu îndurările tale. Pomenește, Doamne, pe cei ce priveghează și cântă, spre mărirea ta, și a unuia născut Fiului tău și Dumnezeului nostru, și al sfântului tău Spirit. Fii lor ajutor și păzitor; primește rugăciunile lor întru altarul tău cel mai presus de ceruri și înțelegător. — Că tu ești Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VI
Mulțumim ție, Doamne Dumnezeul mântuirilor noastre, că toate le faci spre facerea de bine a vieții noastre, ca totdeauna la tine să ne uităm, la Mântuitorul și Făcătorul de bine al sufletelor noastre; că ne-ai odihnit pe noi în măsura nopții ce a trecut, și ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și ne-ai pus la închinarea cinstitului tău nume. Pentru aceasta ne rugăm ție, Doamne: dă-ne har, și putere, ca să ne învrednicim a cânta ție cu înțelegere, și a te ruga neîncetat cu frică și cu cutremur, îngrijindu-ne de a noastră mântuire, cu ajutorul Hristosului tău. Pomenește, Doamne, și pe cei ce strigă către tine noaptea; auzi-i pe dânșii, și-i miluiește; și sfărâmă sub picioarele lor pe dușmanii cei nevăzuți și potrivnici luptători. — Că tu ești împăratul păcii, și Mântuitorul sufletelor noastre, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor.

Rugăciunea VII
Dumnezeule și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, cel ce ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și împreună ne-ai adunat la ceasul rugăciunii: dă-ne har întru deschiderea gurii noastre, și primește ale noastre mulțumiri cele după putință; și ne învață îndreptările tale; pentru că a ne ruga, precum se cuvine, nu știm, de nu ne vei povățui tu, Doamne, cu Spiritul tău cel sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție: orice am greșit până în ceasul de acum, cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, cu voia sau fără de voie, slăbește, lasă, iartă. Că de te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că la tine este mântuirea. Tu singur ești sfânt, ajutător puternic, păzitor al vieții noastre, și întru tine este cântarea noastră pururea. — Fie stăpânirea împărăției tale pururea binecuvântată și preamărită, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VIII
Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai alungat de la noi trândă-via somnului, și cu chemare sfântă împreună ne-ai chemat, ca și noaptea să înălțăm mâinile noastre, și să te mărturisim pe tine întru judecățile dreptății tale: primește rugăciunile noas-tre, cererile, mărturisirile, slujbele cele de noapte; și ne dăruiește, Dumnezeule, credință ne rușinată, nădejde tare, dragoste nefă-țarnică; binecuvântează intrările și ieșirile, faptele, lucrurile, cu-vintele, gândurile noastre; și ne dă nouă, să ajungem la înce-puturile zilei, lăudând, cântând, și binecuvântând bunătatea milei tale celei negrăite. — Că s-a binecuvântat preasfânt numele tău, și s-a preamărit împărăția ta, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IX
Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoștinței dumnezeirii tale, și deschide ochii minții noastre spre înțelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupului călcându-le, viață sufletească să petrecem, toate cele ce sunt spre bunăplăcerea ta gândind și făcând. — Că tu ești sfințirea și luminarea noastră, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea X
Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin pocăință, iertare ai dăruit oamenilor, și pildă a cunoașterii de păcate, și a mărturisirii, ne-ai arătat pocăința proorocului David spre iertare: însuți, Stăpâne, pe noi cei căzuți în multe și mari greșeli, miluiește-ne după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale curățește fărădelegile noastre. Că ție ți-am greșit, Doamne, celui ce știi și cele nearătate și ascunse ale inimilor oamenilor, și celui ce singur ai putere, de a ierta păcatele; și inimă curată zidind întru noi, și cu spirit stăpânitor întărindu-ne, și bucuria mântuirii tale arătându-ne-o, nu ne lepăda de la fața ta: ci binevoiește, ca un bun și iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă, să-ți aducem jertfă de dreptate, și prinos, întru sfintele tale altare.— Cu mila, și cu îndurările, și cu iubirea de oameni a unuia-născut Fiului tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul, și bunul, și de viață făcătorul tău Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea XI
Dumnezeule Dumnezeul nostru, cel ce ai așezat puteri cuvân-tătoare și înțelegătoare cu vrerea ta, pe tine te rugăm, și ție ne cucerim: primește preamărirea noastră, cea după putință, împreună cu a tuturor făpturilor tale, și ne răsplătește cu darurile cele bogate ale bunătății tale; că ție se pleacă tot genunchiul, al celor cerești, și al celor pământești, și al celor dedesubt, și toată suflarea și făptura laudă mărirea ta cea neajunsă; pentru că singur ești Dumnezeu adevărat și mult milostiv. — Că pe tine te laudă toate puterile cerești, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea XII
Lăudămu-te, cântăm, bine te cuvântăm, și mulțumim ție, Dumnezeul părinților noștri, că ne-a trecut umbra nopții, și ne-ai arătat iarăși lumina zilei; ci ne rugăm bunătății tale: fii milostiv păcatelor noastre, și primește rugăciunea noastră, întru mare mila ta; că la tine scăpăm, la Dumnezeul cel milostiv și atotputernic. Strălucește în inimile noastre soarele cel adevărat al dreptății tale; luminează mintea noastră, și simțurile toate le păzește, ca umblând ca ziua cu bunăcuviință pe calea poruncilor tale, să ajungem la viața cea veșnică — pentru că la tine este izvorul vieții — și să ne învrednicim a fi întru desfătarea luminii tale celei neapropiate. — Că tu ești Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Ectenia mare
Preotul: Cu pace Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-T spre noi.
Pentru sfânt lăcașul acesta, și pentru cei ce cu credință, cu bună cucernicie, și cu frică de Dumnezeu intră într-însul, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru Sfântul Părinte Papa (N), pentru Preafericitul Părinte Arhiepiscop (N), pentru (Înalt) Preasfințitul (Arhi) Episcopul nostru (N), și pentru cinstita Preoțime, întru Hristos Diaconime, pentru tot Clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru autoritățile și oștirea țării noastre, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru țara noastră, orașul (sau satul) acesta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru bună liniștea aerului, și pentru înmulțirea roadelor pământului, și pentru timpuri de pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, și pentru cei robiți, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Apără, mântuiește, miluiește, și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pe preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu Născătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții pomenind-o, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Ție se cuvine toată mărirea, cinstirea, și închinarea, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin

Se cântă Dumnezeu este Domnul, cu stihurile, glas 4
Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Stih 1. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Stih 2. Toate neamurile m-au împresurat, și întru numele Domnului le-am înfrânt.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Stih 3. Nu voi muri, ci voi fi viu, și voi spune lucrurile Domnului.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Stih 4. Piatra, pe care nu au socotit-o ziditorii, aceasta a ajuns cap al unghiului: de la Domnul s-a făcut aceasta, și este minunată în ochii noștri.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Apoi:

Troparul Sfântului Ierarh, glas 4
Îndreptar al credinței și chip al blândeții, învățător al înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul faptelor; pentru aceasta ai câștigat cu umilința cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre. (de 2 ori)

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Al Născătoarei de Dumnezeu
Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-Se întru unire neamestecată și Crucea de bunăvoie pentru noi răbdând; prin care, înviind pe cel întâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Primul rând de sedelne, glas 8
Suindu-te la înălțimea faptelor bune și cu dumnezeiasca strălucire cea de acolo luminându-te, părinte, de minunile Spiritului te-ai arătat cu adevărat strălucit luminător, folositor nebiruit fiind întru ispite. Pentru aceasta, în chip preamărit pe vrăjmaș biruind, minciuna ai alungat și pe oameni i-ai izbăvit de la moarte, Sfinte Nicolae. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Glas 1
Cu razele minunilor strălucești pe pământ, Sfinte Nicolae, înțelepte, și toată limba o îndemni spre mărirea și lauda Celui ce te-a preamărit pe tine pe pământ; pe Care roagă-L să mântuiască de toată primejdia pe cei ce cinstesc cu credință și cu dragoste pomenirea ta, cel ce ești alesul părinților.

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei
Marie, cinstit locaș al Stăpânului, ridică-ne pe noi cei căzuți în adâncul cumplitei deznădăjduiri și al greșelilor și al necazurilor; că tu ești mântuirea păcătoșilor și ajutătoare și sprijinitoare tare și miluiești pe robii tăi.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Al doilea rând de sedelne, glas 4
Înaintestătător al credincioșilor ești, acoperindu-i și păzindu-i pe ei, fericite, și cu adevărat de tot necazul izbăvindu-i, cel ce ești preafrumoasa laudă și mărire a ierarhilor, Nicolae, cuvioase.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei
Ceea ce ești celor din nevoi apărătoare nebiruită și celor ce nădăjduiesc spre tine grabnică rugătoare, mântuiește-mă de primejdii și nu mă trece cu vederea, ceea ce ești tuturor ajutătoare.

Polieleul

Psalmul 134

Robii, robii Domnului! Aliluia.
Lăudați numele Domnului, lăudați, robi, pe Domnul! Aliluia.
Cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru.
Lăudați pe Domnul că este bun Domnul, cântați numelui Lui că este bun.
Că pe Iacob și-a ales sieși Domnl,
Pe Israel spre moștenire Lui.
Că eu am cunoscut că mare este Domnul,
Și Dumnezeul nostru peste toți dumnezeii.
Toate, câte a voit Domnul, a făcut,
În cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile.
Ridicând nori de la marginea pănântului,
Fulgerele spre ploaie le-a făcut, cel ce scoate vânturile din visteriile sale.
Cel ce a bătut cele întâi născute ale Egiptului, de la om până la dobitoc,
Trmis-a semne și minuni în mijlocul tău, Egipte,
Lui Faraon și tuturor slujitorilor lui.
Cel ce a bătut neamuri multe și a ucis împărați tari.
Pe Sion împăratul Amoreilor și pe Og împăratul Basanului, și toate împărățiile lui Hanaan.
Și pământul lor l-a dat moștenire, moștenire lui Israel poporului său.
Doamne, numele tău e în veac și pomenirea Ta în neam și neam.
Că va judeca Domnul pe poporul Său și de robii săi se va îndura.
Idolii neamurilor, argint sunt și aur, lucruri de mâini omenești.
Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea.
Urechi au și nu vor auzi, că nu este suflare în gura lor.
Asemenea lor să fie cei ce fac acestea, și toți cei ce nădăjduiesc într-înșii.
Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul,
Casa lui Aron, binecuvântați pe Domnul,
Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul,
Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul,
Binecuvântat este Domnul din Sion,
Cel ce locuiește în Ierusalim.

Psalmul 135

Mărturisiți-vă Domnului, că e bun, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Mărturisiți-vă Dumnezeului dumnezeilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Mărturisiți-vă Domnului domnilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce singur face minuni mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a făcut cerurile cu înțelegere, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a întărit pământul peste ape, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce însuși a făcut luminătorii cei mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Soarele spre stăpânirea zilei, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Luna și stelele spre stăpânirea nopții, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a bătut Egiptul cu cei întâi-născuți ai lor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a scos pe Israel din mijlocul lor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Cu mână tare și cu braț înalt, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a împărțit Marea Roșie întru despărțiri, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a aruncat pe Faraon și puterea Lui în Marea Roșie, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a trecut pe poporul Său în pustie, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a bătut împărați mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a ucis împărați tari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Pe Sion, împăratul Amoreilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și pe Og, împăratul Vasanului, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și pământul lor l-a dat moștenire, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Moștenire lui Israel robului Său, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Că întru necazul nostru și-a adus aminte de noi Domnul, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și ne-a scăpat de dușmanii noștri, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Cel ce dă nutremânt la tot trupul, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia,
Mărturisiți-vă Dumnezeului cerului, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.

Mărimurile Sfântului Ierarh Nicolae
Stih 1: Auziți acestea toate popoarele. Ascultați toți cei ce locuiți în lume (Ps 48,1).

Pripeală: Veniți, toți pământenii, să lăudăm pe ierarhul Nicolae, pe învățătorul celor din Mira.

Stih 2: Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere (Ps 48,3).

Stih 3: Doamne, iubit-am bunăcuviința casei Tale și locul sălășluirii măririi Tale (Ps 25,8).

Stih 4: Gura dreptului grăiește înțelepciune și limba lui rostește dreptate (Ps 36,30).

Stih 5: Întru pomenire veșnică va fi dreptul, de auzul rău nu se va teme (Ps 111,6).

Stih 6: Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda (Ps 83,5).

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Mărire Ție, Treime Sfântă, Părinte, Cuvântule și Spirite Sfinte: Mărire Ție, Dumnezeule.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, ceea ce ești cu dar dăruită Marie, Domnul este cu tine: și prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că S-a binecuvântat numele Tău și s-a preamărit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Sedealna după Polieleu, glas 4
Ocrotitor fierbinte al Bisericii lui Hristos te-ai arătat Nicolae, nimicind cu îndrăzneală, învățăturile eresurilor celor fără de Dumnezeu și tuturor îndreptar al dreptei credințe te-ai arătat, rugându-te pentru noi toți cei ce urmează dumnezeieștile tale învățături și îndemnuri.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei
Degrab primeștre, stăpână, rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeu, Doamnă, cu totul fără prihană. Dezleagă de asupriri pe cei ce aleargă la tine; sfărâmă meșteșugirile și surpă, Preacurată, îndrăzneala celor fără de Dumnezeu, care se întrarmează împotriva robilor tăi.

Antifonul I al
glasului 4

Din tinerețile mele multe patimi se luptă cu mine; ci Însuți mă sprijinește și mă mântuiește, Mântuitorul meu.

Cei ce urâți Sionul, rușinați veți fi de Domnul; că precum iarba de foc, așa veți fi uscați.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Prin Spiritul Sfânt tot sufletul viază și prin curăție se înalță, luminează-se prin Unimea Treimii, cu sfințenie de taină.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Prin Spiritul Sfânt izvorăsc râurile harului, care adapă toată făptura spre rodire de viață.

Preotul: Înțelepciune! Să luăm aminte.

Prochimen, glas 4
Scumpă este înaintea Domnului moartea cuviosului Lui (Ps 115,6).

Stih: Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? (Ps 115,3).

Scumpă este înaintea Domnului moartea cuviosului Lui.

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.

Preotul: Că sfânt ești Dumnezeul nostru și întru Sfinți Te odihnești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Se cântă Toată suflarea… pe glasul 4
Toată suflarea să laude pe Domnul. — Toată suflarea și toată făptura să laude numele Domnului. — Lăudați pe Dumnezeu întru Sfinții lui.

Apoi:
Preotul: Și pentru ca să ne învrednicim a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu să-l rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-te spre noi, (de 3 ori.)
Preotul: Înțelepciune, drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor!
Poporul: Și spiritului tău.
Preotul: Din Sfânta Evanghelie după Sfântul apostol și evanghelist Ioan, citire:
Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.
Preotul: Să luăm aminte.

Evanghelia după Ioan (10, 9-16):

Zis-a Domnul: Eu sunt ușa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui; și va intra și va ieși și pășune va afla. Furul nu vine decât ca să fure și să junghie și să piardă. Eu am venit ca viață să aibă și din belșug să aibă. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale. Iar cel plătit și cel care nu este păstor, și ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind și lasă oile și fuge; și lupul le răpește și le risipește. Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu are grijă de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc pe ale Mele și ale Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaște Tatăl și Eu cunosc pe Tatăl. Și sufletul Îmi pun pentru oi. Am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc, și vor auzi glasul Meu și va fi o turmă și un păstor.

Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta,
și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea
și de păcatul meu curățește-mă.
Că fărădelegea mea eu o cunosc
și păcatul meu înaintea mea este pururea.
Ție unuia am greșit
și ce este rău înaintea Ta am făcut,
Ca să te arăți drept întru cuvintele Tale
și biruitor să ieși când te vor judeca.
Că iată întru fărădelegi am fost conceput
și în păcate m-a născut maica mea.
Că iată adevărul ai iubit;
cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, le-ai arătat mie.
Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți;
spăla-mă-vei și mai mult decât zăpada mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie și veselie;
bucura-se-vor oasele mele cele umilite.
Întoarce fața Ta de la păcatele mele
și toate fărădelegile mele șterge-le.
Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule
și Spirit drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.
Nu mă lepăda de la fața Ta
și Spiritul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale
și cu Spirit stăpânitor mă întărește.
Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale
și cei păcătoși la Tine se vor întoarce.
Mântuiește-mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide
și gura mea va vesti lauda Ta.
Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi adus;
arderile de tot nu le vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu: spirit umilit;
inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
Bine fă, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
și să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci bineplăcute-Ți vor fi jertfa dreptății,
prinosul și arderile de tot;
atunci vor aduce pe altarul Tău viței.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Glas 2
Pentru rugăciunile ierarhului Tău Nicolae, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre.

Stih, glas 6
Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale șterge fărădelegile noastre.

Stihiră, glas 6
Bine slugă bună și credincioasă! Bine lucrătorule al viei lui Hristos! Tu și greutatea zilei ai purtat și talantul cel dat ție l-ai înmulțit și pe cei ce au venit după tine nu i-ai pizmuit. Pentru aceasta porțile cerurilor ți s-au deschis ție; intră întru bucuria Domnului tău și roagă-te pentru noi, Sfinte Nicolae.

Preotul: Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvântează moștenirea ta; cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări; înalță puterea creștinilor dreptcredincioși; și trimite peste noi milele tale cele bogate: pentru rugăciunile Preacuratei Doamnei noastre, Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu mijlocirile cinstitelor cerești Puteri ale celor fără de trupuri, ale cinstitului mărit profet Înaintemergător și Botezător Ioan; ale sfinților măriți și întru tot lăudați Apostoli; ale celor dintru sfinți Părinții noștri și ai lumii mari Dascăli și Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul, și Ioan Gură-de-aur; și ale celui dintru sfinți părintelui nostru Nicolae Arhiepiscopul de la Mira Liciei, făcătorul de minuni, ale celui dintru sfinți părintelui nostru Nichita al Remesianei, apostolul românilor; ale sfinților măriți și bine învingători Martiri ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători Părinților noștri; ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, rugămu-te, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm ție, și te îndură spre noi.

Poporul: Doamne, îndură-te spre noi — (de 12 ori.)

Preotul, cu glas înalt:
Cu mila, și cu îndurările, și cu iubirea de oameni a unuia născut Fiului tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul, și bunul, și de viață făcătorul tău Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

CANOANELE

Canonul Născătoarei de Dumnezeu, glas 1,
din Minei.
Canonul I al Sfântului Ierarh, glas 2, din Minei.
Canonul II al Sfântului Ierarh, glas 1, din Minei.

Catavasiile Nașterii Domnului, glas 1

Canonul Născătoarei de Dumnezeu

Cântarea I
Irmos:
Cântare de biruință să cântăm toți lui Dumnezeu, Celui ce a făcut minunate semne cu braț înalt și a mântuit pe Israel, căci cu mărire S-a preamăit.

Ceea ce ai născut adâncul înțelepciunii, curată, trimite-mi picături de înțelepciune, Izvorule cel plin de har, ca să preamăresc cu cântări noianul harurilor tale.

Pe tine te laud, prealăudată, pe care te laudă cetele îngerilor, ca pe ceea ce ai născut pe Dumnezeu cel prealăudat, pe Care toată făptura Îl laudă, căci cu mărire S-a preamărit.

Canonul I al Sfântului Ierarh
Cântarea I
Irmos:
Purtătorule de cunună, stând cu oștile îngerești înaintea scaunului lui Hristos, preaînțelepte Nicolae, dăruiește-mi luminarea care să împrăștie întunericul sufletului meu, ca să laud, bucurându-mă, preafericite, pomenirea ta.

Domnul, Cel Ce preamărește pe toți cei ce-L preamăresc pe Dânsul, adăpost te- a dat pe tine credincioșilor, care izbăvești de ispite pe cei ce aleargă la acoperământul tău, Nicolae, și te cheamă cu credință și cu dragoste, preamărite.

Șarpele cel preaviclean, insuflându-mi pofta de a mă asemăna Ziditorului, ca pe un rob m-a răpit; iar prin tine, Preacurată, am fost iarăși chemat înapoi, îndumnezeindu-mă, cu adevărat; că tu, Maica lui Dumnezeu, ai născut pe Cel Ce m-a îndumnezeit pe mine.

Canonul II al Sfântului Ierarh
Cântarea I
Irmos:
Hristos se naște, măriți-L! Hristos din ceruri, întâmpinați-L, Hristos pe pământ, înălțați-vă. Cântați Domnului tot pământul și cu veselie lăudați-L, că s-a preamărit.

Cu limbă și cu buze nepricepute, vin să aduc laudă scurtă și rugăciune înălțimii tale celei de Dumnezeu cinstite, Nicolae; ci, ca un bogat dăruitor, dăruiește-mi mie milostiv pe Mântuitorul și Dumnezeul meu.

Om ceresc fiind, întocmai ca îngerii te-ai arătat pe pământ; văduvelor ai fost mare ocrotitor, celor apăsați, răzbunător și tuturor celor necăjiți, ajutător întru nevoi, Părinte Nicolae.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Cinstesc Treimea cea nezidită: pe Tatăl și pe Fiul, împreună cu Spiritul; o singură Ființă, o Dumnezeire, o Fire neîmpărțită după ființă; trei Ipostasuri pe Care Le înțeleg după fețe și după ipostas.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Fără sămânță ai zămislit pe Cuvântul, pe Unul din Treime, Preacurată, și pe Acesta cu trup L-ai născut, rămânând după naștere întreagă ca și mai înainte. Pe Acesta, ca pe Fiul tău și Dumnezeu, roagă-L pururea pentru noi.

Cântarea I a Catavasiilor Nașterii Domnului, glas 1
H
ristos se naște, măriți-L! Hristos din ceruri, întâmpinați-L, Hristos pe pământ, înălțați-vă. Cântați Domnului tot pământul și cu veselie lăudați-L, că s-a preamărit.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea III
Irmos:
Să se întărească inima mea întru voia Ta, Hristoase Dumnezeule, Care ai întărit cerul a doua oară peste ape și ai întemeiat pământul întru ape, Atotputernice.

Cerul cel preacurat, locașul împăratului, raiul cel cu adevărat fermecător și cu plăcut miros, nădejdea creștinilor, Născătoarea de Dumnezeu să fie lăudată.

Cu cuvântul ai născut pe Cuvântul, Cel Ce cu cuvântul a adus la ființă toată firea cea cuvântătoare împreună cu cea necuvântătoare; Care a izbăvit pe oameni de necuvântare, ceea ce ești preabinecuvântată.

Canonul I al Sfântului Ierarh
Cântarea III
Nicolae fericite, ucenic adevărat al Stăpânului făcându-te, izbăvește din cumplitele nevoi și din moartea amară, pe cei ce aleargă la tine.

Mult-Milostive, curățește pe robii Tăi, dându-le iertare de greșeli, ca un Bun, pentru mijlocirile cele către Tine ale slujitorului Tău Nicolae.

Alină-mi tulburarea patimilor mele, stăpână, și cârmuiește-mi viața, Preasfântă, ceea ce ai născut pe Hristos, întru Care s-a întărit inima mea.

Canonul II al Sfântului Ierarh
Cântarea III
Irmos:
Fiului Celui mai înainte de veci născut fără străcăciune din Tatăl, și mai pe urmă din Fecioara întrupat fără de sămânță, lui Hristos Dumnezeu să-I strigăm: Cel ce ai înălțat cornul noastră, Sfânt ești, Doamne.

PIacă de multe fapte bune, scrisă de nemuritorul și preacuratul deget al lui Hristos Dumnezeu, dobândind în inimă, de Dumnezeu înțelepțite Nicolae, picuri din buzele tale dulceață mai dulce decât fagurul și mierea.

Harul a arătat asupra ta minuni uimitoare; că viața ta cea curată, Nicolae, mai strălucitoare cu adevărat decât tot aurul, prin strălucirea dumnezeiescului Spirit, îmbracă cu totul în lumină sufletele cele întunecate.

Și după moarte viezi, arătându-te lămurit în vise; și pe tineri i-ai izbăvit de moarte în chip minunat, strigând limpede împăratului: nu nedreptăți pe acești bărbați, că din pizmă au fost pârâți.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Milostivă fii mie, Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, celui ce cu greșeli nemăsurate mi-am întinat viața, Părinte și Fiule și Spiritule cel viu, păzindu-mă pretutindeni și pururea nevătămat de tot necazul.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Nădejde de mântuire să dai, Născătoare de Dumnezeu, robilor tăi; și în nevoi și primejdii cu grabnice rugăciuni fii de față, ca să-i aperi și să-i ajuți. Că tu, dumnezeiască mireasă, ești lauda noastră a credincioșilor

Cântarea a III-a a Catavasiilor Nașterii Domnului, glas 1
F
iului Celui mai înainte de veci născut fără străcăciune din Tatăl, și mai pe urmă din Fecioara întrupat fără de sămânță, lui Hristos Dumnezeu să-I strigăm: Cel ce ai înălțat cornul noastră, Sfânt ești, Doamne.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Sedealna Sfântului Ierarh, glas 8
Râu îmbelșugat de tămăduiri și izvor de minuni neîmpuținat te-a arătat pe tine, Nicolae, adâncul milostivirii; că cei amarnic apăsați de boli și cumplit cercați de nenorocirile vieții, află doctorie tămăduitoare, cu adevărat, la toată mâhnirea, în calda ta ocrotire. Pentru aceasta grăim către tine: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greșeli celor ce prăznuiesc cu iubire sfântă pomenirea ta.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pe Înțelepciunea și Cuvântul în pântecele tău zămislind în chip de negrăit, Maica lui Dumnezeu, lumii ai născut pe Cel Ce ține toate; și în brațe ai purtat pe Cel Ce cuprinde toate, pe Dătătorul de hrană al tuturor, pe Făcătorul făpturii și Domnul. Pentru aceasta te rog, Preacurată Fecioară, și cu credință grăiesc către tine, să fiu mântuit de greșeli, când va fi să stau înaintea feței Ziditorului meu. Stăpână, Fecioară curată, ajutorul tău să mi- l dăruiești atunci, că poți toate câte le voiești.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea IV
Irmos:
Cu spiritul văzând mai înainte, Proorocule Avacum, întruparea Cuvântului, propovăduit-ai grăind: când se vor apropia anii, Te vei cunoaște, când va veni vremea, Te vei arăta. Mărire puterii Tale, Doamne!

Pricina morții oamenilor a fost Eva cu povățuirea șarpelui, curată; iar tu, Fecioară, născând prin cuvânt pe Cuvântul, te-ai arătat mijlocitoare nemuririi și a vieții. Pentru aceasta după vrednicie te lăudăm pe tine

Cu spiritul mai dinainte te-au văzut, curată, proorocii: munte, poartă, masă, chivot sfânt, sfeșnic, scaun al vieții, năstrapă și pat, arătându-te pe tine, astfel, Maică a lui Dumnezeu întru închipuiri, a căror plinire o vedem.

Canonul I al Sfântului Ierarh
Cântarea IV
Trăind sub puterea apropiată a razelor Spiritului, ai ajuns purtător de lumină, luminând marginile lumii; înaintea tuturor stând și izbăvind pe toți cei ce cu credință aleargă la tine.

Precum te-ai arătat mai înainte, izbăvind pe tineri de moarte, cuvioase, așa și acum mântuiește-mă pe mine, de toată primejdia, de ispite și de nevoi, preafericite.

Strălucit-ai ca o făclie a faptelor bune, preafericite, făcându-te următor preaales al Stăpânului tău și, fiind chemat, izbăvești pe cei ce cu bună evlavie și cu dragoste te măresc pe tine.

Venit-a la tine Stăpânul și Domnul, întrupându-Se și mântuindu-mă, ca un milostiv, pe mine tot omul. Pentru aceasta strigăm către tine: Bucură- te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești cu totul fără de prihană.

Canonul II al Sfântului Ierarh
Cântarea IV
Irmos:
Toiag din rădăcina lui Iesei și floare dintr-însa, Hristoase, din Fecioară ai odrăslit, Tu Cel lăudat, din muntele cel cu umbra deasă. Venit-ai întrupându-Te din cea neispitită de bărbat, Cel fără de trup și Dumnezeu, mărire puterii Tale, Doamne!

Numele tău singur, ori de câte ori este chemat, izbăvește îndată, cu adevărat, din toate cursele vrăjmașilor pe cei ce grăiesc către tine cu căldură, Sfinte Nicolae. Deci, precum ai izbăvit mai înainte pe voievozi, izbăvește-ne și pe noi de toată nevoia cumplită.

Stând înaintea scaunului lui Dumnezeu, nu înceta a te ruga cu sârguință, înțelepte, pentru noi toți credincioșii robii tăi, minunate Nicolae, ca să fim izbăviți de focul cel veșnic și de vrăjmași, de gândul cel viclean și de răutate.

Pretutindeni izvorăști tămăduiri celor ce cu credință aleargă la tine și izbăvești pe toți din legături. Pentru aceasta schimbă întristarea noastră în bucurie, cu rugăciunile tale cele bine-primite, Nicolae luminate, sfărâmând trufia vrăjmașilor noștri.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Cinstesc stăpânia Dumnezeirii Celei fără de început: pe Tatăl și pe Fiul și pe Preasfântul Spirit, împărăția tuturor; Unimea nedespărțită, Cea a toate făcătoare, una, neîmpărțită, în trei chipuri și fețe osebită pururea.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tu, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, te-ai arătat cu adevărat mai cinstită și mai presus decât oamenii și decât îngerii; că pe Făcătorul tuturor în pântece L-ai zămislit, îmbrăcat în trup de rob, născându-L fără de sămânță. O, minunată priveliște!

Cântarea a IV-a a Catavasiilor Nașterii Domnului, glas 1
T
oiag din rădăcina lui Iesei și floare dintr-însa, Hristoase, din Fecioară ai odrăslit, Tu Cel lăudat, din muntele cel cu umbra deasă. Venit-ai întrupându-Te din cea neispitită de bărbat, Cel fără de trup și Dumnezeu, mărire puterii Tale, Doamne!

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea V
Irmos:
Fă să răsară lumina cea strălucitoare și cea neapropiată nouă, celor ce dis-de-dimineață alergăm la judecățile poruncilor Tale, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Hristoase, Dumnezeul nostru.

Ca un chivot cinstit al sfințeniei și ca un scaun sfânt în chip de foc și ca un palat sfințit ai încăput, stăpână, pe Dumnezeu Atotțiitorul.

Maică neispitită de bărbat, între fecioare și iarăși, tu singură, în chip de negrăit, fecioară între maici te-ai arătat, Preacurată; că ai născut pe Dumnezeu, Cel Ce schimbă firea.

Canonul I al Sfântului Ierarh
Cântarea V
Cu viață plină de dumnezeiască cuviință strălucind, de trei ori fericite, de față stând, ai izbăvit pe cei osândiți cu nedreaptă judecată să fie uciși, care strigau Stăpânului Hristos: alt Dumnezeu afară de Tine nu cunoaștem.

Cel ce privești acum în ceruri, mărirea cea pururea veșnică și te desfătezi de prealuminatele străluciri ale Razei Celei negrăite și dumnezeiești, acoperă-mă pe mine cu ocrotirea ta, cuvioase, preacinstită slugă a lui Hristos.

Ca să cauți chipul Tău cel acoperit de nisipul patimilor, Mântuitorule, ascunzându-Te de puterile cele cerești și întrupându-Te din Fecioară, Te-ai arătat celor ce strigă: alt Dumnezeu afară de Tine nu cunoaștem.

Canonul II al Sfântului Ierarh
Cântarea V
Irmos:
Dumnezeu fiind al păcii și Tatăl îndurărilor, pe Îngerul sfatului Tău celui mare dăruindu-ne pace, L-ai trimis nouă. Deci, povățuiți fiind la lumina cunoștinței de Dumnezeu, de noapte alergând, Te mărim, Iubitorule de oameni.

Propovăduiește și acum, părinte, marea cetate a celor din Mira și ținutul Lichiei și toată seminția, minunatele tale fapte, prin care ai izbăvit pe toți din dureri și din întristări, vrednicule de laudă, Nicolae.

Adăpost al văduvelor și părinte al orfanilor, ajutător preaales al celor din necaz, mângâiere a celor ce plâng, păstor și povățuitor al tuturor celor ce rătăcesc fiind, Nicolae, izbăvește-ne și pe noi din nevoi cu rugăciunile tale.

Mutatu-te-ai de pe pământ la locașurile cele fără materie, unde privești negrăita frumusețe a lui Hristos, arătându-te deopotrivă cu oștile îngerești. Pentru aceasta, cu apostolii și cu mucenicii dănțuind, roagă-te cu osârdie Mântuitorului, Părinte Nicolae.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Măresc cu cinste trei Fețe împreună fără de început, de același scaun și singure stăpânitoare ale unei Dumnezeiri nedespărțite; de Care am fost adus din neființă la ființă, împreună cu îngerii cântând; Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Doamne.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Acoperământul cel mântuitor și nădejdea tuturor, ceea ce ești degrabă de față și mântuiești, milostivește-te acum, Curată, de noi cei ce te chemăm totdeauna în nevoi, că altă ocrotitoare, după Dumnezeu, nu avem.

Cântarea a V-a a Catavasiilor Nașterii Domnului, glas 1

Dumnezeu fiind al păcii și Tatăl îndurărilor, pe Îngerul sfatului Tău celui mare dăruindu-ne pace, L-ai trimis nouă. Deci, povățuiți fiind la lumina cunoștinței de Dumnezeu, de noapte alergând, Te mărim, Iubitorule de oameni.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea VI
Irmos:
Proorocului Ionà urmând grăiesc către Tine: liberează viața mea din stricăciune, Bunule, și mă mântuiește, Mântuitorul lumii, pe mine, cel ce cânt: Mărire Ție!

Ocrotitoarea credincioșilor și bucuria celor întristați, umple de veselie și de bucurie pe robii tăi, cei ce se încred în ocrotirea ta.

Cerul cel înțelegător, Biserica cea curată, chivotul cel sfânt, raiul cel preaplin de desfătare al lui Dumnezeu, în care este pomul vieții, sunt lăudate de mine

Canonul I al Sfântului Ierarh
Cântarea V
Cunună de biruință ți s-a pus după vrednicie pe cap, Nicolae. Deci, ca un biruitor preaales, izbăvește pe cei ce te cheamă pe tine.

Pe mine cel omorât de greșeli, fericite, și dat la fund de furtunile patimilor, arătându-te, mă izbăvește la limanul dumnezeieștii voiri.

Spre tine mi-am pus nădejdea mântuirii mele, Maică, pururea fecioară, și pe tine te pun ocrotitoare tare și neclintită a vieții mele.

Canonul II al Sfântului Ierarh
Cântarea VI
Irmos:
Din pântece pe Ioná ca pe un prunc l-a lepădat fiara mării, precum l-a primit; și în Fecioara sălășluindu-se Cuvântul și trup luând, a ieșit, păzind-o nestricată. Că Cel ce nu a suferit stricăciune, pe ceea ce L-a născut, a păzit-o nevătămată.

Ca un nou Avraam te-ai arătat, Nicolae, aducând mintea ta, ca pe un fiu singur născut al tău, Stăpânului tău și jertfe fără de sânge pururea aducând. Pentru aceasta ai fost binecuvântat, ca un iubitor de străini, părinte, și te-ai făcut Treimii locaș dumnezeiesc și fără de prihană.

Uimitoare și înfricoșătoare minuni lucrează în tot pământul și pe mare departe, stând de față celor primejduiți cu rugăciuni grabnice: celor neputincioși doctor și săracilor hrănitor și ca unul ce porți nume de biruință, biruință te-ai arătat poporului celui credincios împotriva vrăjmașilor.

Cu ochiul minții mai dinainte văzând cele ce aveau să fie, ai umplut de drepte dogme pe toți, vestindu-ne nouă pe Fiul, de o ființă cu Tatăl; și nebunia lui Arie ai pierdut-o, punând înainte, ca stâlp dreptei credințe, cinstitele tale fapte.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Laud și cinstesc Treimea cea nedespărțită, Cea în trei Fețe despărțită pururea și unită în Ființă și în Fire, ca pe o stăpânie una: pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Spirit; Care pe toți îi stăpânește cu puterea și pe toate laolaltă le păzește precum voiește.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Plecând cerurile, Hristos voind S-a sălășluit întreg în pântecele tău, Preacurată; că nesuferind să vadă zidirea mâinilor Sale sub tirania celui înșelător, a venit în chip de rob să izbăvească neamul omenesc.

Cântarea a VI-a a Catavasiilor Nașterii Domnului, glas 1
D
in pântece pe Ioná ca pe un prunc l-a lepădat fiara mării, precum l-a primit; și în Fecioara sălășluindu-se Cuvântul și trup luând, a ieșit, păzind-o nestricată. Că Cel ce nu a suferit stricăciune, pe ceea ce L-a născut, a păzit-o nevătămată.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Tu ești împăratul păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție mărire înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Condacul Sfântului Ierarh, glas 3
În Mira, sfinte, sfințitor te-ai arătat; că Evanghelia lui Hristos plinind- o, cuvioase, ți-ai pus sufletul tău pentru poporul tău; scăpat-ai de moarte pe cei nevinovați. Pentru aceasta te-ai sfințit ca un mare cunoscător al Harului lui Dumnezeu.

Icosul
Să lăudăm acum în cântări pe ierarhul, pe păstorul poporului celui din Mira și pe învățătorul, ca să ne luminăm prin rugăciunile lui. Că iată s-a arătat întreg, curat și nestricat cu duhul, aducând lui Hristos jertfă fără de prihană, jertfă curată și lui Dumnezeu bine primită, ca cel ce este ierarh curat și cu sufletul și cu trupul. Pentru aceasta cu adevărat ocrotitor și apărător al Bisericii s-a arătat, ca un mare preot al harului lui Dumnezeu.

Sinaxar
În această lună, în ziua a șasea, celebrăm amintirea celui dintre sfinți, Părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul Mirei Liciei, făcătorul de minuni.
Pentru rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, îndură-Te de noi și ne mântuiește. Amin.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea VII
Irmos:

Cuptorul, Mântuitorule, se răcorea, iar tinerii dănțuind, cântau: Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri.

Cel Preaînalt te-a arătat pe tine rai însuflețit și cămară curată, îngrădită cu har, porfiră și cer de aur.

Întărește mintea mea cea răzvrătită și cugetul meu cel tulburat îl așază pe piatră neclintită, cu acoperământul tău, Maică Fecioară.

Canonul I al Sfântului Ierarh
Cântarea VII
Cu tăișul ispitelor sunt tăiat, cumplit fiind înțepat, și de porțile iadului m-am apropiat, de necazuri fiind împresurat; mântuiește-mă cu rugăciunile tale, fericite, și mă ridică pe mine, cel ce cânt: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri.

De sclipirile cele fără materie ale Luminii celei neapuse fiind luminat, smulge pe cei chinuiți din întunericul necazurilor și povățuiește la lumina veseliei pe cei ce cântă: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri.

Roagă pe Hristos, Fiul tău și Dumnezeu, Născătoare de Dumnezeu, să izbăvească cu cinstit sângele Său pe cei încercați de cumplite greșeli și de înșelăciunea șarpelui pe cei ce cântă: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri.

Canonul II al Sfântului Ierarh
Cântarea VII
Irmos:
Tinerii în bună credință fiind crescuți, păgâneasca poruncă nebăgând-o în seamă, de groaza focului nu s-au spăimântat, ci, în mijlocul văpăii stând, au cântat: Dumnezeul Părinților noștri, binecuvântat ești.

Doctor preaales al tuturor cumplitelor boli arătându-te, Părinte Nicolae, vindecă neputința sufletului meu, și dă-mi sănătate, ca să cânt: Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat.

Izbăvind de moarte pe voievozii cei de demult, sfinte, i-ai îndemnat să cânte cu credință fierbinte și să mărească pe Hristos Mântuitorul, care au cântat: Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat.

De paharul înțelepciunii apropiindu-ți tainic buzele tale, Părinte Nicolae, de aici ai scos izvoare mai dulci decât mierea și fagurele, strigând popoarelor: Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

O, Treime Preasfântă, pe Tine Te lăudăm, Unime întreit strălucitoare, de o ființă, Părinte și Fiule și Spirite Sfinte, întru Care toți botezându-ne, cântăm: Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

De la toți primind rugăciuni, Născătoare de Dumnezeu, roagă-te Fiului Tău și Dumnezeu, să izbăvească de pedeapsă pe cei ce cu adevărat te cinstesc pe tine și cântă: Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat.

Cântarea a VII-a a Catavasiilor Nașterii Domnului, glas 1
T
inerii în bună credință fiind crescuți, păgâneasca poruncă nebăgând-o în seamă, de groaza focului nu s-au spăimântat, ci, în mijlocul văpăii stând, au cântat: Dumnezeul Părinților noștri, binecuvântat ești.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea VIII
Irmos:
Pe Acela de Care se înfioară îngerii și toate oștile, ca pe Făcătorul și Domnul lăudați-L preoți, slăviți-L tineri, binecuvântați-L popoare și-L preaînălțați întru toți vecii.

Ca o cămară însuflețită și ca o mantie de porfiră insuflată și ca o hlamidă cu roșu vopsită a Împăratului tuturor, te-ai arătat, Fecioară, și ca o porfiră din care totodată s-a vădit trupul Cuvântului, Dumnezeu-Omul.

Zămislit-ai, Preacurată, pe Cel Ce ține toată făptura cu mâna, pe Ziditorul și Dumnezeul nostru, Care în chip de negrăit și de nespus S-a făcut om pentru noi, precum suntem noi, nedespărțindu-Se de ceea ce era mai înainte.

Canonul I al Sfântului Ierarh
Cântarea VIII
Ca un blând și milostiv, eliberează, fericite, din nevoile cumplite care i- au cuprins pe cei ce se găsesc în adâncul ispitelor, dăruindu-le dezlegare, cu rugăciunile tale cele către Mântuitorul Hristos, învățătorule al celor de taină.

Povățuitor al tainelor celor mai presus de minte, slujitor al celor sfinte și cerești fiind, de Dumnezeu înțelepțite, și arhiereu credincios, cere iertare de greșeli de la Mântuitorul nostru, grăitorule de cele tainice.

Mintea mea slăbește acum, căzând întru adâncul necinstei, ca una ce de acolo este cuprinsă de tot felul de rele. Ci tu, Fecioară, vindecă-mă, îmbrăcându-mă în lumina nepătimirii.

Canonul II al Sfântului Ierarh
Cântarea VIII
Irmos:
Cuptorul cel răcorit a închipuit chipul minunii celei mai presus de fire, că n-a ars pe tinerii pe care i-a primit, precum nici focul Dumnezeirii n-a ars pântecele Fecioarei în care a intrat. Pentru aceasta, cântând, să zicem: să laude toată făptura pe Domnul și să-L preaînalțe întru toți vecii.

Cetele patriarhilor și ale Apostolilor, adunările sfinților mucenici, soboarele proorocilor și toată mulțimea pustnicilor fericesc dumnezeiasca ta viață; cu aceia și noi împreună te rugăm pe tine: nu înceta rugându-te pururea către Domnul, să ne păzească pe noi de toată vătămarea.

Preaînalte Împărate a toate, mare Stăpânitor, cu rugăciunile cuviosului păstor împacă viața creștinilor, Cuvinte, și dă, rugămu-ne, binecinstitorilor de Dumnezeu biruință și putere asupra celor rău-credincioși, ca toți pururea să lăudăm puterea Ta și să Te preaînălțăm întru toți vecii.

De Lumina cea neapropiata fiind luminat, părinte, reverși lumină asupra sufletelor celor ce sunt în necaz, risipind toată pâcla întunericului ispitelor și strălucind totdeauna cu raze de veselie inimile noastre; întru care, cu strălucire fiind luminați, cântăm: să binecuvânteze toată făptura pe Domnul și să-L preaînalțe întru toți vecii

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Spiritul Sfânt, Dumnezeu

Ca pe o singură Viață și trei Vieți și ca pe o singură Lumină și trei Lumini lăudăm cu credință Treimea: pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Spirit, urmând cu adevărat învățăturile părintești. Cu care împreună mărturisind dreapta credință, să cântăm: să binecuvânteze toată făptura pe Domnul și să-L preaînalțe întru toți vecii.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

Rugul cel ce ardea de demult fără mistuire în Muntele Sinai a arătat de mai înainte un chip uimitor de lucru, Preacurată Fecioară, dând pe față taina nașterii tale; că focul Dumnezeirii, cel ce s-a sălășluit întru tine, te-a păzit nevătămată. Pentru aceasta te lăudăm întru toți vecii.

Cântarea a VIII-a a Catavasiilor Nașterii Domnului, glas 1
S
ă lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii.

Cuptorul cel răcorit a închipuit chipul minunii celei mai presus de fire, că n-a ars pe tinerii pe care i-a primit, precum nici focul Dumnezeirii n-a ars pântecele Fecioarei în care a intrat. Pentru aceasta, cântând, să zicem: să laude toată făptura pe Domnul și să-L preaînalțe întru toți vecii.

Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica luminii în cântări cinstind-o, să o mărim!

Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea IX
Irmos:
Izvorul cel de viață primitor și pururea curgător, sfeșnicul cel de lumină purtător și cu totul de aur, Biserica cea însuflețită, cortul cel preacurat mai desfătat decât cerurile și decât pământul, pe Născătoarea de Dumnezeu, credincioșii o mărim.

Din izvorul harului tău, adapă-mă pe mine cel aprins de văpaia necazurilor, care mă topesc cumplit, izvorule dătător de har, care ai născut Izvorul cel mare al harurilor, din care cel ce bea, nu va mai înseta niciodată.

Ca pe o cămară împodobită de mire, ca pe un palat însuflețit al Stăpânului, ca pe o porfiră cu totul de aur, ca pe un palat desfătat al lui Hristos, pe tine, stăpâna tuturor, rugându-te, ai milă și mă miluiește.

Canonul I al Sfântului Ierarh
Cântarea IX
Cu strălucirile harului fiind luminat, de Dumnezeu înțelepțite, și luceafăr al dreptei credințe lămurit ajungând, pe cei din ispite îi scapi și pe cei din adâncul mării îi izbăvești, și pe cei flămânzi îi hrănești în chip minunat, preafericite.

Cel ce acum în raiul desfătării te sălășluiești și vezi limpede mărirea cea negrăită, din bolțile cerești privești la cântăreții tăi, izbăvindu-i din patimi, purtătorule de Dumnezeu, preafericite.

Pe înțelepciunea și Puterea și Cuvântul cel ipostatnic al Tatălui, Maica lui Dumnezeu curată, L-ai născut din preacuratele tale sângiuri; biserică luându-Și, și cu dânsa împreunându-Se prin unire în chip nedespărțit.

Canonul II al Sfântului Ierarh
Cântarea IX
Irmos:
Taină străină văd și minunată, cer fiind peștera, scaun de Heruvimi, Fecioara, ieslea sălășluire, întru care s-a culcat Cel neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe care lăudându-L Îl mărim.

Săltați cu spiritul toți iubitorii de praznic; veseliți-vă ceruri, munți și dealuri, Biserică și cetele fecioarelor și ale pustnicilor de pomenirea preafericitului; întru care adunându-ne, pe Mântuitorul să-L mărim.

Să cânte cântări de laudă toate marginile, împodobind cu toții creștetul dumnezeiescului Nicolae, sluga lui Hristos-Dumnezeu, cu cununi de laudă; prin care să ne izbăvim din patimi și din primejdii.

Primește, Nicolae, ca vrednică de tine cântarea acestei mici osteneli, precum Hristos a primit cei doi bănuți ai văduvei. Nu te scârbi de fapta mea, căci din dragoste, iar nu fălindu-mă, am îndrăznit una ca aceasta, de trei ori fericite.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,
Treimea este una cu voia, cea de o ființă, și se desparte în fețe fără despărțire, păzindu-Și pururea puterea: Tatăl și Fiul și Spiritul Cel viu; un Dumnezeu în trei Fețe, pe Care Îl mărim.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

S-a șters toată întristarea cu nașterea ta; și Domnul a ridicat plângerea și toată lacrima de la toată fața, curată Născătoare de Dumnezeu, cu totul fără prihană; prin tine ne împlinim și noi datoriile.

Cântarea a IX-a a Catavasiilor Nașterii Domnului, glas 1
T
aină străină văd și minunată, cer fiind peștera, scaun de Heruvimi, Fecioara, ieslea sălășluire, întru care s-a culcat Cel neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe care lăudându-L Îl mărim.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că pe Tine Te laudă toate Puterile cerești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Luminătoarea Sfântului Ierarh
Pe marele arhipăstor și ierarh, pe întâiul-stătător al celor din Mira, pe Nicolae, toți să-l lăudăm; că a izbăvit pe cei trei bărbați care cu nedreptate aveau să moară și împăratului arătându-se în vis și lui Avlavie, a nimicit judecata cea nedreaptă.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Te-a preamărit foarte Domnul întru minuni, Ierarhe Nicolae, precum în viață și după moarte. Că cine, de va chema numai din toată credința sfânt numele tău, nu va fi îndată auzit, aflând în tine un cald ocrotitor.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Fecioară, ceea ce ai născut înțelepciunea în ipostasul Cuvântului Celui mai presus de ființă, pe Hristos, Doctorul tuturor Care vindecă plăgile și rănile sufletului meu cele cumplite și îndelungate, și potolește gândurile cele necuviincioase ale inimii mele.

La Stihoavnă

Stihirile Sfântului Ierarh, din Minei, glas 1

Toată suflarea să laude pe Domnul! Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați pe El întru cele înalte; Ție se cuvine cântare, Dumnezeule. (Ps. 148, 1)

Lăudați pe El toți îngerii Lui, Lăudați pe El toate puterile Lui; Ție se cuvine cântare, Dumnezeule. (Ps. 148, 2)

Lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea măririi Lui. (Ps. 150, 2)

Zburând ca un pui din cuibul cel de sus al îngerilor, prin florile Bisericii, Nicolae, de trei ori fericite, te roagă pururea lui Dumnezeu pentru noi toți, cei ce ne găsim în nevoile primejdiilor și ale ispitelor și ne izbăvești cu rugăciunile tale.

Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută. (Ps. 150, 3)

Podoaba hainei sfințite ai făcut-o și mai strălucitoare prin sârguința faptelor bune, părinte, purtătorule de Dumnezeu. Pentru aceasta săvârșești nouă lucrurile cele înfricoșătoare ale uimitoarelor tale minuni, slujitorule de cele sfinte, izbăvindu-ne pe noi de cele cumplite.

Lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe. (Ps. 150, 4)

Ajungând cu mintea la frumusețile cele nevăzute, ai înțeles mărirea aceea înfricoșătoare, sfinte al sfinților. Pentru aceasta vestești cereștile cuvinte ale acelor priveliști pururea vii, preasfințite.

Lăudați-L pe El în chimvale bine-răsunătoare; lăudați-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul. (Ps. 150, 5-6)

Precum în vis te-ai arătat înaintea dreptcredinciosului împărat, părinte, și pe cei legați i-ai scăpat de la moarte, roagă-te neîncetat ca și acum, cu rugăciunile tale, să ne izbăvim din ispite, din primejdii și din dureri noi, cei ce cu credință te lăudăm pe tine.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Glas 5
Să trâmbițăm cu trâmbiță de cântări, să săltăm și să dănțuim, bucurându-ne de prăznuirea cea din fiecare an a purtătorului de Dumnezeu părinte. Împărații și conducătorii să alerge împreună și să laude pe cel ce, prin arătarea cea înfricoșătoare în vis, a plecat pe împăratul să elibereze pe cei trei voievozi, ce erau închiși fără de vină. Păstorii și învățătorii adunându-ne, să lăudăm pe păstorul cel întocmai râvnitor Bunului Păstor; cei din boli să lăudăm pe doctorul, cei din primejdii pe izbăvitorul, păcătoșii pe ocrotitorul, săracii vistieria, cei din supărări pe mângâietorul, călătorii pe cel împreună-călător, cei ce sunt pe mare pe cârmuitorul și toți, pe marele ierarh lăudându-l, pe cel ce pretutindenea întâmpină cu căldură, zicând așa: Preasfinte Nicolae, întâmpină-ne și ne scoate din nevoia aceasta de acum, și izbăvește turma ta, cu rugăciunile tale.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Să trâmbițăm cu trâmbiță de cântări, că împărăteasa a toate, Maica- Fecioară, privind de sus, încununează cu binecuvântări pe cei ce o laudă pe dânsa. Împărații și credincioșii să alerge împreună și să o laude cu cântări pe Împărăteasa care a născut pe împăratul, Cel ce bine a voit a elibera, cu iubirea de oameni, pe cei stăpâniți odinioară de moarte. Păstorii și învățătorii, adunându-ne, să lăudăm pe preacurata Maica Bunului Păstor, sfeșnicul cel lucitor ca aurul, norul cel purtător de lumină, pe cea mai desfătată decât cerurile, chivotul cel însuflețit, scaunul Stăpânului cel în chipul focului, năstrapa de aur cea de mană primitoare, ușa Cuvântului cea încuiată, izbăvirea tuturor creștinilor; și cu cântări de Dumnezeu cuvântătoare lăudând-o, așa să zicem: cămară a Cuvântului, învrednicește- ne pe noi smeriții de Împărăția Cerurilor; că nimic nu este cu neputință mijlocirii tale.

Preotul: Mărire ție, celui ce ne-ai arătat nouă lumina!

Doxologia mare
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bună voire.
Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, ne închinăm Ție,
Te mărim pe Tine: Îți mulțumim Ție, pentru mare mărirea Ta.
Doamne Împărate, Dumnezeule ceresc, Părinte atotținătorule: Doamne Fiule unule născut, Isuse Hristoase, și Spirite Sfinte.
Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Părintelui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici pă-catele lumii.
Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui,
și te îndură spre noi.
Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn Isus Hristos:
întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele bine Te voi cuvânta,
și voi lăuda numele Tău în veac, și în veacul veacului,
Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta,
fără de păcat a ne păzi.
Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul Părinților noștri,
și lăudat și preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi,
precum am nădăjduit și noi întru Tine.
Bine ești cuvântat, Doamne:
învață-mă îndreptările Tale. De 3 ori.
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis: Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție.
Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă, să fac voia Ta,
că Tu ești Dumnezeul meu.
Că la Tine este izvorul vieții,
întru lumina Ta vom vedea lumină.
Tinde mila Ta, celor ce Te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule… De 3 ori, cu 3 închinăciuni.
Mărire… Și acum… Sfinte fără de moarte, îndură-Te spre noi.

Troparul Sfântului Ierarh, glas 4
Îndreprat al credinței și chip al blândeții, învățător al înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul faptelor; pentru aceasta ai câștigat cu umilința cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre.

Apoi, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.

Dacă după doxologia mare nu se intră în Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, atunci urmează ecteniile și Apolisul (dezlegarea deplină).

Preotul: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru Sfântul Părinte Papa (N.), pentru Preafericitul Părinte Arhiepiscop (N.), pentru (Înalt) Preasfințit (Arhi) Episcopul nostru (N.) și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru autoritățile și oștirea țării, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lor.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori ai sfintei Bisericii acesteia.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, ștergerea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, frații sfintei Bisericii acesteia.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi

Preotul: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfânta și preacinstita biserica aceasta, pentru cei ce trudesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce este de față și așteaptă de la Tine mare și multă milă.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți dreptcredincioșii creștini.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul, cu glas înalt:
Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și Ție mărire Îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Preotul: Să plinim rugăciunile noastre cele de dimineață, Domnului.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Apără, mântuiește, miluiește, și ne păzește, Dumnezeule, cu darul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Ziua toată desăvârșit sfântă, cu pace și fără de păcate, de la Domnul să cerem.

Poporul: Dă-ne, Doamne.

Înger de pace, credincios călăuzitor, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.

Poporul: Dă-ne, Doamne.

Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem.

Poporul: Dă-ne, Doamne.

Cele bune și de folos sufletelor noastre, și pace lumii, de la Domnul să cerem.
Poporul: Dă-ne, Doamne.

Cealaltă vreme a vieții noastre în pace, și întru pocăință a o săvârși, de la Domnul să cerem.

Poporul: Dă-ne, Doamne.

Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără de patimă, ne rușinat, cu pace, și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, de la Domnul să cerem.

Poporul: Dă-ne, Doamne.

Pe preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu Născătoarea, și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni ești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin

Preotul: Pace tuturor.

Poporul: Și spiritului tău.

Preotul: Capetele noastre Domnului să le plecăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Rugăciunea plecării capetelor
Doamne Sfinte, Care întru cele de sus locuiești și spre cei smeriți privești și, cu ochiul Tău cel a toate văzător, privești peste toată făptura, Ție am plecat cerbicea sufletului și trupului nostru și ne rugăm Ție, Sfinte al sfinților: Întinde mâna Ta cea nevăzută, din sfântul Tău locaș, și ne binecuvintează pe toți; și orice am greșit, cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile Tale cele din lume și cele mai presus de lume.

Preotul, cu glas înalt:
Că Ție ți se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin

Apolisul
(Dezlegarea deplină)
Preotul: Înțelepciune.
Poporul: Binecuvântează, Părinte.
Preotul: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Poporul: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credință a cucernicilor și dreptcredincioșilor creștini, împreună cu sfântă biserica aceasta, în vecii vecilor.
Preotul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Poporul: Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Preotul: Mărire Ție, Hristoase Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire Ție.
Poporul: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Doamne, îndură-Te spre noi, de 3 ori. — Părinte, binecuvântează.
Preotul: Hristos, Adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirei Liciei, ale sfinților, drepților și dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, fiind bun și iubitor de oameni.

Poporul: Amin

Preotul: Pentru rugăciunile sfinților Părinților noștri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

Poporul: Amin.