Utrenia Tăierii împrejur a Domnului

Tăierea împrejur cea după trup a Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Cel între sfinți părintele nostru Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei.

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Poporul: Amin.
Preotul: Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire Ție. Împărate ceresc…

Poporul: Sfinte Dumnezeule… Mărire… Și acum… Preasfântă Treime… Doamne, îndură-te spre noi… Mărire… Și acum… Tatăl nostru…
Preotul: Că a ta este împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.
Poporul: Amin. Întru numele Domnului, binecuvântează, Părinte!

Preotul: Mărire sfintei, celei de o ființă, și de viață făcătoarei, și ne-despărțitei Treimi, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Apoi:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda ta.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda ta.
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.

Cei șase psalmi ai Utreniei

Psalmul 3

Doamne, cât s-au înmulțit, cei ce mă necăjesc,
mulți împotriva mea se ridică!
Mulți zic sufletului meu:
nu este lui mântuire, întru Dumnezeul lui.
Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești,
gloria mea, și Cel ce înalți capul meu.
Cu glasul meu către Domnul am strigat,
și din muntele Lui cel sfânt m-a auzit.
Culcatu-m-am și am adormit;
deșteptatu-m-am iarăși, căci Domnul mă ocrotea.
Nu mă voi teme de miile mulțimii,
de cei ce din toate părțile mă împresoară.
Scoală, Doamne,
mântuiește-mă, Dumnezeul meu.
Că Tu ai bătut pe toți cei ce zadarnic mă dușmănesc;
dinții celor păcătoși i-ai zdrobit.
A Domnului este mântuirea;
și peste poporul Tău vină binecuvântarea Ta.
Și iarăși: Culcatu-m-am și am adormit;
deșteptatu-m-am iarăși, căci Domnul mă ocrotea.

Psalmul 37

Doamne, cu mânia Ta să nu mă mustri,
nici cu urgia Ta să mă cerți,
Că săgețile Tale m-au lovit,
și ai apăsat peste mine mâna Ta.
Nu este vindecare în trupul meu, din cauza mâniei Tale;
nu este pace întru oasele mele, din cauza păcatelor mele.
Că fărădelegile mele au covârșit capul meu,
ca o sarcină grea s-au îngreunat asupra mea.
Rănile mele miros urât și-s pline de puroi,
din cauza nebuniei mele.
Chinuit sunt, și m-am gârbovit de tot;
ziua întreagă, mâhnindu-mă umblam.
Că șalele mele s-au umplut de putreziciune,
și nu este sănătate în trupul meu.
Batjocorit am fost și m-am umilit foarte;
răcnit-am, de suspinarea inimii mele.
Doamne, înaintea Ta e toată dorința mea,
și suspinul meu dinaintea Ta nu s-a ascuns.
Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea
și lumina ochilor mei, nici aceasta, nu este cu mine.
Prietenii mei și vecinii mei spre mine s-au apropiat și s-au oprit;
și cei mai de aproape ai mei, departe au stat.
Și se sileau, cei ce căutau sufletul meu,
și, cei ce căutau cele rele mie, grăiau deșertăciuni,
și vicleșuguri ziua întreagă puneau la cale.
Iar eu, ca un surd, nu auzeam:
și ca un mut, ce nu-și deschide gura sa.
Și m-am făcut ca un om, ce nu aude,
și în gura sa nu are cuvinte de răspuns.
Că, întru Tine, Doamne, am nădăjduit;
Tu mă vei auzi, Doamne Dumnezeul meu.
Că am zis: Nu cumva să se bucure de mine dușmanii mei;
și când s-au clătinat picioarele mele, asupra mea cu îngâmfare au grăit.
Că eu la lovituri mă aștept,
și durerea mea înaintea mea este pururea.
Că fărădelegea mea o voi mărturisi,
și nemângâiat sunt pentru păcatul meu.
Iar dușmanii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine
și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept.
Cei ce-mi răsplătesc rele, în locul celor bune, de rău mă vorbeau,
pentru că eu căutam bunătatea.
Nu mă părăsi, Doamne Dumnezeul meu,
nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu,
Doamne al mântuirii mele.
Și iarăși: Nu mă părăsi, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de mine.
Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

Psalmul 62
Dumnezeule, Dumnezeul meu,
pe Tine Te caut dis-de-dimineață.
Însetat-a de Tine sufletul meu, precum și trupul meu,
în pământ pustiu, și neumblat, și fără apă.
De aceea, în locașul Tău cel sfânt m-am arătat Ție,
ca să văd puterea Ta și gloria Ta.
Că mai bună e mila Ta, decât bucuriile vieții;
buzele mele Te vor lăuda.
Pentru aceea, bine Te voi cuvânta în viața mea,
și întru numele Tău voi înălța mâinile mele.
Întocmai ca de măduvă și de grăsime, sătura-se-va sufletul meu
și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea.
Adusu-mi-am aminte de Tine în așternutul meu,
în revărsatul zorilor m-am gândit la Tine.
Că ai fost ajutorul meu;
sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
și dreapta Ta m-a sprijinit.
Iar ei în zadar au căutat sufletul meu,
cufunda-se-vor în cele mai de jos ale pământului;
Da-se-vor în mâinile sabiei,
pradă vor fi șacalilor.
Iar regele se va veseli de Dumnezeu;
lăudat va fi tot cel ce jură întru Dânsul,
că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți.
Și iarăși: În revărsatul zorilor m-am gândit la Tine,
că ai fost ajutorul meu,
și sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de Tine sufletul meu,
și dreapta Ta m-a sprijinit.

Psalmul 87

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele,
ziua am strigat, și noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea,
Că de rele s-a umplut sufletul meu,
și viața mea de iad s-a apropiat.
Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă;
făcutu-m-am ca un om neajutorat,
între morți voi fi liber.
Asemenea unor răniți ce dorm în mormânt,
de care nu Ți-ai mai adus aminte,
și care din mâna Ta au fost lepădați.
Așezatu-m-au în groapa cea mai dedesubt,
întru întuneric, și în umbra morții.
Asupra mea s-a coborât mânia Ta,
și toate valurile Tale le-ai revărsat peste mine.
Depărtat-ai de la mine pe cunoscuții mei;
pusu-m-au lor urâciune.
Închis sunt, și nu pot ieși;
ochii mei au slăbit de sărăcie.
Strigat-am către Tine, Doamne, ziua întreagă,
întins-am către Tine mâinile mele.
Oare pentru cei morți vei face minuni?
Sau doctorii vor scula din morți, și Te vor mărturisi pe Tine?
Oare va povesti cineva în mormânt mila Ta,
și adevărul Tău, în locul de pierzare?
Oare cunoaște-se-vor întru întuneric minunile Tale,
și dreptatea Ta, în pământ dat uitării?
Iar eu, către Tine, Doamne, am strigat,
și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina.
Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu,
întorci fața Ta de către mine?
Amărât sunt eu și întru necazuri, din tinerețele mele;
iar, când m-am ridicat, fui umilit și fără nădejde.
Peste mine au venit urgiile Tale,
înfricoșările Tale m-au tulburat.
Înconjuratu-m-au asemenea apei,
toată ziua m-au împresurat deodată.
Depărtat-ai de la mine prieten și vecin,
și pe cunoscuții mei, pentru ticăloșie.
Și iarăși: Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat, și noaptea, înaintea Ta.
Pătrundă la Tine rugăciunea mea;
pleacă urechea Ta spre ruga mea.

Psalmul 102

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
și toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui!
Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul,
și nu uita toate binefacerile Lui.
Pe Cel ce iartă toate fărădelegile tale,
pe Cel ce vindecă toate bolile tale.
Pe Cel ce răscumpără din stricăciune viața ta,
pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări.
Pe Cel ce umple de bunătăți pofta ta;
înnoi-se-vor ca ale vulturului tinerețele tale.
Cel ce face milostenie, Domnul,
și judecată dreaptă, tuturor celor ce li se face strâmbătate.
Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise,
fiilor lui Izrael, hotărârile Sale.
Îndurător și milostiv e Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv;
nu până în sfârșit se va mânia, nici până în veac va ține mânie.
Nu după fărădelegile noastre a făcut nouă,
nici după păcatele noastre ne-a răsplătit nouă.
Că, după cât e cerul de înalt de la pământ,
a sporit Domnul mila Sa, peste cei ce se tem de Dânsul.
Pe cât e de departe răsăritul de la apus,
a depărtat de la noi fărădelegile noastre.
Precum miluiește un tată pe fii;
așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul,
Că El a cunoscut făptura noastră,
adusu-și-a aminte, că țărână suntem.
Omul, ca iarba zilele lui,
ca floarea câmpului, așa va înflori;
Că vânt trece peste dânsa, și nu va mai fi,
și nu se va cunoaște nici locul ei.
Iar mila Domnului din veac și până în veac,
spre cei ce se tem de Dânsul,
Și dreptatea Lui spre fiii fiilor, cei ce păzesc legătura Lui,
și-și aduc aminte, ca să împlinească poruncile Lui.
Domnul în cer și-a gătit scaunul
și împărăția Lui toate le stăpânește.
Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei tari în virtute,
care împliniți cuvântul Lui,
ascultând de glasul poruncilor Lui.
Binecuvântați pe Domnul, toate puterile Lui,
slujitorii Lui, care faceți voia Lui.
Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui,
în tot locul stăpânirii Lui;
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.
Și iarăși: În tot locul stăpânirii Lui,
binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea,
ascultă cererea mea, întru adevărul Tău,
auzi-mă, întru dreptatea Ta.
Și să nu intri la judecată cu robul Tău,
căci drept, înaintea Ta, nu se va găsi nimeni dintre cei vii.
Că a prigonit dușmanul sufletul meu,
smerit-a până la pământ viața mea.
Așezatu-m-a întru întuneric, ca pe morții veacului,
și s-a mâhnit întru mine spiritul meu,
întru mine s-a tulburat inima mea.
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult,
gânditu-m-am la toate lucrurile Tale,
la faptele mâinilor Tale am cugetat.
Întins-am spre Tine mâinile mele,
sufletul meu, spre Tine, ca un pământ fără de apă.
Degrabă auzi-mă, Doamne,
că a slăbit spiritul meu.
Să nu întorci fața Ta de către mine,
ca să nu mă aseamăn celor ce se coboară în groapă.
Fă-mă să aud dis-de-dimineață mila Ta,
că întru Tine am nădăjduit.
Arată-mi mie, Doamne, calea, pe care voi merge,
că la Tine am ridicat sufletul meu.
Scoate-mă de la dușmanii mei, Doamne,
că la Tine am găsit scăpare.
Învață-mă, să fac voia Ta,
că Tu ești Dumnezeul meu.
Spiritul Tău Cel bun mă va povățui la pământ drept,
pentru numele Tău, Doamne, îmi vei da viață.
Întru dreptatea Ta scoate-vei din necaz, sufletul meu,
și întru mila Ta vei zdrobi pe dușmanii mei.
Și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu,
căci robul Tău sunt eu.
Și iarăși: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta,
și să nu intri la judecată cu robul Tău. (De 3 ori.)
Apoi: Spiritul Tău cel bun mă va povățui la pământ drept.

Mărire…. Și acum….
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Rugăciunile Utreniei

Rugăciunea I
Mulțumim Ție, Doamne Dumnezeul nostru, celui ce ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și ai dat în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm, și să chemăm numele tău cel sfânt; și să ne rugăm îndurărilor tale, celor ce pururea le ai pentru viața noastră. Și acum trimite ajutorul tău peste cei ce stau înaintea feței măririi tale celei sfinte, și așteaptă de la tine bogată milă; și le dă lor, ca slujind ție totdeauna cu frică și cu dragoste, să laude bunătatea ta cea negrăită. — Că ție se cuvine toată mărirea, cinstea, și închinăciunea, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea II
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeul nostru, pentru că lumină sunt poruncile tale pe pământ. Înțelepțește-ne, să facem întru frica ta dreptate și sfințenie; că pe tine te mărim, cel cu adevărat Dumnezeul nostru; pleacă urechea ta, și ne auzi pe noi; și pomenește, Doamne, pe cei ce împreună cu noi sunt de față, și se roagă, pe toți pe nume, și-i mântuiește cu puterea ta; binecuvântează poporul tău și sfințește moștenirea ta; pace dăruiește lumii tale, bisericilor tale, preoților, și tot poporului tău. — Că bine s-a cuvântat, și s-a preamărit preacinstitul, și de mare-cuviință numele tău, al Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea III
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt poruncile tale; învață-ne pe noi, Dumnezeule, dreptatea ta, poruncile tale, și îndreptările tale; luminează ochii minții noastre, ca să nu adormim vreodată în păcate spre moarte; risipește toată negura de pe inimile noastre; dăruiește-ne nouă soarele dreptății, și nevătămată păzește viața noastră, cu pecetea sfântului tău Spirit; îndreptează pașii noștri în calea păcii; dă-ne, să vedem zorile zilei și ziua întru bucurie, ca să-ți înălțăm rugăciunile de dimineața. — Că a ta este stăpânirea, și a ta este împărăția, și puterea, și mărirea, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IV
Stăpâne Dumnezeule, cel ce ești sfânt și necuprins, care ai zis să strălucească lumina întru întuneric, cel ce ne-ai odihnit în somnul de noapte, și ne-ai ridicat spre lauda și ruga bunătății tale, fiind îmblânzit de singură milostivirea ta: primește-ne pe noi, cei ce și acum ne închinăm ție, și după putință îți mulțumim; și ne dăruiește toate cererile cele spre mântuire; arată-ne pe noi fii ai luminii, și ai zilei, și moștenitori ai bunătăților tale cele veșnice. Pomenește, Doamne, întru mulțimea îndurărilor tale, și pe tot poporul tău, ce este de față, și se roagă împreună cu noi, și pe toți frații noștri, care sunt pe uscat, pe mare, și în tot locul stăpânirii tale, care așteaptă iubirea ta de oameni; și tuturor le dăruiește mila ta cea mare. — Ca mântuiți fiind cu sufletul și cu trupul, pururea stăruind cu îndrăzneală, să preamărim numele tău cel minunat și binecuvântat, al Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea V
Vistierule al bunătăților, izvorule ce pururea izvorăști, Părinte sfinte, făcătorule de minuni, atotputernice și atotstăpâni-torule, toți ne închinăm, și ne rugăm ție, chemând milele tale și îndurările tale, spre ajutorul și paza smereniei noastre. Pomenește, Doamne, pe robii tăi, și primește rugăciunile cele de dimineața ale noastre ale tuturor, ca o tămâie înaintea ta, și nu socoti nici pe unul din noi netrebnic; ci pe toți ne păzește cu îndurările tale. Pomenește, Doamne, pe cei ce priveghează și cântă, spre mărirea ta, și a unuia născut Fiului tău și Dumnezeului nostru, și al sfântului tău Spirit. Fii lor ajutor și păzitor; primește rugăciunile lor întru altarul tău cel mai presus de ceruri și înțelegător. — Că tu ești Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VI
Mulțumim ție, Doamne Dumnezeul mântuirilor noastre, că toate le faci spre facerea de bine a vieții noastre, ca totdeauna la tine să ne uităm, la Mântuitorul și Făcătorul de bine al sufletelor noastre; că ne-ai odihnit pe noi în măsura nopții ce a trecut, și ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și ne-ai pus la închinarea cinstitului tău nume. Pentru aceasta ne rugăm ție, Doamne: dă-ne har, și putere, ca să ne învrednicim a cânta ție cu înțelegere, și a te ruga neîncetat cu frică și cu cutremur, îngrijindu-ne de a noastră mântuire, cu ajutorul Hristosului tău. Pomenește, Doamne, și pe cei ce strigă către tine noaptea; auzi-i pe dânșii, și-i miluiește; și sfărâmă sub picioarele lor pe dușmanii cei nevăzuți și potrivnici luptători. — Că tu ești împăratul păcii, și Mântuitorul sufletelor noastre, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor.

Rugăciunea VII
Dumnezeule și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, cel ce ne-ai ridicat din așternuturile noastre, și împreună ne-ai adunat la ceasul rugăciunii: dă-ne har întru deschiderea gurii noastre, și primește ale noastre mulțumiri cele după putință; și ne învață îndreptările tale; pentru că a ne ruga, precum se cuvine, nu știm, de nu ne vei povățui tu, Doamne, cu Spiritul tău cel sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție: orice am greșit până în ceasul de acum, cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, cu voia sau fără de voie, slăbește, lasă, iartă. Că de te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că la tine este mântuirea. Tu singur ești sfânt, ajutător puternic, păzitor al vieții noastre, și întru tine este cântarea noastră pururea. — Fie stăpânirea împărăției tale pururea binecuvântată și preamărită, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea VIII
Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai alungat de la noi trândă-via somnului, și cu chemare sfântă împreună ne-ai chemat, ca și noaptea să înălțăm mâinile noastre, și să te mărturisim pe tine întru judecățile dreptății tale: primește rugăciunile noas-tre, cererile, mărturisirile, slujbele cele de noapte; și ne dăruiește, Dumnezeule, credință ne rușinată, nădejde tare, dragoste nefă-țarnică; binecuvântează intrările și ieșirile, faptele, lucrurile, cu-vintele, gândurile noastre; și ne dă nouă, să ajungem la înce-puturile zilei, lăudând, cântând, și binecuvântând bunătatea milei tale celei negrăite. — Că s-a binecuvântat preasfânt numele tău, și s-a preamărit împărăția ta, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea IX
Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoștinței dumnezeirii tale, și deschide ochii minții noastre spre înțelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupului călcându-le, viață sufletească să petrecem, toate cele ce sunt spre bunăplăcerea ta gândind și făcând. — Că tu ești sfințirea și luminarea noastră, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea X
Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin pocăință, iertare ai dăruit oamenilor, și pildă a cunoașterii de păcate, și a mărturisirii, ne-ai arătat pocăința proorocului David spre iertare: însuți, Stăpâne, pe noi cei căzuți în multe și mari greșeli, miluiește-ne după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale curățește fărădelegile noastre. Că ție ți-am greșit, Doamne, celui ce știi și cele nearătate și ascunse ale inimilor oamenilor, și celui ce singur ai putere, de a ierta păcatele; și inimă curată zidind întru noi, și cu spirit stăpânitor întărindu-ne, și bucuria mântuirii tale arătându-ne-o, nu ne lepăda de la fața ta: ci binevoiește, ca un bun și iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă, să-ți aducem jertfă de dreptate, și prinos, întru sfintele tale altare.— Cu mila, și cu îndurările, și cu iubirea de oameni a unuia-născut Fiului tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul, și bunul, și de viață făcătorul tău Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea XI
Dumnezeule Dumnezeul nostru, cel ce ai așezat puteri cuvân-tătoare și înțelegătoare cu vrerea ta, pe tine te rugăm, și ție ne cucerim: primește preamărirea noastră, cea după putință, împreună cu a tuturor făpturilor tale, și ne răsplătește cu darurile cele bogate ale bunătății tale; că ție se pleacă tot genunchiul, al celor cerești, și al celor pământești, și al celor dedesubt, și toată suflarea și făptura laudă mărirea ta cea neajunsă; pentru că singur ești Dumnezeu adevărat și mult milostiv. — Că pe tine te laudă toate puterile cerești, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea XII
Lăudămu-te, cântăm, bine te cuvântăm, și mulțumim ție, Dumnezeul părinților noștri, că ne-a trecut umbra nopții, și ne-ai arătat iarăși lumina zilei; ci ne rugăm bunătății tale: fii milostiv păcatelor noastre, și primește rugăciunea noastră, întru mare mila ta; că la tine scăpăm, la Dumnezeul cel milostiv și atotputernic. Strălucește în inimile noastre soarele cel adevărat al dreptății tale; luminează mintea noastră, și simțurile toate le păzește, ca umblând ca ziua cu bunăcuviință pe calea poruncilor tale, să ajungem la viața cea veșnică — pentru că la tine este izvorul vieții — și să ne învrednicim a fi întru desfătarea luminii tale celei neapropiate. — Că tu ești Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Ectenia mare
Preotul: Cu pace Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru sfânt lăcașul acesta, și pentru cei ce cu credință, cu bună cucernicie, și cu frică de Dumnezeu intră într-însul, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru Sfântul Părinte Papa (N), pentru Preafericitul Părinte Arhiepiscop (N), pentru (Înalt) Preasfințitul (Arhi) Episcopul nostru (N), și pentru cinstita Preoțime, întru Hristos Diaconime, pentru tot Clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru autoritățile și oștirea țării noastre, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru țara noastră, orașul (sau satul) acesta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru bună liniștea aerului, și pentru înmulțirea roadelor pământului, și pentru timpuri de pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, și pentru cei robiți, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.
Apără, mântuiește, miluiește, și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.
Pe preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu Născătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții pomenind-o, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Ție se cuvine toată mărirea, cinstirea, și închinarea, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum, și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin

Se cântă Dumnezeu este Domnul, cu stihurile, glas 1
Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Stih 1. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Stih 2. Toate neamurile m-au împresurat, și întru numele Domnului le-am înfrânt.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Stih 3. Nu voi muri, ci voi fi viu, și voi spune lucrurile Domnului.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Stih 4. Piatra, pe care nu au socotit-o ziditorii, aceasta a ajuns cap al unghiului: de la Domnul s-a făcut aceasta, și este minunată în ochii noștri.

Dumnezeu este Domnul, și s-a arătat nouă; bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.

Apoi:

Troparul Praznicului, glas 1
Făptură omenească neschimbat ai luat, Dumnezeu fiind după ființă, mult-milostive Doamne. Și legea plinind, de bunăvoie tăiere împrejur trupească primești, ca să înceteze întunericul și să ridici vălul patimilor noastre.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Troparul Sfântului Vasile cel Mare, glas 1
În tot pământul s-a răspândit vestirea ta, că acesta a primit cuvântul tău, prin care, cu dumnezeiască cuviință ai învățat, firea celor în ființă ai lămurit și ai pus rânduială în obiceiurile oamenilor. Părinte Cuvioase, preoție împărătească, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Troparul Praznicului, glas 1
Făptură omenească neschimbat ai luat, Dumnezeu fiind după ființă, mult-milostive Doamne. Și legea plinind, de bunăvoie tăiere împrejur trupească primești, ca să înceteze întunericul și să ridici vălul patimilor noastre.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Sedealnă 5, din Minei
Ca pe o podoabă împărătească a Bisericii lui Hristos, pe Vasilie toți să-l lăudăm, comoara învățăturilor cea neîmpuținată. Că cu acestea el ne-a învățat pe noi să cinstim Sfânta Treime cea unită în Ființă și despărțită în Fețe.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Glas 1
Vasilie înțelepte, cel ce stai înaintea Treimii, roagă-te să dobândim în ziua judecății, noi cei ce te lăudăm pe tine și cinstim pomenirea ta, Dar și milă și curățire de greșeli; ca și cu gura și cu inima să mărim pe unul Iubitorul de oameni.

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

A Praznicului
Făcătorul tuturor și Stăpânul lumii, Cel ce este sus împreună cu Tatăl și cu Spiritul, ca un prunc se taie împrejur, pe pământ a opta zi. Cu adevărat dumnezeiești și minunate sunt lucrurile Tale, că Tu Stăpâne pentru noi Te-ai tăiat împrejur, Cel ce ești plinirea legii.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Sedealnă, glas 8, din Minei
Din înțelepciunea cea negrăită cu privirea la Dumnezeu, luând bogăția cea de taină, tuturor ai izvorât apele dreptei credințe, care inimile credincioșilor dumnezeiește le veselesc, iar învățăturile necredincioșilor, precum li se cade le cufundă. Pentru aceasta dintru amândouă, prin sudorile bunei credințe, te-ai arătat nebiruit apărător Treimii, Ierarhe Vasilie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască, celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit,

Glas 3
Toată lumea ai adăpat ca și cu niște ape cu învățăturile tale, semănând dogmele bunei credințe. Că izvorul vieții Hristos întru tine s-a odihnit cu adevărat Vasilie. Pe Care roagă-L, ca cel ce ai îndrăznire de Dumnezeu insuflate, să ne dăruiască nouă mare milă.

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Cel ce a fost nevăzut cu firea, acum Se vede cu trupul. Cuvântul cel nezidit, acum născându-Se din Curata Fecioară, Se zidește. Pentru aceasta și după lege pentru oameni ca un prunc de opt zile se taie împrejur. Aceluia dar să ne închinăm, ca unui Mântuitor al nostru.

Polieleul

Psalmul 134

Robii, robii Domnului! Aliluia.
Lăudați numele Domnului, lăudați, robi, pe Domnul! Aliluia.
Cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru.
Lăudați pe Domnul că este bun Domnul, cântați numelui Lui că este bun.
Că pe Iacob și-a ales sieși Domnl,
Pe Israel spre moștenire Lui.
Că eu am cunoscut că mare este Domnul,
Și Dumnezeul nostru peste toți dumnezeii.
Toate, câte a voit Domnul, a făcut,
În cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile.
Ridicând nori de la marginea pănântului,
Fulgerele spre ploaie le-a făcut, cel ce scoate vânturile din visteriile sale.
Cel ce a bătut cele întâi născute ale Egiptului, de la om până la dobitoc,
Trmis-a semne și minuni în mijlocul tău, Egipte,
Lui Faraon și tuturor slujitorilor lui.
Cel ce a bătut neamuri multe și a ucis împărați tari.
Pe Sion împăratul Amoreilor și pe Og împăratul Basanului, și toate împărățiile lui Hanaan.
Și pământul lor l-a dat moștenire, moștenire lui Israel poporului său.
Doamne, numele tău e în veac și pomenirea Ta în neam și neam.
Că va judeca Domnul pe poporul Său și de robii săi se va îndura.
Idolii neamurilor, argint sunt și aur, lucruri de mâini omenești.
Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea.
Urechi au și nu vor auzi, că nu este suflare în gura lor.
Asemenea lor să fie cei ce fac acestea, și toți cei ce nădăjduiesc într-înșii.
Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul,
Casa lui Aron, binecuvântați pe Domnul,
Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul,
Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul,
Binecuvântat este Domnul din Sion,
Cel ce locuiește în Ierusalim.

Psalmul 135
Mărturisiți-vă Domnului, că e bun, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Mărturisiți-vă Dumnezeului dumnezeilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Mărturisiți-vă Domnului domnilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce singur face minuni mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a făcut cerurile cu înțelegere, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a întărit pământul peste ape, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce însuși a făcut luminătorii cei mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Soarele spre stăpânirea zilei, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Luna și stelele spre stăpânirea nopții, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a bătut Egiptul cu cei întâi-născuți ai lor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a scos pe Israel din mijlocul lor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Cu mână tare și cu braț înalt, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a împărțit Marea Roșie întru despărțiri, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a aruncat pe Faraon și puterea Lui în Marea Roșie, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a trecut pe poporul Său în pustie, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Celui ce a bătut împărați mari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și a ucis împărați tari, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Pe Sion, împăratul Amoreilor, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și pe Og, împăratul Vasanului, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și pământul lor l-a dat moștenire, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Moștenire lui Israel robului Său, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Că întru necazul nostru și-a adus aminte de noi Domnul, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Și ne-a scăpat de dușmanii noștri, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.
Cel ce dă nutremânt la tot trupul, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia,
Mărturisiți-vă Dumnezeului cerului, Aliluia;
că în veac e mila Lui, Aliluia.

Mărimurile Praznicului și ale Sfântului
Stih 1: Strigați Domnului tot pământul. Cântați numelui Lui. Dați mărire laudei Lui. (Ps. 65, 1)

Stihira: Mărimu-Te pe Tine, Dătătorule de viață, Hristoase, și cinstim a preacuratului Tău trup tăiere-împrejur, cea după Lege.

Stih 2: Auziți acestea toate popoarele. Ascultați toți cei ce locuiți în lume. (Ps. 48, 1)

Stih 3: Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere. (Ps. 48, 3)

Stihira: Veniți, toți pământenii, să lăudăm pe Marele Vasile, pe lauda celor din Cezareea Capadociei.

Stih 4: Mântuire a trimis poporului Său; sfânt și înfricoșător este numele Lui. (Ps. 110, 9)

Stih 5: Fie numele Domnului binecuvântat de acum și pînă în veac. (Ps. 112, 2)

Stih 6: Fericiți cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. (Ps. 83, 5)

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Mărire Ție, Treime Sfântă, Părinte, Cuvântule și Spirite Sfinte: Mărire Ție, Dumnezeule.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, ceea ce ești cu dar dăruită Marie, Domnul este cu tine: și prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că S-a binecuvântat numele Tău și s-a preamărit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Sedealna după Polieleu, glas 8
Cu puterea dumnezeieștilor cuvinte ai surpat ereziile cele întunecate și toate pornirile lui Eunomie le-ai cufundat. Că oamenilor ai propovăduit pe Spiritul a fi Dumnezeu, și ai omorât cu înălțarea mâinilor pe vrășmași, iar pe părtașii lui Sabelie i-ai alungat și toate părerile mincinoase ale lui Nestorie le-ai surpat; Ierarhe Vasile, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Glas 8
Darul dumnezeieștilor tale cuvinte, și înălțimea cea de taină a dogmelor, scară dumnezeieștii înălțări s-a făcut nouă. Că trâmbiță spirituală agonisindu-ți Părinte, cu aceea ai propovăduit dumnezeieștile învățături. Pentru aceasta și în loc cu verdeață te-ai sălășluit răsplătirile ostenelilor tale luând, Cuvioase Ierarhe Vasilie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască, celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

Sedealna Născătoarei, glas 8
Stăpânul tuturor și Făcătorul, din preacurat pântecele tău trup luând, folositoare oamenilor pe tine te-a arătat ceea ce ești cu totul fără prihană. Pentru aceasta toți la tine alergăm, iertare de greșeli cerând Stăpână, și ca să ne mântuim de munca cea veșnică, și de toată răutatea ținătorului lumii celui rău. Pentru aceasta strigăm către tine; Roagă-te Fiului tău și Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce se închină cu credință preasfintei nașterii tale.

Antifonul I al
glasului 4

Din tinerețile mele multe patimi se luptă cu mine; ci Însuți mă sprijinește și mă mântuiește, Mântuitorul meu.

Cei ce urâți Sionul, rușinați veți fi de Domnul; că precum iarba de foc, așa veți fi uscați.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Prin Spiritul Sfânt tot sufletul viază și prin curăție se înalță, luminează-se prin Unimea Treimii, cu sfințenie de taină.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Prin Spiritul Sfânt izvorăsc râurile harului, care adapă toată făptura spre rodire de viață.

Preotul: Înțelepciune! Să luăm aminte.

Prochimen, glas 4
Gura mea va grăi înțelepciune, și cugetul inimii mele pricepere.

Stih: Auziți acestea toate neamurile, ascultați toți cei ce locuiți în lume.

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi.

Preotul: Că sfânt ești Dumnezeul nostru și întru Sfinți Te odihnești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Se cântă Toată suflarea… pe glasul 4
Toată suflarea să laude pe Domnul. — Toată suflarea și toată făptura să laude numele Domnului. — Lăudați pe Dumnezeu întru Sfinții lui.

Apoi:
Preotul: Și pentru ca să ne învrednicim a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu să-l rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-te spre noi, (de 3 ori.)
Preotul: Înțelepciune, drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor!
Poporul: Și spiritului tău.
Preotul: Din Sfânta Evanghelie după Sfântul apostol și evanghelist Ioan, citire:
Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.
Preotul: Să luăm aminte.

Evanghelia de la Ioan (10, 9-16):

Zis-a Domnul: Eu sunt ușa: De va intra cineva prin Mine, se va mântui; și va intra și va ieși și pășune va afla. Furul nu vine decât ca să fure, să înjunghie și să piardă. Eu am venit ca oile Mele viață să aibă și din belșug să aibă. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile Sale. Iar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge; iar lupul le răpește și le risipește. Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu are grijă de oi. Eu sunt Păstorul cel bun și cunosc oile Mele și ale Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaște Tatăl și Eu cunosc pe Tatăl. Și sufletul îmi pun pentru oi. Am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc; ele vor asculta de glasul Meu și va fi o turmă și un păstor.

Poporul: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție.

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta,
și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea
și de păcatul meu curățește-mă.
Că fărădelegea mea eu o cunosc
și păcatul meu înaintea mea este pururea.
Ție unuia am greșit
și ce este rău înaintea Ta am făcut,
Ca să te arăți drept întru cuvintele Tale
și biruitor să ieși când te vor judeca.
Că iată întru fărădelegi am fost conceput
și în păcate m-a născut maica mea.
Că iată adevărul ai iubit;
cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, le-ai arătat mie.
Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți;
spăla-mă-vei și mai mult decât zăpada mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie și veselie;
bucura-se-vor oasele mele cele umilite.
Întoarce fața Ta de la păcatele mele
și toate fărădelegile mele șterge-le.
Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule
și Spirit drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.
Nu mă lepăda de la fața Ta
și Spiritul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale
și cu Spirit stăpânitor mă întărește.
Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale
și cei păcătoși la Tine se vor întoarce.
Mântuiește-mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide
și gura mea va vesti lauda Ta.
Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi adus;
arderile de tot nu le vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu: spirit umilit;
inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
Bine fă, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
și să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci bineplăcute-Ți vor fi jertfa dreptății,
prinosul și arderile de tot;
atunci vor aduce pe altarul Tău viței.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Glas 2
Pentru rugăciunile Ierarhului Tău, Vasilie, Milostive curățește mulțimea păcatelor noastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, milostive, șterge mulțimea păcatelor noastre.

Stih, glas 6
Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale șterge fărădelegile noastre.

Stihiră, glas 6
Vărsatu-s-a Darul în buzele tale Cuvioase Părinte, și ai fost păstor Bisericii lui Hristos, învățând oile cele cuvântătoare să creadă în Treimea cea de o Ființă, întru o Dumnezeire.

Preotul: Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvântează moștenirea ta; cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări; înalță puterea creștinilor dreptcredincioși; și trimite peste noi milele tale cele bogate: pentru rugăciunile Preacuratei Doamnei noastre, Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu mijlocirile cinstitelor cerești Puteri ale celor fără de trupuri, ale cinstitului mărit profet Înaintemergător și Botezător Ioan; ale sfinților măriți și întru tot lăudați Apostoli; ale celor dintru sfinți Părinții noștri și ai lumii mari Dascăli și Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul, și Ioan Gură-de-aur; și ale celui dintru sfinți părintelui nostru Nicolae Arhiepiscopul de la Mira Liciei, făcătorul de minuni, ale celui dintru sfinți părintelui nostru Nichita al Remesianei, apostolul românilor; ale sfinților măriți și bine învingători Martiri ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători Părinților noștri; ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, rugămu-te, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm ție, și te îndură spre noi.

Poporul: Doamne, îndură-te spre noi — (de 12 ori.)

Preotul, cu glas înalt:
Cu mila, și cu îndurările, și cu iubirea de oameni a unuia născut Fiului tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul, și bunul, și de viață făcătorul tău Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

CANOANELE

Canonul Praznicului Tăierii împrejur cea după trup a Domnului, din Minei, glas 2.
Canonul Sfântului Vasile cel Mare, din Minei, glas 2.
Catavasiile Botezului Domnului, glas 2

Canonul Praznicului
Cântarea I
Irmos:
Veniți popoarelor să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui ce a despărțit marea și a trecut pe poporul, pe care l-a mântuit din robia Egiptenilor, că S-a preamărit.

Ziua a opta, care poartă chipul veacului ce va să fie, se luminează și se sfințește cu sărăcia Ta cea de bunăvoie, Hristoase; că întru aceasta Te-ai tăiat la trup împrejur, după Lege.

Hristos tăiere împrejur primește a opta zi de la naștere și cu aceasta astăzi umbra se împuținează, răsărind lumina noului har.

Canonul Sfântului Vasile cel Mare
Vasile, glăsuitorule de Dumnezeu vino în ajutorul celor ce vor să înceapă a cânta laudele tale. Îngăduitor fiind, ca un părinte, ne dai har din belșug.

Săltarea cea pătimașă a tiraniei trupului ai înfrânat cu dragostea de înțelepciune. Pentru aceasta locuiești întru împărățiile cele nestricăcioase, Părinte Vasile.

Umblând pe calea cea aspră a faptelor bune, ai ajuns la cerescul podiș, cel neted și liniștit și pildă tuturor te-ai arătat, Vasile.

Patimile sufletului împreună cu ale trupului le-ai tăiat, Vasile, cu folos, cu sabia Spiritului, iar pe tine jertfă te-ai adus Stăpânului

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Făcutu-te-ai tâlcuitor al celor sfinte, Vasile, diadema lui Hristos și în tainele preoției ne-ai povățuit, Părinte, luminându-ne pe noi, în chip vădit, cu Lumina Treimii.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cine va putea să destăinuiască zămislirea ta, cea mai presus de cuvânt? Că ai născut pe Dumnezeu cu trup, Preasfântă, Cel ce S-a arătat nouă, tuturor, Mântuitor.

Cântarea a I a a Catavasiilor Botezului, glas 2
Fundul adâncului l-a descoperit, și pe uscat pe ai Săi i-a trecut, întru același acoperind pe potrivnici, Domnul, Cel tare în războaie, că S-a preamărit.

Canonul Praznicului
Cântarea a III a
Irmos:

Întărește-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel ce prin lemn ai omorât păcatul, și frica Ta o sădește în inimile noastre, celor ce Te lăudăm pe Tine.

Cuvântul cel mai presus de ființă întrupându-Se, S-a tăiat împrejur spre încetarea legii, și ne-a dat nouă începăturile dumnezeiescului har și ale vieții nestricăcioase.

Hristos Întrupându-Se, S-a arătat plinitor al Legii, iar nu ca un potrivnic lui Dumnezeu, și de bunăvoie a îngăduit a se tăia împrejur a opta zi.

Canonul Sfântului Vasile cel Mare
Plin fiind de toată învățătura, nu numai de cea lumească și defăimată, ci mai vârtos și de cea mai bună decât aceea, te-ai arătat lumină lumii, Vasile.

Cu frica Domnului fiind întemeiat, că aceasta este începutul înțelepciunii, la iubirea de înțelepciune cea mai bună te-ai înălțat, o, Vasile!

Vasile, cu înțelepciune te-ai ridicat la lucrare, iar lucrarea ai arătat-o mai sfântă decât cugetarea la cele dumnezeiești și ai pătruns în chip lămurit în cunoașterea celor ce sunt.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Împreună cu sărbătorile Nașterii lui Hristos a sosit și împreună a strălucit pomenirea ta, Părinte, a Cărui nespusă taină ai lămurit-o cu învățăturile tale.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Fără sămânță ai zămislit în pântece pe Dumnezeu și L-ai născut, în chip de negrăit întrupându-Se, Cel spre Care puterile cerești a căuta nu îndrăznesc, Curată, pururea Fecioară.

Cântarea a III a a Catavasiilor Botezului, glas 2
D
omnul, Cel ce dă împăraților noștri tărie și înalță fruntea unșilor Săi, S-a născut din Fecioară și vine la Botez. Drept aceea, credincioșii să-I strigăm: Nu este sfânt ca Dumnezeul nostru și nu este drept, afară de Tine, Doamne.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Condacul Praznicului, glas 3
Domnul tuturor rabdă tăiere împrejur și taie ca un Bun greșelile muritorilor. Dă lumii, astăzi, mântuire, iar ierarhul Ziditorului, purtătorul de lumină și dumnezeiescul preot al lui Hristos, Vasile, se bucură întru cei de sus.

Sedealna Sfântului Vasile cel Mare, glas 8
Propovăduitorule al luminii, deschizându-ți gura, ai vestit cuvântul lui Dumnezeu și lumii dumnezeiască înțelegere ai semănat. Că în adevăr, întărind învățăturile părinților, te-ai arătat, ca și Pavel, apărător al credinței. Pentru aceasta te găsești și cu îngerii împreună cetățean și te arăți împreună vorbitor cu ei, fericite Vasile. Cel ce faci Dumnezeirea cunoscută, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sedealna Praznicului, glas 4
Ca Cel ce ești adâncul iubirii de oameni, Te-ai îmbrăcat Stăpâne cu chip de rob, și la trup Te-ai tăiat împrejur dăruind tuturor oamenilor mare mila Ta.

Canonul Praznicului
Cântarea a IV a
Irmos:
Auzit-am Doamne taina iconomiei Tale, și Te-am preamărit pe Tine unule Iubitorule de oameni.

Tăierea împrejur a încetat de când S-a tăiat împrejur Hristos de bunăvoie, mântuind mulțimile neamurilor cu harul.

Ziua a opta, în care Stăpânul Hristos S-a tăiat împrejur, închipuiește viața cea nesfârșită a veacului ce va să fie.

Canonul Sfântului Vasile cel Mare
Precum se împodobește cu nașterea lui Hristos mireasa Biserică, așa se înfrumusețează și cu pomenirea ta, preafericite.

Neînduplecat te-ai arătat, luptând pentru Dumnezeu, Vasile, cel ce te-ai plecat tuturor poruncilor Lui.

Îngrădire ai fost dat Bisericii de Dumnezeu și adăpost tare, Vasile, preafericite.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Secure cu două tăișuri tăietoare și foc care mistuie înșelăciunea te-ai arătat, Părinte Vasile, celor potrivnici lui Dumnezeu.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugămu-te pe tine, Curată, care ai zămislit pe Dumnezeu fără de sămânță, să te rogi pururea pentru robii tăi.

Cântarea a IV a a Catavasiilor Botezului Domnului, glas 2
A
uzit-am, Doamne, glasul Tău, Care a zis: Glasul celui ce strigă în pustie, când ai tunat peste ape multe, mărturisind Fiului Tău, cu totul fiind de față, iar prin Spiritul a strigat: Tu ești Hristos, Înțelepciunea și Puterea lui Dumnezeu.

Canonul Praznicului
Cântarea a V a
Irmos:
Dătătorule de lumină, și Făcătorul veacurilor, Domnul, întru lumina poruncilor Tale povățuiește-ne pe noi; că afară de Tine pe alt Dumnezeu nu știm.

Tu, Doamne, din Fecioara Maică în chip de negrăit Te-ai născut și nu ai socotit lucru nevrednic a îmbrăca chipul omenesc ca un prunc, după Lege, însăși Legea plinind.

Nopții s-a asemănat cea care a născut pe Israel, ca una ce a iubit umbra Legii; din care S-a arătat Hristos, Lumina ce strălucește lumii.

Canonul Sfântului Vasile cel Mare
Biserica prăznuiește astăzi cu adevărat praznic îndoit: Tăierea împrejur, ca un prunc a Stăpânului arătându-Se pe pământ, și pomenirea slugii celei înțelepte și de trei ori fericite.

Odihnind întru tine, Cuvioase, Lumina cea necuprinsă, făclie luminoasă te-a arătat lumii pe tine, Hristos. Pentru aceasta lăudăm pomenirea ta, Vasile.

Nici tocmitorul de Lege, Moise, nici Iosif cel mai înainte de Lege n-au fost ca tine măsurători de grâu pentru mâncare; că tu, cu dumnezeiescul trup, însuți împărțitor te-ai arătat, Vasile.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Facerea lumii cea slab istorisită de Moise în Sinai, tâlcuind-o tu, din dumnezeieștile vistierii ai arătat-o lămurit tuturor, preafericite Vasile.

Și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin.

Ție, celei ce ai născut pe Hristos, Ziditorul tuturor, strigăm: Bucură-te, Curată! Bucură-te, ceea ce ai răsărit nouă Lumina! Bucură-te, ceea ce ai încăput pe Dumnezeu, Cel neîncăput!

Cântarea a V a a Catavasiilor Botezului Domnului, glas 2
I
sus, Începătorul vieții, vine să dezlege osânda lui Adam celui întâi-zidit. Și ca Dumnezeu, curățire netrebuindu-I, pe cel căzut îl curățește în Iordan, întru care, omorând vrajba, dăruiește pacea, care covârșește toată mintea.

Canonul Praznicului
Cântarea a VI a
Irmos:
Adâncul cel mult al păcatelor m-a înconjurat, și strig Ție, urmând Proorocului: Din stricăciune Doamne scoate-mă.

Luat-a sfârșit Legea de când Hristos, Prunc făcându-Se, și plinitor al Legii arătându-Se, a primit tăiere împrejur și a dezlegat blestemul Legii

Sâmbăta, tăierea împrejur și înfumurarea evreilor au încetat cu bunăvoința lui Hristos, Cel ce S-a arătat și a strălucit primăvara harului.

Canonul Sfântului Vasile cel Mare
Hrănit-ai din destul sufletele săracilor cele sfârșite de foame, Vasile, și inimile flămânzilor le-ai umplut de toată dumnezeiasca veselie.

Hrănit-ai sufletele cele flămânde cu cerească hrană; că pâinea îngerilor este Cuvântul, al Cărui preabun împărțitor de grâu ai fost, Vasile

Adunat-ai cu sârguință, ca o albină, Vasile, floarea ca toată fapta bună, și iscusit făcându-te într-însele, te fericim toți.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Nevoitu-te-ai a te despărți de lume și a trăi cu Dumnezeu. Pentru aceasta, Părinte Vasile, ca un înțelept, ai câștigat în locul celor nestătătoare și trecătoare pe cele trainice.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugul cel ce s-a împreunat fără de ardere cu focul în Sinai, mai înainte te-a închipuit pe tine, Maică, pururea Fecioară nenuntită, Născătoare de Dumnezeu, Marie.

Cântarea a VI a a Catavasiilor Botezului Domnului, glas 2
G
lasul Cuvântului, sfeșnicul Luminii, Luceafărul mergător înaintea Soarelui, în pustie strigă tuturor popoarelor: Pocăiți-vă și mai înainte vă curățiți, căci, iată de față stă Hristos, mântuind lumea din stricăciune.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Tu ești împăratul păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție mărire înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Condacul Sfântului Vasile cel Mare, glas 4
Arătatu-te-ai temei neclintit al Bisericii, dând tuturor oamenilor domnia cea nestricată, pecetluind-o cu dogmele tale, Vasile Cuvioase, grăitorule de cele cerești.

Icos
Marele Vasile, paharul curăției, gura înțelepciunii și temeiul dogmelor, strălucește tuturor. Veniți deci, să stăm în casa lui Dumnezeu, privind cu căldură, bucurându-ne de minunile lui, luminați fiind ca de o făclie și răcorindu-ne cu spirit curățitor de viață. Să urmăm credinței, căldurii și smereniei lui, prin care s-a arătat casă firii lui Dumnezeu; către care strigând să-i aducem cântări de laude: Grăitorule de cele cerești, Vasile, Cuvioase.

Sinaxar
În această lună, în ziua întâi, Tăierea împrejur cea după trup a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Tot în această zi, amintirea celui între sfinți părintelui nostru Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei. Acest mare părinte al nostru Vasile a trăit pe vremea împăratului Valens, când Biserica era puternic prigonită de necredința ere ticului Arie. Iar Sfântul Vasile a apărat cu toată puterea dreapta credință și a îndrăznit să mustre chiar în față pe împăratul Valens, căzut și el în erezia lui Arie. A dus lupte grele pentru dreapta credință, uimind chiar pe eparhul laic al locului, care nu s-a putut împotrivi înțelepciunii și tăriei în credință a sfântului. Prin cuvântările sale a lovit în credințele greșite ale ereticilor; a dat învățături și îndemnuri pentru buna întocmire a obiceiurilor; a luminat tainele cele adânci ale făpturii; a păstorit turma lui Hristos, învățând pe toți și ajutând pe săraci, pe bolnavi și pe bătrâni, în așezământul său vestit, numit Vasiliada. A trecut către Domnul în anul 379, când nu împlinise încă 50 de ani.
Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne, îndură-Te și ne mântuiește pe noi. Amin.

Canonul Praznicului
Cântarea a VII a
Irmos:
Chipul cel de aur în câmpul Deira cinstindu-se, cei trei Tineri au defăimat porunca cea fără de Dumnezeu, și fiind aruncați în mijlocul focului, răcorindu-se au cântat: Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri.

Luminată și strălucitoare este sărbătoarea Nașterii lui Hristos, care preînchipuie astăzi taina înnoirii ce va să fie. Că Mântuitorul Se taie împrejur după rânduiala Legii, nu ca un Dumnezeu, ci ca un muritor și ca o împlinire a Legii.

Legea plinind Făcătorul Legii, cu trupul, astăzi, de bunăvoie Se taie împrejur, tăiere făcând iernii păcatului și dăruindu-ne a striga: Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri.

Canonul Sfântului Vasile cel Mare
Chipul Tatălui este Fiul și chipul Fiului este Spiritul; iar tu, o, Vasile, ești oglindă nepătată a Spiritului și casă a întregii Treimi. Fericită este pomenirea ta, și cei ce o măresc pe ea se vor preamări.

Afundându-ți mintea întru adâncurile lui Dumnezeu, cele nepătrunse, și adunând mărgăritarul cunoștinței cel de mult preț, ai îmbogățit lumea cu înțelepciunea și ai învățat-o a striga: Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri.

O, potrivire de simțire a minții și sfințită pereche! Că tu, Vasile, ești cu Grigorie ca un suflet neîmpărțit în două trupuri; și tu, Grigorie, fiind acum unul ca Vasile, prin dumnezeiască dragoste, rugați pe Hristos pentru turma voastră.

Tată orfanilor și ocrotitor văduvelor, bogăție săracilor și bătrâneților toiag, învățătură tinereților și călugărilor dreptar al faptei bune te-ai arătat, Vasile.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Curățindu-ți mintea, Vasile, de toată întinata spurcăciune, ai asemuit cele spirituale cu Spiritul cel dorit de tine. Pentru aceasta lăudând Treimea, cu îndrăzneală ai strigat: Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pe tine, rug arzând mai înainte te-a văzut Moise în Muntele Sinai, Curată, care fără ardere ai primit Raza cea strălucitoare a negrăitei Ființe, Unul dintre Sfintele Ipostasuri din Ea, unindu-Se cu nimicnicia unui singur Trup.

Cântarea a VII a a Catavasiilor Botezului Domnului, glas 2
P
e tinerii cei binecredincioși, care au intrat în cuptorul cel de foc, suflând Spiritul cel răcoritor, și coborârea dumnezeiescului înger i-a păzit. Deci, în văpaie răcoriți fiind, cu mulțumire cântau: Prealăudate Doamne al părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat.

Canonul Praznicului
Cântarea a VIII a
Irmos:
Pe Dumnezeu Cuvântul, Care cu negrăita înțelepciune toate le-a alcătuit, și dintru neființă întru ființă toate le-a adus: Bine Îl cuvântați lucrurile ca pe Domnul, și Îl preaînălțați întru toți vecii.

În ziua a opta S-a tăiat împrejur, ca un Prunc, Stăpânul și a primit numele Isus; că El este Mântuitorul lumii și Domnul.

Pe Dumnezeu Cuvântul, Cel ce a ieșit din Tatăl mai înainte de veci și fără de început, și după Lege S-a tăiat împrejur cu trupul, lăudați-L lucrurile Domnului, ca pe Domnul!

Canonul Sfântului Vasile cel Mare
Cu ziua cea de-a opta a sărbătorii Nașterii lui Hristos s-a împreunat, după cum se cuvine, preamărita pomenire a ierarhului; pe care cinstind-o, cu credință, lăudăm pe Domnul.

Pe Cel ce a dăruit, cu nespusa pronie, lumii, pe Vasile, lumină a dreptei cinstiri de Dumnezeu și trâmbiță a teologiei, pe Domnul binecuvântati-L lucrurile Domnului!

Pe Cel ce cu îndestulată lucrare S-a sălășluit întru înțeleptul Vasile și printr-însul cu dreaptă cinstire a fost teologhisit, pe Domnul binecuvântați-L lucrurile Domnului.

Cei ce ne-am desfătat cu dumnezeieștile tale cuvinte, Vasile, prăznuind neîncetat pomenirea ta, strigăm: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Spiritul Sfânt, Dumnezeu

Trimis-ai în lume, Vasile, razele cuvintelor, care au luminat-o a cinsti o Fire a Treimii, strigând: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul!

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pe Dumnezeu Cuvântul, Care a ieșit din Tatăl mai înainte de veci și fără de ani, iar mai pe urmă a răsărit din Fecioară, pe Domnul binecuvântați-L lucrurile Domnului!

Cântarea a VIII a a Catavasiilor Botezului Domnului, glas 2
S
ă lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii.

Taină minunată a arătat cuptorul Babilonului, care a izvorât rouă. Că în valurile sale vrea să primească Iordanul pe Focul cel netrupesc și să îngăduie pe Ziditorul, Cel ce Se botează cu trupul; pe Care Îl binecuvântează popoarele și Îl preaînalță întru toți vecii.

Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica luminii în cântări cinstind-o, să o mărim!

Canonul Praznicului

Pripelele cu stihirile următoare, glas 2

Pripeală: Mărește suflete al meu pe Cel ce după lege cu trupul S-a tăiat împrejur.

Irmos:
Pe tine ceea ce pe luminătorul Dumnezeu, Cel ce a răsărit mai înainte de soare, Care trupește la noi a venit, din coapsele cele feciorești negrăit L-ai întrupat, binecuvântată, Preacurată Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Apoi
Pripeală: Mărește suflete al meu pe Cel ce în ziua a opta a luat tăiere împrejur. (De două ori)

Pripeală: Astăzi Stăpânul se taie împrejur la trup ca un prunc, plinind legea.

Pripeală: Astăzi Stăpânul se taie împrejur la trup, și Isus se cheamă.

Covârșind Hristos peste hotarele firii omenești S-a născut mai presus de fire din Fecioară; și precum poruncește Scriptura legii, la trup Se taie împrejur și plinitor legii Se arată.

Veniți să prăznuim întru sfințenie mărită numirea Stăpânului Hristos; că Iisus cu dumnezeiască cuviință Se numește astăzi, cu care împreună și pomenirea Ierarhului să o mărim.

Alte pripele ale Sfântului Vasilie
Pripeală: Mărește suflete al meu, între ierarhi pe marele Vasilie. (De două ori)

Pripeală: Mărește suflete al meu, pe luminătorul lumii cel prealuminat. (De două ori)

Pripeală: Mărește suflete al meu pe marele Vasilie cel din Cezareea. (De două ori)

Urmelor celor purtătoare de viață, ale Păstorului celui mare, ca o oaie credincioasă a lui Hristos, Vasilie ai urmat, că tiranului trupul tău Părinte ți-ai dat, vitejește mai înainte nevoie pătimind pentru Biserică, Preafericite.

Preasfințită adunarea Bisericii lui Hristos, văzându-o cu a ta Arhierie împodobită, Înțelepte, pierzătorul muncitor ca de un tunet trăsnit fiind a căzut; că raza Spiritului cea dintru tine nu a putut-o răbda Vasilie.

În loc de Mărire… Mărește suflete al meu, pe cel ce a înfrumusețat Biserica lui Hristos.

Scaunului Apostolilor, și cetei purtătorilor de chinuri ai lui Hristos, și cortului patriarhilor, și desfătării drepților, și bucuriei proorocilor te-ai învrednicit Vasile; că Născătoarei de Dumnezeu tăinuitor, și Treimii slujitor te-ai făcut.

În loc de Și acum… Mărește suflete al meu, pe cea mai cinstită decât oștile cele cerești, pe Preacurata Fecioara de Dumnezeu Născătoarea.

Cel ce acoperă cele mai de deasupra cu ape însuși Domnul, Care înfrânează marea, și adâncurile usucă, din tine Curată trup luând, din Betleem sârguiește către Iordan să Se boteze cu trupul.

Pripeală: Mărește suflete al meu, pe Cel ce după lege cu trupul S-a tăiat împrejur.

Cântarea a IX a a Catavasiilor Botezului Domnului, glas 2
N
u se pricepe nicio limbă a te lăuda după vrednicie, ci se întunecă și mintea cea mai presus de lume să cânte ție, de Dumnezeu Născătoare. Însă, fiind bună, primește credința; că știi râvna noastră cea dumnezeiască; că tu creștinilor ești ocrotitoare, pe tine te mărim.

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu-Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că pe Tine Te laudă toate Puterile cerești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Luminătoarea Sfântului
Cu dragostea filosofiei ai tăiat împrejur, Părinte, acoperământul sufletului tău și te-ai arătat lumii, ca un soare, cu minunile; și ai luminat gândurile credincioșilor, de Dumnezeu înțelepțite, slujitorule al Treimii, înțelepte Vasile și închinătorule al Născătoarei de Dumnezeu.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Luminătoarea Praznicului
Făcătorul veacurilor Se taie împrejur cu trupul, plinind Legea, ca un prunc, a opta zi; și cu scutece este înfășat, ca un muritor, și cu lapte este hrănit Cel ce ține toate cu nemăsurata tărie, ca un Dumnezeu, și cu bunăvoință le poartă.

La Laude

Stihirile stihoavnei, glas 5
Toată suflarea să laude pe Domnul! Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați pe El întru cele înalte; Ție se cuvine cântare, Dumnezeule. (Ps. 148, 1)

Lăudați pe El toți îngerii Lui, Lăudați pe El toate puterile Lui; Ție se cuvine cântare, Dumnezeule. (Ps. 148, 2)

Ca să facă între dânșii judecată scrisă; mărirea aceasta este dată tuturor cuvioșilor lui. (Ps. 149, 9)

Rabdă tăiere împrejur cu trupul, Cel ce S-a născut din Tatăl fără tăiere, și fără stricăciune negrăit ca un Cuvânt și ca un Dumnezeu din Dumnezeu. Întru neschimbată Dumnezeire rămânând. Pentru aceasta după lege, făcându-Se Cel ce este mai presus de lege. Din blestemul legii izbăvește pe toți, și binecuvântare de sus dăruiește, deci preabună smerenia Lui mărindu-o să o lăudăm, și cu mulțumire să o mărim; rugându-L pe Dânsul să dăruiască sufletelor noastre mare milă.

Lăudați pe Dumnezeu întru Sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui. (Ps. 150, 1)

Rabdă tăiere împrejur cu trupul, Cel ce S-a născut din Tatăl fără tăiere, și fără stricăciune negrăit ca un Cuvânt și ca un Dumnezeu din Dumnezeu. Întru neschimbată Dumnezeire rămânând. Pentru aceasta după lege, făcându-Se Cel ce este mai presus de lege. Din blestemul legii izbăvește pe toți, și binecuvântare de sus dăruiește, deci preabună smerenia Lui mărindu-o să o lăudăm, și cu mulțumire să o mărim; rugându-L pe Dânsul să dăruiască sufletelor noastre mare milă.

Lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea măririi Lui. (Ps. 150, 2)

Făcându-te după har fiul lui Dumnezeu prin nașterea din nou a dumnezeiescului Botez, ai mărturisit pe Cel ce este din fire cu adevărat și mai înainte de veci Fiul lui Dumnezeu și Cuvântul, Cel de o ființă cu Tatăl și împreună fără de început, cuvioase; iar gurile ereticilor cele neînfrânate le-ai astupat cu strălucirea cuvântărilor tale. Pentru aceasta te-ai și sălășluit întru împărățiile cele de sus, împreună împărățind cu singurul și cel din fire Împărat, Hristos, Care dă lumii mare milă.

Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută. (Ps. 150, 3)

Pătrunzând ca un arhiereu sfințit înlăuntrul cereștii Biserici, cu lucrarea și cu adânca cugetare la cele de sus, te-ai acoperit cu începuturile înțelepciunii, ca și cu un veșmânt sfânt. Și acum, slujind la altarul cel de sus, Cuvioase, și înaintea lui Dumnezeu stând și Liturghia cea nematerialnică săvârșind, pomenește, preafericite Vasile, cu milostivire, pe cei ce săvârșesc sfințită și preacinstită pomenirea ta, rugând pe Hristos, Cel ce dă lumii mare milă.

Lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe. (Ps. 150, 4)

Întreg ai fost sfințit lui Dumnezeu, Cuvioase, și hărăzit Lui din copilărie, în tot chipul; fiind luminat cu razele înțelepciunii celei mai presus de înțelepciune, ai limpezit cunoașterea celor ce sunt, și ai tâlcuit pe cele ce sunt, în chip strălucitor, lămurindu-le cu înțelepciune și făcând rânduiala dumnezeieștilor temeiuri ale cunoașterii. Pentru aceasta, te propovăduim pe tine de Dumnezeu grăitor, dumnezeiesc dascăl și luminător al Bisericii și purtător de lumină, lăudând pe Hristos, Cel ce dă lumii mare milă.

Lăudați-L pe El în chimvale bine-răsunătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul. (Ps. 150, 5-6)

Cu temerea de Dumnezeu întărindu-te, ai înțeles Vasile, că frica este începătura înțelepciunii. La întreaga înțelepciune și la dreaptă viață te-ai suit Părinte, iar prin dragoste cu Dumnezeu te-ai unit, și de aproape te-ai făcut Lui. De unde dumnezeieștile îndreptări și judecăți învățându-te, obiceiurile oamenilor le-ai înfrumusețat, și mințile credincioșilor le-ai împodobit, și cu spirituale puneri de lege pe toți i-ai luminat. Deci roagă pe Hristos, să dăruiască sufletelor noastre mare milă.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Glas 6
Vărsatu-s-a harul pe buzele tale, Cuvioase Părinte, și ai fost păstor al Bisericii lui Hristos, învățând oile cele cuvântătoare să creadă în Treimea cea de o ființă, întru o Dumnezeire.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Praznicului, glas 8
Coborându-Se Mântuitorul la neamul omenesc, primit-a înfășare cu scutece, nu S-a scârbit de trupeasca tăiere împrejur, Cel de opt zile după mamă, și fără început după Tată. Acestuia credincioșii să-i strigăm: Tu ești Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.

Preotul: Mărire ție, celui ce ne-ai arătat nouă lumina!

Doxologia mare
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bună voire.
Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, ne închinăm Ție,
Te mărim pe Tine: Îți mulțumim Ție, pentru mare mărirea Ta.
Doamne Împărate, Dumnezeule ceresc, Părinte atotținătorule: Doamne Fiule unule născut, Isuse Hristoase, și Spirite Sfinte.
Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Părintelui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici pă-catele lumii.
Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui,
și te îndură spre noi.
Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn Isus Hristos:
întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele bine Te voi cuvânta,
și voi lăuda numele Tău în veac, și în veacul veacului,
Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta,
fără de păcat a ne păzi.
Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul Părinților noștri,
și lăudat și preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi,
precum am nădăjduit și noi întru Tine.
Bine ești cuvântat, Doamne:
învață-mă îndreptările Tale. De 3 ori.
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis: Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție.
Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă, să fac voia Ta,
că Tu ești Dumnezeul meu.
Că la Tine este izvorul vieții,
întru lumina Ta vom vedea lumină.
Tinde mila Ta, celor ce Te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule… De 3 ori, cu 3 închinăciuni.
Mărire… Și acum… Sfinte fără de moarte, îndură-Te spre noi.

Troparul Praznicului, glas 1
Făptură omenească neschimbat ai luat, Dumnezeu fiind după ființă, mult-milostive Doamne. Și legea plinind, de bunăvoie tăiere împrejur trupească primești, ca să înceteze întunericul și să ridici vălul patimilor noastre.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Troparul Sfântului Vasile cel Mare, glas 1
În tot pământul s-a răspândit vestirea ta, că acesta a primit cuvântul tău, prin care, cu dumnezeiască cuviință ai învățat, firea celor în ființă ai lămurit și ai pus rânduială în obiceiurile oamenilor. Părinte Cuvioase, preoție împărătească, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Apoi, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare

Dacă după doxologia mare nu se intră în Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, atunci urmează ecteniile și Apolisul (dezlegarea deplină).

Preotul: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru Sfântul Părinte Papa (N.), pentru Preafericitul Părinte Arhiepiscop (N.), pentru (Înalt) Preasfințit (Arhi) Episcopul nostru (N.) și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru autoritățile și oștirea țării, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lor.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori ai sfintei Bisericii acesteia.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, ștergerea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, frații sfintei Bisericii acesteia.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi

Preotul: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfânta și preacinstita biserica aceasta, pentru cei ce trudesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce este de față și așteaptă de la Tine mare și multă milă.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți dreptcredincioșii creștini.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul, cu glas înalt:
Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și Ție mărire Îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Preotul: Să plinim rugăciunile noastre cele de dimineață, Domnului.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Apără, mântuiește, miluiește, și ne păzește, Dumnezeule, cu darul Tău.

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.

Ziua toată desăvârșit sfântă, cu pace și fără de păcate, de la Domnul să cerem.

Poporul: Dă-ne, Doamne.

Înger de pace, credincios călăuzitor, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.

Poporul: Dă-ne, Doamne.

Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem.

Poporul: Dă-ne, Doamne.

Cele bune și de folos sufletelor noastre, și pace lumii, de la Domnul să cerem.
Poporul: Dă-ne, Doamne.

Cealaltă vreme a vieții noastre în pace, și întru pocăință a o săvârși, de la Domnul să cerem.

Poporul: Dă-ne, Doamne.

Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără de patimă, ne rușinat, cu pace, și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, de la Domnul să cerem.

Poporul: Dă-ne, Doamne.

Pe preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu Născătoarea, și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Preotul, cu glas înalt:
Că Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni ești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin

Preotul: Pace tuturor.

Poporul: Și spiritului tău.

Preotul: Capetele noastre Domnului să le plecăm.

Poporul: Ție, Doamne.

Rugăciunea plecării capetelor
Doamne Sfinte, Care întru cele de sus locuiești și spre cei smeriți privești și, cu ochiul Tău cel a toate văzător, privești peste toată făptura, Ție am plecat cerbicea sufletului și trupului nostru și ne rugăm Ție, Sfinte al sfinților: Întinde mâna Ta cea nevăzută, din sfântul Tău locaș, și ne binecuvintează pe toți; și orice am greșit, cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile Tale cele din lume și cele mai presus de lume.

Preotul, cu glas înalt:
Că Ție ți se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

Poporul: Amin

Apolisul
(Dezlegarea deplină)
Preotul: Înțelepciune.
Poporul: Binecuvântează, Părinte.
Preotul: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Poporul: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credință a cucernicilor și dreptcredincioșilor creștini, împreună cu sfântă biserica aceasta, în vecii vecilor.
Preotul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Poporul: Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Preotul: Mărire Ție, Hristoase Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire Ție.
Poporul: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Doamne, îndură-Te spre noi, de 3 ori. — Părinte, binecuvântează.
Preotul: Cel care în a opta zi a binevoit în trup a se tăia împrejur, pentru mântuirea noastră, Hristos, Adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei a cărui pomenire o facem, ale sfinților, drepților și dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, fiind bun și iubitor de oameni.

Poporul: Amin

Preotul: Pentru rugăciunile sfinților Părinților noștri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

Poporul: Amin.