Utrenia Sfinților Petru și Pavel

29 Iunie

Sfinții Apostoli Petru și Pavel.
Încheierea Praznicului Cincizecimii.

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Poporul: Amin.
Preotul: Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire Ție. Împărate ceresc…

Poporul: Sfinte Dumnezeule… Mărire… Și acum… Preasfântă Treime… Doamne, îndură-te spre noi… Mărire… Și acum… Tatăl nostru…
Preotul: Că a ta este împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.
Poporul: Amin. Întru numele Domnului, binecuvântează, Părinte!

Preotul: Mărire sfintei, celei de o ființă, și de viață făcătoarei, și nedespărțitei Treimi, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Apoi:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda ta.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda ta.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.

Psalmul 3

Doamne, cât s-au înmulțit, cei ce mă necăjesc,
mulți împotriva mea se ridică!
Mulți zic sufletului meu:
nu este lui mântuire, întru Dumnezeul lui.
Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești,
gloria mea, și Cel ce înalți capul meu.
Cu glasul meu către Domnul am strigat,
și din muntele Lui cel sfânt m-a auzit.
Culcatu-m-am și am adormit;
deșteptatu-m-am iarăși, căci Domnul mă ocrotea.
Nu mă voi teme de miile mulțimii,
de cei ce din toate părțile mă împresoară.
Scoală, Doamne,
mântuiește-mă, Dumnezeul meu.
Că Tu ai bătut pe toți cei ce zadarnic mă dușmănesc;
dinții celor păcătoși i-ai zdrobit.
A Domnului este mântuirea;
și peste poporul Tău vină binecuvântarea Ta.
Și iarăși: Culcatu-m-am și am adormit;
deșteptatu-m-am iarăși, căci Domnul mă ocrotea.

Psalmul 37

Doamne, cu mânia Ta să nu mă mustri,
nici cu urgia Ta să mă cerți,
Că săgețile Tale m-au lovit,
și ai apăsat peste mine mâna Ta.
Nu este vindecare în trupul meu, din cauza mâniei Tale;
nu este pace întru oasele mele, din cauza păcatelor mele.
Că fărădelegile mele au covârșit capul meu,
ca o sarcină grea s-au îngreunat asupra mea.
Rănile mele miros urât și-s pline de puroi,
din cauza nebuniei mele.
Chinuit sunt, și m-am gârbovit de tot;
ziua întreagă, mâhnindu-mă umblam.
Că șalele mele s-au umplut de putreziciune,
și nu este sănătate în trupul meu.
Batjocorit am fost și m-am umilit foarte;
răcnit-am, de suspinarea inimii mele.
Doamne, înaintea Ta e toată dorința mea,
și suspinul meu dinaintea Ta nu s-a ascuns.
Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea
și lumina ochilor mei, nici aceasta, nu este cu mine.
Prietenii mei și vecinii mei spre mine s-au apropiat și s-au oprit;
și cei mai de aproape ai mei, departe au stat.
Și se sileau, cei ce căutau sufletul meu,
și, cei ce căutau cele rele mie, grăiau deșertăciuni,
și vicleșuguri ziua întreagă puneau la cale.
Iar eu, ca un surd, nu auzeam:
și ca un mut, ce nu-și deschide gura sa.
Și m-am făcut ca un om, ce nu aude,
și în gura sa nu are cuvinte de răspuns.
Că, întru Tine, Doamne, am nădăjduit;
Tu mă vei auzi, Doamne Dumnezeul meu.
Că am zis: Nu cumva să se bucure de mine dușmanii mei;
și când s-au clătinat picioarele mele, asupra mea cu îngâmfare au grăit.
Că eu la lovituri mă aștept,
și durerea mea înaintea mea este pururea.
Că fărădelegea mea o voi mărturisi,
și nemângâiat sunt pentru păcatul meu.
Iar dușmanii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine
și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept.
Cei ce-mi răsplătesc rele, în locul celor bune, de rău mă vorbeau,
pentru că eu căutam bunătatea.
Nu mă părăsi, Doamne Dumnezeul meu,
nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu,
Doamne al mântuirii mele.
Și iarăși: Nu mă părăsi, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

Psalmul 62
Dumnezeule, Dumnezeul meu,
pe Tine Te caut dis-de-dimineață.
Însetat-a de Tine sufletul meu, precum și trupul meu,
în pământ pustiu, și neumblat, și fără apă.
De aceea, în locașul Tău cel sfânt m-am arătat Ție,
ca să văd puterea Ta și gloria Ta.
Că mai bună e mila Ta, decât bucuriile vieții;
buzele mele Te vor lăuda.
Pentru aceea, bine Te voi cuvânta în viața mea,
și întru numele Tău voi înălța mâinile mele.
Întocmai ca de măduvă și de grăsime, sătura-se-va sufletul meu
și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea.
Adusu-mi-am aminte de Tine în așternutul meu,
în revărsatul zorilor m-am gândit la Tine.
Că ai fost ajutorul meu;
sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
și dreapta Ta m-a sprijinit.
Iar ei în zadar au căutat sufletul meu,
cufunda-se-vor în cele mai de jos ale pământului;
Da-se-vor în mâinile sabiei,
pradă vor fi șacalilor.
Iar regele se va veseli de Dumnezeu;
lăudat va fi tot cel ce jură întru Dânsul,
că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți.
Și iarăși: În revărsatul zorilor m-am gândit la Tine,
că ai fost ajutorul meu,
și sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
și dreapta Ta m-a sprijinit.

Psalmul 87

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele,
ziua am strigat, și noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea,
Că de rele s-a umplut sufletul meu,
și viața mea de iad s-a apropiat.
Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă;
făcutu-m-am ca un om neajutorat,
între morți voi fi liber.
Asemenea unor răniți ce dorm în mormânt,
de care nu Ți-ai mai adus aminte,
și care din mâna Ta au fost lepădați.
Așezatu-m-au în groapa cea mai dedesubt,
întru întuneric, și în umbra morții.
Asupra mea s-a coborât mânia Ta,
și toate valurile Tale le-ai revărsat peste mine.
Depărtat-ai de la mine pe cunoscuții mei;
pusu-m-au lor urâciune.
Închis sunt, și nu pot ieși;
ochii mei au slăbit de sărăcie.
Strigat-am către Tine, Doamne, ziua întreagă,
întins-am către Tine mâinile mele.
Oare pentru cei morți vei face minuni?
Sau doctorii vor scula din morți, și Te vor mărturisi pe Tine?
Oare va povesti cineva în mormânt mila Ta,
și adevărul Tău, în locul de pierzare?
Oare cunoaște-se-vor întru întuneric minunile Tale,
și dreptatea Ta, în pământ dat uitării?
Iar eu, către Tine, Doamne, am strigat,
și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina.
Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu,
întorci fața Ta de către mine?
Amărât sunt eu și întru necazuri, din tinerețele mele;
iar, când m-am ridicat, fui umilit și fără nădejde.
Peste mine au venit urgiile Tale,
înfricoșările Tale m-au tulburat.
Înconjuratu-m-au asemenea apei,
toată ziua m-au împresurat deodată.
Depărtat-ai de la mine prieten și vecin,
și pe cunoscuții mei, pentru ticăloșie.
Și iarăși: Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat, și noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea.

Psalmul 102

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
și toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui!
Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul,
și nu uita toate binefacerile Lui.
Pe Cel ce iartă toate fărădelegile tale,
pe Cel ce vindecă toate bolile tale.
Pe Cel ce răscumpără din stricăciune viața ta,
pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări.
Pe Cel ce umple de bunătăți pofta ta;
înnoi-se-vor ca ale vulturului tinerețele tale.
Cel ce face milostenie, Domnul,
și judecată dreaptă, tuturor celor ce li se face strâmbătate.
Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise,
fiilor lui Izrael, hotărârile Sale.
Îndurător și milostiv e Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv;
nu până în sfârșit se va mânia, nici până în veac va ține mânie.
Nu după fărădelegile noastre a făcut nouă,
nici după păcatele noastre ne-a răsplătit nouă.
Că, după cât e cerul de înalt de la pământ,
a sporit Domnul mila Sa, peste cei ce se tem de Dânsul.
Pe cât e de departe răsăritul de la apus,
a depărtat de la noi fărădelegile noastre.
Precum miluiește un tată pe fii;
așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul,
Că El a cunoscut făptura noastră,
adusu-și-a aminte, că țărână suntem.
Omul, ca iarba zilele lui,
ca floarea câmpului, așa va înflori;
Că vânt trece peste dânsa, și nu va mai fi,
și nu se va cunoaște nici locul ei.
Iar mila Domnului din veac și până în veac,
spre cei ce se tem de Dânsul,
Și dreptatea Lui spre fiii fiilor, cei ce păzesc legătura Lui,
și-și aduc aminte, ca să împlinească poruncile Lui.
Domnul în cer și-a gătit scaunul
și împărăția Lui toate le stăpânește.
Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei tari în virtute,
care împliniți cuvântul Lui,
ascultând de glasul poruncilor Lui.
Binecuvântați pe Domnul, toate puterile Lui,
slujitorii Lui, care faceți voia Lui.
Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui,
în tot locul stăpânirii Lui;
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.
Și iarăși: În tot locul stăpânirii Lui,
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea,
ascultă cererea mea, întru adevărul Tău,
auzi-mă, întru dreptatea Ta.
Și să nu intri la judecată cu robul Tău,
căci drept, înaintea Ta, nu se va găsi nimeni dintre cei vii.
Că a prigonit dușmanul sufletul meu,
smerit-a până la pământ viața mea.
Așezatu-m-a întru întuneric, ca pe morții veacului,
și s-a mâhnit întru mine spiritul meu,
întru mine s-a tulburat inima mea.
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult,
gânditu-m-am la toate lucrurile Tale,
la faptele mâinilor Tale am cugetat.
Întins-am spre Tine mâinile mele,
sufletul meu, spre Tine, ca un pământ fără de apă.
Degrabă auzi-mă, Doamne,
că a slăbit spiritul meu.
Să nu întorci fața Ta de către mine,
ca să nu mă aseamăn celor ce se coboară în groapă.
Fă-mă să aud dis-de-dimineață mila Ta,
că întru Tine am nădăjduit.
Arată-mi mie, Doamne, calea, pe care voi merge,
că la Tine am ridicat sufletul meu.
Scoate-mă de la dușmanii mei, Doamne,
că la Tine am găsit scăpare.
Învață-mă, să fac voia Ta,
că Tu ești Dumnezeul meu.
Spiritul Tău Cel bun mă va povățui la pământ drept,
pentru numele Tău, Doamne, îmi vei da viață.
Întru dreptatea Ta scoate-vei din necaz, sufletul meu,
și întru mila Ta vei zdrobi pe dușmanii mei.
Și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu,
căci robul Tău sunt eu.
Și iarăși: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta,
și să nu intri la judecată cu robul Tău. (De 3 ori.)
Apoi: Spiritul Tău cel bun mă va povățui la pământ drept.

Mărire…. Și acum….
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Rugăciunile Utreniei

Rugăciunea I
Mulțumim Ție, Doamne Dumnezeul nostru, celui ce ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și ai dat în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm, și să chemăm numele tău cel sfânt; și să ne rugăm îndurărilor tale, celor ce pururea le ai pentru viața noastră. Și acum trimite ajutorul tău peste cei ce stau înaintea feței măririi tale celei sfinte, și așteaptă de la tine bogată milă; și le dă lor, ca slujind ție totdeauna cu frică și cu dragoste, să laude bunătatea ta cea negrăită. — Că ție se cuvine toată mărirea, cinstea, și închinăciunea, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea II
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeul nostru, pentru că lumină sunt poruncile tale pe pământ. Înțelepțește-ne, să facem întru frica ta dreptate și sfințenie; că pe tine te mărim, cel cu adevărat Dumnezeul nostru; pleacă urechea ta, și ne auzi pe noi; și pomenește, Doamne, pe cei ce împreună cu noi sunt de față, și se roagă, pe toți pe nume, și-i mântuiește cu puterea ta; binecuvântează poporul tău și sfințește moștenirea ta; pace dăruiește lumii tale, bisericilor tale, preoților, și tot poporului tău. — Că bine s-a cuvântat, și s-a preamărit preacinstitul, și de mare-cuviință numele tău, al Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea III
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt poruncile tale; învață-ne pe noi, Dumnezeule, dreptatea ta, poruncile tale, și îndreptările tale; luminează ochii minții noastre, ca să nu adormim vreodată în păcate spre moarte; risipește toată negura de pe inimile noastre; dăruiește-ne nouă soarele dreptății, și nevătămată păzește viața noastră, cu pecetea sfântului tău Spirit; îndreptează pașii noștri în calea păcii; dă-ne, să vedem zorile zilei și ziua întru bucurie, ca să-ți înălțăm rugăciunile de dimineața. — Că a ta este stăpânirea, și a ta este împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IV
Stăpâne Dumnezeule, cel ce ești sfânt și necuprins, care ai zis să strălucească lumina întru întuneric, cel ce ne-ai odihnit în somnul de noapte, și ne-ai ridicat spre lauda și ruga bunătății tale, fiind îmblânzit de singură milostivirea ta: primește-ne pe noi, cei ce și acum ne închinăm ție, și după putință îți mulțumim; și ne dăruiește toate cererile cele spre mântuire; arată-ne pe noi fii ai luminii, și ai zilei, și moștenitori ai bunătăților tale cele veșnice. Pomenește, Doamne, întru mulțimea îndurărilor tale, și pe tot poporul tău, ce este de față, și se roagă împreună cu noi, și pe toți frații noștri, care sunt pe uscat, pe mare, și în tot locul stăpânirii tale, care așteaptă iubirea ta de oameni; și tuturor le dăruiește mila ta cea mare. — Ca mântuiți fiind cu sufletul și cu trupul, pururea stăruind cu îndrăzneală, să preamărim numele tău cel minunat și binecuvântat, al Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea V
Vistierule al bunătăților, izvorule ce pururea izvorăști, Părinte sfinte, făcătorule de minuni, atotputernice și atotstăpâni-torule, toți ne închinăm, și ne rugăm ție, chemând milele tale și îndurările tale, spre ajutorul și paza smereniei noastre. Pomenește, Doamne, pe robii tăi, și primește rugăciunile cele de dimineața ale noastre ale tuturor, ca o tămâie înaintea ta, și nu socoti nici pe unul din noi netrebnic; ci pe toți ne păzește cu îndurările tale. Pomenește, Doamne, pe cei ce priveghează și cântă, spre mărirea ta, și a unuia născut Fiului tău și Dumnezeului nostru, și al sfântului tău Spirit. Fii lor ajutor și păzitor; primește rugăciunile lor întru altarul tău cel mai presus de ceruri și înțelegător. — Că tu ești Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VI
Mulțumim ție, Doamne Dumnezeul mântuirilor noastre, că toate le faci spre facerea de bine a vieții noastre, ca totdeauna la tine să ne uităm, la Mântuitorul și Făcătorul de bine al sufletelor noastre; că ne-ai odihnit pe noi în măsura nopții ce a trecut, și ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și ne-ai pus la închinarea cinstitului tău nume. Pentru aceasta ne rugăm ție, Doamne: dă-ne har, și putere, ca să ne învrednicim a cânta ție cu înțelegere, și a te ruga neîncetat cu frică și cu cutremur, îngrijindu-ne de a noastră mântuire, cu ajutorul Hristosului tău. Pomenește, Doamne, și pe cei ce strigă către tine noaptea; auzi-i pe dânșii, și-i miluiește; și sfărâmă sub picioarele lor pe dușmanii cei nevăzuți și potrivnici luptători. — Că tu ești împăratul păcii, și Mântuitorul sufletelor noastre, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor.

Rugăciunea VII
Dumnezeule și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, cel ce ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și împreună ne-ai adunat la ceasul rugăciunii: dă-ne har întru deschiderea gurii noastre, și primește ale noastre mulțumiri cele după putință; și ne învață îndreptările tale; pentru că a ne ruga, precum se cuvine, nu știm, de nu ne vei povățui tu, Doamne, cu Spiritul tău cel sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție: orice am greșit până în ceasul de acum, cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, cu voia sau fără de voie, slăbește, lasă, iartă. Că de te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că la tine este mântuirea. Tu singur ești sfânt, ajutător puternic, păzitor al vieții noastre, și întru tine este cântarea noastră pururea. — Fie stăpânirea împărăției tale pururea binecuvântată și preamărită, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VIII
Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai alungat de la noi trândă-via somnului, și cu chemare sfântă împreună ne-ai chemat, ca și noaptea să înălțăm mâinile noastre, și să te mărturisim pe tine întru judecățile dreptății tale: primește rugăciunile noas-tre, cererile, mărturisirile, slujbele cele de noapte; și ne dăruiește, Dumnezeule, credință ne rușinată, nădejde tare, dragoste nefă-țarnică; binecuvântează intrările și ieșirile, faptele, lucrurile, cu-vintele, gândurile noastre; și ne dă nouă, să ajungem la înce-puturile zilei, lăudând, cântând, și binecuvântând bunătatea milei tale celei negrăite. — Că s-a binecuvântat preasfânt numele tău, și s-a preamărit împărăția ta, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IX
Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoștinței dumnezeirii tale, și deschide ochii minții noastre spre înțelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupului călcându-le, viață sufletească să petre-cem, toate cele ce sunt spre bunăplăcerea ta gândind și făcând. — Că tu ești sfințirea și luminarea noastră, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea X
Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin pocăință, iertare ai dăruit oamenilor, și pildă a cunoașterii de păcate, și a mărturisirii, ne-ai arătat pocăința proorocului David spre iertare: însuți, Stăpâne, pe noi cei căzuți în multe și mari greșeli, miluiește-ne după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale curățește fărădelegile noastre. Că ție ți-am greșit, Doamne, celui ce știi și cele nearătate și ascunse ale inimilor oamenilor, și celui ce singur ai putere, de a ierta păcatele; și inimă curată zidind întru noi, și cu spirit stăpânitor întărindu-ne, și bucuria mântuirii tale arătându-ne-o, nu ne lepăda de la fața ta: ci binevoiește, ca un bun și iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă, să-ți aducem jertfă de dreptate, și prinos, întru sfintele tale altare.— Cu mila, și cu îndurările, și cu iubirea de oameni a unuia-născut Fiului tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul, și bunul, și de viață făcătorul tău Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea XI
Dumnezeule Dumnezeul nostru, cel ce ai așezat puteri cuvân-tătoare și înțelegătoare cu vrerea ta, pe tine te rugăm, și ție ne cucerim: primește preamărirea noastră, cea după putință, împreună cu a tuturor făpturilor tale, și ne răsplătește cu darurile cele bogate ale bunătății tale; că ție se pleacă tot genunchiul, al celor cerești, și al celor pământești, și al celor dedesubt, și toată suflarea și făptura laudă mărirea ta cea neajunsă; pentru că singur ești Dumnezeu adevărat și mult milostiv. — Că pe tine te laudă toate puterile cerești, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea XII
Lăudămu-te, cântăm, bine te cuvântăm, și mulțumim ție, Dumnezeul părinților noștri, că ne-a trecut umbra nopții, și ne-ai arătat iarăși lumina zilei; ci ne rugăm bunătății tale: fii milostiv păcatelor noastre, și primește rugăciunea noastră, întru mare mila ta; că la tine scăpăm, la Dumnezeul cel milostiv și atotputernic. Strălucește în inimile noastre soarele cel adevărat al dreptății tale; luminează mintea noastră, și simțurile toate le păzește, ca umblând ca ziua cu bunăcuviință pe calea poruncilor tale, să ajungem la viața cea veșnică — pentru că la tine este izvorul vieții — și să ne învrednicim a fi întru desfătarea luminii tale celei neapropiate. — Că tu ești Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Ectenia mare

Cu pace Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
Pentru sfânt lăcașul acesta, și pentru cei ce cu credință, cu bună cucernicie, și cu frică de Dumnezeu intră într-însul, Domnului să ne rugăm.
Pentru Sfântul Părinte Papa (N), pentru Preafericitul Părinte Arhiepiscop (N), pentru (Înalt) Preasfințitul (Arhi) Episcopul nostru (N), și pentru cinstita Preoțime, întru Hristos Diaconime, pentru tot Clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.
Pentru autoritățile și oștirea țării noastre, Domnului să ne rugăm.
Pentru țara noastră, orașul (sau satul) acesta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.
Pentru bună liniștea aerului, și pentru înmulțirea roadelor pământului, și pentru timpuri de pace, Domnului să ne rugăm.
Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, și pentru cei robiți, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.
Apără, mântuiește, miluiește, și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Pe preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu Născătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții pomenind-o, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Ție se cuvine toată mărirea, cinstirea, și închinarea, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin

Se cântă Dumnezeu este Domnul, cu stihurile, glas 8
Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.
Stih 1. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Stih 2. Toate neamurile m-au împresurat, și întru numele Domnului le-am înfrânt.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Stih 3. Nu voi muri, ci voi fi viu, și voi spune lucrurile Domnului.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Stih 4. Piatra, pe care nu au socotit-o ziditorii, aceasta a ajuns cap al unghiului: de la Domnul s-a făcut aceasta, și este minunată în ochii noștri.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Apoi:

Troparul Cincizecimii, glas 8
Binecuvântat ești Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce preaînțelepți pe pescari i-ai arătat, trimițându-le Spiritul Sfânt, și printr-înșii lumea ai vânat, iubitorule de oameni, mărire Ție. (de două ori)

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Troparul Sfinților Apostoli, glas 4
Cei ce sunteți între Apostoli mai întâi pe scaun șezători, și lumii Învățători, Stăpânului tuturor rugați-vă pace lumii să dăruiască, și sufletelor noastre mare milă.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Troparul Cincizecimii, glas 8
Binecuvântat ești Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce preaînțelepți pe pescari i-ai arătat, trimițându-le Spiritul Sfânt, și printr-înșii lumea ai vânat, iubitorule de oameni, mărire Ție. (o dată)

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Sedelne Praznicului, glas 4
Praznicul cel după praznice și cel mai din urmă să-l prăznuim noi, credincioșii, în chip luminat; aceasta este Cincizecimea, plinirea făgăduinței și a sorocului. Că în aceasta focul Mângâietorului S-a coborât de-a dreptul pe pământ, în chip de limbi, și a luminat pe Ucenici, făcându-i cunoscători ai tainelor cerești. Lumina Mângâietorului a venit și lumea a luminat.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Praznicul cel după praznice și cel mai din urmă să-l prăznuim noi, credincioșii, în chip luminat; aceasta este Cincizecimea, plinirea făgăduinței și a sorocului. Că în aceasta focul Mângâietorului S-a coborât de-a dreptul pe pământ, în chip de limbi, și a luminat pe Ucenici, făcându-i cunoscători ai tainelor cerești. Lumina Mângâietorului a venit și lumea a luminat.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Sedelnele Praznicului, glas 4
Izvorul Spiritului venind la cei de pe pământ, împărțit în chip minunat în râuri purtătoare de foc, a rourat pe Apostoli, luminându-I; și focul le-a fost lor nor de rouă, care i-a luminat, și flacără purtătoare de ploaie, prin care am primit harul, prin foc și prin apă. Lumina Mângâietorului a venit și lumea a luminat.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Izvorul Spiritului venind la cei de pe pământ, împărțit în chip minunat în râuri purtătoare de foc, a rourat pe Apostoli, luminându-I; și focul le-a fost lor nor de rouă, care i-a luminat, și flacără purtătoare de ploaie, prin care am primit harul, prin foc și prin apă. Lumina Mângâietorului a venit și lumea a luminat.

Polieleul

Psalmul 134

Robii, robii Domnului! Aliluia.
Lăudați numele Domnului, lăudați, robi, pe Domnul! Aliluia.
Cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru.
Lăudați pe Domnul că este bun Domnul, cântați numelui Lui că este bun.
Că pe Iacob și-a ales sieși Domnl,
Pe Israel spre moștenire Lui.
Că eu am cunoscut că mare este Domnul,
Și Dumnezeul nostru peste toți dumnezeii.
Toate, câte a voit Domnul, a făcut,
În cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile.
Ridicând nori de la marginea pănântului,
Fulgerele spre ploaie le-a făcut, cel ce scoate vânturile din visteriile sale.
Cel ce a bătut cele întâi născute ale Egiptului, de la om până la dobitoc,
Trmis-a semne și minuni în mijlocul tău, Egipte,
Lui Faraon și tuturor slujitorilor lui.
Cel ce a bătut neamuri multe și a ucis împărați tari.
Pe Sion împăratul Amoreilor și pe Og împăratul Basanului, și toate împărățiile lui Hanaan.
Și pământul lor l-a dat moștenire, moștenire lui Israel poporului său.
Doamne, numele tău e în veac și pomenirea Ta în neam și neam.
Că va judeca Domnul pe poporul Său și de robii săi se va îndura.
Idolii neamurilor, argint sunt și aur, lucruri de mâini omenești.
Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea.
Urechi au și nu vor auzi, că nu este suflare în gura lor.
Asemenea lor să fie cei ce fac acestea, și toți cei ce nădăjduiesc într-înșii.
Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul,
Casa lui Aron, binecuvântați pe Domnul,
Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul,
Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul,
Binecuvântat este Domnul din Sion,
Cel ce locuiește în Ierusalim.

Psalmul 135

Mărturisiți-vă Domnului, că e bun, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Mărturisiți-vă Dumnezeului dumnezeilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Mărturisiți-vă Domnului domnilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce singur face minuni mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a făcut cerurile cu înțelegere, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a așezat pământul deasupra apelor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce însuși a făcut luminătorii cei mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Soarele spre stăpânirea zilei, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Luna și stelele spre stăpânirea nopții, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a bătut Egiptul cu cei întâi-născuți ai lor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a scos pe Israel din mijlocul lor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Cu mână tare și cu braț înalt, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a împărțit Marea Roșie întru despărțiri, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a aruncat pe Faraon și puterea Lui în Marea Roșie, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a trecut pe poporul Său în pustie, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a bătut împărați mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a ucis împărați tari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Pe Sion, împăratul Amoreilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și pe Og, împăratul Vasanului, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și pământul lor l-a dat moștenire, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Moștenire lui Israel robului Său, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Că întru necazul nostru și-a adus aminte de noi Domnul, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și ne-a scăpat de dușmanii noștri, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Cel ce dă nutremânt la tot trupul, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia,
Mărturisiți-vă Dumnezeului cerului, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.

Mărimurile Sfinților Apostoli
Stih 1: Cerurile spun mărirea lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tăria. (Ps. 18, 1)

Mărimu-vă pe voi, Sfinților Apostoli ai lui Hristos, Petru și Pavel, cei ce toată lumea cu învățăturile voastre ați luminat-o, și toate marginile lumii la Hristos le-ați adus.

Stih 2: Fulgerele Lui au luminat lumea. (Ps. 76, 17)

Pe cetățenii Ierusalimului celui de sus să-i lăudăm, pe Petru și pe Pavel, pe ucenicii lui Hristos.

Stih 3: Că a întărit lumea, care nu se va clinti. (Ps. 92, 2)

Stih 4: În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. (Ps. 18, 4)

Stih 5: Vestiți între neamuri mărirea Lui, între toate popoarele minunile Lui. (Ps. 95, 3)

Stih 6: Supus-a popoarele nouă și neamurile sunt sub picioarele noastre. (Ps. 46, 3)

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Mărire Ție, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte și Spirite Sfinte: mărire Ție, Dumnezeule.

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Marie, ceea ce ești cu har dăruită, Domnul este cu tine: și prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că S-a binecuvântat numele Tău și s-a preamărit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Sedelnele Sfinților Apostoli, glas 8
Adâncul vânării de pește lăsând, din cer ai luat de la Tatăl, dumnezeiasca descoperire a întrupării Cuvântului, și cu toată îndrăzneala ai strigat către Făcătorul tău: Fiu al lui Dumnezeu de o ființă Te cunosc pe Tine. Pentru aceasta, după vrednicie cu adevărat, te-ai arătat piatră credinței și purtător al cheilor darului, Petre, Apostole. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Din cer chemarea de la Hristos luând, te-ai arătat propovăduitor lumii, tuturor strălucind cu învățăturile harului, că ai șters slujirea scripturii Legii, și credincioșilor ai strălucit cunoștința Spiritului. Pentru aceasta, și până la al treilea cer după vrednicie te-ai înălțat, și la Rai ai ajuns, Pavele Apostole. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin.

A Praznicului, glas 8

După Învierea Ta cea din mormânt, Hristoase, și după dumnezeiasca ridicare la înălțimile cerești, ai trimis văzătorilor de Dumnezeu mărirea Ta, îndurate, Spirit drept înnoind discipolilor Tăi. Pentru aceasta, Mântuitorule, ca o alăută melodioasă, au făcut cunoscute tuturor, în chip tainic, cu arcușul cel dumnezeiesc, cuvintele și orânduirea Ta.

Antifonul I al glasului 4
Din tinerețile mele multe patimi se luptă cu mine; ci Însuți mă sprijinește și mă mântuiește, Mântuitorul meu.

Cei ce urâți Sionul, rușinați veți fi de Domnul; că precum iarba de foc, așa veți fi uscați.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Prin Spiritul Sfânt tot sufletul viază și prin curăție se înalță, luminează-se prin Unimea Treimii, cu sfințenie de taină

Și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin.

Prin Spiritul Sfânt izvorăsc râurile harului, care adapă toată făptura spre rodire de viață.

Preotul: Înțelepciune! Să luăm aminte.

Prochimen, glas 4
În tot pământul a ieșit vestirea lor, și la marginile lumii cuvintele lor. (Ps. 18, 4)

Stih: Cerurile spun mărirea lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tăria. (Ps.18, 1)

În tot pământul a ieșit vestirea lor, și la marginile lumii cuvintele lor. (Ps. 18, 4)

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.

Preotul: Că sfânt ești Dumnezeul nostru și întru Sfinți Te odihnești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Se cântă Toată suflarea… pe glasul 4
Toată suflarea să laude pe Domnul. — Toată suflarea și toată făptura să laude numele Domnului. — Lăudați pe Dumnezeu întru Sfinții lui.

Apoi:
Preotul: Și pentru ca să ne învrednicim a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu să-l rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-te spre noi, (de 3 ori.)
Preotul: Înțelepciune, drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor!
Poporul: Și spiritului tău.
Preotul: Din Sfânta Evanghelie după Sfântul apostol și evanghelist Ioan, citire:
Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.
Preotul: Să luăm aminte.

Evanghelia după Ioan (21, 1-14)

În vremea aceea, sculându-Se din morți, Isus S-a arătat iarăși ucenicilor la Marea Tiberiadei, și S-a arătat așa: Erau împreună Simon-Petru și Toma, cel numit Geamănul, și Natanael, cel din Cana Galileii, și fiii lui Zevedeu și alți doi din ucenicii Lui. Simon-Petru le-a zis: Mă duc să pescuiesc. Și i-au zis ei: Mergem și noi cu tine. Și au ieșit și s-au suit în corabie, și în noaptea aceea n-au prins nimic. Iar făcându-se dimineață, Isus a stat la țărm; dar ucenicii n-au știut că este Isus. Deci le-a zis Isus: Fiilor, nu cumva aveți ceva de mâncare? Ei I-au răspuns: Nu. Iar El le-a zis: Aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți afla. Deci au aruncat-o și nu mai puteau s-o tragă de mulțimea peștilor. Și a zis lui Petru ucenicul acela pe care-l iubea Isus: Domnul este! Deci Simon-Petru, auzind că este Domnul, și-a încins haina, căci era dezbrăcat, și s-a aruncat în apă. Și ceilalți ucenici au venit cu corabia, căci nu erau departe de țărm, ci la două sute de coți, trăgând mreaja cu pești. Deci, când au ieșit la țărm, au văzut jar pus jos și pește pus deasupra, și pâine. Isus le-a zis: Aduceți din peștele pe care l-ați prins acum. Simon-Petru s-a suit în corabie și a tras mreaja la țărm, plină de pești mari: o sută cincizeci și trei, și, deși erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Isus le-a zis: Veniți de prânziți. Și niciunul din ucenici nu îndrăznea să-L întrebe: Cine ești Tu? știind că este Domnul. Deci a venit Isus și a luat pâinea și le-a dat lor, și de asemenea și peștele. Aceasta este, acum, a treia oară când Isus S-a arătat ucenicilor, după ce S-a sculat din morți.

Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta,
și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea
și de păcatul meu curățește-mă.
Că fărădelegea mea eu o cunosc
și păcatul meu înaintea mea este pururea.
Ție unuia am greșit
și ce este rău înaintea Ta am făcut,
Ca să te arăți drept întru cuvintele Tale
și biruitor să ieși când te vor judeca.
Că iată întru fărădelegi am fost conceput
și în păcate m-a născut maica mea.
Că iată adevărul ai iubit;
cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, le-ai arătat mie.
Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți;
spăla-mă-vei și mai mult decât zăpada mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie și veselie;
bucura-se-vor oasele mele cele umilite.
Întoarce fața Ta de la păcatele mele
și toate fărădelegile mele șterge-le.
Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule
și Spirit drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.
Nu mă lepăda de la fața Ta
și Spiritul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale
și cu Spirit stăpânitor mă întărește.
Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale
și cei păcătoși la Tine se vor întoarce.
Mântuiește-mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide
și gura mea va vesti lauda Ta.
Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi adus;
arderile de tot nu le vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu: spirit umilit;
inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
Bine fă, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
și să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci bineplăcute-Ți vor fi jertfa dreptății,
prinosul și arderile de tot;
atunci vor aduce pe altarul Tău viței.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Glas 2
Pentru rugăciunile Sfinților Apostoli, milostive, șterge mulțimea păcatelor noastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, milostive, șterge mulțimea păcatelor noastre.

Stih, glas 6
Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale șterge fărădelegile noastre.

Stihiră, glas 6
Petre, mai-marele între Măriții Apostoli, piatra credinței, și Pavele minunate, retorule al sfintelor Biserici și luminătorule, stând înaintea dumnezeiescului scaun, rugați-vă lui Hristos pentru noi.

Preotul: Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvântează moștenirea ta; cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări; înalță puterea creștinilor dreptcredincioși; și trimite peste noi milele tale cele bogate: pentru rugăciunile Preacuratei Doamnei noastre, Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu mijlocirile cinstitelor cerești Puteri ale celor fără de trupuri, ale cinstitului mărit profet Înaintemergător și Botezător Ioan; ale sfinților măriți și întru tot lăudați Apostoli; ale celor dintru sfinți Părinții noștri și ai lumii mari Dascăli și Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul, și Ioan Gură-de-aur; și ale celui dintru sfinți părintelui nostru Nicolae Arhiepiscopul de la Mira Liciei, făcătorul de minuni, ale celui dintru sfinți părintelui nostru Nichita al Remesianei, apostolul românilor; ale sfinților măriți și bine învingători Martiri ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători Părinților noștri; ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, ale Sfinților, Măriților și Întru tot lăudaților Apostoli Petru și Pavel și ale tuturor Sfinților, rugămu-te, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm ție, și te îndură spre noi.

Poporul: Doamne, îndură-te spre noi — (de 12 ori.)

Preotul, cu glas înalt:
Cu mila, și cu îndurările, și cu iubirea de oameni a unuia născut Fiului tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul, și bunul, și de viață făcătorul tău Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

CANONUL

Canonul I și II al Praznicului, glas 7
Canonul Sfântului Apostol Petru, glas 4
Canonul Sfântului Apostol Pavel, glas 8
Catavasiile Praznicului din Canonul al II lea, glas 4

Canonul I al Praznicului
Cântarea I, glas 7
Irmos:
Cu marea a acoperit pe Faraon cu carele lui de război, Cel ce sfărâmă războaiele cu braț înalt. Acestuia să-I cântăm, că s-a preamărit.

Precum ai făgăduit odinioară Ucenicilor, Hristoase, trimițând acum, cu adevărat, pe Spiritul cel Mângâietor, ai strălucit lumii lumina, iubitorule de oameni.

Ceea ce s-a propopvăduit de demult prin Lege și Profeți s-a împlinit; că astăzi s-a revărsat harul dumnezeiescului Spirit peste toți credincioșii.

Canonul II al Praznicului
Cântarea I, glas 4
Irmos:
Cu dumnezeiescul nor fiind acoperit gângavul, a cuvântat despre legea cea scrisă de Dumnezeu. Că scuturând tina de pe ochiul minții, vede pe Cel ce este și este povățuit în cunoașterea Spiritului, lăudând cu dumnezeiești cântări.

Gura cea curată și vrednică de cinstire a zis: Nu mă voi despărți de voi, prietenilor! Cu Eu, împreună șezând pe scaunul cel înalt și părintesc, voi turna harul Spiritului din destul, să strălucească celor ce-l doresc.

Sorocul fiind plinit, Cuvântul cel Preadrept, aduce liniște în inimi. Că lucrul plinind, Hristos a bucurat pe prieteni, împărțind Spiritul precum a făgăduit, cu suflare repede și cu limbi de foc.

Canonul Sfântului Apostol Petru
Pe mai-marele între Apostoli astăzi, ca pe cel întâi-chemat al lui Hristos, cu cântări de Dumnezeu insuflate după vrednicie să-l lăudăm.

Cel Ce este mai înainte de veci, mai înainte de tine cunoscându-te, te-a rânduit, Preafericite Apostole Petru, ca pe un mai mare al Bisericii și întâi pe scaun șezător.

Dumnezeu a zis că nu trup, nici sânge, ci Tatăl ție ți-a insuflat să numești pe Hristos Fiul Cel Adevărat al Dumnezeului Celui Preaînalt, Apostole.

Muntele cel Sfânt, Carul cel mai presus de gând, pe Maica lui Dumnezeu și Fecioară cu adevărat după naștere, să o lăudăm.

Canonul Sfântului Apostol Pavel
Ca cele ce sunt, numind Hristos cu dumnezeiasca cunoștință cele ce nu sunt, Preafericite Apostole Pavel, Acela din pântecele maicii tale te-a ales ca să porți înaintea păgânilor dumnezeiesc numele Lui, care este mai presus decât tot numele, căci cu mărire S-a preamărit.

Tăiere împrejur a opta zi săvârșind și râvnitor părinteștilor așezăminte, Sfinte Pavel, fiind și din sămânța iudaică și din neamul lui Veniamin și după Lege fariseu arătându-te, toate le-ai socotit ca niște gunoaie și pe Hristos ai dobândit, căci cu mărire S-a preamărit.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Vestindu-ți ție strălucirea dreptei credințe, ceea ce avea să fie, Apostole Pavel și stricarea înșelăciunii, Hristos arătându-Se în munte în chipul fulgerului, ochii cei trupești ți-a întunecat, iar sufletul ți-a înțelepțit cu cunoștința Treimii, căci cu mărire S-a preamărit.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preacurată, Maica lui Dumnezeu Celui Atotputernic, Ceea ce ai răsărit din seminție împărătească, Stăpână și care numai tu ai născut cu trup mai presus de fire pe Dumnezeu, Cel Ce împărătește peste toate, mântuiește-mă de primejdii pe mine, cel ce cânt Fiului tău, căci cu mărire S-a preamărit.

Catavasie, glas 4
Cu dumnezeiescul nor fiind acoperit gângavul, a cuvântat despre legea cea scrisă de Dumnezeu. Că scuturând tina de pe ochiul minții, vede pe Cel ce este și este povățuit în cunoașterea Spiritului, lăudând cu dumnezeiești cântări.

Canonul I al Praznicului
Cântarea III, glas 7
Irmos:
Zis-ai Ucenicilor, Hristoase: rămâneți în Ierusalim până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus, iar Eu vă voi trimite alt Mângâietor ca mine, pe Spiritul meu și al Tatălui, în care vă veți întări.

Puterea dumnezeiescului Spirit venind, glasul cel împărțit, de demult, al celor ce gândiseră rele împreună, l-a împreunat dumnezeiește într-o singură armonie, învățând pe cei credincioși cunoașterea Treimii, în care ne-am întărit.

Canonul II al Praznicului
Cântarea III, glas 4,
Irmos:
Rupt-a legăturile pântecelui celui sterp, și ocara cea greu de răbdat a celei bine-roditoare, singură rugăciunea profetesei Ana de demult, a celei ce avea spirit umilit, către Cel puternic și Dumnezeul cunoștinței.

Necuprinsă de minte este puterea cea dumnezeiască, că a făcut iscusiți vorbitori pe cei necărturari, care au închis, cu cuvântul, gura înțelepților și au ridicat din noaptea cea adâncă neamuri nenumărate, cu strălucirea Spiritului.

Purcezătoare din Lumina cea nenăscută era strălucirea cea atotputernic-izvorâtoare de Lumină, a cărei fulgerare, de o fire cu Părinteasca putere o arată acum tuturor prin Fiul, răsunetul celor de foc în Sion.

Canonul Sfântului Apostol Petru
Pe tine, fericite și vistierie prea tare a Împărăției, gura lui Hristos Dumnezeu Cea Preadulce te-a arătat. Pentru aceasta te lăudăm, Sfinte Apostole Petru.

Pe piatra credinței tale a întărit Stăpânul Isus Biserica neclintită, întru care, Sfinte Apostole Petru, pe tine te mărim.

Cât este mai presus decât îngerii, Sfântul Apostol Petru în trup, că acestuia Hristos Dumnezeu i-a zis că va fi, întru luminată venirea Lui, judecător și împreună șezător.

Ceea ce nu știi de nuntă, care pe Dumnezeu Întrupat L-ai născut, întărește-mă pe mine, cel ce mă clatin din pricina asuprelilor patimilor, că nu este Ajutătoare afară de tine, Preacurată.

Canonul Sfântului Apostol Pavel
Tu, sufletelor credincioșilor te-ai pus piatră de temelie de mult preț, în capul unghiului, a Mântuitorului și Domnului.

Totdeauna omorârea lui Isus în trupul tău după adevăr, Sfinte Apostole Pavel, purtând-o, te-ai învrednicit vieții cu adevărat.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Preafericite Apostole Pavel, roagă-te să se zidească pe temelia ta strălucirea virtuților celor lăudate.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pe tine acum te fericesc, precum mai înainte ai zis, Preacurată, toate neamurile omenești, cele ce se mântuiesc prin tine acum.

Catavasie, glas 4
Rupt-a legăturile pântecelui celui sterp, și ocara cea greu de răbdat a celei bine-roditoare, singură rugăciunea profetesei Ana de demult, a celei ce avea spirit umilit, către Cel puternic și Dumnezeul cunoștinței.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Condacul Praznicului, glas 8
Când Cel Preaînalt, coborându-Se, a amestecat limbile, a despărțit neamurile; iar când a împărțit limbile cele de foc, la o unire pe toți a chemat; și cu un glas îl mărim pe Spiritul cel Preasfânt.

Icosul Praznicului
Grabnică și statornică mângâiere robilor Tăi dă-le, Isuse, când se întristează spiritele noastre. Nu părăsi sufletele noastre în necazuri, nu Te depărta de cugetele noastre în primejdii, ci pururea ne întâmpină pe noi. Apropie-Te de noi, apropie-Te, Cel ce ești pretutindeni; precum și cu apostolii Tăi ai fost pururea, așa și cu noi cei ce Te dorim unește-Te, îndurate; ca uniți fiind cu Tine, să lăudăm și să mărim pe Spiritul Tău Cel Sfânt.

Ipacoiul Apostolilor, glas 8
Care temniță nu te-a avut pe tine legat? Care Biserică nu te are pe tine retor? Damascul s-a înțelepțit foarte prin tine, Pavele, că te-a văzut pe tine cuprins de lumină. Roma sângele tău primind, și aceea se laudă. Încă și Tarsul mai mult se bucură și cu dragoste cinstește hainele tale. Petre, piatra credinței, și Pavele, lauda lumii, de la Roma adunându-vă, întăriți-ne pe noi.

Canonul I al Praznicului
Cântarea IV, glas 7
Irmos:
Înțelegând profetul venirea Ta cea mai de pe urmă, Hristoase, grăia: Auzit-am, Doamne, puterea Ta, că ai venit să mântuiești pe toți unșii Tăi.

Dumnezeu cel Adevărat, Mângâietorul, Care a grăit prin profeți și S-a propovăduit mai înainte în Lege, celor nedesăvârșiți, astăzi Se face cunoscut slujitorilor și mărturisitorilor Cuvântului.

Pecetea Dumnezeirii purtând Spiritul, S-a împărțit Apostolilor în chip de foc și în limbi străine S-a arătat dumnezeiasca Putere, Care vine de la Tatăl, de a Sa bunăvoie.

Canonul II al Praznicului
Cântarea IV, glas 4
Irmos:
Împărate al împăraților, Unule dintru Unul singur, Cuvinte, Cel ce ai ieșit din Tatăl cel nepricinuit, pe Spiritul Tău cel adevărat, Cel întocmai puternic, Făcător de bine, L-ai trimis Apostolilor celor ce cântau: Mărire puterii Tale, Doamne!

Baia cea dumnezeiască a nașterii celei din nou, amestecând-o, prin cuvânt, cu firea mea cea alcătuită, îmi reverși din belșug izvor din nestricăcioasa Ta coastă, cea împunsă, o, Cuvântule al lui Dumnezeu, pecetluind-o cu căldura Spiritului.

Genunchiul își pleacă toate Mângâietorului, Celui din Tatăl și Celui ce este întocmai de o fire cu Tatăl; că în trei fețe au cunoscut pe Ființa cea una, veșnică, adevărată și neapropiată; că harul Spiritului a strălucit lumină.

Slujiți Dumnezeirii celei mai presus de toate, toți câți sunteți închinători ai Ființei celei întreit strălucitoare; că Hristos mai presus de fire slujește, ca un Făcător de bine, și cu foc vă luminează spre mântuire, dându-vă tot harul Spiritului.

Canonul Sfântului Apostol Petru

De oameni vânător dumnezeiesc, precum s-a făgăduit, Hristos pe tine te-a făcut, ție întâi încredintâdu-ți turmele Bisericii Sale.

Dătătorul de viață Isus, Cel Ce este rugat de tine, Care ți-a dat ție puterile Sale a lega și a dezlega, Apostole Petru, să-mi fie Milostiv.

Roagă-te cu dinadinsul, Sfinte Apostole Petru, ca să se deschidă Împărăția lui Hristos, celor ce cinstesc dumnezeiască pomenirea ta, cu credință neîndoită.

Doamnă cu totul Lăudată, de Dumnezeu Născătoare, gândurile mele cu rugăciunile tale curățindu-le, arată-mă bine roditor, Maica Dumnezeului tuturor.

Canonul Sfântului Apostol Pavel

Cel ce era să lumineze lumea s-a întunecat, și dânsul la Anania a fost trimis, dându-i luminare sufletului și trupului, de dumnezeiască arătare vasul alegerii învățându-se de la dânsul.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Prin Sfântul Apostol Pavel după vrednicie Damascul s-a adăpat, că dintru acela ca din Rai oarecând, acesta a ieșit izvor mare de ape dumnezeiești și a adăpat din destul tot pământul cu cunoștința de Dumnezeu.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Surpat-a pe cei puternici de pe scaune Domnul, precum Fecioara și Maica a zis și pe cei flămânzi i-a umplut de dumnezeiești bunătăți, pe cei ce strigă cu credință: Mărire puterii Tale, Doamne.

Catavasie, glas 4
Împărate al împăraților, Unule dintru Unul singur, Cuvinte, Cel ce ai ieșit din Tatăl cel nepricinuit, pe Spiritul Tău cel adevărat, Cel întocmai puternic, Făcător de bine, L-ai trimis Apostolilor celor ce cântau: Mărire puterii Tale, Doamne!

Canonul I al Praznicului
Cântarea V, glas 7
Irmos:
Spiritul mântuirii, Care S-a zămislit în pântecele profeților plini de frica Ta, Doamne, și S-a născut pe pământ, zidește inimi curate și în cei credincioși drept Se înnoiește; că poruncile Tale sunt lumină și pace.

Puterea Care S-a coborât astăzi este Spiritul cel Bun; Spiritul înțelepciunii lui Dumnezeu; Spiritul, Care din Tatăl purcede și prin Fiul ne este nouă, credincioșilor, arătat; Care împărtășește sfințenia, și Care este cunoscut acelora, în firea cărora Se sălășluiește.

Canonul II al Praznicului
Cântarea V, glas 4
Irmos:
O, fii cu chipuri luminate ai Bisericii! Primiți curățire mântuitoare de păcate, roua Spiritului cea de foc insuflată. Că acum din Sion a ieșit Legea, harul Spiritului, Cel în chip de limbi de foc.

Spiritul pe Care Mântuitorul L-a vestit de un chip și de o putere cu Tatăl, Se coboară de la Tatăl, cu putere de la Sine, liber precum bine a voit, înțelepțind în limbi pe Apostoli, și adeverind Cuvântul purtător de viață.

Dumnezeu-Cuvântul, Cel atotstăpânitor, a vindecat cugetele Apostolilor de păcat și i-a gătit Lui casă curată; iar acum se sălășluiește într-însa lumina Spiritului, Celui întocmai puternic și de o ființă cu El.

Canonul Sfântului Apostol Petru
Cel ce din dragoste a luat îndrăznire către Dumnezeu, după vrednicie este minunat, vânătorul și cel neînvățat, făcând minuni preamărite cu harul.

Nu aur, nici argint pentru Tine, Hristoase, dumnezeiescul Tău Apostol, ci virtutea câștigând, s-a îmbogățit cu puterea minunilor.

Îndreptatu-s-au gleznele și pașii șchiopilor, cu cuvântul tău cel lucrător, că prin dumnezeiescul Spirit, s-au săvârșit preamărite lucruri.

Întrupatu-S-a Dumnezeu după Ipostas, Curată, din tine cu trupul unindu-Se, rămânând nemicșorat Cel fără de trup, după dumnezeiasca ființă.

Canonul Sfântului Apostol Pavel

Tu adevărată laudă ți-ai ales, Sfinte Apostole Pavel, Crucea Împăratului Hristos, pururea purtând-o ca o biruință.

Ție a viețui este Hristos, iar a muri dobândă aleasă; căci cu dragoste împreună te-ai răstignit pentru noi, Apostole Pavel, Mărite.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Bucuratu-te-ai după adevăr întru Domnul, Sfinte Pavel Cinstite, când ai ieșit din trup și ai mers la Dătătorul de Viață, Hristos Domnul.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te după adevăr Cămara fecioriei, Chemarea strămoașei și Dezlegarea blestemului strămoșului.

Catavasie, glas 4
O, fii cu chipuri luminate ai Bisericii! Primiți curățire mântuitoare de păcate, roua Spiritului cea de foc insuflată. Că acum din Sion a ieșit Legea, harul Spiritului, Cel în chip de limbi de foc.

Canonul I al Praznicului
Cântarea VI, glas 7
Irmos:
Aflându-mă împreună cu păcatele ce plutesc cu mine, în vâltoarea valurilor grijilor lumești, și împins fiind spre fiara cea pierzătoare de suflet, cu Iona strig Ție, Hristoase: Din adâncul cel purtător de moarte, scoate-mă!

Din Spiritul Tău ai vărsat din destul, peste tot trupul, precum ai zis, și toată lumea s-a umplut de cunoașterea Ta, Doamne; că Fiu Te-ai născut din Tatăl, fără de stricăciune, și Spiritul nedespărțit purcede.

Canonul II al Praznicului
Cântarea VI, glas 4
Irmos:
Curățire și mântuire, Hristoase, Stăpâne, ne-ai strălucit nouă din Fecioara; că precum pe profetul Iona, din pântecele fiarei celei din mare întreg l-ai scos, așa să scoți din stricăciune pe Adam cel căzut, cu tot neamul.

Înnoiește, Atotputernice, în cele dinlăuntru ale noastre, pe Spiritul cel drept, cel dorit de noi, Care este veșnic și purcede de la Tatăl, pururea împreună cu Tatăl rămânând. Cel ce arde întinăciunile cele nesuferite ale trupului și curățește necurăția gândurilor.

Vrednicia dorită de Apostoli, care așteptau în Sion venirea Ta, Spirite, Cel ce ești pecetea Cuvântului născut din Tatăl, cu suflare de foc o întărești, venind degrab clevetirea cea nerușinată a amăgirilor păgâne.

Canonul Sfântului Apostol Petru
Precum de demult, Hristoase, pe Apostolul Petru, cel ce a umblat cu picioarele pe apă, cu dreapta Ta l-ai mântuit și pe mine cel cufundat în viforul ispitelor celor cumplite, mă mântuiește ca un Îndurat.

Lăsat-ai, Sfinte Apostole Petru, cele ce nu sunt și la cele ce sunt ai ajuns, ca un neguțător oarecare! Și cu adevărat ai dobândit pe Hristos, Mărgăritarul cel de mult preț.

Pe cei ce se nevoiau fără pricepere a ispiti pe Spiritul cel Preasfânt, Apostole Petru, i-ai omorât; pe Care tu întâi Dumnezeu L-ai numit, lămurit arătându-L a fi Dumnezeu, preafericite.

Pe Cuvântul lui Dumnezeu, Cel Ce este mai presus decât toată ființa, întrupat L-ai născut nouă. Pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Născătoare, cu buzele și cu sufletul te vestim.

Canonul Sfântului Apostol Pavel
Toate cele stricăcioase ale lumii defăimându-le, rănindu-te cu dragostea Stăpânului și cu dorul mântuirii celei de obște, ai voit a mărturisi pe Dânsul, Sfinte Apostole Pavel, Fericite! Și acum, pentru lume roagă-te!

După vrednicie ți-a dăruit ție Hristos viață în ceruri, Apostole Pavel; că aici cetate stătătoare n-ai poftit, fericite, credincioasă slugă fiind și săvârșitor al tainelor Lui.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Ca un ales următor al Stăpânului și ca cel ce s-a îmbrăcat într-Însul, Apostolul Pavel cu adevărat tuturor toate a fost, ca pe toți să-i dobândească și să mântuiască pe popoare; și le-a mântuit cu adevărat, lui Hristos vânând marginile.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Căutat-a spre tine Domnul, înnoind ființa mea ca un puternic, lucruri mari făcând, de Dumnezeu Născătoare, precum ai zis, Ceea ce ești cu totul fără prihană. Și m-a mântuit prin tine din stricăciune Dumnezeul meu, ca un Milostiv.

Catavasie, glas 4
Curățire și mântuire, Hristoase, Stăpâne, ne-ai strălucit nouă din Fecioara; că precum pe profetul Iona, din pântecele fiarei celei din mare întreg l-ai scos, așa să scoți din stricăciune pe Adam cel căzut, cu tot neamul.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Tu ești împăratul păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție mărire înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Condacul Apostolilor, glas 2
Pe propovăduitorii cei tari și de Dumnezeu vestitori, căpetenia ucenicilor Tăi, Doamne, i-ai primit întru desfătarea bunătăților și a odihnei Tale. Că chinurile acelora și moartea ai primit mai vârtos decât toată roada, Însuți Cel ce cunoști cele din inimă.

Icosul Apostolilor
Limpezește-mi graiul, Mântuitorul meu, lărgește-mi gura și o umple pe ea, umilește-mi inima, ca cele ce grăiesc să le și urmez, și cele ce învăț să le și fac întâi; că tot cel ce face și învață, zice, acesta mare este; că de zic și nu fac, ca niște aramă răsunătoare mă voi socoti. Pentru aceasta, ca să grăiesc eu cele cuvioase și să fac cele de folos, învață-mă, Însuți, Cel ce cunoști cele din inimă.

Sinaxarul din Minei

În această lună, în ziua a douăzeci și noua, amintirea Sfinților Măriților și întru tot lăudaților și mai-marilor Apostoli Petru și Pavel.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, îndură-Te și ne mântuiește pe noi. Amin.

Canonul I al Praznicului
Cântarea VII, glas 7
Irmos:
În cuptorul cel cu foc aruncați fiind cuvioșii tineri, focul în rouă l-au prefăcut, prin cântare, grăind așa: Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri!

Grăind Apostolii dumnezeieștile măreții, celor necredincioși li se părea beție lucrarea Spiritului, prin care Se cunoaște Treimea, un Dumnezeu al părinților noștri.

Firea cea nedespărțită, cu dreaptă credință o teologhisim: pe Dumnezeu-Tatăl, Cel fără de început, pe Cuvântul și pe Spiritul, de aceeași putere, grăind: Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri!

Canonul II al Praznicului
Cântarea VII, glas 4
Irmos:
Cu un glas a răsunat cântarea organelor, spre a cinsti pe idolul cel făcut din aur și neînsuflețit. Iar harul cel purtător de lumină al Mângâietorului ne îndeamnă să strigăm cu evlavie: Treime una, deopotrivă puternică și fără de început, binecuvântată ești!

Neînțelegând glasul cel rostit de profet, cei fără de minte ziceau că este beție pricinuită de vin, când au auzit graiurile apostolilor în limbi străine. Dar noi, cei binecredincioși, prin dumnezeiască insuflare, grăim: Înnoitorule a toate, bine ești cuvântat!

Cu glas dumnezeiesc, insuflat de Dumnezeirea cea mai presus de toate, a tunat profetul Ioil, care a zis: Turna-voi Spiritul Meu ca al Cuvântului, peste cei ce vor grăi împreună: Fire, cea cu lumina în trei străluciri, bine ești cuvântată!

Bine a împărțit Harul în ceasul al treilea, ca să ne arate că cinstim trei Ipostasuri în unimea Stăpâniei. Iar acum, în împărăteasa zilelor, Fiule, Părinte și Spirite, bine ești cuvântat!

Canonul Sfântului Apostol Petru
După dumnezeiasca rânduială a milostivirii lui Hristos învățându-te a urma, te-ai eliberat mai înainte de patimă, Apostole Petru, a cădea în viforul lepădării.

Ție, celui întâi chemat și foarte iubit, ca celui între Apostoli cu bună mărire întâi pe scaun șezător, Hristos S-a arătat întâi după ce a înviat din mormânt.

Lepădarea ta cea de trei ori, cea mai înainte de patimă vindecând-o Stăpânul, cu întrebarea de trei ori cea de Dumnezeu grăită, Sfinte Apostole Petru, a întărit dragostea ta.

Mai întâi pe tine te-a pus, Apostole Petru, mărturisitor iubirii celei spre Hristos, Cuvântul Cel Ce știe toate ca un Dumnezeu. Pentru aceasta și turma Sa cea iubită ție ți-a încredințat.

Preasfântă Fecioară, Maica Mântuitorului Hristos, Mărirea tuturor cetelor cerești și Bucuria Sfinților Apostoli, împreună cu ei, roagă-te Fiului tău, ca să ne mântuiască pe noi, robii tăi.

Canonul Sfântului Apostol Pavel
Fost-a, Hristoase, pecete și cunună Apostolilor Tăi, cel ce a fost chemat în vremile cele mai de pe urmă și cu osârdie pe toți i-a întrecut, cu care credincioșii Bisericii cântă Ție: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Măcar că mai întâi a prigonit Biserica Ta Apostolul Pavel legatul, dar îndrăzneala cea dintâi a întrecut-o cu râvna cea mai de pe urmă, că a adunat, Hristoase, neamurile cele ce strigă: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Tu din Ierusalim ai propovăduit tuturor Evanghelia și înconjurând împrejur tot pământul până la hotarele Iliricului, Sfinte Apostole Pavel, învățând, ai strigat: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Întru uimire ridicându-te, la al treilea cer ai ajuns, preafericite și auzind graiuri negrăite, ai strigat: Mărire Tatălui Celui Preaînalt și Fiului strălucirii celei de pe un Scaun și Spiritului Celui Ce încearcă arătat adâncurile lui Dumnezeu.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ca rouă pe lână întru tine, Fecioară, S-a pogorât Hristos și Purtător de trup din tine a ieșit, împreunând cele risipite mai întâi și pace pe pământ și în cer dăruind; Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Catavasie, glas 4
Cu un glas a răsunat cântarea organelor, spre a cinsti pe idolul cel făcut din aur și neînsuflețit. Iar harul cel purtător de lumină al Mângâietorului ne îndeamnă să strigăm cu evlavie: Treime una, deopotrivă puternică și fără de început, binecuvântată ești.

Canonul I al Praznicului
Cântarea VIII, glas 7
Irmos:
Rugul cel nears împreunându-se cu focul, în Sinai, a făcut cunoscut pe Dumnezeu lui Moise, celui zăbavnic la limbă și gângav; și pe cei trei tineri cântăreți, râvna pentru Dumnezeu i-a arătat nestricați de foc. Toate făpturile, pe Domnul lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii!

Măririle lui Dumnezeu erau grăite, când s-a dat pescarilor, de sus, suflarea cea puternică, dătătoare de viață, a Preasfântului Spirit, cu vuiet mare, în chip de limbi de foc. Toate făpturile, pe Domnul lăudați-L, și-L preaînălțați întru toți vecii!

Cei ce ne suim în muntele cel neatins, netemându-ne de focul cel îngrozitor, veniți să stăm în Muntele Sionului, în cetatea Dumnezeului Celui viu, dănțuind acum, împreună cu purtătorii de Spirit, ucenici. Toate lucrurile, pe Domnul lăudați-L, și-L preaînălțați întru toți vecii!

Canonul II al Praznicului
Cântarea VIII, glas 4
Irmos:
Chipul cel cu trei străluciri, al dumnezeieștii Stăpâniri, dezleagă legăturile și răcorește văpaia; tinerii cântă, și toată făptura cea zidită binecuvintează pe Unul Mântuitorul și a toate Ziditorul, ca pe un Făcător de bine!

Învățătura cuvintelor celor mântuitoare de oameni, pe care de la Tatăl le-a auzit, a grăit-o Hristos Apostolilor; Spiritul îi întărește, venind peste ei în chipul limbilor de foc, iar zidirea cea de aproape și cea de departe, Te laudă pe Tine, Cel binecuvântat.

Pornind ca un Mântuitor și de Sine stăpânitor, Cel ce ești lumină de sine strălucitoare și izvorâtoare de lumină, venit-ai să îndestulezi pe apostoli și ca pe o suflare împărtășești slujitorilor Tăi pe cinstitul și Mângâietorul Spirit.

Cântat-a gura profeților, cea insuflată de Spiritul, sălășluirea Ta în trup, o, Împărate! Și pe Spiritul Cel purces din sânurile părintești, nezidit, împreună-făcător și împreună pe scaun șezător, care a fost trimis credincioșilor spre cinstirea întrupării.

Canonul Sfântului Apostol Petru
Mâinile îți vor întinde și pe Cruce te vor încinge, Stăpânul mai înainte zicând, Sfinte Apostole Petru, ți-a poruncit ție, să-I urmezi Lui, strigând: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Cu cuvântul harului, pe Enea cel slăbănog cumplit și pe Tabita cea moartă, minuni făcând, ai înviat-o, pe cei ce strigau: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Hristoase, Cel ce ai arătat Apostolului Petru a fi păgânii curățiți cu raza Spiritului, curățește-mi și mie gândurile, celui ce strig: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Preasfântă Fecioară care ai născut cu trup pe Dumnezeu Cuvântul, întunericul sufletului meu, cu rugăciunile tale alungându-l, luminează-mă pe mine cel ce strig: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Canonul Sfântului Apostol Pavel
Stăpânit a fost de dragostea Ta, Apostolul Pavel și cu bună schimbare s-a prefăcut, că n-a viețuit lui și pururea pomenitul, ci Te-a avut pe Tine Îndurate, viețuind întru sine, întru toți vecii.

Logodit-ai ca pe o mireasă Biserica a o pune înaintea Mirelui Hristos, că logoditor acesteia te-ai arătat, Sfinte Apostole Pavel, de Dumnezeu purtătorule. Pentru aceasta te mărim întru toți vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Spiritul Sfânt, Dumnezeu.

Nevoitu-te-ai cu bună nevoință și sfârșindu-ți alergarea ta, după lege, vistieria credinței ai păzit-o; pentru aceasta te-ai învrednicit, Sfinte Apostole Pavel, cununilor dreptății.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Scaunul Domnului cel în chipul focului; Bucură-te Mireasă, care nu știi de mire, Fecioară. Bucură-te, Norule, care ai răsărit pe Soarele Dreptății, pe care Îl preaînălțăm întru toți vecii.

Catavasie, glas 4
Chipul cel cu trei străluciri al dumnezeieștii Stăpâniri dezleagă legăturile și răcorește văpaia. Tinerii cântă și toată făptura cea zidită binecuvintează pe Unul Mântuitorul și a toate Ziditorul, ca pe un Făcător de bine.

Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica luminii în cântări cinstind-o, să o mărim!

Canonul I al Praznicului
Cântarea IX, glas 7
Irmos:

Ceea ce nu prin ispitire trupească ai purtat în pântece și ai împrumutat trup Cuvântului celui Făcător a toate, Maică ce nu știi de bărbat; Fecioară de Dumnezeu Născătoare, locașul Celui necuprins, încăpere a Făcătorului tău Celui nemărginit, pe tine te mărim.

Cel râvnit și înflăcărat, purtat odinioară cu bucurie pe carul de foc clocotitor, preînchipuia suflarea care strălucește acum Apostolilor, din înălțime; prin care, fiind luminați, au făcut tuturor cunoscută Treimea.

Lucru străin și peste legea firii se auzea; că, deși răsuna un singur glas al Ucenicilor, dar prin harul Spiritului, popoare, neamuri și seminții auzeau în limbi felurite mărețiile dumnezeiești, învățând cunoștința Treimii.

Canonul II al Praznicului
Cântarea IX, glas 4
Irmos:

Bucură-te, împărăteasă, lauda maicilor și fecioarelor! Că toată gura cea limpede binegrăitoare, vorbind, nu te poate lăuda după cuviință; și orice minte e neputincioasă să înțeleagă nașterea ta! Pentru aceasta, cu un glas pe tine te mărim.

Cuvine-se să lăudăm pe Fecioara cea purtătoare de viață; că numai ea a tăinuit în pântece pe Cuvântul, Cel ce a vindecat firea omenească cea bolnavă. Care pe scaunul cel de-a dreapta Tatălui acum șezând, a trimis harul Spiritului.

Cei cărora ne-a suflat harul cel izvorât de la Dumnezeu, fiind luminați, străluciți și înnoiți cu minunată și prea frumoasă înnoire, cunoscând pe Ființa cea deopotrivă de puternică, nedespărțită, înțeleaptă și întreit-strălucitoare, o mărim.

Canonul Sfântului Apostol Petru
Harul tău cel preaînalt se mărește după vrednicie, că umbra ta, Sfinte Apostole Petru, alungă patimile neputincioșilor. Pentru aceasta pe tine te mărim.

Pe Simon vrăjitorul, luptătorul împotriva lui Dumnezeu, cel ce s-a ridicat cu năluciri spre înălțimea cerului, surpându-l cu dumnezeiască putere, negrăit Apostolul Petru se fericește.

Dezlegare de greșeli cu rugăciunile tale și luminare inimii și veselia spiritului dă celor ce laudă pomenirea ta, Apostole.

Pe Dumnezeu zămislind Fecioară, de Dumnezeu Născătoare te numești după vrednicie. Pentru aceasta credincioșii cu un glas mărindu-te, cu cântări te mărim.

Canonul Sfântului Apostol Pavel
Acum te-ai dezlegat, Apostole, la Cel de tine dorit neîncetat și cu Acela împreună sălășluindu-te ca o slugă, cu rugăciunile tale cele neîncetate, pe slugile tale la tine le trage.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Acum nici în chip întunecat și nici în oglindă nu este văzut Domnul Hristos de tine, ci mai vârtos față către față îl vezi, în chip desăvârșit descoperindu-ți ție cunoștința Dumnezeirii.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pe Cuvântul cel fără de trup, Cel Ce a voit a înnoi firea mea, L-ai primit și pe Dânsul Întrupat L-ai născut, Fecioară. Pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Născătoare, neîncetat te mărim.

Catavasie, glas 4
Bucură-te, împărăteasă, lauda maicilor și fecioarelor! Că toată gura cea limpede binegrăitoare, vorbind, nu te poate lăuda după cuviință; și orice minte e neputincioasă să înțeleagă nașterea ta! Pentru aceasta, cu un glas pe tine te mărim.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că pe Tine Te laudă toate Puterile cerești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Luminătoarea Cincizecimii
Preasfinte Spirite, Care de la Tatăl purcezi și prin Fiul ai venit la ucenicii cei necărturari, mântuiește pe cei ce Te-au cunoscut pe Tine Dumnezeu, și-i sfințește pe toți.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.

Luminătoarea Sfinților Apostoli, glas 2
Pe mai-marii Apostolilor toți să-i lăudăm, pe dumnezeiescul Petru și pe Pavel, pe luminătorii lumii și propovăduitorii credinței, trâmbițele dreptei credințe, pe tâlcuitorii învățăturilor și stâlpii Bisericii și stricătorii înșelăciunii.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Lumină este Tatăl, Lumină este Cuvântul, Lumină și Sfântul Spirit, Care a fost trimis Apostolilor în limbi de foc; și printr-însul toată lumea se luminează a cinsti pe Sfânta Treime.

La Laude
Stihirile idiomele ale Praznicului, glas 4
Toată suflarea să laude pe Domnul! Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați pe El întru cele înalte; Ție se cuvine cântare, Dumnezeule. (Ps. 148, 1)

Lăudați pe El toți îngerii Lui, Lăudați pe El toate puterile Lui; Ție se cuvine cântare, Dumnezeule. (Ps. 148, 2)

Ca să facă între ei judecată cea scrisă; mărirea aceasta este dată tuturor cuvioșilor lui. (Ps. 149, 9)

Lucruri minunate au văzut astăzi neamurile, în cetatea lui David, când Spiritul Sfânt S-a coborât în limbi de foc, precum a zis Luca, de Dumnezeu-grăitorul. Că zice: Adunați fiind Ucenicii lui Hristos, s-a făcut sunet ca de o suflare ce vine repede, și a umplut casa unde erau ei șezând; și toți au început a vorbi cu străine graiuri, cu minunate dogme, cu uimitoare învățături ale Sfintei Treimi.

Lăudați pe Domnul întru Sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui. (Ps. 150, 1)

Lucruri minunate au văzut astăzi neamurile, în cetatea lui David, când Spiritul Sfânt S-a coborât în limbi de foc, precum a zis Luca, de Dumnezeu-grăitorul. Că zice: Adunați fiind Ucenicii lui Hristos, s-a făcut sunet ca de o suflare ce vine repede, și a umplut casa unde erau ei șezând; și toți au început a vorbi cu străine graiuri, cu minunate dogme, cu uimitoare învățături ale Sfintei Treimi.

Lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea măririi Lui. (Ps. 150, 2)

Spiritul Sfânt era din veac și este și va fi, nici început având și nici sfârșit; ci pururea cu Tatăl și cu Fiul este unit și împreună socotit. Viață și de viață făcător; Lumină și de lumină dătător; Binele însuși și Izvor de bunătate; prin Care Tatăl Se cunoaște și Fiul se preamărește, și de toți se știe: O putere, o unire și o închinare a Sfintei Treimi.

Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută. (Ps. 150, 3)

Stihirile Laudelor Sfinților Apostoli, glas 4
Din cer har luând, când cu întrebare Apostolilor, ucenicilor celor doisprezece cu numărul, Mântuitorul le-a zis: Cine zic oamenii că sunt Eu? Atunci Petru, cel mai ales între Apostoli, luând cuvântul a propovăduit, luminat strigând: Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Pentru aceasta după vrednicie se fericește, ca cel ce a luat descoperire de sus, și a lega și a dezlega greșelile.

Lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe. (Ps. 150, 4)

Cel ce de sus ai fost chemat, iar nu de la oameni, când întunericul cel pământesc ți-a întunecat ochii cei trupești, vădindu-ți mâhnirea necredinței, atunci cereasca lumină ți-a luminat ochii minții, descoperindu-ți frumusețea dreptei credințe. De unde ai cunoscut pe Cel ce a adus lumina din întuneric, pe Hristos Dumnezeul nostru, pe Care roagă-L să mântuiască și să lumineze sufletele noastre.

Lăudați-L pe El în chimvale bine-răsunătoare; lăudați-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul. (Ps. 150, 5-6)

Al lui Hristos propovăduitor fiind și lauda Crucii purtând, cu dumnezeiasca dragoste cea mult dorită, ca pe ceea ce leagă pe cei ce privesc spre Cel dorit, ai ales-o mai presus decât toate, de unde și legat al lui Hristos ai fost numit, ca cel ce supărarea ispitelor mai dulce decât toată desfătarea ai ales-o, și de cinstita dezlegare te-ai învrednicit, fiind împreună cu Stăpânul tău; pe Care roagă-L să mântuiască și să lumineze sufletele noastre.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

A Sfinților Apostoli, glas 6
Preacinstita prăznuire a Apostolilor a sosit Bisericii lui Hristos, care solește nouă mântuire. Deci, cu taină veselindu-ne să zicem către dânșii: Bucurați-vă luminătorii celor din întuneric, cei ce sunteți ca niște raze ale Soarelui celui înțelegător; bucurați-vă Petre și Pavele, cei ce sunteți temeiuri neclintite ale dumnezeieștilor învățături, prietenii lui Hristos, vase cinstite; veniți în mijlocul nostru în chip nevăzut, învrednicind de darurile celor fără de trup, pe cei ce laudă prăznuirea voastră cu cântări.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, Care pretutindenea ești și toate le plinești; tezaurul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre!

Preotul: Mărire ție, celui ce ne-ai arătat nouă lumina!

Doxologia mare
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bună voire.
Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, ne închinăm Ție,
Te mărim pe Tine: Îți mulțumim Ție, pentru mare mărirea Ta.
Doamne Împărate, Dumnezeule ceresc, Părinte atotținătorule: Doamne Fiule unule născut, Isuse Hristoase, și Spirite Sfinte.
Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Părintelui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii.
Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui,
și te îndură spre noi.
Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn Isus Hristos:
întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele bine Te voi cuvânta,
și voi lăuda numele Tău în veac, și în veacul veacului,
Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta,
fără de păcat a ne păzi.
Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul Părinților noștri,
și lăudat și preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi,
precum am nădăjduit și noi întru Tine.
Bine ești cuvântat, Doamne:
învață-mă îndreptările Tale. De 3 ori.
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis: Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție.
Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă, să fac voia Ta,
că Tu ești Dumnezeul meu.
Că la Tine este izvorul vieții,
întru lumina Ta vom vedea lumină.
Tinde mila Ta, celor ce Te cunosc pe Tine.
Sfinte Dumnezeule… De 3 ori, cu 3 închinăciuni.
Mărire… Și acum… Sfinte fără de moarte, îndură-Te spre noi.

Troparul Sfinților Apostoli, glas 4
Cei ce sunteți între Apostoli mai întâi pe scaun șezători, și lumii Învățători, Stăpânului tuturor rugați-vă pace lumii să dăruiască, și sufletelor noastre mare milă.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Troparul Cincizecimii, glas 8
Binecuvântat ești Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce preaînțelepți pe pescari i-ai arătat, trimițându-le Spiritul Sfânt, și printr-înșii lumea ai vânat, iubitorule de oameni, mărire Ție.

Apoi, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.

Dacă după doxologia mare nu se intră în Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, atunci urmează ecteniile și Apolisul (dezlegarea deplină).

Preotul: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru Sfântul Părinte Papa (N.), pentru Preafericitul Părinte Arhiepiscop (N.), pentru (Înalt) Preasfințit (Arhi) Episcopul nostru (N.) și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru autoritățile și oștirea țării, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lor.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori ai sfintei Bisericii acesteia.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, ștergerea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, frații sfintei Bisericii acesteia.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi

Preotul: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfânta și preacinstita biserica aceasta, pentru cei ce trudesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce este de față și așteaptă de la Tine mare și multă milă.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți dreptcredincioșii creștini.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul, cu glas înalt:
Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și Ție mărire Îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Preotul: Să plinim rugăciunile noastre cele de dimineață, Domnului.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Apără, mântuiește, miluiește, și ne păzește, Dumnezeule, cu darul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Ziua toată desăvârșit sfântă, cu pace și fără de păcate, de la Domnul să cerem.

Poporul: Dă-ne, Doamne.

Înger de pace, credincios călăuzitor, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.

Poporul: Dă-ne, Doamne.

Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem.

Poporul: Dă-ne, Doamne.

Cele bune și de folos sufletelor noastre, și pace lumii, de la Domnul să cerem.
Poporul: Dă-ne, Doamne.

Cealaltă vreme a vieții noastre în pace, și întru pocăință a o săvârși, de la Domnul să cerem.

Poporul: Dă-ne, Doamne.

Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără de patimă, ne rușinat, cu pace, și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, de la Domnul să cerem.

Poporul: Dă-ne, Doamne.

Pe preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu Născătoarea, și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni ești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin

Preotul: Pace tuturor.

Poporul: Și spiritului tău.

Preotul: Capetele noastre Domnului să le plecăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Rugăciunea plecării capetelor
Doamne Sfinte, Care întru cele de sus locuiești și spre cei smeriți privești și, cu ochiul Tău cel a toate văzător, privești peste toată făptura, Ție am plecat cerbicea sufletului și trupului nostru și ne rugăm Ție, Sfinte al sfinților: Întinde mâna Ta cea nevăzută, din sfântul Tău locaș, și ne binecuvintează pe toți; și orice am greșit, cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile Tale cele din lume și cele mai presus de lume.

Preotul, cu glas înalt:
Că Ție ți se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin

Apolisul
(Dezlegarea deplină)
Preotul: Înțelepciune.
Poporul: Binecuvântează, Părinte.
Preotul: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Poporul: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credință a cucernicilor și dreptcredincioșilor creștini, împreună cu sfântă biserica aceasta, în vecii vecilor.
Preotul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Poporul: Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Preotul: Mărire Ție, Hristoase Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire Ție.
Poporul: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Doamne, îndură-Te spre noi, de 3 ori. — Părinte, binecuvântează.
Preotul: Cel care în chip de limbi de foc l-a trimis din cer pe Preasfântul Spirit peste sfinții Săi Ucenici și Apostoli, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, fiind bun și iubitor de oameni.

Poporul: Amin

Preotul: Pentru rugăciunile sfinților Părinților noștri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Poporul: Amin.