Vecernia Tăierii capului Sf. Ioan Botezătorul

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Poporul: Amin.
Preotul: Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire Ție. Impărate ceresc…

Poporul: Sfinte Dumnezeule… Mărire… Și acum… Preasfântă Treime… Doamne, îndură-te spre noi… Mărire… Și acum… Tatăl nostru…
Preotul: Că a ta este împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.
Poporul: Amin. Doamne îndură-te spre noi (de 3 ori). Mărire… Și acum…
Veniți să ne închinăm și să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru.

Psalmul 103

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul:
Doamne Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte.

Întru mărturisire și în mare-cuviință Te-ai îmbrăcat,
Cel ce Te îmbraci în lumină, ca într-o haină,

Cel ce întinzi cerul ca o piele,
Cel ce acoperi cu ape înălțimile lui,

Cel ce pui norii suirea Ta,
Cel ce umbli pe aripile vânturilor.

Cel ce faci crainici ai Tăi vânturile,
și slujitori Ție, flăcările focului.

Cel ce întemeiezi pământul pe neclintirea lui:
nu se va clătina în veacul veacului.

Adâncul, ca o haină e acoperământul lui:
deasupra munților vor sta ape.

De certarea Ta vor fugi,
de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa.

Se înalță munți, și se coboară văi,
în locul, pe care l-ai pus temelie.

Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece,
nici se vor întoarce, să acopere pământul.

Cel ce faci să iasă izvoare în văi,
prin mijlocul munților vor pătrunde ape.

Adăpa-se-vor toate fiarele câmpului,
veni-vor colunii în setea lor.

Deasupra lor păsările cerului vor locui:
din mijlocul stâncilor vor da glas.

Cel ce adapi munții din cele de deasupra ale Tale:
din rodul lucrărilor Tale se va sătura pământul.

Cel ce faci să răsară iarbă dobitoacelor,
și verdeață, pentru trebuința oamenilor,

Ca să scoți pâine din pământ
și vin ce înveselește inima omului.

Ca să înveselești fața cu untdelemn,
și pâinea inima omului să o întărească.

Sătura-se-vor lemnele câmpului,
cedrii Libanului, pe care i-ai sădit.

Acolo păsările își vor face cuib;
lăcașul cocostârcului se înalță deasupra lor.

Munții cei înalți, cerbilor,
stânca iepurilor este scăpare.

Făcut-a luna spre arătarea timpurilor,
soarele și-a cunoscut apusul său.

Pus-a întuneric, și s-a făcut noapte;
întru aceasta vor umbla toate fiarele codrului;

Pui de lei răcnind, ca să prade,
și să ceară de la Dumnezeu mâncare lor.

Răsărit-a soarele, și s-au adunat,
și în culcușurile lor se vor așeza.

La lucrul său ieși-va omul,
și la lucrarea sa, până seara.

Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne!
Toate întru înțelepciune le-ai făcut,
umplutu-s-a pământul de zidirea Ta!

Însăși marea cea mare și largă,
acolo sunt târâtoare, nenumărate,
viețuitoare mici și mari.

Acolo corăbii umblă,
acolo, balaurul acesta, pe care l-ai zidit,
ca să se joace într-însa!

Toate de la Tine așteaptă,
să le dai nutremânt la vremea lor.

Dându-le Tu lor, vor culege,
deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți;

Dar, întorcând Tu fața Ta, se vor tulbura;
lua-vei spiritul lor, și se vor sfârși, și în țărâna lor se vor întoarce.

Trimite-vei spiritul Tău, și se vor zidi
și vei înnoi fața pământului.

Fie gloria Domnului în veci!
veseli-se-va Domnul de lucrurile Sale.

Cel ce caută spre pământ, și-l face de se cutremură;
Cel ce se atinge de munți, și fumegă.

Cânta-voi Domnului în viața mea,
cânta-voi Dumnezeului meu, până ce voi fi.

Fie Lui plăcute cuvintele mele,
și eu mă voi veseli de Domnul.

Piară păcătoșii de pe pământ,
și cei fărădelege, ca să nu mai fie.
Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul!

Și iarăși:
Soarele și-a cunoscut apusul său;
pus-a întuneric și s-a făcut noapte.

Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne!
Toate întru înțelepciune le-ai făcut.

Mărire…. Și acum….
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Rugăciunile Vecerniei

Rugăciunea I
D
oamne îndurate și milostive, îndelung răbdătorule și mult milostive, ascultă rugăciunea noastră, și ia aminte la glasul cererii noastre; fă cu noi semn spre bine; povățuiește-ne în calea ta, ca să umblăm întru adevărul tău; înveselește inimile noastre, ca să ne temem de numele tău cel sfânt. Pentru că mare ești tu, și faci lucruri minunate. Tu singur ești Dumnezeu, și nu este asemenea ție între dumnezei, Doamne: puternic întru milă, și bun întru tărie, spre a ajuta, și a mângâia, și a mântui, pe toți cei ce nădăjduiesc întru sfânt numele tău. — Că ție se cuvine toată mărirea, cinstea, și închinăciunea, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea II
D
oamne, nu cu mânia ta să ne mustri, nici cu urgia ta să ne cerți. Ci fă cu noi după bunăvoința ta, vindecătorule și doctore al sufletelor noastre. Povățuiește-ne la limanul voii tale: luminează ochii inimilor noastre spre cunoașterea adevărului tău; și ne dăruiește cealaltă vreme a zilei de acum, și tot timpul vieții noastre cu pace, și fără de păcat. Pentru rugăciunile preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, și ale tuturor Sfinților. — Că a ta este stăpânirea, și a ta este împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea III
D
oamne Dumnezeul nostru, adu-ți aminte de noi păcătoșii și netrebnicii tăi robi, când chemăm numele tău cel sfânt, și nu ne rușina întru așteptarea milei tale; ci ne dăruiește, Doamne, toate cererile spre mântuire; și ne învrednicește, să te iubim, și să ne temem de tine, din toată inimă noastră, și să facem în toate voia ta. — Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IV
C
el ce cu cântări fără de tăcere, și cu preamărire neîncetată ești lăudat de sfintele Puteri, umple gura noastră de lauda ta, ca să dăm mărire numelui tău celui sfânt; și ne dă parte și moștenire cu toți cei ce se tem de tine întru adevăr, și păzesc poruncile tale. Pentru rugăciunile preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, și ale tuturor Sfinților tăi. — Că ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea V
D
oamne, Doamne, cel ce cu palma ta cea preacurată cuprinzi toate, care ești îndelung răbdător cu noi toți, și-ți pare rău de răutățile noastre: adu-ți aminte de îndurările tale, și de mila ta. Cercetează-ne, întru bunătatea ta; și ne dă, cu darul tău, ca și în cealaltă vreme a zilei de acum, să scăpăm de uneltirile vicleanului cele de multe feluri, și fără de vătămare păzește viața noastră, cu darul Spiritului tău celui întru tot sfânt. — Cu mila, și cu iubirea de oameni a unuia născut Fiului tău, cu care împreună bine ești cuvântat, și cu preasfântul, bunul, și de viață făcătorul tău Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VI
D
umnezeule, cel ce ești mare și minunat, care cu bunătatea cea nespusă, și cu purtarea de grijă cea bogată pe toate le chivernisești, cel ce ne-ai dăruit și bunătățile lumești, și ne-ai arvunit împărăția cea făgăduită, prin bunătățile cele promise nouă, cel ce ne-ai croit cale, ca și în partea zilei cea trecută să fim feriți de tot răul, dăruiește-ne, și cea rămasă să o împlinim fără prihană, înaintea sfintei tale măriri, ca să te lăudăm pe tine, cel ce singur ești bun și iubitor de oameni Dumnezeul nostru. — Că tu ești Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VII
D
umnezeule cel mare și preaînalt, care singur ai nemurire, cel ce locuiești întru lumină neapropiată, care ai zidit toată făptura întru înțelepciune, cel ce ai despărțit lumina de întuneric, și ai pus soarele spre stăpânirea zilei, iar luna și stelele spre stăpânirea nopții; care ne-ai învrednicit pe noi, păcătoșii, să întâmpinăm și în ceasul de acum fața ta întru mărturisire, și să-ți aducem lauda cea de seara: însuți, iubitorule de oameni, îndreptează rugăciunea noastră ca o tămâie înaintea ta; și o primește, ca pe o mireasmă cu bun miros; și ne dă nouă seara de acum, și noaptea ce vine, cu pace; îmbracă-ne întru arma luminii; mântuiește-ne de frica nopții, și de tot lucrul ce umblă în întuneric; și somnul, pe care l-ai dăruit spre odihna neputinței noastre, dă-ni-l neîngrozit de toată nălucirea diavolească. Așa, Stăpâne, dătătorule al bunătăților, ca și în așternuturile noastre umilindu-ne, să pomenim noaptea numele tău, și cu gândul poruncilor tale fiind luminați, să ne sculăm în bucurie sufletească, spre lauda bunătății tale, rugăciuni și cereri milostivirii tale aducând, pentru păcatele noastre, și ale întreg poporului tău; pe care, pentru rugăciunile preasfintei Născătoare de Dumnezeu, întru milă îl cercetează. — Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Ectenia mare
Preotul: Cu pace Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru sfânt lăcașul acesta, și pentru cei ce cu credință, cu bună cucernicie, și cu frică de Dumnezeu intră într-însul, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru Sfântul Părinte Papa (N), pentru Preafericitul Părinte Arhiepiscop (N), pentru (Înalt) Preasfințitul (Arhi) Episcopul nostru (N), și pentru cinstita Preoțime, întru Hristos Diaconime, pentru tot Clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru autoritățile și oștirea țării noastre, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru țara noastră, orașul (sau satul) acesta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru bună liniștea aerului, și pentru înmulțirea roadelor pământului, și pentru timpuri de pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, și pentru cei robiți, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Apără, mântuiește, miluiește, și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pe preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu Născătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții pomenind-o, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Ție se cuvine toată mărirea, cinstirea, și închinarea, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin

Se cântă Doamne strigat-am… pe glasul 6. Se pun 8 stihiri, ale Sfântului Profet, glas 6, din Minei.

Psalmul 140

Doamne strigat-am către tine, auzi-mă:
ia aminte la glasul rugăciunii mele, când
strig către tine.

Să se îndrepte rugăciunea mea ca tămâia
înaintea ta:
ridicarea mâinilor mele, ca o jertfă de seară.

Pune, Doamne, pază gurii mele,
și ușă de îngrădire în jurul buzelor mele.

Să nu pleci inima spre cuvinte de vicleșug:
ca să mă apăr, dezvinovățindu-mă, fiind
în păcate,

Alături de oamenii, cari săvârșesc fărădelege;
și nu mă voi întovărăși cu cele alese ale lor.

Certa-mă-va dreptul întru îndurare, și mă
va mustra:
iară untdelemn al păcătosului să nu ungă
capul meu; că și rugăciunea mea este
împotriva celor bineplăcute lor.

Cufundatu-s-au, îngreunați cu pietre,
judecătorii lor:
auzi-vor graiurile mele, că s-au îndulcit.

Ca o brazdă, ce se spintecă peste pământ:
așa s-au risipit oasele lor, lângă iad.

Căci către tine, Doamne, Doamne, sunt
ochii mei:
întru tine am sperat, să nu iei sufletul meu.

Păzește-mă de cursa, care mi-au pus-o mie,
și de smintelile celor ce fac fărădelegea.

Cădea-vor în mreaja lor păcătoșii:
deosebi sunt eu, și voi scăpa.

Psalmul 141

Cu glasul meu către Domnul am strigat:
cu glasul meu către Domnul m-am rugat.

Vărsa-voi înaintea lui rugăciunea mea:
necazul meu înaintea lui voi spune.

Când lipsea dintru mine spiritul meu:
și tu ai cunoscut cărările mele.

În calea aceasta, în care am umblat,
ascuns-au cursă mie.

Luat-am seamă de-a dreapta, și am privit:
și nu era cine să mă cunoască.

Pierit-a fuga de la mine:
și nu este cel ce să cerceteze sufletul meu.

Strigat-am către tine, Doamne; zis-am: Tu
ești nădejdea mea:
partea mea ești, în pământul celor vii.

Ia aminte la ruga mea,
că m-am umilit foarte.

Scapă-mă de cei ce mă prigonesc:
că sunt mai tari decât mine.

Pe 10: Scoate din prinsoare sufletul meu:
ca să mărturisească numele tău.
Pe mine mă așteaptă drepții,
până ce vei răsplăti mie.

Psalmul 129

Pe 8: Dintru adâncuri am strigat către Tine,
Doamne, Doamne ascultă glasul meu!

Sărbătorindu-se ziua nașterii lui Irod cel fără de rușine, s-a împlinit legătura jurământului aceluia cu spurcată dansatoare. Că tăindu-se capul Înaintemergătorului, a fost adus ca o mâncare în farfurie, la cei ce ședeau. O, ospăț urât! O, lucru necuvios și plin de ucidere! Dar noi pe Botezătorul, ca pe cel mai mare între cei născuți din femeie, după vrednicie, cinstindu-l, îl fericim.

Fie urechile Tale
luând aminte la glasul rugăciunii mele.

Sărbătorindu-se ziua nașterii lui Irod cel fără de rușine, s-a împlinit legătura jurământului aceluia cu spurcată dansatoare. Că tăindu-se capul Înaintemergătorului, a fost adus ca o mâncare în farfurie, la cei ce ședeau. O, ospăț urât! O, lucru necuvios și plin de ucidere! Dar noi pe Botezătorul, ca pe cel mai mare între cei născuți din femeie, după vrednicie, cinstindu-l, îl fericim.

Pe 6: De Te vei uita la fărădelegi, Doamne,
Doamne, cine va suferi? Că la Tine este îndurarea.

Jucat-a ucenica vicleanului diavol, și a luat plată capul tău, Înaintemergătorule. O, ospăț plin de sânge! Mai bine ar fi fost de nu te-ai fi jurat Irod fără de lege, fiule al minciunii; iar de te-ai și jurat, nu te-ai jurat mai bine. Mai bine ar fi fost de ai fi mințit, și să dobândești viața, decât să te ții de jurământ, și să tai capul Înaintemergătorului. Dar noi pe Botezătorul, ca pe cel mai mare între cei născuți din femeie, după vrednicie, cinstindu-l îl fericim.

Pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne;
așteptat-a sufletul meu cuvântul Tău,
sperat-a sufletul meu întru Domnul.

Jucat-a ucenica vicleanului diavol, și a luat plată capul tău, Înaintemergătorule. O, ospăț plin de sânge! Mai bine ar fi fost de nu te-ai fi jurat Irod fără de lege, fiule al minciunii; iar de te-ai și jurat, nu te-ai jurat mai bine. Mai bine ar fi fost de ai fi mințit, și să dobândești viața, decât să te ții de jurământ, și să tai capul Înaintemergătorului. Dar noi pe Botezătorul, ca pe cel mai mare între cei născuți din femeie, după vrednicie, cinstindu-l îl fericim.

Pe 4: Din straja dimineții până în noapte,
din straja dimineții să spere Israel întru Domnul.

Nu ți se cădea ție, Irod, pe roditorul desfătării să-l osândești la moarte pentru pofta diavolească și pentru înfierbântarea spre turbată desfrânare. Nu ți se cădea ție să dai cu greșeală femeii celei fără de lege, preacinstitul capul lui, pentru jurământul dat pentru un joc. O, cum ai îndrăznit a face o ucidere ca acesta? Și cum nu s-a ars spurcata dansatoare, aducându-l pe acesta pe tipsie în mijlocul ospățului? Dar noi pe Botezătorul, ca pe cel mai mare între cei născuți din femeie, după vrednicie, cinstindu-l îl fericim.

Că la Domnul este mila, și multă mântuire la El
și El va mântui pe Israel de toate fărădelegile lui.

Nu ți se cădea ție, Irod, pe roditorul desfătării să-l osândești la moarte pentru pofta diavolească și pentru înfierbântarea spre turbată desfrânare. Nu ți se cădea ție să dai cu greșeală femeii celei fără de lege, preacinstitul capul lui, pentru jurământul dat pentru un joc. O, cum ai îndrăznit a face o ucidere ca acesta? Și cum nu s-a ars spurcata dansatoare, aducându-l pe acesta pe tipsie în mijlocul ospățului? Dar noi pe Botezătorul, ca pe cel mai mare între cei născuți din femeie, după vrednicie, cinstindu-l îl fericim.

Psalmul 116

Lăudați pe Domnul, toate neamurile,
lăudați-L, toate popoarele.

Iarăși Irodiada turbează, iarăși se tulbură. O, joc amăgitor și băutură cu înșelăciune! Botezătorul a fost tăiat și Irod s-a tulburat. Pentru rugăciunile Înaintemergătorului Tău, Doamne, dă pace sufletelor noastre.

Că s-a întărit mila Lui peste noi,
și adevărul Domnului rămâne în veac.

Iarăși Irodiada turbează, iarăși se tulbură. O, joc amăgitor și băutură cu înșelăciune! Botezătorul a fost tăiat și Irod s-a tulburat. Pentru rugăciunile Înaintemergătorului Tău, Doamne, dă pace sufletelor noastre.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

A Sfântului Profet Ioan, glas 6
Sărbătorindu-se ziua nașterii lui Irod cel fără de rușine, s-a împlinit legătura jurământului aceluia cu spurcată dansatoare. Că tăindu-se capul Înaintemergătorului, a fost adus ca o mâncare în farfurie, la cei ce ședeau. O, ospăț urât! O, lucru necuvios și plin de ucidere! Dar noi pe Botezătorul, ca pe cel mai mare între cei născuți din femeie, după vrednicie, cinstindu-l, îl fericim.

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Dogmatica glasului 6
Cine nu te va ferici pe tine, Preasfântă Fecioară? Sau cine nu va lăuda preacurată nașterea ta? Că Cel ce a strălucit fără de ani din Tatăl, Fiul Unul-Născut, Același din tine, Cea curată, a ieșit negrăit întrupându-Se; din fire Dumnezeu fiind, și cu firea om făcându-Se pentru noi, nu în două fețe fiind despărțit, ci în două firi neamestecate fiind cunoscut. Pe Acela roagă-L, Curată cu totul fericită, să se mântuiască sufletele noastre.

Se face Intratul cu cădelnița.

Rugăciunea Intratului
Preotul, în taină: Seara și dimineața, și la amiază te lăudăm, bine te cuvântăm, îți mulțumim și ne rugăm ție, Stăpâne al tuturor: îndreptează rugăciunea noastră ca o tămâie înaintea ta; și nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau gânduri viclene, ci ne mântuiește de toți cei ce vânează sufletele noastre. Că spre tine sunt, Doamne, Doamne, ochii noștri, și întru tine am nădăjduit: să nu ne rușinezi pe noi, Dumnezeul nostru. Că ție se cuvine toată mărirea, cinstirea și închinarea, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Preotul: Ințelepciune, drepți!

Lumină lină a sfintei măriri a Tatălui ceresc celui fără de moarte, a sfântului, fericitului, Isuse Hristoase: ajungând la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul, și pe Spiritul Sfânt Dumnezeu. Cade-se, în toată vremea, să fii lăudat de glasuri cuvioase, Fiule al lui Dumnezeu, cel ce dai viață, pentru aceasta lumea te mărește.

Preotul: Să luăm aminte. Pace tuturor.
Poporul: Și spiritului tău.
Preotul: Înțelepciune, să luăm aminte.

Prochimen, glas 4
Domnul mă va auzi când voi striga către Dânsul.

Stih: Când Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele.

Domnul mă va auzi când voi striga către Dânsul.

Preotul: Înțelepciune!

Lectorul: Citire din profeția lui Isaia (40: 1-5, 9; 41: 17-18; 45: 8; 48: 20-21; 54: 1):

Preotul: Să luăm aminte.

Lectorul: Așa grăiește Domnul: Mângâiați, mângâiați pe poporul Meu, grăiește Domnul; preoți! grăiți Ierusalimului la inimă, mângâiați-l, ca s-a înmulțit smerenia lui, ca s-a dezlegat păcatul lui, că a luat din mâna Domnului îndoite pentru păcatele sale. Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Dumnezeului nostru; toată valea se va umple, și tot muntele și dealul se va pleca, și vor fi cele strâmbe drepte, și cele colțuroase căi netede. Și se va arăta mărirea Domnului și va vedea tot trupul mântuirea lui Dumnezeu. În muntele înalt te suie, cel ce binevestești Sionului, înalță întru tărie glasul tău, cel ce binevestești Ierusalimului, înalță, nu te teme; Eu sunt Domnul Dumnezeu, Eu, Dumnezeul lui Israel, voi auzi și nu-i voi lăsa pe ei, ci voi deschide din munți izvoare și prin mijlocul câmpiilor fântâni, și voi face pustia bălți și pământul cel însetoșat izvoare de ape. Veselească-se cerul de deasupra și norii să roureze dreptate, să răsară pământul și să încolțească mila și dreptatea să arate împreună. Glas de veselie spuneți, și faceți să se audă acesta până la marginile pământului. Ziceți: Că a mântuit Domnul pe sluga Sa Iacob; și de vor însetoșa în pustie, scoate-va lor apă din piatră. Veselește-te cea stearpă care nu naști, glăsuiește și strigă, tu care nu aveai durere, că mai mulți sunt fii pustiei, decât ai aceleia ce are bărbat.

Preotul: Înțelepciune!

Lectorul: Citire din profeția lui Maleahi (3: 1-3; 5-7, 12, 17-18, 22-24):

Preotul: Să luăm aminte.

Lectorul: Așa grăiește Domnul Atotținătorul: Iată Eu trimit îngerul Meu, care va găti cale înaintea feței Mele, și îndată va veni la Biserica Sa Domnul, pe care voi îl căutați. Și cine va putea suferi ziua venirii Lui? Sau cine va putea sta întru vederea Lui? Pentru că acela va veni ca focul ce topește și ca iarba nălbitorilor. Și va ședea topind și curățind ca argintul și aurul. Și va veni la voi cu judecată, și va fi mărturie grabnică asupra celor răi și asupra păcătoșilor și asupra celor ce jură strâmb cu numele Lui, și asupra celor ce nu se tem de Dânsul, zice Domnul Atotținătorul. Pentru că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu mă schimb, și voi feciorii lui Iacob v-ați depărtat de Lege și nu ați păzit-o. Pentru acesta întoarceți-vă la Mine și Mă voi întoarce la voi, zice Domnul Atotținătorul. Și vă vor ferici pe voi toate neamurile, și vor cunoaște că Eu sunt Domnul, cel ca va judeca între cel drept și între cel fără de lege în ziua aceea, întru care Eu voi face mântuire celor ce Mă iubesc pe Mine; deci, cunoașteți și vă aduceți aminte de Legea lui Moise, robul Meu, precum v-am așezat vouă în Horeb, porunci și dreptăți către tot poporul lui Israel. Și iată Eu voi trimite vouă pe Ilie Tezviteanul, mai înainte până ce va veni ziua Domnului cea mare și luminată, care va întoarce inima tatălui spre fiu și inima omului spre vecinul lui. Ca venind să nu bat pământul degrabă, zice Domnul, Atotținătorul, Dumnezeul cel Sfânt al lui Israel.

Preotul: Înțelepciune!

Lectorul: Citire din cartea Înțelepciunii lui Solomon (4: 7, 16-20; 5: 1-7):

Preotul: Să luăm aminte.

Lectorul: Dreptul de va ajunge să se sfârșească, întru odihnă va fi; dreptul murind va osândi pe necurații cei vii, că vor vedea sfârșitul dreptului și nu vor cunoaște ce a sfătuit pentru dânsul Dumnezeu. Că va arunca Domnul jos pe cei necredincioși fără de glas, și-i va clătina pe dânșii din temelie, și până la cel mai de pe urmă se vor pustii întru durere și pomenirea lor va pieri. Că vor veni întru cugetul greșelilor lor înspăimântați, și vor mustra pe dânșii împotriva fărădelegilor lor. Atunci va sta cu multă îndrăzneală dreptul înaintea feței celor ce l-au supărat pe dânsul, și a celor ce au lepădat ostenelile lui; și văzându-l pe el se vor tulbura cu cumplită frică, și se vor îngrozi de preamărită mântuirea lui. Că vor zice întru sine căindu-se, și întru nevoința spiritului vor suspina și vor zice: Acesta este cel pe care l-am luat oarecând în râs și în pildă de ocară noi cei fără de minte! Viața lui o am socotit nebunie și sfârșitul lui fără de cinste. Și iată cum a fost socotit între fiii lui Dumnezeu, și partea lui între sfinți! Rătăcit-am dar din calea adevărului, și lumina dreptății nu ne-a strălucit nouă; și soarele nu ne-a răsărit nouă. Umplutu-ne-am de cărările fărădelegii și ale pierzării, și am umblat pe cărări neumblate, iar calea Domnului nu am cunoscut-o.

Ectenia Întreită (a cererii stăruitoare)
Preotul: Să zicem toți, din tot sufletul, și din tot cugetul nostru, să zicem.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi ( de 3 ori).
Doamne atotținătorule, Dumnezeul părinților noștri, rugămu-ne Ție, auzi-ne, și Te îndură spre noi.
Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne, și Te îndură spre noi.
Încă ne rugăm pentru Sfântul Părinte Papa (N), pentru Preafericitul Părinte Arhiepiscop (N), pentru (Înalt) Preasfințitul (Arhi) Episcopul nostru (N), și pentru toți Frații noștri cei întru Hristos.
Încă ne rugăm pentru autoritățile și oștirea țării noastre, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lor.
Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții Ctitorii sfintei bisericii acesteia.
Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea de păcate a robilor lui Dumnezeu, fraților sfintei bisericii acesteia.
Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri, și fac bine în sfânta și întru tot cinstită biserica aceasta; și pentru cei ce se ostenesc și cântă; și pentru poporul ce e de față, și așteaptă de la Tine mare și multă milă.
Încă ne rugăm pentru toți frații noștri, și pentru toți dreptcredincioșii creștini.

Preotul, cu glas înalt:
Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și Ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta fără de păcat a ne păzi.
Binecuvântat ești Doamne, Dumnezeul Părinților noștri, și lăudat și preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi: precum am nădăjduit și noi întru Tine.
Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale.
Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale.
Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale.
Doamne, mila Ta e în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea.
Că Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție mărire se cuvine, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Ectenia cererilor
Preotul: Să plinim rugăciunile noastre cele de seară, Domnului.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Apără, mântuiește, miluiește, și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Seara toată desăvârșit sfântă, cu pace și fără de păcate, de la Domnul să cerem.
Poporul: Dă-ne, Doamne.
Înger de pace, credincios călăuzitor, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
Poporul: Dă-ne, Doamne.
Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem.
Poporul: Dă-ne, Doamne.
Cele bune și de folos sufletelor noastre, și pace lumii, de la Domnul să cerem.
Poporul: Dă-ne, Doamne.
Cealaltă vreme a vieții noastre în pace, și întru pocăință a o săvârși, de la Domnul să cerem.
Poporul: Dă-ne, Doamne.
Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără de patimă, ne rușinat, cu pace, și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, de la Domnul să cerem.
Poporul: Dă-ne, Doamne.
Pe preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu Născătoarea, și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și Ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Preotul: Pace tuturor.
Poporul: Și spiritului tău.
Preotul: Capetele noastre Domnului să le plecăm.
Poporul: Ție, Doamne.

Rugăciunea plecării capetelor
Preotul, în taină: Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai plecat cerurile, și Te-ai coborât spre mântuirea neamului omenesc, caută spre robii Tăi, și spre moștenirea Ta. Că Ție, judecătorului celui înfri-coșător și iubitor de oameni, robii Tăi și-au plecat capetele lor, și și-au supus cerbicile lor, nu de la oameni nădăjduind ajutor, ci cerând mila Ta, și așteptând mântuirea Ta; pe aceștia îi păzește în toată vremea, și în aceasta seară de acum, și în noaptea ce vine, de tot dușmanul, și de toată lucrarea diavolului cea potrivnică, și de gânduri deșarte, și de pofte rele.

Preotul, cu glas înalt:
Fie puterea împărăției Tale binecuvântată și preamărită, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

La Stihoavnă

Stihirile Stihoavnei, din Minei, glas 2
Propovăduitorule al pocăinței, Ioane Botezătorule, tăinuindu-se capul tău, pământul ai sfințit pentru că legea lui Dumnezeu luminat ai arătat-o credincioșilor și fărădelegea ai pierdut. Ca cel ce stai înaintea scaunului lui Hristos, Împăratul cel ceresc, pe Acela roagă-L să miluiască sufletele noastre.

Stih: Dreptul ca finicul va înflori, și ca cedrul cel din Liban se va înălța.

Pentru legea Domnului, capul tău tăindu-se, preasfințite Ioane, ai mustrat cu îndrăzneală pe împăratul cel rău credincios, cel ce făcea fărădelege. Pentru acesta se minunează de tine oștile îngerești, și te preamăresc cetele Apostolilor, și ale martirilor lor. Iar noi cinstim pomenirea ta cea de peste an, preamărite, mărind Sfânta Treime, Care te-a încununat pe tine, Înaintemergătorule, fericite.

Stih: Veseli-se-va dreptul de Domnul și va nădăjdui spre Dânsul.

Celui ce a fost profet din profet, și mai mare decât profeții, celui sfințit din pântecele maicii sale spre slujba Domnului, astăzi de către Împăratul cel fără de lege i s-a tăiat capul; iar pe fata care a jucat-o fără de rușine, mustrându-o în chip vădit și mai înainte de tăiere și după tăiere, a rușinat tabăra păcatului, și pentru acesta grăim: Botezătorule Ioane, ca cel ce ai îndrăzneală, roagă-te neîncetat pentru sufletele noastre.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

A Sfântului Profet Ioan, glas 8
Înaintemergătorule al Mântuitorului, tu pe împărați ai mustrat, ca să nu facă fărădelege. Pentru acesta jocul femeii cele fără de lege a îndemnat pe Irod să taie capul tău. Și pentru acesta de la Răsărit până la Apus, lăudat este numele tău. Cel ce ai îndrăzneală către Domnul, roagă-te cu deadinsul să se mântuiască sufletele noastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei, glas 8
Fecioară ce nu știi de mire, care pe Dumnezeu în chip de negrăit L-ai zămislit cu trup, maica Dumnezeului Celui Preaînalt, rugăciunile robilor tăi primește-le, ceea ce ești cu totul fără prihană, care tuturor dăruiești curățire de greșeli. Acum ru-găciunile noastre primindu-le, roagă-te să ne mântuim noi toți.

Cântarea lui Simeon Purtătorul de Dumnezeu:
Acum, eliberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace; că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai pregătit-o înaintea feței tuturor popoarelor: lumină spre descoperirea neamurilor și mărirea poporului Tău Israel.

Apoi:
Poporul: Sfinte Dumnezeule… Mărire… Și acum… Preasfântă Treime… Doamne, îndură-te spre noi… Mărire… Și acum… Tatăl nostru…
Preotul: Că a ta este împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.
Poporul: Amin.

Troparul Sfântului Profet, glas 2
Pomenirea dreptului cu laude; iar ție de ajuns îți este mărturia Domnului, Înaintemergătorule. Că te-ai arătat cu adevărat și mai cinstit decât profeții. Că te-ai învrednicit a boteza în repejunile Iordanului pe Cel propovăduit. Drept aceea pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, ai binevestit și celor din iad pe Dumnezeu, Cel ce S-a arătat în trup: pe Cel ce a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă mare milă.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Troparul Născătoarei, glas 2
Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt preamărite, Născătoare de Dumnezeu; cu curăția fiind pecetluită și cu fecioria păzită, Maică te-ai cunoscut cu adevărat, născând pe Dumnezeu cel adevărat. Pe Acela roagă-l, să mântuiască sufletele noastre.

Apolisul
(Dezlegarea deplină)

Preotul: Înțelepciune.
Poporul: Binecuvântează, Părinte.
Preotul: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Poporul: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credință a cucernicilor și dreptcredincioșilor creștini, împreună cu sfântă biserica aceasta, în vecii vecilor.
Preotul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Poporul: Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea întru adevăr Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Preotul: Mărire Ție, Hristoase Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire Ție.
Poporul: Mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Doamne, îndură-Te spre noi, de 3 ori. — Părinte, binecuvântează.

Preotul: Hristos, Adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale cinstitului și măritului profet Înaintemergător și Botezător Ioan, ale sfinților, drepților și dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, fiind bun și iubitor de oameni.

Poporul: Amin

Preotul: Pentru rugăciunile sfinților Părinților noștri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

Poporul: Amin.